Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia
Grażyna Dykowska Grazyna Dykowska GUS

2 Ustawa z sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
Wśród publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministrów wyróżnia się zakłady podlegające szczególnej regulacji. Do zakładów opieki zdrowotnej podlegających szczególnej regulacji należą zakłady, dla których organem tworzącym jest: Wśród publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministrów wyróżnia się zakłady podlegające szczególnej regulacji. Do zakładów opieki zdrowotnej podlegających szczególnej regulacji należą zakłady, dla których organem tworzącym jest • Minister Obrony Narodowej, • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji • Minister Sprawiedliwości, co wynika z art ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U ). Grazyna Dykowska GUS

3 ZOZ podlegające szczególnej regulacji
Zakłady te podlegają wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra zdrowia (art.12, ust.4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Będąc samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podlegają także wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Grazyna Dykowska GUS

4 Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej (art.36, ust.1 ustawy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U z późn.zm.). Grazyna Dykowska GUS

5 Szpital kliniczny jest zakładem opieki zdrowotnej, który został utworzony w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia i udziela świadczeń zdrowotnych osobom, których stan zdrowia wymaga • udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu oraz (art.1, ust.2 w związku z art.2, ust.5 ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U ). Grazyna Dykowska GUS

6 Szpitale kliniczne podlegają wpisowi do rejestru zakładów prowadzonego przez Ministra Zdrowia (art.12, ust.4 ustawy). Szpitale te podlegają także wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Grazyna Dykowska GUS

7 Zgodnie z art. 8, ust. 1. ustawy z dnia 30 VIII 1991 r
Zgodnie z art.8, ust.1. ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U ) minister lub centralny organ administracji rządowej może tworzyć zakłady opieki zdrowotnej, które są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Obecnie zakłady opieki zdrowotnej podlegające urzędom centralnym tworzą i nadzorują: • Minister Zdrowia • Minister Sprawiedliwości • Minister Obrony Narodowej • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji • Minister Infrastruktury Zakłady te na podstawie art. 12.ust.4 ustawy podlegają rejestracji w rejestrze zakładów prowadzonym przez Ministra Zdrowia Grazyna Dykowska GUS

8 Szpital jest zakładem opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu (art.2, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 30.VIII.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U ). Każdy szpital będący zakładem opieki zdrowotnej musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Szpitale publiczne utworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego podlegają wpisowi do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę, według miejsca siedziby szpitala. Grazyna Dykowska GUS

9 Szpitale publiczne utworzone przez: ministrów oraz
centralne organy administracji rządowej oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia. Grazyna Dykowska GUS

10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania Grazyna Dykowska GUS

11 Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej „kodami resortowymi”, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rejestrem”. Grazyna Dykowska GUS

12 Podstawowa opieka zdrowotna
0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ 0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego 0020 Punkt felczerski 0030 Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 0034 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej 0041 Gabinet medycyny szkolnej 0050 Punkt szczepień 0060 Gabinet zabiegowy Grazyna Dykowska GUS

13 Poradnie specjalistyczne
Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 1000 Poradnia chorób wewnętrznych 1008 Poradnia chorób metabolicznych 1010 Poradnia alergologiczna 1012 Poradnia alergii pokarmowych 1014 Poradnia alergii oddechowych 1016 Poradnia alergii skórnych 1020 Poradnia diabetologiczna 1030 Poradnia endokrynologiczna 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna 1034 Poradnia andrologiczna 1036 Poradnia leczenia niepłodności Grazyna Dykowska GUS

14 cd 1038 Poradnia schorzeń tarczycy 1060 Poradnia geriatryczna
1100 Poradnia kardiologiczna 1160 Poradnia medycyny pracy 1180 Poradnia medycyny paliatywnej Grazyna Dykowska GUS

15 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej
2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 2140 Zespół długoterminowej opieki domowej 2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa 2146 Zespół rehabilitacji domowej 2150 Zespół domowego leczenia tlenem 2180 Hospicja domowe 2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej 2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej 2202 Geriatryczny zespół opieki domowej 2204 Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego 2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej Grazyna Dykowska GUS

16 2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 2701 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Grazyna Dykowska GUS

17 2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2722 Hostel dla osób psychicznie chorych 2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu 2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) Grazyna Dykowska GUS

18 3. Opieka doraźna 3010 Ambulatorium ogólne
3011 Ambulatorium pediatryczne 3012 Ambulatorium chirurgiczne 3014 Ambulatorium kardiologiczne 3016 Ambulatorium okulistyczne 3040 Ambulatorium stomatologiczne Grazyna Dykowska GUS

