Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLUBOWANIE klas pierwszych 18 września 2013 r..

Коpie: 1
ZEBRANIE Z RODZICAMI uczniów klas drugich i trzecich 2013 r.19 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLUBOWANIE klas pierwszych 18 września 2013 r.."— Zapis prezentacji:

1 ŚLUBOWANIE klas pierwszych 18 września 2013 r.

2 DYREKTOR SZKOŁY Małgorzata Górniak Dyżury dyrektora
Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00 – 14.00 Wtorek --- Środa Czwartek 10.00 – 16.30 Piątek III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

3 WICEDYREKTOR SZKOŁY Barbara Kalinowska Dyżury dyrektora
Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00 – 14.00 --- Wtorek 10.00 – 16.30 Środa Czwartek Piątek 10.00 – 15.45 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

4 WICEDYREKTOR SZKOŁY Ewa Zaniewska Dyżury dyrektora
Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 10.00 – 16.30 Wtorek 8.00 – 14.00 --- Środa 10.00 – 17.00 Czwartek Piątek III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
III LO to wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki CELE GŁÓWNE: Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie kształcenia, rozwijania zainteresowań, wychowania, opieki i planowania kariery zawodowej absolwentów. Stwarzanie warunków, aby Koncepcja Pracy Szkoły była żywa, ulegała modyfikacjom, aby zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

6 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
CELE SZCZEGÓŁOWE 2013 – 2014 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły ukierunkowanego na rozwój uczniów. 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym nastawiona na wzajemny rozwój 3. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, dalszy wzrost jakości kształcenia, m. in. poprzez uwzględnianie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego, indywidualizację procesu kształcenia. 4. Realizowanie celów kształcenia ogólnego: a) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki; b) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; c) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
5. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych: a) Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; b) Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz funkcjonowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; c) Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; d) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; e) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi; f) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; g) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; h) Umiejętność pracy zespołowej. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

8 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
6. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia np. wspieranie talentów, rozwijanie pasji. 7. Podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, wzmacnianie współpracy między szkołą a rodzicami, wspomaganie rodziny. 8. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez stwarzanie w szkole bezpiecznych warunków nauki i opieki we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi. Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 9. Dostosowanie funkcjonowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 10. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, jak również bieżących potrzeb szkoły. 11. Doskonalenie organizacji pracy szkoły i systemu przepływu informacji. 12. Rozwój i modernizacja istniejącej bazy szkolnej. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

9 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Dokumenty szkolne Wymienione poniżej dokumenty szkolne są do wglądu w dniu dzisiejszym w gabinecie wicedyrektorów, a w pozostałe dni w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki: Statut Szkoły wraz z załącznikiem, jakim jest WSO, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

10 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Dokumenty szkolne Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym Obszar: 2. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymaganie: 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

11 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
14 października 2013 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej 7,8 stycznia 2014 (wtorek, środa) Prawosławne Święta Bożego Narodzenia 2 maja 2014 (piątek) 5 maja 2014 (poniedziałek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym 6 maja 2014 (wtorek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym 7 maja 2014 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym 8 maja 2014 (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 9 maja 2014 (piątek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym 20 czerwca 2014 (piątek) dzień po Bożym Ciele III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

12 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
KLASY PIERWSZE w roku szkolnym III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

13 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa humanistyczna wychowawca Joanna Radziwońska I a PRZEDMIOTY ROZSZERZONE język polski język łaciński i kultura antyczna historia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE przyroda Wiedza o Polsce i świecie współczesnym JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

14 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa matematyczno-fizyczna wychowawca Beata Parciak I b PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka fizyka informatyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język angielski techniczny JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

15 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa matematyczno-geograficzna wychowawca Anna Cichocka I c PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka geografia język angielski PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń) JĘZYKI OBCE angielski niemiecki rosyjski francuski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

16 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa matematyczno-geograficzna wychowawca Iwona Waszczuk I d PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka geografia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń) JĘZYKI OBCE angielski hiszpański francuski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

