Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramy prawne i zasady współpracy PPP- P w Ślesinie z dyrektorami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramy prawne i zasady współpracy PPP- P w Ślesinie z dyrektorami"— Zapis prezentacji:

1 Ramy prawne i zasady współpracy PPP- P w Ślesinie z dyrektorami
szkół i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi te placówki w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konin

2 Porządek spotkania : 1. Kierunki zmian w pomocy –psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez szkoły i placówki oświatowe starszy wizytator KO w Poznaniu Delegatura w Koninie T.omasz Poniecki Wpływ zmian na orzekanie i opiniowanie przez Poradnie – kierownik PPP- P w Ślesinie Filia w Koninie Teresa Stawicka Zasady współpracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej przez PPP- P w Ślesinie – dyrektor PPP- P w Ślesinie Małgorzata Sobieraj Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej w świetle prowadzonego pilotażu – , ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dyrektor Gimnazjum w Ślesinie Jerzy Fijałkowski Podsumowanie . Dyskusja.

3 Wpływ zmian na orzekanie i opiniowanie przez Poradnie.
   Wpływ zmian na orzekanie i opiniowanie przez Poradnie. Teresa Stawicka kierownik P PP - P w Ślesinie Filii w Koninie

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. Nr 228 poz. 1488)

5 [ [ii] Opinie mogą mieć charakter wiążący (W) lub niewiążący (NW). W przepisach będących podstawą wydawanej opinii zwykle jest określone, czy opinia poradni jest konieczna do wydania decyzji (np. przez dyrektora szkoły), wówczas ma ona charakter niewiążący (NW), czy też jest podstawą do podjęcia decyzji i wówczas ma charakter wiążący (W). Zob. Kluczewski, S. (2008). Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami współdziałającymi. W: G. Łaszczyca (red.). Roczniki Administracji I Prawa. Rok VII/VIII, s Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "HUMANITAS".

6 ORZECZENIA Orzeczenie
Jest „efektem” wielospecjalistycznej diagnozy zaburzeń w rozwoju dziecka/ucznia, wobec którego Zespół Orzekający Poradni podjął decyzję o zmianie formy kształcenia Rodzaje orzeczeń:  o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego  o potrzebie kształcenia specjalnego (zaburzenia zmysłów, funkcji ruchowych, całościowe zaburzenia rozwojowe, niedostosowanie społeczne)  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych  o potrzebie indywidualnego nauczania

7 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawały Zespoły Orzekające dla dzieci :( Rozporządzenie z dn Dz. U nr19.poz.166) 1) niesłyszących, 2) słabo słyszących, 3) niewidomych, 4) słabo widzących, 5) z niepełnosprawnością ruchową, 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8) z autyzmem, 9) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 10) z chorobami przewlekłymi, 11) z zaburzeniami psychicznymi, 12) niedostosowanych społecznie, 13) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 14) zagrożonych uzależnieniem, 15) z zaburzeniami zachowania - z zastrzeżeniem ust. 2-4.a

8 Obecnie Poradnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia
Specjalnego : dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 1) niesłyszących 2)   słabo słyszących 3)   niewidomych 4)   słabo widzących 5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 6)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 7)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 8)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 8 8

9 Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
z chorobami przewlekłymi z zaburzeniami psychicznymi z zaburzeniami zachowania zagrożone uzależnieniem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły naukę w szkole lub oddziale integracyjnym, mogą kontynuować naukę w szkole lub oddziale aż do ukończenia szkoły danego typu. Nie organizuje się obecnie kształcenia specjalnego dla dzieci z w/w przyczyn . 9 9

10 Zasady współpracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej przez PPP- P w Ślesinie. Małgorzata Sobieraj dyrektor PPP- P w Ślesinie

11 ,, Ogólną misją poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej’’.

12 , PPP -P w Ślesinie jest placówką oświatową dla której organem prowadzącym jest powiat koniński. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie.

