Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej,"— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011

2 formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej,
Wprowadzenie Rekrutacja do szkół to działanie złożone, odpowiedzialne, bardzo ważne, …..: uczestniczą w nim różne podmioty ( uczniowie – kandydaci do szkół, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele – wychowawcy, organy prowadzące, wizytatorzy, firma obsługująca system rekrutacji elektronicznej, ….. formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej, w tym okresie uczniowie podejmują ważne decyzje mające przełożenie na ich karierę zawodową. Karierę zawodową rozumianą jako proces rozwoju osobistego prowadzący do osiągania wyznaczonych celów aspiracji, zaspokajania potrzeb, kształtowania wartości danej osoby. Młodzi ludzie oczekują naszego wsparcia, pomocy, życzliwości, zrozumienia, …….

3 „Jak pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej ?”
Na uczniowskie decyzje bardzo silny wpływ ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu. W tym czasie szczególnie należy rozpoznać potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia umożliwić ich zaspokojenie Im wcześniej uczniowie nabywają wiedzy na temat własnych predyspozycji, umiejętności i kompetencji, tym łatwiej przystosowują się do warunków szybko zmieniającego się rynku pracy. To z kolei wpływa na dokonywanie satysfakcjonujących i trafnych wyborów ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

4 „Jak pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej ?”
Odwołanie do przepisów prawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.)

5 Odwołanie do przepisów prawa:
Pomoc w planowaniu kariery: Odwołanie do przepisów prawa: § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: …… 8)   wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9)   wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6 Pomoc w planowaniu kariery:
doraźna, niesystematyczna udzielanie informacji, wskazywanie źródeł informacji, wskazywanie instytucji wspierających, przekazywanie materiałów reklamowych, różne, jednostkowe spotkania z ….. itp. … systemowa konsekwentne realizowanie w szkole wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

7 Pomoc w planowaniu kariery:
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań (systemowych) podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia

8 Rekrutacja 2009/10

9 Rekrutacja 2009/10

10 Rekrutacja 2009/10

11 Rekrutacja 2009/10

12 Oddział z najwyższą średnią punktów/ średnią z egzaminu gimnazjalnego
Rejon Oddział z najwyższą średnią punktów/ średnią z egzaminu gimnazjalnego Oddział z najniższą średnią punktów/ średnią z egzaminu gimnazjalnego m. Nowy Sącz I LO Nowy Sącz biol./chem./fiz. 178 pkt./88,5 pkt. VIII LO Nowy Sącz 97,8 pkt. IX LO Nowy Sącz 38,7 pkt. p. nowosądecki LO w Grybowie mat./fiz. 159,5 pkt./83 pkt. II LO Stary Sącz 92 pkt./49 pkt. p. limanowski I LO w Limanowej 169 pkt./84,7 pkt. II LO w Limanowej 83pkt./47,7 pkt. p. gorlicki I LO w Gorlicach 166pkt./84,2 pkt. biol./chem. 119 pkt. II LO w Gorlicach 59 pkt. Rekrutacja 2009/10

13 REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011 Podstawa prawna
 Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami)  Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2009 r. (NKPU.I.MM.517/8/09) w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ……….

14 Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r
Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw…. (Dz. U. Nr 58 poz. 504 ze zmianami) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873)  Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły i podane do wiadomości (do końca lutego)

15 Rekrutacja do gimnazjów
od 1 marca 2010 r. do 24 kwietnia 2010 r. składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (dot. gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami oraz tych, które otrzymały zgodę na utworzenie dodatkowych oddziałów).

16 do 1 lipca 2010 r. godz. 12.00. rozpatrywanie podań.
do 28 czerwca 2010 r. do godz składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. do 1 lipca 2010 r. godz rozpatrywanie podań. 2 lipca 2010 r. do godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

17 TERMINY

18 dokumenty do trzech wybranych szkół
rekrutacja tradycyjna rekrutacja elektroniczna Kandydaci składają dokumenty do trzech wybranych szkół Kandydaci składają podanie TYLKO do szkoły pierwszego wyboru od 17 V do 18 VI do godz.15.00 dokonywanie zmian godz.10.00 Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu od 25 VI do 28 VI do godz.15.00 30 VI do ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły

19 2 lipca 2010 r. do godz.12.00 do 1 lipca 2010 r. do godz. 14.00
rekrutacja tradycyjna rekrutacja elektroniczna Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna) do 1 lipca 2010 r. do godz OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY 2 lipca 2010 r. do godz.12.00

