Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Gniezno 22 października 2007r.

Коpie: 1
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Piła, 7 listopada 2007 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA (WRPO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Gniezno 22 października 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Gniezno 22 października 2007r.

2 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,000 Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet - 328,887 mln z EFRR Działania mln euro

3 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 159,660 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 76,821 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 39,030 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 58,590 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 70,361 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 8,440 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna Priorytet - 493,362 mln z EFRR Działania mln euro

4 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 40,875 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 13,185 Priorytet IV – Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet - 54,060 mln z EFRR Działania mln euro

5 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 48,734 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego14,070 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie52,620 5.4Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 5,860 Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet - 121,284 mln z EFRR Działania mln euro

6 6.1Infrastruktura na terenach turystycznych 35,110 6.2Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego26,360 Priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet - 61,470 mln z EFRR Działaniamln euro

7 Nazwa projektuBeneficjent Koszt szacunkowy mln euro 1 Rewitalizacja regionalnych linii kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego (Wolsztyn-Luboń) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 20,0 2 Rewitalizacja regionalnych linii kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego (Poznań Wsch.- Gołańcz) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 46,0 3Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu 84,094 4Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Poznańskie Centrum Superkomputorowo- Sieciowe we współpracy z JST 33,934 5Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 3,915 6Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Urząd Miasta Poznania 8,353 Projekty kluczowe zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

8 7Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 2,088 8Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 4,437 9Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 5,0 10Budowa obiektu dydaktyczno- konferencyjnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2,088 11Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno – laboratoryjne i socjalne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 4,379 12Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 18,272 13Poprawa wykrywalności i standardów diagnostyki nuklearnej nowotworów w Wielkopolsce Wielkopolskie Centrum Onkologii 5,221 14Budowa budynku dydaktycznegoAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 19,321

9 1Rozbudowa Teatru Wielkiego 2Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie 3Budowa nowego obiektu kulturowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 4 Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego-Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo 5 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka – Os. Lecha – Rondo Żegrze w Poznaniu. 6 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu 7Droga Nr 434- Przebudowa odcinka od drogi Nr 36 do m. Śrem 8Droga Nr 196- Budowa obwodnicy m. Murowana Goślina 9Droga Nr 434- Budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo 10Droga Nr 434- Budowa obwodnicy m. Krobia 11Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań Wschód Projekty wpisane na listę projektów kluczowych w marcu 2007r. o wartości ogółem 142,5 mln (instrument kompensacyjny)

10 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Najważniejsze typy projektów w wybranych działaniach Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 1. Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu (w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) pod inwestycje, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 2. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (np. budowa bocznic kolejowych). Uszczegółowienie WRPO

11 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST. UWAGA Teren objęty zakresem projektu musi być przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej), z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych. Teren nie może być również przeznaczony wyłącznie pod obiekty handlowe. Uszczegółowienie WRPO

12 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Beneficjent: WZDW Preferencje będą miały projekty kompleksowe realizowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych o dużej wypadkowości, prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, Infrastruktura towarzysząca infrastrukturze drogowej stanowi koszt kwalifikowany w ramach ww. typów projektów, przy czym nie może stanowić więcej niż 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, Projekt, którego przedmiotem jest wyłącznie infrastruktura towarzysząca nie jest kwalifikowany w ramach działania, W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć dopuszczone w działaniu typy realizowanych operacji. Uszczegółowienie WRPO

13 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Minimalna/ maksymalna kwota wsparcia: W ramach Schematu I beneficjent może otrzymać wsparcie do 10 mln PLN, Schemat pierwszy to drogi w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach Schematu II do 2 mln PLN, Schemat drugi to drogi w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców oraz siedziby powiatów (z wyłączeniem miast powyżej 50 tys. mieszkańców). Trzeci schemat to drogi w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem siedzib powiatów) oraz na obszarach wiejskich Uszczegółowienie WRPO

14 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 1.Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2.Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. 3.Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4.Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi). Uszczegółowienie WRPO

15 Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 1.Modernizacja linii kolejowych. Typ beneficjentów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziały Regionalny w Poznaniu. Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 1.Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych. Typ beneficjentów: Samorząd województwa wielkopolskiego Uszczegółowienie WRPO

16 Najważniejsze typy projektów Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa układu torowego i infrastruktury energet., 2. Wyposażenie dróg, ulic i torowisk w urządzenia dot. bezpieczeństwa ruchu, 3. Wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę towarzyszącą transportu miejskiego, 4. Budowa, przedłużenie lub odnowa linii komunikacyjnych (w tym zakup taboru), 5.Budowa systemu parkingów Parkuj i jedź, 6.Budowa, przebudowa, rozbudowa systemów sterowania ruchem, 7.Tworzenie systemów telematyki dla komunikacji publicznej oraz zakup i montaż urządzeń dla potrzeb systemów telematyki, 8.Systemy nawigacji satelitarnej dla potrzeb transportu publicznego, Uszczegółowienie WRPO

