Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013
Programy Operacyjne, zarządzane przez MRR oraz Regionalne Programy Operacyjne, zarządzane przez Samorządy poszczególnych województw Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

3 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013

4 Pogram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Beneficjenci

5 Alokacja środków w podziale na działania
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IG , 2007–2013 alokacja PO IG jest dzielona z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarki oraz istniejące bariery jego rozwoju, a także mając na względzie konieczność priorytetowego traktowania tej grupy Beneficjentów.

6 PO Innowacyjna Gospodarka
Zmiana nazwy Programu – wyjaśnienie: Obecna nazwa w sposób pełniejszy odzwierciedla założone cele Programu oraz jest bardziej czytelna dla przyszłych beneficjentów. Jednocześnie nawiązuje do celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. W wyniku realizacji Programu oczekiwany jest wzrost konkurencyjności gospodarki, jednakże głównie dzięki wzmocnieniu jej innowacyjności, m.in. poprzez inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Celem Programu natomiast nie jest wzrost konkurencyjności dzięki inwestycjom jakiegokolwiek typu. Wynika to także z zasady efektywnego wydatkowania środków – należy dążyć do ich koncentracji na możliwie najmniejszym zakresie działań, który jednocześnie ma odpowiednio największą szansę kreowania wartości dodanej”.

7 INNOWACYJNOŚĆ Oslo Manual,
Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data „…innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności średniej lub wysokiej (poziom co najmniej krajowy lub międzynarodowy). W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym (tzw. innowacyjność niska).

8 INNOWACYJNOŚĆ Definicja Innowacyjności przyjęta dla POIG innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytety: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Pomoc techniczna

10 Podział środków POIG pomiędzy osie priorytetowe

11 Udział Regionalnych Instytucji Finansujących w działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego – budżet krajowy 186 mln EURO, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – budżet 1 420 mln EURO, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu – budżet 91,8 mln EURO, Działanie Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – budżet 390,6 mln EURO, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – budżet 460,8 mln EURO.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe MPiPS i PARP w 2008 r.
W ramach Programu Kapitał Ludzki zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów systemowych pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na realizację tych projektów w latach przewidziano prawie 56 mln zł. Projekty zaakceptowane: „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi”, „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski”, „Portal Innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji”, „Firmy rodzinne”, „Akademia PARP”.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google