Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Konferencja III Forum Rynku Pracy
21 – 22 marzec 2013, Wrocław „POŚREDNICTWO PRACY NA PRZYKŁADZIE BIURA KARIER WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA EDUKACJA” Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Mgr Aleksandra Kwiatkowska, Doradca zawodowy, Koordynator ds. biura karier i współpracy z zagranicą Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Wyższa szkoła zarządzania „edukacja”
Powstała w 1997 roku z inicjatywy Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” , znanego dziś pod szyldem Synergy Trainings Biuro karier wyższej szkoły zarządzania „edukacja” Zostało utworzone w styczniu 2003 roku. Głównym jego zadaniem jest przygotowanie studentów i absolwentów do zmieniających się warunków panujących na rynku pracy oraz zwiększenie ich szans na odniesienie sukcesu zawodowego Siedziba WSZ Edukacja, zdj. 1 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Działalność biura karier i wsz edukacja
Udział w Targach Pracy, Dniach Kariery, konferencjach szkoleniowych Udział w projektach współfinansowanych z UE Poradnictwo, spotkania ze studentami Promocja Uczelni i działań związanych z rozwojem zawodowym i osobistym Pośrednictwo Pracy Udział w programach Erasmus i Leonardo da Vinci Targi Edukacyjne 2012, zdj. 2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Działania biura karier w zakresie pośrednictwa pracy:
Wymiana informacji o ofertach pracy, praktyk, staży Zamieszczanie informacji i udostępnianie ofert studentom i absolwentom za pomocą strony internetowej, wirtualnego dziekanatu i mailingu Promowanie targów pracy Spotkania z pracodawcami Spotkania ze studentami Pomoc w poszukiwaniu praktyk, staży Monitorowanie rynku pracy Monitorowanie losów absolwenckich Wspieranie mobilności Akcja „Dołącz do Drużyny Edukacji”, zdj. 3 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Biuro karier wsz edukacja wspiera studentów i absolwentów w zakresie:
Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, formularze), także w języku angielskim Przygotowanie do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej Konsultacje mające na celu określenie predyspozycji zawodowych i planowanie ścieżki kariery Pośrednictwo pracy „Dołącz do Drużyny Edukacji”, zdj. 4 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Działania dodatkowe dla studentów:
Akademia Dziennikarstwa Internetowego Akademia Biznesu Akademia Rynku Turystycznego Akademickie Centrum Psychologiczne Praktyki, szkolenia, warsztaty i staże (także zagranicą – w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci) – działalność Biura Karier i Współpracy z Zagranicą Nauka języków obcych Samorząd studencki i wolontariat Bogata oferta studiów podyplomowych, także 2 w 1 Konkursy i stypendia Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach ADI, Zdj. 5 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Dolnośląska sieć biur karier
Do najważniejszych zadań DSBK należą: Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci; Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska; Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców; Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Inicjatywy dsbk Międzyuczelniana Gra Akademicka – konkurs dla studentów wszystkich uczelni zrzeszonych w DSBK organizowany przez poszczególne biura karier (2 edycje) Mentoring – organizacja spotkań studentów z przedstawicielami znanych firm, będących Mentorami dla młodych adeptów rynku pracy (2 edycje) Menu Kariery – projekt „Jak przyspieszyć karierę w 2 tygodnie” we współpracy z Active Strategy, innowacyjne warsztaty i seminaria dla studentów wszystkich uczelni zrzeszonych w DSBK, (start kwiecień 2013) Promocja na portalu Facebook – Dolnośląska Sieć Biur Karier – DSBK (start marzec/kwiecień 2013) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Monitorowanie losów absolwenckich
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” na mocy ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym…, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póz. zm.) prowadzi monitoring karier zawodowych swoich absolwentów Badanie odbywa się poprzez platformę on-line i wypełnienia ankiet. Ważne jest po jakim czasie od ukończenia uczelni absolwent znalazł zatrudnienie i w jakiej branży, czyli sprawdzenie efektywności i jakości kształcenia przez badanie zatrudnialności Zjazd absolwentów na XVlecie Uczelni, Zdj. 6 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Badanie kompetencji zawodowych