19 Grazyna Dykowska GUS 3110 Zespół wyjazdowy ogólny
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W  3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R 3116 Zespół wyjazdowy kardiologiczny K 3118 Zespół wyjazdowy neonatologiczny N 3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe 3200 Zespół lotnictwa sanitarnego 3210 Lotnicze pogotowie ratunkowe 3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza 3300 Szpitalny oddział ratunkowy Grazyna Dykowska GUS

20 Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne
Oddziały szpitalne Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 4000 Oddział chorób wewnętrznych 4008 Oddział chorób metabolicznych 4010 Oddział alergologiczny 4020 Oddział diabetologiczny 4030 Oddział endokrynologiczny 4050 Oddział gastroenterologiczny Grazyna Dykowska GUS

21 cd 4080 Oddział immunologii klinicznej 4100 Oddział kardiologiczny
4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 4120 Oddział angiologiczny 4130 Oddział nefrologiczny 4132 Stacja dializ 4140 Oddział medycyny nuklearnej 4170 Oddział dla przewlekle chorych 4180 Oddział medycyny paliatywnej 4200 Oddział dermatologiczny 4220 Oddział neurologiczny 4240 Oddział onkologiczny Grazyna Dykowska GUS

22 Grazyna Dykowska GUS 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
4264 Oddział intensywnej terapii 4266 Dział anestezjologii 4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc 4272 Oddział pulmonologii 4274 Oddział gruźlicy 4280 Oddział reumatologiczny 4300 Oddział rehabilitacyjny 4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu 4304 Oddział paraplegii i tetraplegii 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej 4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 4340 Oddział chorób zakaźnych Grazyna Dykowska GUS

23 Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami
4700 Oddział psychiatryczny (ogólny) 4701 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 4703 Oddział psychiatryczny dla młodzieży 4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 4705 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 4707 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Grazyna Dykowska GUS

24 Pozostałe komórki organizacyjne
4840 Oddział chirurgii stomatologicznej 4880 Zakład/Oddział medycyny sądowej 4900 Izba przyjęć szpitala 4910 Blok operacyjny 4912 Sala porodowa 4920 Apteka zakładowa 4930 Sterylizatornia 4940 Prosektorium Grazyna Dykowska GUS

25 Długoterminowa opieka
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 5171 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży 5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5180 Hospicja stacjonarne 5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym Grazyna Dykowska GUS

26 Rozporządzenie o specjalizacjach lekarskich
Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1779), które weszło w życie 12 listopada 2005 r. Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Grazyna Dykowska GUS

27 Rozporządzenie określa m.in.:
wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych; ramowe programy specjalizacji; warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą. Grazyna Dykowska GUS

28 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych
Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych został zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Grazyna Dykowska GUS

29 Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny.
Anestezjologia i intensywna terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Grazyna Dykowska GUS

30 cd Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Medycyna nuklearna
Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Grazyna Dykowska GUS

31 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia
Okulistyka Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Urologia Zdrowie publiczne Grazyna Dykowska GUS

32 Wykaz specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny
Alergologia Angiologia Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Choroby płuc Diabetologia Endokrynologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Grazyna Dykowska GUS

33 Cd. specjalizacje Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia
Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca Grazyna Dykowska GUS

34 Wykaz specjalności lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny
Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Ortodoncja Periodontologia Protetyka stomatologiczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachowawcza z endodoncją Zdrowie publiczne Epidemiologia Grazyna Dykowska GUS

35 Immunologia kliniczna Kardiologia Kardiologia dziecięca
Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca Grazyna Dykowska GUS

36 Specjalizacje dla Eurostatu m.in..
Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Neurochirurgia Chirurgia plastyczna Dermatologia Ginekologia i położnictwo Lekarz rodzinny Internista ( wewnętrzny ) Grazyna Dykowska GUS

37 Cd Eurostat - Lekarz kardiolog Endokrynolog Gastrolog Onkolog
Reumatolog Neurolog Psychiatra Grazyna Dykowska GUS

38 Cd specjalizacji eurostatu
Neuropsychiatryk Dziecięcy psychiatria Medycyny pracy Okulista Pediatra Radiolog radioterapeuta Urolog Grazyna Dykowska GUS

39 Grazyna Dykowska GUS

40 Dziękuję Grazyna Dykowska GUS


Pobierz ppt "Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google