Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY NA LATA (WRPO) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Poznań, 3 grudnia br.

2 Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet ,887 mln € z EFRR mln euro Działania 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,000

3 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna
Priorytet ,362 mln € z EFRR mln euro Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 159,660 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 76,821 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 39,030 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 58,590 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 70,361 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 8,440 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460

4 Priorytet IV – Rewitalizacja obszarów problemowych
Priorytet - 54,060 mln € z EFRR mln euro Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 40,875 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 13,185

5 Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Priorytet ,284 mln € z EFRR Działania mln euro 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 48,734 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 14,070 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 52,620 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 5,860

6 Priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe
Priorytet - 61,470 mln € z EFRR Działania mln euro 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 35,110 6.2 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 26,360

7 Projekty kluczowe zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

8 Koszt szacunkowy mln euro
Nazwa projektu Beneficjent Koszt szacunkowy mln euro 1 Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów-Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn-Luboń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 20,0 2 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód-Gołańcz 46,0 3 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu 84,094 4 Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej województwa wielkopolskiego Poznańskie Centrum Superkomputorowo-Sieciowe we współpracy z JST 32,500 5 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 3,862 6 Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Urząd Miasta Poznania 8,000

9 7 Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. S. Staszica w Pile Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 2,088 8 Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe – PWSZ w Gnieźnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 4,437 9 Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 5,916 10 Budowa Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2,325 11 Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno – laboratoryjne i rekreacyjno – sportowe PWSZ w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 4,379 12 Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 18,272 13 Poprawa wykrywalności i standardów diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce Wielkopolskie Centrum Onkologii 5,924 14 Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 16,558

10 15 Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5km Samorząd Województwa Wielkopolskiego 36,769 16 Droga nr 434 – Budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Brudzewo o dł. 3,12km 3,392 17 Droga nr 196 – Obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3km 29,533 18 Droga nr 434 – Budowa obwodnicy m. Krowia o dł. 1,9km 3,210 19 Przedłużenie linii tramwajowej z pętli zawady do stacji Poznań Wschód Miasto Poznań 35,000 20 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka – Os. Lecha – Rondo Żegrze 38,000 21 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu 15,000 22 Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu o wielofunkcyjna salę prób Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki 8,750

11 23 Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie Archidiecezja Gnieźnieńska 3,515 24 Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1,970 25 Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 3,418 26 Leczenie ostrych pęknięć aorty i ostrej zatorowości płucnej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1,400 27 Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznej i Dziennikarstwa Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 8,750

12 Uszczegółowienie WRPO
PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Najważniejsze typy projektów w wybranych działaniach Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 1. Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu (w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) pod inwestycje, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 2. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (np. budowa bocznic kolejowych).

13 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST. UWAGA Teren objęty zakresem projektu musi być przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej), z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych. Teren nie może być również przeznaczony wyłącznie pod obiekty handlowe.

14 Uszczegółowienie WRPO
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Beneficjent: WZDW Preferencje będą miały projekty kompleksowe realizowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych o dużej wypadkowości, prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, Infrastruktura towarzysząca infrastrukturze drogowej stanowi koszt kwalifikowany w ramach ww. typów projektów, przy czym nie może stanowić więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, Projekt, którego przedmiotem jest wyłącznie infrastruktura towarzysząca nie jest kwalifikowany w ramach działania,

15 Uszczegółowienie WRPO
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi).

16 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Z dofinansowania wyłączone zostaną drogi i ulice o charakterze osiedlowym (w tym drogi wewnętrzne) niezależnie od kategorii drogi. Minimalna/ maksymalna kwota wsparcia: W ramach Schematu I beneficjent może otrzymać wsparcie do 20 mln PLN, Schemat pierwszy to drogi w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Schemat II obejmuje pozostałe drogi (w miastach poniżej 50tysięcy mieszkańców oraz na obszarach wiejskich).