17 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa biologiczno-chemiczna wychowawca Anna Siemienkowicz I e PRZEDMIOTY ROZSZERZONE biologia chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język łaciński dla biologów, chemików i medyków JĘZYKI OBCE angielski niemiecki rosyjski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

18 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa biologiczno-chemiczna wychowawca Marta Kulikowska-Hryń I f PRZEDMIOTY ROZSZERZONE biologia chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język łaciński dla biologów, chemików i medyków JĘZYKI OBCE angielski francuski hiszpański III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

19 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa hiszpańska - 4 lata (sekcja dwujęzyczna z hiszpańskim językiem nauczania) wychowawca Katarzyna Nocna 0 g 0 g PRZEDMIOTY ROZSZERZONE język i literatura hiszpańska nauczana w języku hiszpańskim geografia nauczana dwujęzycznie historia nauczana dwujęzycznie język angielski PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE retoryka JĘZYKI OBCE hiszpański angielski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

20 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
klasa matematyczno-informatyczna wychowawca Sylwia Żylińska-Awruk I h PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka fizyka informatyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język angielski techniczny JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

21 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
OFERTA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA w roku szkolnym PEDAGOG SZKOLNY: Bożena Bogojło Ewa Bogusz - Durczak PSYCHOLOG: Anetta Gołębiowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

22 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna skierowana do uczniów
Diagnozowanie potrzeb uczniów i analiza niepowodzeń Konsultacje indywidualne, rozmowy o charakterze wspierającym Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodami aktywnymi III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

23 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Profilaktyka w szkole „Bliżej siebie”- zajęcia integracyjne dla klas I Koło Edukacji Psychologicznej – dla osób zainteresowanych Profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja) – klasy I i II Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS – klasy I Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży we współpracy z pracownikami Ośrodka ETAP – klasy I i II Zajęcia psychoedukacyjne „Oswoić stres” – klasy III Profilaktyka zdrowia psychicznego (depresja) – klasy II i III Profilaktyka raka – klasy I i III Edukacja Prawna – klasy II III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

24 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE w klasach pierwszych wrzesień 2013 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

25

26

27 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Zadania wychowawcze Koordynowanie działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów Warsztaty antydyskryminacyjne – zajęcia edukacyjne „Różnorodność – podaj dalej! 2013” Zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych i niedowidzących „Ośrodek Kariery” - organizowanie działań w zakresie planowania kariery Losy absolwentów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

28 Współpraca z rodzicami
Konsultacje indywidualne jako wsparcie i pomoc Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Rodzicielstwo na zakręcie” Blaski i cienie bycia rodzicem nastolatka r. W kręgu emocji-jak radzić sobie z kryzysem dorastania? r. Efektywna komunikacja sprzymierzeńcem w sytuacjach konfliktowych r. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

29 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
ZAJĘCIA DODATKOWE Szczegółowa oferta zajęć dodatkowych z rodzajem zajęć, prowadzącym, terminem i godziną oraz numerem sali ukaże się na stronie internetowej szkoły do końca września 2013r. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

30 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących olimpiad przedmiotowych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

31 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Nazwa olimpiady Nauczyciel odpowiedzialny za organizację 1. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki, historia muzyki) Krystyna Ratasiewicz 2. Olimpiada Wiedzy Biblijnej Beata Gołub 3. Olimpiada Wiedzy Teologicznej Helena Maksiewicz 4. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Bartnicka 5. Olimpiada Języka Angielskiego Iwona Waszczuk 6. Olimpiada Języka Białoruskiego Ina Vensko 7. Olimpiada Języka Niemieckiego Aneta Klimiuk 8. Olimpiada Języka Hiszpańskiego Małgorzata Janusz 9. Olimpiada Języka Francuskiego Barbara Majewska 10. Olimpiada Języka Rosyjskiego Anna Awier 11. Olimpiada Historyczna Dariusz Rykaczewski Olimpiada Dzieje Oręża i Losy Żołnierza Polskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

