Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu"— Zapis prezentacji:

1 Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania z Banku Gospodarstwa Krajowego

2 Akty prawne ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu
rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm. z 15 czerwca 2007 r. i 21 listopada 2008), rozporządzenie ministra budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach (Dz. U. Nr 221, poz. 1618),

3 Odbiorca produktu Odbiorca produktu status dewizowy – rezydent
Osoby prywatne status dewizowy – rezydent (osoba zamieszkująca w kraju, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) Odbiorca produktu

4 Warunki otrzymania kredytu (ustawowe)
Kredyt może otrzymać wyłącznie: 1) oboje małżonków, albo 2) osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno: a) małoletnie dziecko, b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny

5 Warunki otrzymania kredytu cd. (ustawowe).
c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w: szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych (ustawa z r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w szkołach wyższych (ustawa z r. – prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164, poz. 1365) szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe (przepisy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w R P oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych).

6 Docelowi kredytobiorcy
Osoby samotnie Małżonkowie wychowujące dziecko

7 Inne osoby zawierające dodatkowo umowę o kredyt
zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) rodzeństwo, Do kredytu przystępują max. ojczym, gospodarstwa domowe macocha, teściowie, Stopień pokrewieństwa musi być udokumentowany. Osoby te przystąpią do umowy kredytu wyłącznie wtedy, gdy docelowi kredytobiorcy – w ocenie Banku – nie posiadają zdolności kredytowej (art. 70 ust. 1 Prawo bankowe) i ww. osoby nie mogą być właścicielami kredytowanej nieruchomości.

8 Warunki otrzymania kredytu cd. (ustawowe)
Docelowy kredytobiorca: nie może posiadać innego kredytu preferencyjnego, w charakterze docelowego kredytobiorcy nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu nie może być osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może być osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być najemcą lokalu mieszkalnego Docelowy kredytobiorca równocześnie z zawarciem umowy kredytu składa pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunków !!!

9 Warunki otrzymania kredytu (bankowe)
Kredytobiorcy: 1) posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilno prawnych 2) posiadanie zdolności kredytowej 3) pozytywna ocena wiarygodności 4) ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

10 Ustawowe cele kredytowania
zakup istniejącego lub będącego w budowie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość wyłączenie: posiadanie w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego innego tytułu prawnego do nieruchomości (domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego) przez osoby wymienione w ustawie zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

11 Cele kredytowania c.d. 3) budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego 4) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, w celu uzyskania odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego zasiedlanego po raz pierwszy

12 Cele kredytowania c.d. Nie dopuszcza się łączenia celów !!!
5) budowa domu jednorodzinnego 6) nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 7) adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość Nie dopuszcza się łączenia celów !!!

13 Sposób naliczania dopłat do oprocentowania
Podstawę naliczenia dopłaty stanowi: 1) pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego – dot. nieruchomości, której powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio: a) 50 m2 - dla lokalu mieszkalnego b) 70 m2 - dla domu jednorodzinnego

14 Wymogi dotyczące nieruchomości
Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać: a) 75 m2 lokalu mieszkalnego b) 140 m2 domu jednorodzinnego 2) Cena zakupu lokalu/ domu/ koszt budowy/ wkład budowlany nie przekracza: kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu/domu i średniego wskaźnika kosztu przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 5.679,80 zł – dla miasta Wrocław 4.289,60 zł – dla pozostałych gmin województwa dolnośląskiego (nowelizacja – średni wskaźnik = iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika, obowiązujących dla gminy, na terenie której położony jest dom/lokal) 3) Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny albo budynek mieszkalny muszą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15 Maksymalna wysokość kredytu
Nie może przekraczać ceny/kosztu: zakupu/ budowy/ wkładu budowlanego/ nadbudowy /rozbudowy/ adaptacji nieruchomości, obliczonych jako iloczyn powierzchni użytkowych nieruchomości i przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej Nie może być wyższa niż 100% przyszłej lub aktualnej wartości finansowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia (LTV  1,0) w przypadku kredytów udzielanych z ubezpieczonym kredytowanym wkładem finansowym (składka 3% płatna z góry za 3 lata- TU Europa)

16 Waluta kredytu preferencyjnego
tylko PLN

17 Formy zabezpieczenia Zabezpieczenie obligatoryjne:
ustanowiona na pierwszym miejscu lub posiadająca prawo pierwszeństwa hipoteka ustanowiona na finansowanej nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski 2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącej zabezpieczenie kredytu

18 Forma i sposób uruchomienia kredytu
Na podstawie wniosku kredytobiorcy, po spełnieniu wszystkich warunków wypłaty kredytu (zawartych w umowie kredytu): 1) jednorazowo albo w transzach 2) bezgotówkowo

19 Forma i sposób spłaty kredytu
1) Formuła spłaty: raty malejące raty annuitetowe (równe) 2) Waluta spłaty: PLN 3) Maksymalny okres kredytowania: 30 lat Karencja w spłacie kapitału: max 6 miesięcy, licząc od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu Nie są dostępne zawieszenia raty spłaty kredytu – tzw. wakacje kredytowe

20 Oprocentowanie kredytu
W okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna. 2) Stopa procentowa = sumie stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu) i marży Banku.

21 Szczegółowe rozwiązania
Stosowanie przez BGK dopłat do oprocentowania kredytu następuje: 1) zgodnie z umową, zawartą pomiędzy BGK a Bankiem 2) w okresach miesięcznych 3) bezgotówkowo, z rachunku przeznaczonego do rozliczeń z BGK, przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek i przekazywane każdorazowo po spłacie przez docelowego kredytobiorcę całości raty kapitałowej i odsetek . Dopłaty są wolne od podatku.

22 Rejestr docelowych kredytobiorców kredytu preferencyjnego
Docelowy kredytobiorca może podpisać umowę o kredyt z dopłatami z Funduszu Dopłat tylko jeden raz. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy. Inne osoby zawierające umowę kredytu – nie są rejestrowane.

23 www.bgk.pl Zamieszczamy odpowiedzi na pytania na podstawie
Informacje na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego dot. kredytu preferencyjnego z dopłatami: w zakładce klienci indywidualni, programy rządowe, program p.n. „Rodzina na swoim” Zamieszczamy odpowiedzi na pytania na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury do ustawy

24 Dziękujemy Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Akty prawne ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google