17 Uszczegółowienie WRPO
Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Modernizacja linii kolejowych. Typ beneficjentów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziały Regionalny w Poznaniu. Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych. Samorząd województwa wielkopolskiego

18 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa układu torowego i infrastruktury energetycznej, 2. Wyposażenie dróg, ulic i torowisk w urządzenia dot. bezpieczeństwa ruchu, 3. Wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę towarzyszącą transportu miejskiego, 4. Budowa, przedłużenie lub odnowa linii komunikacyjnych (w tym zakup taboru), Budowa systemu parkingów „Parkuj i jedź”, Budowa, przebudowa, rozbudowa systemów sterowania ruchem, Tworzenie systemów telematyki dla komunikacji publicznej oraz zakup i montaż urządzeń dla potrzeb systemów telematyki, Systemy nawigacji satelitarnej dla potrzeb transportu publicznego,

19 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, stowarzyszenia JST, Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny/Skarb Państwa – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: W zakresie projektów inwestycyjnych i zakupu taboru maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu – 100 mln PLN, W zakresie telematyki – maks. 20 mln PLN.

20 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Budowa lub modernizacja terminali pasażerskich, Budowa lub modernizacja infrastruktury lotniskowej: pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych, Rozbudowa infrastruktury i systemów łączności, nawigacji i dozorowania. Projekty z zakresu bezpieczeństwa: Rozbudowa systemów ochrony lotnisk, w tym niezbędna rozbudowa infrastruktury oraz zakup środków do kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu, ładunków i poczty, Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk, w tym środków niezbędnych do zabezpieczenia przeciwpożarowego (m.in. budowa strażnic Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup pojazdów bojowych Lotniskowej Straży Pożarnej).

21 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Podmiot zarządzający PL Poznań – Ławica Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: W zakresie bezpieczeństwa mogą być realizowane projekty o całkowitych kosztach nieprzekraczających 4 mln PLN

22 Uszczegółowienie WRPO
Działanie 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa, rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych, Budowa i wdrażanie platform elektron. dla systemu wspomagania zarządzania, Publiczne punkty dostępu do Internetu i infokioski, Projekty infrastrukturalne związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, Projekty z zakresu telemedycyny, Projekty z zakresu e-edukacji.

23 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego; Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Szkoły wyższe; Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w w/w punktach Jednostki naukowe zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 238, poz. 2390); Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, Publiczne i niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

24 Uszczegółowienie WRPO
Minimalna/maksymalna wartość projektu: max. 4 mln PLN dla projektów dotyczących tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych); max. 20 mln PLN dla projektów dotyczących rozszerzenia dostępu studentom do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych, w tym zwłaszcza Internetu szerokopasmowego; Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: max. 2 mln PLN dla projektów dotyczących tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych);

25 Uszczegółowienie WRPO
PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Najważniejsze typy projektów Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 1. Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, 2. Remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne, 3. Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (z wyjątkiem indywidualnych mieszkań) znajdujących się na rewitalizowanym terenie powiązana z ich adaptacją na odpowiednie cele, 4. Remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na obszarze rewitalizowanym, 5. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej bezpieczeństwu na rewitalizowanym terenie.

26 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Beneficjentami mogą być m.in. następujące podmioty, których Projekt został ujęty w Planie Rozwoju Lokalnego bądź w Lokalnym Programie Rewitalizacji: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Jednostki kultury, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

27 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne, Zagospodarowanie przyległego do zabudowy przemysłowej i powojskowej terenu, Budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego rewitalizowanego terenu, Budowa, remont, przebudowa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, itp.

28 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Beneficjentami mogą być m.in. następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Jednostki kultury, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

29 Uszczegółowienie WRPO
PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Najważniejsze typy projektów Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub odbudowa istniejących obiektów dydaktycznych, Rozbudowa, przebudowa lub odbudowa infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów sportowych przy szkołach wyższych (np. sala sportowa 36 x18/19m), sala gimnastyczna (24 x 12m), Zagospodarowanie otoczenia w/w obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego), Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach wymienionych w pkt. 1-3 oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element projektu).

30 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Szkoły wyższe, Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Administracja rządowa, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Jednostki naukowe, prowadzące działalność edukacyjną, Organizacje pozarządowe (niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym), Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1,2,3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.

31 Uszczegółowienie WRPO
Minimalna/maksymalna wartość projektu : Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 500 tys. PLN Zakup wyposażenia – wartość minimalna 250 tys. PLN Maksymalna wartość projektu z zakresu rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego – 4 mln PLN (poza projektami nie związanymi bezpośrednio z dydaktyką)

32 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Schemat I. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, w szczególności budynków szkolnych, 2. Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących bibliotek przyszkolnych (z wyłączeniem zakupu książek) Schemat II. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego Budowa nowych, rozbudowa, przebudowa i kompleksowe wyposażenie (poza sprzętem komputerowym) obiektów dydaktycznych, 2. Zakup wyposażenia obejmujące sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji przez nie zadań edukacyjnych i oświatowych

33 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. Jednostki naukowe, Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych,

34 Uszczegółowienie WRPO
Minimalna/maksymalna wartość projektu: Schemat I Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 250 tys. PLN. Zakup wyposażenia – wartość minimalna 30 tys. PLN. Schemat II Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN.