32 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Nazwa olimpiady Nauczyciel odpowiedzialny za organizację 12. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Adam Borysiewicz 13. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Dariusz Rykaczewski 14. Olimpiada Matematyczna Anna Wicińska 15. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Joanna Perkowska 16. Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” matematyka 17. Olimpiada Biologiczna Grażyna Kudelska - Pasławska 18. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Siemienkowicz 19. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu 20. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 21. Olimpiada Chemiczna Justyna Ostrowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

33 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Nazwa olimpiady Nauczyciel odpowiedzialny za organizację 22. Olimpiada Fizyczna Łukasz Zdankowski 23. Olimpiada Astronomiczna Tomasz Białkowski 24. Olimpiada o „Diamentowy Indeks AGH” fizyka 25. Olimpiada Geograficzna Joanna Kamocka 26. Olimpiada o „Diamentowy Indeks AGH” geografia Grzegorz Dąbrowski 27. Olimpiada Informatyczna Sylwia Żylińska-Awruk 28. Olimpiada Wiedzy o Internecie 29. Olimpiada Przedsiębiorczości Małgorzata Kulikowska 30. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 31. Olimpiada Wiedzy o Bankach III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

34 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 32 Ilość olimpiad: Artystyczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Historyczna, Informatyczna, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Lingwistyki Matematycznej, Matematyczna, Literatury i Języka Polskiego, „O Diamentowy Indeks AGH”, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Przedsiębiorczości, Przyrodnicza, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Świecie Antycznym, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Technicznej, Promocji Zdrowego Stylu Życia-PCK, Innowacji Technicznych, Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ”, Wiedzy o Internecie Net Masters Cup. Ilość uczestników w etapie szkolnym: 555 Ilość uczestników w etapie okręgowym: 87 Ilość uczestników w etapie centralnym: 19 34 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel 34

35 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013
6 laureatów 13 finalistów Olimpiada Biologiczna – 1 finalista Olimpiada Historyczna – 1 finalista Olimpiada Geograficzna – 2 finalistów Olimpiada Języka Białoruskiego – 2 laureatów, 1 finalista Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – 3 finalistów Olimpiada Języka Rosyjskiego – 1 laureat, 1 finalista Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 2 finalistów Olimpiada Przedsiębiorczości – 1 finalista Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – 3 laureatów Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – 1 finalista III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

36 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
KONKURSY Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących konkursów. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

37 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK POLSKI 1. Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego Anna Kietlińska 2. Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii - eliminacje szkolne w ramach konkursu miejskiego Katarzyna Fliszkiewicz 3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie Urszula Wiśniowolska JĘZYK NIEMIECKI 4. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund Aneta Klimiuk 5. Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja bez granic” 6. Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Piosenka bez granic” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

38 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK ANGIELSKI 7. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ACE Iwona Waszczuk 8. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier 9. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 10. Miejski Konkurs Języka Angielskiego Master of Grammar 11. Miejski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych COSMOPOLITAN III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

39 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK ROSYJSKI 12. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej Anna Awier 13. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Rosji 14. Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej 15. Wojewódzki Konkurs „Mistrz gramatyki języka rosyjskiego” JĘZYK FRANCUSKI 16. Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Francophonie poetique” Barbara Majewska 17. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

40 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK HISZPAŃSKI 18. Ogólnopolski Konkurs Teatrów Szkolnych Sekcji Dwujęzycznych Noemi Lavin 19. Konkurs Literacki Giner de los Rios: (m.in. pisanie bloga) Sergio Aparicio Peralta BIOLOGIA 20. Olimpiada Przyrodnicza Grażyna Kudelska - Pasławska 21. Ogólnopolski Konkurs „Eko – Planeta” Anna Siemienkowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

41 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację INFORMATYKA 22. Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym Sylwia Żylińska-Awruk 23. Regionalny Konkurs Informatyczny 24. Konkurs Programistyczny High School Programming League 25. Ogólnopolski Konkurs Kryptograficzny „Łamacze szyfrów” 26. Zawody Robotów Mobilnych ROBO-NET Marek Dudzicz 27. Ogólnopolski Turniej Robotów Mobilnych – Robomaticon 28. Zawody Robotów Eastrobo 2013 29. Międzynarodowy turniej robotów Robotic Tournament w Rybniku 30. Trójmiejski Turniej Robotów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

