Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020
Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r.

2 Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata opiera się o Priorytety Strategii Europa 2020: Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

3 11 celów Wspólnych Ram Strategicznych
Dalszy rozwój zwiększający konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej i podnoszenie sprawności i efektywności państwa będzie realizowany ze środków strukturalnych UE za pomocą 11 celów tematycznych (CT) określonych przez Komisję Europejską.

4 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 – cel główny
Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Naszym celem jest: Wsparcie skoncentrowane; Stymulowanie przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi potencjałów regionu; Pomoc w niwelowaniu barier utrudniających wzrost konkurencyjności regionu i podmiotów działających na jego terenie; Wsparcie przedsięwzięć, które mają na celu podniesienie jakości życia w województwie.

5 Harmonogram Proces III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013
Zatwierdzenie Założeń Umowy Partnerstwa przez RM styczeń Negocjacje RM z Komisją Europejską w sprawie Umowy Partnerstwa wrzesień grudzień Prace nad wyłonieniem inteligentnych specjalizacji listopad Konsultacje społeczne RPO-L2020 kwiecień – czerwiec – etap I październik – etap II Przyjęcie RPO-L2020 przez Zarząd Województwa Lubuskiego Przyjęcie RPO-L2020 przez Radę Ministrów Negocjacje RPO-L2020 z Komisją Europejską styczeń - czerwiec

6 UWAGI RPO-L2020 – program dwufunduszowy (EFRR + EFS).
Osie Priorytetowe (OP) – jednofunduszowe. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości powinno być oparte na innowacyjnych rozwiązaniach. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości będzie realizowane między innymi przez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej. Koncentracja zasobów na kilku kluczowych dla danego regionu priorytetach - Inteligentna specjalizacja (smart specialisation) – w trakcie analiz. Wsparcie powinno mieć wymiar terytorialny, poprzez: formułę ZIT – działania dedykowane miastom wojewódzkim i ich obszarom funkcjonalnym w wybranych Osiach Priorytetowych oraz kierowanie środków na obszary strategicznej interwencji (OSI). Odstępstwa od tzw. linii demarkacyjnej na korzyść RPO. Na obecnym etapie prac brak systemu wskaźników. Brak listy projektów strategicznych.

7 Osie Priorytetowe RPO Program Lubuskie 2020 będzie realizowany przez 11 tematycznych osi priorytetowych.

8 Oś priorytetowa 1. Gospodarka oparta na wiedzy
Celem głównym OP 1. jest podniesienie poziomu innowacyjności regionu. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie rozwoju i zacieśniania współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz badań i rozwoju (w tym klastry regionalne oraz parki technologiczne). Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 2.4 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

9 Oś priorytetowa 2. TiK – upowszechnienie oraz wzrost dostępności w regionie
Celem głównym OP 2. jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców regionu. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Beneficjentami będą podmioty publiczne oraz przedsiębiorcy. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 1.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Oś priorytetowa 3. Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie
Celem głównym OP 3. jest podniesienie konkurencyjności sektora MŚP w województwie lubuskim. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie szeroko rozumianego rozwoju sektora MŚP, w tym poprzez dotacje, doradztwo, wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej oraz wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Ponadto ważnym elementem wdrażania OP będzie kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.5 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

11 Oś priorytetowa 4. Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie
Celem głównym OP 4. jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie miedzy innymi rozwoju odnawialnych źródeł energii, eliminacji niskiej emisji na terenach zurbanizowanych, w tym modernizacji floty transportu publicznego, termomodernizacji obiektów mieszkaniowych. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 3.2 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

12 Oś priorytetowa 5. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem
Celem głównym OP 5. jest poprawa bezpieczeństwa regionu poprzez zwiększenie skuteczności rozwiązań w zakresie zapobiegania zagrożeniom. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie rozwoju form małej retencji oraz organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (głównie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych – wyposażenie jednostek ratowniczych – i usuwanie skutków katastrof ). Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 3.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