35 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Rozbudowa i modernizacja (z wyłączeniem termomodernizacji) istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i lokalnym w celu dostosowania ich do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Rozbudowa i modernizacja sal operacyjnych, zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem wyposażenia, Zakup nowych urządzeń medycznych, m.in. aparatury i sprzętu medycznego (m.in. do diagnostyki, terapii i rehabilitacji (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych,

36 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotami tworzącymi nie są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę stacjonarną (szpitale), Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. Minimalna/maksymalna wartość projektu: Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 500 tys. PLN. Zakup i modernizacja wyposażenia – minimalna wartość 250 tys. PLN.

37 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej łącznie z zakupem wyposażenia (np. domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, świetlice środowiskowe) 2. Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby środowiskowe) łącznie z zakupem wyposażenia, Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (np. warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne) łącznie z zakupem wyposażenia, Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu ekonomii społecznej (np. zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne).

38 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, Jednostki sektora finansów publicznych

39 Uszczegółowienie WRPO
PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Działanie 6.1 Infrastruktura na obszarach turystycznych Publiczna infrastruktura turystyczna np: Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie turystyczne tras i szlaków, Promocja i informacja turystyczna np.: Opracowanie, rozwój i promocja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, przyczyniająca się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru np.: Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów infrastruktury sportowo rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, Infrastruktura dla turystyki biznesowej i kongresowej np.: Tworzenie nowych i rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych, zdolnych do obsługi imprez o charakterze regionalnym i ponad regionalnym, Infrastruktura pozwalająca na zrównoważonych wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych turystycznie np.: Przedsięwzięcia z zakresu ochrony i udostępniania obszarów chronionych atrakcyjnych turystycznie.

40 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, w tym regionalna organizacja turystyczna; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Parki narodowe i krajobrazowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Porozumienia wymienionych wyżej podmiotów.

41 Uszczegółowienie WRPO
Najważniejsze typy projektów Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat I. Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym Dla projektów dotyczących m.in.. Rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowania, a także adaptacji na cele kulturalne obiektów historycznych i zabytkowych – maksymalna wartość projektu wynosi 20mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 10mln PLN, Dla projektów dotyczących m.in. Konserwacji zabytkowych muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych – maksymalna wartość projektu wynosi 4mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 2mln PLN,

42 Uszczegółowienie WRPO
Schemat II. Projekty z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym Dla projektów dotyczących m.in.. Budowy, rozbudowy, przebudowy publicznej infrastruktury kultury – wartość projektu wynosi 2-20mln PLN, maksymalna wartość dofinansowania 10mln PLN, Dla projektów, dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds.. Kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe – maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2mln PLN, maksymalna wartość projektu 4mln PLN, Schemat III. Projekty promocyjne m.in. organizacja wydarzeń kulturalnych, kampanie promocyjne w kraju i zagranicą wartość projektu wynosi tys. PLN.

43 Uszczegółowienie WRPO
Typ beneficjentów: Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, Inne instytucje z sektora finansów publicznych.

44 System wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013
Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa Projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów Niepodlegające procedurze konkursowej gdy działanie realizowane będzie przez jednego beneficjenta lub jeden projekt

45 Procedura konkursowa wyboru projektów
Wniosek Beneficjent Departament Wdrażania Programu Regionalnego Zarząd Województwa Uproszczony wniosek Ocena formalna Przyznanie promesy na dofinansowanie Ocena strategiczna na podstawie kryteriów określających potrzeby dziedziny, obszaru bądź grupy docelowej Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno-technicznego Projekt Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena formalna Ocena merytoryczno-techniczna

46 WZÓR WNIOSKU PRESELEKCYJNEGO
Fiszka Preselekcyjna - WZÓR WNIOSKU PRESELEKCYJNEGO

47 Elementy fiszki I Określenie obszaru interwencji
1.1 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego 1.2 Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 1.3 Numer i nazwa Schematu w ramach Działania Programu Operacyjnego