20 rekrutacja uzupełniająca
Kandydaci nie przyjęci do wybranej szkoły składają oryginalne dokumenty w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami do 5 lipca 2010 godz.10.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 5 lipca 2010 do godz.13.00

21 Dodatkowa rekrutacja 27 sierpnia – 30 sierpnia 2010 r.

22 200 pkt. 100 pkt. 80 pkt. 7 pkt. 20 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY 100 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH 200 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA OCENY NA ŚWIADECTWIE 80 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA WPISANE NA ŚWIDECTWIE 20 pkt. W TYM MAKSYMALNIE DO 7 pkt. ZA OSIĄGNIĘCIA ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU 5 Dec. MKO

23 Trzy wybrane zajęcia edukacyjne,
Przeliczanie ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty rekrutacyjne: celujący – 20 pkt. bardzo dobry – 18 pkt. dobry – 15 pkt. dostateczny – 10 pkt. dopuszczający – 2 pkt. Trzy wybrane zajęcia edukacyjne, ustala dla każdego oddziału klasy pierwszej szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

24 Liczbę punktów za oceny z języka polskiego
Absolwenci gimnazjum zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych przez szkolną komisję rekrutacyjną mnoży się przez dwa.

25 Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt. finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne - do 7 pkt.

26 W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw …… (Dz. U. Nr 58, poz. 504 ze zmianami) Załącznik 1. ust. 10 W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się : a)   uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, b)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

27 1 2 3 4 5 6 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II-III miejsce w powiecie
PUNKTY OSIĄGNIĘCIA 1 II-III miejsce w powiecie 2 I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim 3 I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim 4 II – III miejsce w etapie ogólnopolskim 5 I miejsce w etapie ogólnopolskim 6 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe

28 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe Gry zespołowe: baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

29 OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE
PUNKTY OSIĄGNIĘCIA 1 II-III miejsce w etapie powiatowym 2 I miejsce lub laureat konkursu powiatowego 3 I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego 4 II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego 5 I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego 6 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe

30 INNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły) PUNKTY OSIĄGNIĘCIA 1 I - III miejsce lub laureat konkursu powiatowego 2 I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego 3 I – III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego Wyjaśnić – co to znaczy, inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą organizować konkursy. Informacja, że uprawnienie nabyte przez uczniów np. w klasie 2. są aktualne. Losy żołnierza… uprawnienia dla uczniów (stanowisko MEN)

31 OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI
NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 pkt NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY) 3 pkt.

32 WOLONTARIUSZ (art.2 pkt3)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) WOLONTARIUSZ (art.2 pkt3) Osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócenie uwagi na to, kogo możemy uważać za wolontariusza.

33 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wyłączone zostały ustawowo m. in. fundacje tworzone przez partie polityczne oraz fundacje utworzone przez samorząd terytorialny i Skarb Państwa oraz kościelne (wyznaniowe) jednostki organizacyjne i osoby prawne - chyba, że ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

34 Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
działalności charytatywnej;  podtrzymywania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej; obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

35 Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny, informatyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej”, „Wiem więcej”, biblijny. Zwrócić uwagę, że konkursy „Wiem więcej” i „Biblijny” nie zwalniają z egzaminu, lecz dają możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

36 „Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej”
Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 „Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej” „30 rocznica powstania Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce”

37 Sprawdzenie uzdolnień kierunkowych
do oddziałów dwujęzycznych do klas przygotowujących do egzaminu DSD II do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji .

38 Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
8, 9 lub 10 czerwca 2010 r. godz dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania 14 lub 15 czerwca 2010 r. dla kandydatów do pozostałych oddziałów dwujęzycznych 7 czerwca r. dla kandydatów do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II ( w VIII LO) do 16 czerwca 2010 r. dla kandydatów do klas i szkół sportowych składnie podań do tych oddziałów do 28 maja 2010!!!

39 Informator do szkół ponadgimnazjalnych Małopolski

40 TERMINY do 15 lutego 2010 r. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wypełniają formularz oraz przesyłają go do wskazanych wizytatorów poprzez zaznaczenie „zatwierdź”. do końca lutego 2010 r. opublikowanie Informatora na stronie

41 w Krakowie: mariusz.maziarz@kuratorium.krakow.pl
Informacje dotyczące rekrutacji w Nowym Sączu: tel w Krakowie: tel 41


Pobierz ppt "formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google