Jolanta Kowal (Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA) oraz Narcyz Roztocki (University of New Paltz, USA Cel badań: jakie kompetencje są preferowane przy przyjmowaniu osób starających się o pracę, czy można zaobserwować pewną hierarchię kompetencji przy przyjmowaniu osób na stanowiska specjalistów i menedżerów Źródło: Projekt DAAR i Projekt dot. metodologii badań społeczno-ekonomicznych – badania kompetencji i satysfakcji z pracy LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Grupy kompetencji uwzględnione w kwestionariuszu
I) Pracownicy funkcjonują w trzech podstawowych obszarach organizacji. Może je odzwierciedlać podział kompetencji na trzy kategorie: kompetencje społeczne kompetencje osobiste oraz kompetencje menedżerskie. II) Podział na Kompetencje miękkie Kompetencje twarde „Dołącz do Drużyny Edukacji”, zdj. 7 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Umiejętności psychospołeczne, czyli Kompetencje „miękkie”
obejmują kompetencje osobiste oraz społeczne. Wymieniona grupa umiejętności umożliwia: skuteczne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych oraz realizowanie własnych zamierzeń (Smółka 2006, Aryle 2002, Filipowicz 2004, Hartley 2006, Konarski 2006). Kompetencje „twarde” utożsamiane są : ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami zawodowymi (np. znajomością konkretnego programu komputerowego lub określonych procedur) Są niezbędne do pracy na określonym stanowisko pełnienia konkretnej roli zawodowej „Dołącz do Drużyny Edukacji”, zdj. 8 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Zmienne Czynnik 1 Czynnik 2 doświadczenie w zawodzie 0,18 0,57 wykształcenie kierunkowe dla zawodu 0,25 0,23 umiejętności praktyczne 0,09 0,66 obsługa komputera 0,15 0,73 praktyczna znajomość programów komputerowych 0,07 0,72 znajomość języków obcych 0,16 0,62 prawo jazdy 0,12 0,61 umiejętności interpersonalne 0,65 specjalistyczne uprawnienia zawodowe 0,44 dyspozycyjność 0,75 samodzielność 0,87 komunikatywność 0,88 odpowiedzialność 0,86 0,2 zaangażowanie w pracę 0,84 0,13 umiejętność pracy w zespole 0,7 -0,02 mobilność kreatywność 0,68 0,36 Wyniki analizy czynnikowej dla kompetencji (ładunki czynnikowe, metoda wyodrębniania czynników – metoda głównych składowych, metoda rotacji – varimax znormalizowana Wyniki badań , tab. 1 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Wymagane kwalifikacje – wyniki badań
Na podstawie wyników analiz można zaobserwować, że pracodawcy oczekują w pierwszej kolejności wyższego poziomu umiejętności psychospołecznych, a potem formalnych zawodowych i praktycznych. Od przedstawicieli wszystkich grup zawodowych oczekuje się: odpowiedzialności, zaangażowania dyspozycyjności. Najwyższe wymagania stawiane są: parlamentarzystom, przedstawicielom władz publicznych, wyższym urzędnikom i kierownikom, nieco niższe specjalistom (ale różnice nie są istotne poza znajomością języków obcych, która jest bardziej preferowana wśród kadr kierowniczych) oraz technikom i innemu średniemu personelowi. Poziom oczekiwań w stosunku do wymienionych grup zawodowych w zakresie kompetencji miękkich oraz znajomości języków obcych jest statystycznie wyższy niż w stosunku do pozostałych środowisk zawodowych LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 Hierarchia wymiarów wiedzy o organizacji i umiejętności jej wykorzystania (Kowal, Roztocki, 2012)
Badano również kompetencje absolwentów, które charakteryzują wiedzę i umiejętność jej wykorzystania z systemów informacyjnych zarządzania, poziom satysfakcji z pracy oraz korelacje między wspomnianymi zmiennymi (Kowal, Roztocki, ): Przeglądu organizacji Działów organizacyjnych Odpowiedzialności organizacyjnej Integracji technologii informacyjnej (IT) firmy Wiedzy interpersonalnej związanej z zarządzaniem Sieci wiedzy Komunikacji interpersonalnej Przywództwa Intencji rozwoju partnerstwa „Dołącz do Drużyny Edukacji”, zdj. 9 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Wymiar wiedzy i kompetencji
Średnia dla pytania z wymiaru skali Zmienność COM: Komunikacja interpersonalna 3,69 24,64 UNT: Działy organizacyjne 3,64 25,49 INT: Intencje rozwoju partnerstwa 3,63 28,19 OVR: Przegląd organizacji 30,01 NET: Sieć wiedzy 3,60 28,32 LEA: Przywództwo 3,50 26,53 RES: Odpowiedzialność organizacyjna 3,35 26,86 ITG: Integracja technologii informacyjnej (IT) firmy 3,26 27,89 Hierarchia wymiarów wiedzy o organizacji i umiejętności jej wykorzystania (Kowal, Roztocki, 2012) Wyniki badań , tab. 2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 Hierarchia wymiarów dla satysfakcji z pracy (kowal, Roztocki, 2012)