13 Pracownicy PPP- P w Ślesinie W roku szkolnym 2010/2011 w placówce pracuje 31 osób, w tym 25 pracowników pedagogicznych wypracowujących 22 etaty (10 psychologów, 9 pedagogów, 5 logopedów, 1 doradca zawodowy ). Poradnia : Filia: 3,5 etatu psychologa , 4, 5 etatu psycholog a, 3,5 etatu pedagoga , 5, 25 etatu pedagogów , 1,5 etatu logopedy , 2 etatu logopedów , 0,5 etatu doradcy zawodowego . 0,5 etatu doradcy zawodowego . Zatrudniony jest 1 lekarz dla potrzeb zespołów orzekających na godziny .

14 Rejon oddziaływania PPP - P w Ślesinie
Filia w Koninie Rychwał Golina Kramsk Stare Miasto Grodziec Rzgów Kazimierz Biskupi Krzymów Poradnia w Ślesinie Ślesin Kleczew Skulsk Sompolno Wilczyn Wierzbinek

15 Do zadań Poradni należy:
diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się wspomaganie dzieci i młodzieży adekwatnie do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji , językowej, z chorobami przewlekłymi prowadzeni terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

16 5.pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakres doradztwa edukacyjno – zawodowego 6.wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom 9. współpraca w zakresie prowadzenia pogłębionej diagnozy opartej o wyniki działań pedagogicznych podejmowanych przez szkołę i zmierzających do rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

17 10 . współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych poprzez udzielanie przez opiekuna gminy merytorycznej pomocy 11 .współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej 12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 13 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoła lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych 14 .prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, 15 udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach .

18 Poradnia realizuje zadania w szczególności przez :
1.diagnozowanie , 2.opiniowanie, 3.działalność terapeutyczną 4.prowadzenie grup wsparcia ; 5. prowadzenie mediacji ; 6.interwencję kryzysową: 7.działalność profilaktyczną ; 8.poradnictwo; 9.konsultacje ; 10 działalność informacyjną.

19 Liczba placówek i dzieci w powiecie konińskim objętych opieką PPP- P w Ślesinie
Rok szkolny 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Liczba placówek 132 128 124 123 Liczba dzieci 27049 26 066 25660 25618

20

21 Liczba dzieci

22 Gmina Ilość opinii Ilość orzeczeń Razem Gmina Ślesin 150 21 171 Gmina Kleczew 27 177 Gmina Sompolno 106 44 Gmina Skulsk 37 18 55 Gmina Wierzbinek 60 14 74 Gmina Wilczyn 85 19 104 Gmina Golina 86 31 117 Gmina Grodziec 46 9 Gmina Kazimierz Biskupi 118 Gmina Kramsk 82 71 153 Gmina Krzymów 103 130 Gmina Rychwał 77 108 185 Gmina Stare Miasto 84 Gmina Rzgów 67 12 79 1.237 434 1.671

23 [

24 .         W modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole lub placówce wyróżnione zostały trzy poziomy: poziom diagnostyczny, programowy i praktyczny.

25 Formy wsparcie proponowane przez P PP- P
w Ślesinie 1.Wsparcie merytoryczne udzielane : a) w poradni b) w terenie (szkołach, placówkach)

26 NA POZIOMIE DIAGNOZOWANIA
W PORADNI W SZKOŁACH KONSULTACJE NA POZIOMIE DIAGNOZOWANIA planowania analiza zaplanowanych form i metod pomocy na poziomie diagnozowania ( analiza orzeczeń , opinii i zawartych w nich zaleceń)

27 2 : Wsparcie w realizacji programu pomocy na etapie programowym i praktycznym a) wykłady b) prelekcje c) warsztaty d) interwencje e) instruktaże f) inne

28 3.Wsparcie w ocenie skuteczności programu pomocy
SZKOŁA PRZEDSZKOLE/PLACÓWKA W PORADNI a) diagnoza kontrolna, indywidualna dziecka na terenie poradni; b) badania przesiewowe mowy

29 Procedury udzielania pomocy przez Poradnię
Procedury udzielania pomocy przez Poradnię. 1 Pisemny wniosek z określeniem celu i zakresu oczekiwanej pomocy: a) Rodzica /Opiekuna Prawnego – o badanie, wydanie opinii, orzeczenie, informacji o wynikach badań, o zajęcia specjalistyczne; b) Dyrektora ( szkoły/przedszkola ,placówki) – o konsultacje w zespole, o realizację np. warsztatów, instruktażu 2.Analiza wniosków 3.Planowanie działań, określenie czasu, miejsca realizacji; .

