Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ich koszty i cechy na polskim rynku i za granic ą Karol Rewczuk, Marek Ż ukowski Przykłady kredytów na finansowanie budownictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ich koszty i cechy na polskim rynku i za granic ą Karol Rewczuk, Marek Ż ukowski Przykłady kredytów na finansowanie budownictwa."— Zapis prezentacji:

1 Ich koszty i cechy na polskim rynku i za granic ą Karol Rewczuk, Marek Ż ukowski Przykłady kredytów na finansowanie budownictwa

2 Po ż yczka hipoteczna - mPlan mBank

3 Parametry Po ż yczka przyznawana jest na wybrany, dowolny cel konsumpcyjny (niemieszkaniowy) Kwota po ż yczki - od 80 100 PLN do 90% warto ś ci nieruchomo ś ci Waluta po ż yczki - PLN, CHF, USD, EUR, GBP Oprocentowanie - 8,21%-14,76% w PLN i 4,46%-11,64% w walutach obcych Okres kredytowania - 30 lat

4 Opłaty i prowizje Opłata za rozpatrzenie wniosku - 0 zł Prowizja za udzielenie kredytu - 0%-3% kredytu Prowizja za wcze ś niejsz ą spłat ę po ż yczki - 0% Prowizja za aktywacj ę usługi mechanizmu bilansuj ą cego 2% od przyznanej kwoty po ż yczki Opłata za prolongat ę po ż yczki - 0,5% prolongowanej kwoty Opłata za przewalutowanie - 0 zł

5 Kwota pożyczki - 300 000 PLN Okres kredytowania - 30 lat Oprocentowanie kredytu - 9% Posiadane oszczędności - 100 000 PLN Raty - równe

6 Kwota pożyczki - 300 000 PLN Okres kredytowania - 30 lat Oprocentowanie kredytu - 9% Posiadane oszczędności - 100 000 PLN Raty - malejące

7 Kredyt hipoteczny HSBC Bank

8 Parametry Kwota kredytu - do 80% warto ś ci nieruchomo ś ci (max. 1 000 000 GBP) Okres kredytowania - do 30 lat Oprocentowanie - stałe do pewnego okresu, potem zmienne

9 Wartość nieruchomości - 84 400 GBP Okres kredytowania - 30 lat Posiadane oszczędności - 21 100 GBP

10 Kredyt mieszkaniowy z dopłat ą – Rodzina na swoim Bank Pekao S.A.

11 Przeznaczenie Kredyt mog ą uzyska ć mał ż onkowie oraz osoby samotnie wychowuj ą ce przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, na które pobierany jest zasiłek piel ę gnacyjny (bez wzgl ę du na wiek), ucz ą ce si ę (do 25. roku ż ycia)) W chwili podpisywania umowy kredytu preferencyjnego kredytobiorcy nie mog ą by ć wła ś cicielami lub współwła ś cicielami domu lub mieszkania. Maksymalna powierzchnia kredytowanego mieszkania wynosi 75 m2, a domu 140 m2

12 Parametry Wysoko ść kredytu – do kwoty stanowi ą cej iloczyn powierzchni u ż ytkowej lokalu mieszkalnego i ś redniego wska ź nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u ż ytkowej budynków mieszkalnych Okres kredytowania - do 30 lat Waluta kredytu – PLN Ni ż sza rata - do 50%* odsetek mniej przez pierwsze 8 lat kredytu Karencja w spłacie kredytu - do 6 miesi ę cy.

13 Opłaty i prowizje Opłaty i prowizje: do 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego Mar ż a w promocji Wielka Wyprzeda ż : 1,59% je ś li Twoje dochody netto wynosz ą min. 7500 zł indywidualnie lub ł ą cznie na gospodarstwo domowe lub skorzystasz z kredytu mieszkaniowego w wysoko ś ci min. 300 tys. zł, lub jeste ś Klientem Centrum Doradztwa VIP Banku Pekao S.A. 1,69% mar ż y je ś li posiadasz lub zało ż ysz Eurokonto Prowizja za udzielenie kredytu w promocji Wielka Wyprzeda ż – 0% Prowizja za wcze ś niejsz ą spłat ę kredytu (całkowit ą lub cz ęś ciow ą ) Opłaty z tytułu ustanowienia zabezpieczenia kredytu