17 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, stowarzyszenia JST, Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny/Skarb Państwa – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, Zarządcy dróg. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: W zakresie projektów inwestycyjnych i zakupu taboru maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu – 100 mln PLN, W zakresie telematyki – maks. 20 mln PLN. Uszczegółowienie WRPO

18 Najważniejsze typy projektów Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 1.Budowa lub modernizacja terminali pasażerskich, 2.Budowa lub modernizacja infrastruktury lotniskowej: pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych, 3.Rozbudowa infrastruktury i systemów łączności, nawigacji i dozorowania. Projekty z zakresu bezpieczeństwa: 1.Rozbudowa systemów ochrony lotnisk, w tym niezbędna rozbudowa infrastruktury oraz zakup środków do kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu, ładunków i poczty, 2.Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk, w tym środków niezbędnych do zabezpieczenia przeciwpożarowego (m.in. budowa strażnic Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup pojazdów bojowych Lotniskowej Straży Pożarnej). Uszczegółowienie WRPO

19 Typ beneficjentów: 1.Podmiot zarządzający PL Poznań – Ławica Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: W zakresie bezpieczeństwa mogą być realizowane projekty o całkowitych kosztach nieprzekraczających 4 mln PLN Uszczegółowienie WRPO

20 Działanie 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1.Budowa, rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych, 2.Budowa, rozbudowa lokalnych i regionalnych teleinformat. sieci dostępowych, 3.Budowa, rozbudowa centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi, 4.Budowa i wdrażanie platform elektron. dla systemu wspomagania zarządzania, 5.Przygotowanie inst. publicznych do elektron. obiegu i archiw. dokumentów, 6.Publiczne punkty dostępu do Internetu i infokioski, 7.Tworzenie systemów telematyki dla komunikacji publicznej oraz zakup i montaż urządzeń dla potrzeb systemów telematyki, 8.Systemy informacji przestrzennej, Uszczegółowienie WRPO

21 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego; Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Szkoły wyższe; Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w w/w punktach Jednostki naukowe zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 238, poz. 2390); Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, Organizacje pozarządowe zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Uszczegółowienie WRPO

22 Minimalna/maksymalna wartość projektu: max. 4 mln PLN dla projektów dotyczących tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych); max. 20 mln PLN dla projektów dotyczących rozszerzenia dostępu studentom do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych, w tym zwłaszcza Internetu szerokopasmowego; Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: max. 2 mln PLN dla projektów dotyczących tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych); Uszczegółowienie WRPO

23 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Najważniejsze typy projektów Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 1. Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej, 2. Remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne, 3. Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (z wyjątkiem indywidualnych mieszkań) znajdujących się na rewitalizowanym terenie powiązana z ich adaptacją na odpowiednie cele, 4. Remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na obszarze rewitalizowanym, 5. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej bezpieczeństwu na rewitalizowanym terenie. Uszczegółowienie WRPO

24 Typ beneficjentów: Beneficjentami mogą być m.in. następujące podmioty, których Projekt został ujęty w Planie Rozwoju Lokalnego bądź w Lokalnym Programie Rewitalizacji: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Jednostki kultury, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Uszczegółowienie WRPO

25 Najważniejsze typy projektów Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 1.Renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne, 2.Zagospodarowanie przyległego do zabudowy przemysłowej i powojskowej terenu, 3.Budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 4. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego rewitalizowanego terenu, Uszczegółowienie WRPO

26 Typ beneficjentów: Beneficjentami mogą być m.in. następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Jednostki kultury, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Uszczegółowienie WRPO

27 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Najważniejsze typy projektów Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 1.Budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub odbudowa istniejących obiektów dydaktycznych, 2. Rozbudowa, przebudowa lub odbudowa infrastruktury społeczno- edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, 3. Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów sportowych przy szkołach wyższych (np. boiska, sale gimnastyczne itp.), 4. Zagospodarowanie otoczenia w/w obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego), 5. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach wymienionych w pkt. 1-3 oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element projektu). Uszczegółowienie WRPO

28 Typ beneficjentów: Szkoły wyższe, Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Jednostki naukowe, prowadzące działalność edukacyjną, Organizacje pozarządowe (niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym), Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1,2,3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym. Uszczegółowienie WRPO