30 Działania realizowane głównie na terenie
5. Realizacja działań. 6. Dokumentowanie działań. Działania realizowane głównie na terenie Poradni ze względu na ograniczone środki finansowe.

31 1.Wnioski o wsparcie merytoryczne z określeniem
Propozycja Poradni: 1.Wnioski o wsparcie merytoryczne z określeniem Formy pomocy prosimy O złożenie do na kolejny rok szkolny. 2.Wniosek do poradni może szkoła przesłać Mejlowo z podpisem dyrektora ze skrzynki szkoły 31

32 Rodzaje zajęć prowadzone w Poradni
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Rodzaje zajęć prowadzone w Poradni Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. (terapia psychologiczna) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Cykliczne zajęcia warsztatowe np. .Szkoła dla rodziców i wychowawców, (harmonogram na stronie poradni)

33 Placówki doskonalenia nauczycieli
Szkoły realizują zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierane przez : Placówki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno -pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne

34 Zachęcam do odwiedzania strony
internetowej PPP- P w Ślesinie Dziękuję za uwagę

35 Gimnazjum w Ślesinie Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej w świetle prowadzonego pilotażu – ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dyrektor Gimnazjum w Ślesinie Jerzy Fijałkowski.

36 Gimnazjum w Ślesinie pieczątka szkoły
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Imię (imiona) i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………. Klasa: …………………………………………………………………………………………. Numer opinii bądź orzeczenia PP –P: ……………………………………… Data wydania dokumentu ………………………………………………………………………………………………. Zakres potrzeb do objęcia ucznia pomocą: ………………………………………………………………………………………………… Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:

37 Gimnazjum w Ślesinie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy będą realizowane: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Terminy spotkań zespołu: …………………………………………………………………………………………………….. Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu: Podpis dyrektora szkoły 

38 Gimnazjum w Ślesinie PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
Obszar obejmowany wsparciem: ………………………………………………………………………………………………………………. Okres realizacji planu: ……………………………………………………………………… …………………………………………………… 1 . Cele :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 2. Formy pomocy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Działania, w tym zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Metody pracy z uczniem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Działania wspierające rodziców ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Zakres współdziałania szkoły z innymi podmiotami w zależności od potrzeb (np. poradniami psychologiczno –pedagogicznymi w tym również poradniami specjalistycznymi itp.): Podpisy osób przygotowujących plan działań wspierających : Dyrektora szkoły:

39 Dla kogo zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia?
Dla ucznia posiadającego: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dla kogo nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia? Karty nie zakłada się uczniowi posiadającemu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

40 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W PRACY Z UCZNIEM DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WOBEC RODZICÓW UCZNIA DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIĄ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY METODY PRACY Z UCZNIEM

41 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest IPET. Zgodnie z prawem oświatowym IPET powinien uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a także zawierać: - zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, - rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (o charakterze odpowiednio rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym); - formy i metody pracy z uczniem; - ustalone przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; - zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne, stosownie do potrzeb ucznia; zakres współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów z rodzicami ucznia Należy podkreślić, że nie ma obligatoryjnego wzoru IPET. Zróżnicowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych podyktowane jest rodzajem niepełnosprawności, nasileniem niedostosowania społecznego, obowiązującą dla ucznia podstawą programową i etapem edukacji.

42 Dziękujemy za uwagę Konin 29.03.2011
Ramy prawne i zasady współpracy PPP- P w Ślesinie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi te placówki w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dziękujemy za uwagę Konin


Pobierz ppt "Ramy prawne i zasady współpracy PPP- P w Ślesinie z dyrektorami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google