Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej PSP nr 17 im. M. Konopnickiej w Wałbrzychu rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: G. Broniek-Pelister J. Gawonicz A. Müller.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej PSP nr 17 im. M. Konopnickiej w Wałbrzychu rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: G. Broniek-Pelister J. Gawonicz A. Müller."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej PSP nr 17 im. M. Konopnickiej w Wałbrzychu rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: G. Broniek-Pelister J. Gawonicz A. Müller A. Paździor

2 Organizacja i przebieg ewaluacji

3 Plan pracy Zespołu ds. Ewaluacji Przedstawienie przedmiotu ewaluacji Opracowanie planu ewaluacji Opracowanie projektu ewaluacji Opracowanie narzędzi badawczych Zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Analiza zebranych informacji Opracowanie raportu Przedstawienie raportu

4 Cele ewaluacji Zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat realizacji podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli na jej terenie

5 Sformułowanie pytań badawczych W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej? W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej? W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy programowej? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów edukacyjnych?

6 Kryteria oceny Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej. Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia. Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej.

7 Metody badań Analiza dokumentacji szkolnej Badania ankietowe Obserwacja Rozmowy z uczniami i nauczycielami Rozmowa z dyrektorem i wicedyrektorem

8 Próba badawcza: Uczniowie wybrani losowo - 58 Nauczyciele - 18 Rodzice wybrani losowo - 61

9 Opis i zebranie danych W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono w szkole ewaluację dotyczącą analizy realizacji obowiązujących podstaw programowych na poziomie klas I-VI przez wszystkich nauczycieli. Działania podjęto po to, aby efektywniej zaplanować pracę szkoły w kolejnych latach.

10 Sprawdzić czy treści realizowane na lekcjach są zgodne z podstawą programową oraz czy szkoła podejmuje skuteczne działania prowadzące do osiągnięcia przez uczniów coraz lepszych wyników w nabywaniu wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.

11 Wnioski wynikające z ankiety dla nauczycieli

12 Nauczyciele w stopniu bardzo dobrym znają obowiązującą podstawę programową. Najważniejsze źródła znajomości podstawy programowej to według nauczycieli: rozporządzenie i publikacje MEN dotyczące podstawy oraz przeglądanie internetowych serwisów edukacyjnych, udział w dyskusjach na forach internetowych. Podręczniki wybrane przez nauczycieli są zgodne z podstawa programową.

13 Nauczyciele podczas lekcji pracują podobnie ze wszystkimi uczniami, biorąc pod uwagę wnioski z rozpoznania trudności ucznia. Ilość organizowanych w szkole zajęć specjalistycznych jest wystarczająca. Szkoła diagnozuje efekty podejmowanych działań edukacyjnych poprzez: badanie kompetencji uczniów na każdym poziomie kształcenia, organizowanie próbnych sprawdzianów, opracowywanie programów naprawczych.

14 Przy planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele uwzględniają następujące dokumenty: Program Wychowawczy Szkoły, wyniki diagnoz, wnioski z nadzoru pedagogicznego. W szkole podejmuje się działania mające na celu monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej poprzez monitorowanie zrealizowanej liczby godzin w stosunku do zaplanowanej. W szkole sporządzane są wnioski z analizy, służące planowaniu i wdrażaniu dalszych działań. Nauczyciele nie napotykają trudności podczas realizacji podstawy programowej.

15 Wnioski wynikające z ankiety dla rodziców

16 Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów i rozwija ich zainteresowania. Nauczyciele motywują swoich uczniów do nauki, stosują odpowiednie metody i formy pracy oraz wykorzystują pomoce dydaktyczne w procesie nauczania. Wybrane podręczniki są atrakcyjne oraz pomocne w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.

17 Wyjazdy i wycieczki szkolne organizowane w szkole odpowiadają zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym uczniów. Szkoła uwzględnia potrzeby ucznia z problemami w nauce i zapewnia sukces każdemu dziecku na miarę jego możliwości.

18 Wnioski wynikające z ankiety dla uczniów

19 Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów i pomaga rozwijać ich zainteresowania oraz zdobywać wiadomości i umiejętności zgodnie z realizowaną podstawą programową. Uczniowie są motywowani do nauki przez nauczycieli i od nich wiedzą, jakie umiejętności mają opanować w danej klasie zgodnie z podstawą programową.

20 Uczniowie pozytywnie oceniają wykorzystywane na zajęciach pomoce dydaktyczne, podręczniki, organizację wyjść poza teren szkoły, wyjścia i wycieczki. Uważają, że realizacja podstawy programowej umożliwia im odniesienie sukcesów.

21 Przykładowe wyniki ankiet

22 Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Państwa dziecka?

23 Czy szkoła zaspokaja Twoje potrzeby edukacyjne ?

24 Planując i prowadząc działania dydaktyczne ukierunkowuje się Pani/Pan głównie na potrzeby: a) uczniów uzdolnionych w zakresie mojego przedmiotu b) uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce c) uczniów z brakami dydaktycznymi d) podczas lekcji pracuję podobnie ze wszystkimi uczniami

25

26 Czy w szkole podejmuje się działania mające na celu monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej?

27 Końcowe wnioski przeprowadzonego badania

28 Nowa podstawa programowa jest wdrażana przez nauczycieli systematycznie i planowo. Nauczyciele są przeszkoleni w tym zakresie. W szkole systematycznie podejmuje się działania mające na celu monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej poprzez prowadzenie statystyki zrealizowanej liczby godzin w stosunku do zaplanowanej. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów i pomaga rozwijać ich zainteresowania oraz zdobywać wiadomości i umiejętności zgodnie z realizowaną podstawą programową.

29 Oferta edukacyjna daje szanse realizacji podstawy programowej i jest z nią spójna. Uwzględnia potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Rodzice i uczniowie ocenili w stopniu dobrym skuteczność działań podejmowanych przez nauczycieli w odniesieniu do nowej podstawy programowej. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające umiejętności zgodnie z podstawą programowa.

30 Nauczyciele zwiększają szanse edukacyjne uczniów poprzez indywidualizację procesu edukacji, biorąc pod uwagę wnioski z rozpoznania trudności ucznia. Istnieje plan pomocy uczniom słabym, z którymi pracuje się systematycznie, dostosowując podstawę programową do potrzeb i możliwości ucznia. Istnieje oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z istniejącym planami.

31 Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz indywidualnych. Nauczyciele pracują zespołowo, analizują efekty swojej pracy i porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.

32 Rekomendacje

33 Dalsze przeprowadzanie i analiza wyników testów próbnych i badań wyników z wybranych przedmiotów oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. Ciągłe przekazywanie wyników analiz osiągnięć uczniów im samym oraz rodzicom w czasie zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych. Mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i nauki oraz do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

34 Zachęcanie uczniów do zwiększonego wysiłku podczas zajęć pozalekcyjnych celem podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości. Mobilizowanie rodziców uczniów mających kłopoty z nauką do ściślejszej współpracy ze szkołą. Dalsze doskonalenie przez nauczycieli warsztatu pracy.


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej PSP nr 17 im. M. Konopnickiej w Wałbrzychu rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: G. Broniek-Pelister J. Gawonicz A. Müller."

Podobne prezentacje


Reklamy Google