14 Wartość nieruchomości - 400 000 PLN Wartość kredytu - 300 000 PLN Okres kredytowania - 30 lat

15 Preferencyjny kredyt mieszkaniowy na usuwanie skutków kl ę sk ż ywiołowych Bank PKO BP

16 Przeznaczenie Kredyt przeznaczony dla osób, których nieruchomo ść została zniszczona na skutek powodzi, huraganu lub osuwisk ziemnych remont lokalu mieszkalnego remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego b ą d ź jego cz ęś ci remont lub odtworzenie infrastruktury technicznej zakup lokalu lub budynku mieszkalnego

17 Parametry Wysoko ść kredytu - do 100 % kosztów inwestycji Waluta kredytu - PLN Okres kredytowania - do 10 lat Prowizja za udzielenie kredytu - brak Oprocentowanie - tylko 2% w stosunku rocznym. Pozostał ą cz ęść odsetek pokrywa BGK Karencja w spłacie kredytu - do 24 miesi ę cy

18 Kredyt budowlany dla deweloperów Pekao Bank Hipoteczny

19 Przeznaczenie Kredyt przeznaczony dla: inwestorów posiadaj ą cych lub tworz ą cych SPV, których jedynym przedmiotem działalno ś ci jest kredytowana inwestycja, a ź ródłem spłaty kredytu sprzeda ż nieruchomo ś ci (lub jej cz ęś ci) wybudowanej w ramach inwestycji przedsi ę biorców prowadz ą cych działalno ść gospodarcz ą co najmniej 6 miesi ę cy (nie dotyczy SPV) Cel kredytu: budowa budynków z przeznaczonymi na sprzeda ż lokalami mieszkalnymi i/lub lokalami u ż ytkowymi przebudowa, modernizacja budynków w celu uzyskania przeznaczonych na sprzeda ż lokali mieszkalnych i/lub u ż ytkowych budowa osiedli domów jednorodzinnych lub segmentów przeznaczonych na sprzeda ż

20 Parametry Kwota kredytu - do 80% warto ś ci inwestycji (w tym VAT) Okres kredytowania - do 3 lat (dost ę pno ść do 24 miesi ę cy, spłata w ci ą gu 12 miesi ę cy od zako ń czenia inwestycji wg uzgodnionego harmonogramu). Wkład własny - ustalany indywidualnie w zale ż no ś ci od oceny ryzyka kredytowego, przy czym nie powinien by ć ni ż szy ni ż : 25% kosztów inwestycji netto w przypadku nieruchomo ś ci mieszkaniowych 30% kosztów inwestycji netto w przypadku nieruchomo ś ci komercyjnych Oprocentowanie kredytu – ustalane indywidualnie

21 Opłaty i prowizje Prowizja za udzielenie kredytu - od 1%* Prowizja za wcze ś niejsz ą spłat ę kredytu dla: zmiennej stopy procentowej 0,5%-1,5% stałej stopy procentowej - 1,5% Prowizja za przewalutowanie kredytu - 1,5% (min. 2000 PLN) Opłata za administrowanie kredytu - 0,1% od aktualnego zadłu ż enia

22 Reverse Mortgage - Home Equity Conversion Mortgage MetLife Bank

23 Przeznaczenie Przeznaczony dla osób powy ż ej 62 lat posiadaj ą cych mieszkanie spełniaj ą ce minimalne standardy HUD Okres kredytowania: do ś mierci wszystkich kredytobiorców do czasu opuszczenia lub sprzeda ż y nieruchomo ś ci Kredyt mo ż e by ć przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny oraz inwestycyjny

24 Na wysokość udzielonej pożyczki wpływa: Wiek Rodzaj odwróconej hipoteki Aktualne stopy procentowe Lokalizacja domu Szacowana warto ść domu Limity po ż yczek w danym regionie ustalane przez FHA

25 Opłaty Ubezpieczenie - polisa od nieszcz ęś liwych wypadków i kl ę sk ż ywiołowych W wypadku sprzeda ż y nieruchomo ś ci - całkowita spłata po ż yczki powi ę kszonej o miesi ę czne opłaty doliczane do tej po ż yczki

26 Wiek – 63 lata Wartość nieruchomości – 132 000 USD Miasto – Texas City


Pobierz ppt "Ich koszty i cechy na polskim rynku i za granic ą Karol Rewczuk, Marek Ż ukowski Przykłady kredytów na finansowanie budownictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google