13 Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
Celem głównym OP 6. jest ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie poprawy stanu infrastruktury środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 3.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

14 Oś priorytetowa 7. Transport
Celem głównym OP 7. jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego poprzez poprawę przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w regionie. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie rozwoju i modernizacji transportu w tym miedzy innymi drogowego, wodnego, publicznego. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację działania 1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

15 Oś priorytetowa 8. Rynek pracy i mobilność pracowników
Celem głównym OP 8. jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie wspierania aktywności zawodowej poprzez działania skierowane do pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, pozostających bez pracy oraz powracających na rynek pracy. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację priorytetów 6 oraz 8 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16 Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa
Celem głównym OP 9. jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie integracji społecznej, walki z ubóstwem, ograniczania wykluczenia społecznego, rozwoju ekonomii społecznej. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację priorytetu 7 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17 Oś priorytetowa 10. Edukacja i uczenie się przez całe życie
Celem głównym OP 10. jest upowszechnienie edukacji na każdym etapie kształcenia oraz dostosowanie systemu nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie rozwoju edukacji, w szczególności zawodowej oraz dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz rozwoju innowacyjnego regionu. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację priorytetu 9 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18 Oś priorytetowa 11. Infrastruktura społeczno - edukacyjna
Celem głównym OP 11. jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych w regionie. Realizacja Osi Priorytetowej polegać będzie na uzupełnieniu wsparcia wdrażanego w OP 8, 9 oraz 10 w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. Wdrażanie pomocy będzie ściśle powiązane z projektami współfinansowanymi ze środków EFS. Wsparcie w tym zakresie zapoczątkowane zostało przez realizację priorytetu 4 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 Procentowy podział alokacji w RPO – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa (OP) % udział alokacji EFRR w OP % udział alokacji EFS w OP ringfencingi wynikające z Umowy Partnerstwa Oś Priorytetowa 1. Gospodarka oparta na wiedzy. 5% 0% 50% alokacji EFRR, w tym 10% na CT 4 Oś Priorytetowa 2. TIK – upowszechnienie oraz wzrost dostępności w regionie. 9% Oś Priorytetowa 3. Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie. 24% Oś Priorytetowa 4. Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie. 15% Oś Priorytetowa 5. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem. 4% Oś Priorytetowa 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych. 10% Oś Priorytetowa 7. Transport. 23% Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy i mobilności pracowników. 49% min 20-25% alokacji EFRR+EFS, w tym min 20% EFS na CT9 Oś Priorytetowa 9. Włączenia społeczne i zwalczanie ubóstwa. Oś Priorytetowa 10. Edukacja i uczenie się przez całe życie. Oś Priorytetowa 11. Infrastruktura społeczno-edukacyjna. 6% Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna.

20 Konsultacje społeczne Założeń RPO-L2020
Podczas spotkań konsultacyjnych wpływa szereg wniosków i postulatów, dotyczą one przede wszystkim: możliwości finansowania w ramach RPO-L2020 modernizacji dróg lokalnych; możliwości finansowania w ramach RPO-L2020 termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej; zapewnienia środków na działania związane z modernizacją infrastruktury społecznej, w szczególności edukacyjnej, ochrony zdrowia; umożliwienia budowy przedszkoli; umożliwienia realizacji działań rozwojowych dotyczących szkolnictwa wyższego (EFS+EFRR), ograniczenie tego wsparcia może doprowadzić do wykluczenia regionu z trwających procesów rozwojowych; przejęcia przez RPO wsparcia dotychczas realizowanego w PROW; wsparcia w obszarze ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), w tym zniesienie ograniczeń dotyczących RLM oraz wskaźnika zagęszczenia (które wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska i dotyczą realizacji zadań na obszarach aglomeracji); zapewnienia środków na działania związane z rozwojem turystyki w regionie (nie w aspekcie MSP).

21 Dziękuję za uwagę więcej na stronie Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego więcej na stronie


Pobierz ppt "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google