48 II Identyfikacja Wnioskodawcy
2.1 Dane Wnioskodawcy Nazwa Beneficjenta Forma prawna Nr telefonu/nr faksu Adres: (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat) NIP

49 II Identyfikacja Wnioskodawcy
2.2 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) Nazwa Partnera Forma prawna Nr telefonu/nr faksu Adres: (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) NIP Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy)

50 II Identyfikacja Wnioskodawcy
2.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu Imię i Nazwisko Miejsce pracy Stanowisko Nr telefonu/nr faksu

51 III Informacje o projekcie
3.1 Tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami) 3.2 Lokalizacja projektu Powiat / Gmina / Miejscowość 3.3 Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej (kwartał / rrrr) Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (kwartał / rrrr) Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (kwartał / rrrr)

52 III Informacje o projekcie
3.4 Charakterystyka projektu Status drogi: gminna, powiatowa, wojewódzka Rodzaj nawierzchni: twarda/bitumiczna/ulepszona Nośność drogi Natężenie ruchu na modernizowanym odcinku lub nowobudowanym odcinku realizowanym w ramach projektu Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004r. - TAK/NIE - Tytuł projektu / Mechanizm finansowania / Kwota dofinansowania

53 III Informacje o projekcie
Powiązanie przedmiotu projektu z inwestycjami realizowanymi w ramach EURO 2012 – TAK/NIE - Tytuł projektu - Kwota dofinansowania Projekt stanowi kontynuację budowy/przebudowy drogi wojewódzkiej poza granicami województwa – zapewnienie ciągłości odcinka bezpośredniego przylegającego do granic województwa - TAK/NIE Bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii - TAK/NIE - Podać nr drogi Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa - TAK/NIE - Opis wpływu: np. liczba wypadków

54 III Informacje o projekcie
3.5 Opis przedmiotu projektu (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami) 3.6 Cel projektu 3.7 Rozwiązania techniczne

55 IV Wskaźniki osiągnięć
4.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu Lp. Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary Rok 0 r. 1. 2. 3.

56 IV Wskaźniki osiągnięć
4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie Lp. Wskaźnik rezultatu Źródło danych Jedn. miary Rok 0 r. 1. 2. 3.

57 V Tabela finansowa 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN Lata
2 3 4 Wydatki kwalifikowane - Wydatki niekwalifikowane Cross – financing Koszt całkowity …………………

58 V Tabela finansowa 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów
kwalifikowalnych projektu 5.3 Beneficjent ubiega się o dofinansowanie projektu z innego programu / mechanizmu finansowego. Jakiego? (jeśli dotyczy) Źródło % PLN Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Eurpejski Fundusz Społeczny Środki własne ………………….. Pozostałe źródła ………………….. RAZEM:

59 VI Aspekty prawno - finansowe
6.1 Typ projektu 6.2 Trwałość projektu – zagrożenia Występowanie „luki finansowej” TAK/NIE Przybliżona wysokość „luki finansowej” Czy zostanie zachowana trwałość projektu (instytucjonalna, finansowa, prawna) TAK/NIE - Ewentualne zagrożenia w trwałości projektu Czy zrealizowany projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi: TAK

60 VI Aspekty prawno-finansowe
6.3 Stopień przygotowania poszczególnych dokumentów Nazwa dokumentu Posiada: TAK/NIE Data przygotowania / wydania dokumentu Aktualne pozwolenie na budowę Projekt techniczny Decyzja / postanowienie środowiskowe Prawo do dysponowania gruntem / nieruchomością na cele budowlane Data gotowości złożenia ostatecznego wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem załączników

61 VI Aspekty prawno-finansowe
6.4 Pomoc publiczna Występowanie pomocy publicznej TAK/NIE Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat Kwota uzyskanej pomocy

62 VI Aspekty prawno-finansowe
6.5 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: a) Zrównoważony rozwój (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) b) Równości szans (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)

63 VI Aspekty prawno-finansowe
c) Natura 2000 d) Informacja i promocja Projekt jest usytuowany na obszarze Natura 2000 TAK/NIE Projekt jest usytuowany na potencjalnym obszarze Natura 2000 - czy w przypadku usytuowania na obszarze bądź potencjalnym obszarze Natura 2000 projekt wywiera negatywny wpływ? Projekt jest usytuowany poza obszarem Natura 2000 Informacja i promocja projektu zgodna z wytycznymi TAK/NIE

64 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49, Poznań tel , fax Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google