29 Minimalna/maksymalna wartość projektu : Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 500 tys. PLN Zakup wyposażenia – wartość minimalna 250 tys. PLN Maksymalna wartość projektu z zakresu rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego – 4 mln PLN (poza projektami nie związanymi bezpośrednio z dydaktyką) Uszczegółowienie WRPO

30 Najważniejsze typy projektów Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Schemat I. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej 1.Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, w szczególności budynków szkolnych, 2. Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących bibliotek przyszkolnych z wyłączeniem zakupu książek) Schemat II. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego 1.Budowa nowych, rozbudowa, przebudowa i kompleksowe wyposażenie (poza sprzętem komputerowym) obiektów dydaktycznych, 2. Zakup wyposażenia obejmujące sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji przez nie zadań edukacyjnych i oświatowych Uszczegółowienie WRPO

31 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. Jednostki naukowe, Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych, Jednostki organizacyjne utworzone przez podmioty wymienione w punktach 1-2, prowadzące działalność dydaktyczną na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym. Uszczegółowienie WRPO

32 Minimalna/maksymalna wartość projektu: Schemat I –Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 250 tys. PLN. –Zakup wyposażenia – wartość minimalna 30 tys. PLN. Schemat II –Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 250 tys. PLN. –Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN. Uszczegółowienie WRPO

33 Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 1.Rozbudowa i modernizacja (z wyłączeniem termomodernizacji) istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i lokalnym w celu dostosowania ich do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, 2.Rozbudowa i modernizacja sal operacyjnych, zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem wyposażenia, 3.Zakup nowych urządzeń medycznych, m.in. aparatury i sprzętu medycznego (m.in. do diagnostyki, terapii i rehabilitacji (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych, Uszczegółowienie WRPO Najważniejsze typy projektów

34 Typ beneficjentów: Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotami tworzącymi nie są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę stacjonarną (szpitale), Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. Minimalna/maksymalna wartość projektu: Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 500 tys. PLN. Zakup i modernizacja wyposażenia – minimalna wartość 250 tys. PLN. Uszczegółowienie WRPO

35 Najważniejsze typy projektów Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 1.Przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej łącznie z zakupem wyposażenia (np. domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, świetlice środowiskowe) 2. Przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby środowiskowe) łącznie z zakupem wyposażenia, 3.Przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (np. warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne) łącznie z zakupem wyposażenia, 4.Przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu ekonomii społecznej (np. zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne). Uszczegółowienie WRPO

36 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, Jednostki sektora finansów publicznych Uszczegółowienie WRPO

37 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Najważniejsze typy projektów Działanie 6.1 Infrastruktura na obszarach turystycznych 1.Publiczna infrastruktura turystyczna: Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie turystyczne tras i szlaków, 2.Promocja i informacja turystyczna: Opracowanie, rozwój i promocja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, 3.Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, przyczyniająca się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru: Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów infrastruktury sportowo rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, 4.Infrastruktura dla turystyki biznesowej i kongresowej: Tworzenie nowych i rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych, zdolnych do obsługi imprez o charakterze regionalnym i ponad regionalnym, Uszczegółowienie WRPO

38 Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, w tym regionalna organizacja turystyczna; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Parki narodowe i krajobrazowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Porozumienia wymienionych wyżej podmiotów. Uszczegółowienie WRPO

39 Najważniejsze typy projektów Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat I. Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym Dla projektów dotyczących m.in.. Rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowania, a także adaptacji na cele kulturalne obiektów historycznych i zabytkowych – maksymalna wartość projektu wynosi 20mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 10mln PLN, Dla projektów dotyczących m.in. Konserwacji zabytkowych muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych – maksymalna wartość projektu wynosi 4mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 2mln PLN, Uszczegółowienie WRPO

40 Schemat II. Projekty z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym Dla projektów dotyczących m.in.. Budowy, rozbudowy, przebudowy publicznej infrastruktury kultury – wartość projektu wynosi 2-20mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 10mln PLN, Dla projektów, dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds.. Kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe – maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2mln PLN, maksymalna wartość projektu 4mln PLN, Schemat III. Projekty promocyjne – organizacja wydarzeń kulturalnych, kampanie promocyjne w kraju i zagranicą wartość projektu wynosi 200-700 tys. PLN. Uszczegółowienie WRPO

41 Typ beneficjentów: Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Inne instytucje z sektora finansów publicznych. Uszczegółowienie WRPO

42 1.Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa 2.Projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów 3.Niepodlegające procedurze konkursowej gdy działanie realizowane będzie przez jednego beneficjenta lub jeden projekt System wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013

43 Procedura konkursowa wyboru projektów Beneficjent Uproszczony wniosek Departament Wdrażania Programu Regionalnego Ocena formalna Ocena strategiczna na podstawie kryteriów określających potrzeby dziedziny, obszaru bądź grupy docelowej Zarząd Województwa Przyznanie promesy na dofinansowanie Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena merytoryczno- techniczna Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego Wniosek Projekt Ocena formalna