42 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację FIZYKA 31. Konkurs Fizyczny Polsko-Ukraiński „Lwiątko 2013” Łukasz Zdankowski 32. Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Fizyka w kadrze zatrzymana” GEOGRAFIA 33. Ogólnopolski Konkurs Wielka Lekcja Geografii – Najlepszy Młody Geograf org. przez Uniwersytet Łódzki Joanna Kamocka 34. Konkurs Geograficzny „ Z mapą bliżej” 35. Ogólnopolski Konkurs „Geo – planeta” 36. Ogólnopolski Konkurs Romera Grzegorz Dąbrowski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

43 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację MATEMATYKA 37. Kangur Matematyczny Monika Magusiewicz 38. Ogólnopolski Konkurs Jersz MAT Małgorzata Schroeder 39. Ogólnopolski Konkurs o Indeks Politechniki Warszawskiej Anna Wicińska 40. Wojewódzki Konkurs Matematyczny org. przez Politechnikę Białostocką Beata Parciak 41. Ogólnopolski Sejmik Matematyczny III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

44 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację 42. Międzynarodowy Konkurs „Polak to brzmi dumnie” NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE: Katarzyna Maciejuk, Małgorzata Tomaszewska 43. Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza w Suwałkach 44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei” 45. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” 46. Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Las moja miłość” 47. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. S. Żeromskiego i Cz. Miłosza 48. Ogólnopolski Konkurs „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” 49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. J. Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

45 Nauczyciel odpowiedzialny za organizację
KONKURSY Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny za organizację 50. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE: Katarzyna Maciejuk, Małgorzata Tomaszewska 51. Wojewódzki Konkurs Literacki, Plastyczny i Recytatorski „Z Ziemią krążymy” 52. Wojewódzki Konkurs Recytatorsko – Poetycki „My z Podlasia” 53. Wojewódzki Konkurs „Życie z FAS? – dziękuję, nie piję” 54. Wojewódzki Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK  55. Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, odbywający się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku 56. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Przyroda poezją i prozą pisana    57. Międzyszkolny Konkurs im. A. Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

46 KONKURSY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013
literackie: 13 konkursów - 33 laureatów recytatorskie: 2 konkursy - 3 laureatów artystyczne: 3 konkursy - 3 laureatów, 2 finalistów fotograficzne: 4 konkursy - 2 laureatów, 4 finalistów plastyczne: 3 konkursy - 3 laureatów językowe: 12 konkursów - 27 laureatów przedmiotowe: 14 konkursów – 5 laureatów drużyn-laureatów, 1 finalista ekologiczne: 1 konkurs - 1 laureat inne: 1 konkurs – 2 laureatów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

47 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
STYPENDIA Prezydenta Miasta Białegostoku 3 września 2013 r. 20 uczniów III LO nagrodzonych w trzech kategoriach: stypendium techniczne Patryk Wróblewski Paweł Bajgus Bartosz Łukowicz Maciej Szczerba Michał Goworko Piotr Arciuch Jakub Czarniecki Rafał Niewiński Justyna Czarnowicz Paweł Kaczmarski Piotr Raczkowski Adam Rzeńca stypendium naukowe Zuzanna Siemieniako Zuzanna Kozerska Dawid Czaczkowski Alicja Revol Dawid Sieńko Weronika Żochowska Paulina Pruszyńska Małgorzata Zdzitowiecka stypendium artystyczne III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

48 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny , , Pałac Branickich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

49 Medale „Diligentiae – za pilność” 2012
NAGRODZENI: Dariusz Wróblewski – absolwent Małgorzata Kulikowska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

50 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
NASZA SZKOŁA „Szkołą Odkrywców Talentów” III LO znajduje się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych we wspieranie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodzieży III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

51 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku zajęło miejsce wśród 100 najlepszych liceów w Polsce i przyznano mu tytuł „Złotej Szkoły 2013”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel

52 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033
Dziękujemy za uwagę 52 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 tel


Pobierz ppt "ŚLUBOWANIE klas pierwszych 18 września 2013 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google