Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r.
Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r.

2 Plan prezentacji Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
Cele Wspólnych Ram Strategicznych – poziom regionalny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata – założenia priorytetów w kontekście B+R Wstępny podział środków w kraju Smart specialisation

3 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił SRWL w dniu 19 listopada 2012r. Strategia obejmuje lata Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji.

4 Cel główny Strategii Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania rozwojem.

5 Cele strategiczne SRWL
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna Społeczna i terytorialna spójność regionu Region efektywnie zarządzany

6 Cel strategiczny 1 – cele operacyjne
Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej. Podniesienie jakości kształcenia (w tym wyższego) i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy. Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich.

7 Cel strategiczny 1 – cele operacyjne
Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich. Udoskonalenie i rozwój infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska. Rozwój potencjału turystycznego województwa. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

8 Układ dokumentów programowych
Poziom Regionalny Regionalny Program Operacyjny Poziom Krajowy Umowa Partnerstwa Poziom Wspólnotowy Wspólne Ramy Strategiczne Poziom Regionalny Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

9 11 celów Wspólnych Ram Strategicznych
Dalszy rozwój zwiększający konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej i podnoszenie sprawności i efektywności państwa będzie realizowany za pomocą 11 celów tematycznych, wśród których aż 5 obejmuje wsparcie kierowane do szkół wyższych oraz sfery B+R

10 Cele tematyczne obejmujące wsparcie, które może być kierowane do szkół wyższych
Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Cel 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych. Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP. Cel 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Cel 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

11 Cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie szkolnictwa wyższego
Innowacyjny rozwój szkolnictwa wyższego katalizatorem wzrostu gospodarki regionu

12 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny
Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje; rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych; wspieranie działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.

13 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny
Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia; rozwój kultury informatycznej i e-learning; inwestycje w e-integrację, e-umiejętności i umiejętności związane z przedsiębiorczością.

14 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny
Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP. promowanie przedsiębiorczości: poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów; sprzyjanie tworzeniu nowych firm, również przez inkubatory przedsiębiorczości; wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

15 Działania nakierowane na innowacyjny rozwój
Poprzez realizację trzech pierwszych celów tematycznych chcemy wdrożyć działania m.in. w zakresie: Rozwoju infrastruktury B+R, w szczególności bazy naukowo-badawczej lubuskich uczelni, istniejących parków naukowo-technologicznych/ laboratoriów utworzonych na terenie województwa lubuskiego; Innowacji w przedsiębiorstwach, w tym transferu technologii, rozwoju produktów i usług, komercjalizacji wyników badań, rozwoju inteligentnych specjalizacji; Rozwoju oraz promowania powstawania powiązań klastrowych w województwie; Rozwoju i wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, również poprzez rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków przemysłowych; Rozwoju kadry sektora B+R.

16 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny
Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne dla samozatrudnienia, mikroprzedsiębiorstw oraz rozwoju firm;

17 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny
Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. poprawa dostępności uczenia się przez całe życie; podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy; zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego; utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

18 zmiana alokacji między perspektywą 2007-2013 a 2014-2020
Wstępny podział środków w kraju na RPO – alokacja podstawowa - porównanie Województwo Razem EFRR i EFS Alokacja EFRR i EFS zmiana alokacji między perspektywą a Śląskie Małopolskie Wielkopolskie Lubelskie* Łódzkie Podkarpackie* Mazowieckie Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie* Świętokrzyskie* Podlaskie* Opolskie Lubuskie razem * Województwa objęte dodatkowym wsparciem w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej

19 Smart specialisation Dokumenty unijne wyznaczające politykę rozwoju na najbliższe lata stawiają przed państwami członkowskimi, regionami nowe wyzwanie – każdy z nich określić powinien w jakiej dziedzinie, branży będzie specjalizował i ująć to w swojej strategii rozwoju. W praktyce to zalecenie staje się dla regionów obligatoryjne, gdyż przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialization) warunkuje możliwość pozyskania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej – warunek ex-ante.

20 Smart specialisation – etapy prac
Analiza potencjalnych obszarów (desk research i ankieta) 2 etap Analiza krytyczna LRSI 3 etap Określenie obszarów inteligentnych specjalizacji

21 Więcej informacji o pracach nad programem można znaleźć w zakładce RPO na stronie:

22 Dziękuję za uwagę Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google