Wymiar satysfakcji z pracy Średnia dla pytania z wymiaru skali Zmienność SJOB: Satysfakcja z samej pracy 3,41 33,79 SCOL: Satysfakcja ze współpracowników 3,34 30,91 SBOS: Satysfakcja z przełożonych 3,28 34,37 SPRO: Satysfakcja z promowania i awansowania 2,74 33,96 SPAY: Satysfakcja z wynagrodzenia 2,66 34,30 Globalna skala satysfakcji z pracy 3,09 27,69 Hierarchia wymiarów dla satysfakcji z pracy (kowal, Roztocki, 2012) Wyniki badań, tab. 3 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Korelacje między satysfakcja z pracy a kompetencjami informatycznymi
COM: Komunikacja interpersonalna UNT: Działy organizacyjne INT: Intencje rozwoju partnerstwa OVR: Przegląd organizacji NET: Sieć wiedzy LEA: Przywództwo RES: Odpowiedzialność organizacyjna ITG: Integracja technologii informacyjnej (IT) firmy SJOB: Satysfakcja z samej pracy 0,5 0,4 SCOL: Satysfakcja ze współracowników SBOS: Satysfakcja z przełożonych 0,6 0,7 SPRO: Satysfakcja z promowania i awansowania SPAY: Satysfakcja z wynagrodzenia Globalna skala satysfakcji z pracy Wyniki badań , tab. 4 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 wnioski Opinie przedstawicieli firm świadczą o tym, że w środowisku menedżerskim istnieje przekonanie, ze obiektywnie wysokie kwalifikacje formalne, nie wsparte równie wysokimi kompetencjami osobistymi, nie gwarantują sukcesu zawodowego. Pracownicy oceniają siebie i przełożonych w zakresie kompetencji związanych z zarządzaniem i umiejętnościami w zakresie korzystania z systemów informacyjnych dość wysoko, powyżej środkowego punktu skali, we wszystkich aspektach. Satysfakcja z pracy globalna jest na granicy średniej, czy tez obojętności. Pracownicy najbardziej zadowoleni są z samej pracy, potem ze współpracowników i z przełożonych (średnie powyżej 3). Absolwenci są niezadowoleni z promowania i awansowania oraz z wynagrodzenia (średnie poniżej 3). Występuje dodatnia korelacja między oceną poziomu kompetencji swoich i przełożonych a wymiarami satysfakcji z pracy. Najsłabsze korelacje dotyczą satysfakcji z samej pracy oraz z przełożonych, prawdopodobnie dlatego, że wiele osób pracuje poniżej swoich kompetencji. Rozwijanie kluczowych miękkich kompetencji również w ramach tzw. kształcenia ustawicznego może kompensować pewne deficyty w zakresie specjalistycznej wiedzy i zawodowych umiejętności. Twarde kompetencje są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku i pełnienia roli zawodowej, powinny być jednak uzupełniane przez miękkie kompetencje, jak elastyczność działania czy zdolności przystosowawcze. Kompetencje interpersonalne mogą determinować wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwiają budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów (tzw. networking), umożliwiają rozwój własnej kariery (por. Smółka 2006) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w polityce rynku pracy, w celu przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu, ułatwiania ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, wspierania integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności. Monitorowanie rynku pracy, analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych, przygotowanie na tej podstawie form kształcenia, w tym ustawicznego z wykorzystaniem pomocy Unii Europejskiej może pomóc w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczeniu zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowania osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Kształcenie ustawiczne ułatwienia dostęp i integrację z rynkiem pracy, podwyższa i utrzymuje potencjał zatrudnieniowy osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów, korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej Kowal, J. and Roztocki, N. (2012) Business Competency of IT Professionals and Job Satisfaction in Transition Economies: Insights from Poland, Proceedings of the 18th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2012, Seattle, Washington August 9-11, 2012 wnioski LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E, prorektor.nauka@edukacja.wroc.pl
Dziękujemy za uwagę! Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E, Mgr Aleksandra Kwiatkowska, Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, Wrocław, mail:  tel./fax tel. kom Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D Dresden Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google