Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY NA LATA maj 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 Decyzją Wykonawczą C(2014)10153 po trzech rundach negocjacji prowadzonych od 23 września do 10 listopada 2014 Alokacja programu ,2 mln euro EFRR 1 760,9 mln euro EFS ,2 mln euro Dla porównania: WRPO : ,6 mln euro (EFRR) Komponent regionalny PO KL: 536,1 mln euro (EFS) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2

3 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA
Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 30 priorytetów inwestycyjnych 10 Osi Priorytetowych zawiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3

4 Alokacja środków na Osie Priorytetowe Udział w alokacji na Program (%)
Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% 3. Energia 353,5 14,4% 4. Środowisko 204,0 8,3% 5. Transport 414,0 16,9% 6. Rynek pracy 265,0 10,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% 8. Edukacja 156,3 6,4% 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% 10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% Razem WRPO 2014+ 2450,2 100,0% - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 4

5 Warunki ex-ante Region obowiązują 3 tematyczne warunki ex ante:
Istnienie regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – koniec 2016r. Istnienie kompleksowego planu/planów w zakresie inwestycji transportowych Opracowanie Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego – lipiec 2016 r. 5

6 Wymiar Terytorialny WRPO 2014+
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne Liczba ludności: Leszczyński: ,5 tys. Koniński: ,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: ,2 tys. Razem: ,8 tys. Liczba ludności: ZIT Poznański: tys. ZIT K-O: tys. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6

7 OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne
Indykatywna alokacja środków na poszczególne ośrodki i ich obszary funkcjonalne OSI subregionalne EFRR (euro) EFS (euro) Suma (euro) Gnieźnieński Koniński Leszczyński Pilski

8 Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)
Formy współpracy pomiędzy JST tworzącymi dane OSI muszą mieć charakter udokumentowany (co najmniej w formie listu intencyjnego lub porozumienia) Za koordynację prac nad OSI, w tym również za prowadzenie negocjacji z IZ WRPO , odpowiadają poszczególne ośrodki subregionalne Narzędziem służącym terytorializacji interwencji w ramach OSI dla ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych jest mandat terytorialny Projekty, które w wyniku negocjacji z IZ WRPO zostaną zatwierdzone do realizacji w ramach OSI uzyskają dofinansowanie za pomocą odrębnych konkursów lub wpisania na listę projektów identyfikowanych w trybie pozakonkursowym

9 Wymiar Terytorialny WRPO 2014+
OSI regionalne – preferencje dla obszarów problemowych W WRPO część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

10 Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego
Analizę przeprowadzono w odniesieniu do miejscowości gminnych. W związku z określeniem obszarów o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego zbadano czas dojazdu samochodem osobowym do centrum regionu. Za punkt odniesienia pomiaru uznano godzinę 8 rano w środę. Taki wybór pozwala uchwycić migracje dzienne z pominięciem migracji tygodniowych. Poranna godzina pomiaru pozwala też na ocenę czasu dojazdu do Poznania w celu skorzystania z usług publicznych w godzinach od 8 do 16. EFRR: 7b Drogi

11 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych
Gminy województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem gmin wchodzących w skład OSI ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych oraz dwóch ZIT (tj. ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim). EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

12 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych
Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI:  przyrost naturalny na 1000 mieszkańców; saldo migracji na 10 000 mieszkańców; obciążenie demograficzne wskaźnik zasobów mieszkaniowych; stopa bezrobocia rozumiana jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; wskaźnik przedsiębiorczości; wskaźnik zamożności; wskaźnik deprywacji materialnej. PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8vi, 9i EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja

13 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe
Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI: wskaźnik dostępności do usług komunalnych; wskaźnik dostępności do usług edukacyjnych; wskaźnik dostępności do usług zdrowotnych; wskaźnik dostępności do usług kulturalnych ; czas dojazdu do miast subregionalnych (tj. Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań); oraz czas dojazdu do miasta wojewódzkiego. EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

14 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) Wyznaczenia obszaru szczególnej koncentracji zjawisk świadczących o traceniu dotychczasowej funkcji społeczno-gospodarczej dokonano na podstawie zapisów obowiązującego PZPWW. W skali regionalnej największą koncentrację niekorzystnych zjawisk zdiagnozowano na terenie Konińskiego Obszaru Przemysłowego. EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

15 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej ul. Szyperska 14 POZNAŃ Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google