44 Fiszka Preselekcyjna - WZÓR WNIOSKU PRESELEKCYJNEGO

45 I Określenie obszaru interwencji –1.1 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego –1.2 Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego –1.3 Numer i nazwa Schematu w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Elementy fiszki

46 II Identyfikacja Wnioskodawcy Nazwa Beneficjenta Forma prawna Nr telefonu/nr faksu e-mail Adres: (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat) NIP 2.1 Dane Wnioskodawcy

47 II Identyfikacja Wnioskodawcy Nazwa partnera Forma prawna Nr telefonu/nr faksu e-mail Adres: (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) NIP Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy) 2.2 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy)

48 II Identyfikacja Wnioskodawcy Imię i nazwisko Miejsce pracy Stanowisko Nr telefonu/nr faksu e-mail 2.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu

49 3.1 Tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami) 3.2 Lokalizacja projektu –Powiat / Gmina / Miejscowość 3.3 Harmonogram realizacji projektu –Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej (kwartał / rrrr) –Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (kwartał / rrrr) –Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (kwartał / rrrr) III Informacje o projekcie

50 3.4 Charakterystyka projektu Status drogi: gminna, powiatowa, wojewódzka Rodzaj nawierzchni: twarda/bitumiczna/ulepszona Nośność drogi Natężenie ruchu na modernizowanym odcinku lub nowobudowanym odcinku realizowanym w ramach projektu Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004r. - TAK/NIE - Tytuł projektu / Mechanizm finansowania / Kwota dofinansowania Powiązanie przedmiotu projektu z inwestycjami realizowanymi w ramach EURO 2012 – TAK/NIE - Tytuł projektu - Kwota dofinansowania III Informacje o projekcie

51 Projekt stanowi kontynuację budowy/przebudowy drogi wojewódzkiej poza granicami województwa – zapewnienie ciągłości odcinka bezpośredniego przylegającego do granic województwa - TAK/NIE Bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii - TAK/NIE - Podać nr drogi Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa - TAK/NIE - Opis wpływu: np. liczba wypadków III Informacje o projekcie

52 3.5 Opis przedmiotu projektu (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami) 3.6 Podejmowane działanie, cel projektu (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami) 3.7 Rozwiązania techniczne (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami) III Informacje o projekcie

53 IV Wskaźniki osiągnięć 4.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu Lp.Wskaźnik produktuŹródło danychJedn. miaryRok 0r.

54 IV Wskaźniki osiągnięć 4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie Lp.Wskaźnik produktuŹródło danychJedn. miaryRok 0r.

55 V Tabela finansowa 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN Lata 1234 Wydatki Kwalifikowane - Wydatki niekwalifikowane - Koszt całkowity …………………

56 V Tabela finansowa 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu 5.3 Beneficjent ubiega się o dofinansowanie projektu z innego programu / mechanizmu finansowego. Jakiego? (jeśli dotyczy) - TAK/NIE ŹródłoSuma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PLN % Środki własnePLN % Pozostałe źródła ………………….. PLN % RAZEM:

57 6.1 Typ projektu –Projekt generuje przychód TAK/NIE –Występowanie luki finansowej TAK/NIE 6.2 Trwałość projektu – zagrożenia –Zagrożenia trwałości projektu: –Uzasadnienie w przypadku przekazania zrealizowanego projektu innej instytucji: VI Aspekty prawno - finansowe

58 6.3 Stopień przygotowania poszczególnych dokumentów Nazwa dokumentu (posiada-TAK/NIE, Data przygotowania/wydania dokumentu) –Aktualne pozwolenie na budowę –Projekt techniczny + kosztorys –Decyzja / postanowienie środowiskowe –Prawo do dysponowania gruntem / nieruchomością na cele budowlane –Data gotowości złożenia ostatecznego wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem załączników VI Aspekty prawno-finansowe

59 6.4 Występowanie pomocy publicznej Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat – TAK/NIE kwota uzyskanej pomocy VI Aspekty prawno-finansowe

60 6.5 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: a) Zrównoważony rozwój (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) b) Równości szans (zatrudnienia) (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) c) Natura 2000 - Projekt jest usytuowany na obszarze Natura 2000 TAK/NIE - Projekt graniczy z obszarem Natura 2000 TAK/NIE - Projekt jest usytuowany poza obszarem Natura 2000 TAK/NIE VI Aspekty prawno-finansowe

61 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań tel. 061 858 1211, fax 061 858 1220 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Gniezno 22 października 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google