Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska
Unia Europejska Fundusz Spójności Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Obowiązujące akty prawne
DYREKTYWA PARLAMEBNTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/49/EC Prawo Ochrony Środowiska USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z późn. zmianami) 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Strategiczne mapy akustyczne
Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/EC państwa członkowskie podejmą środki konieczne do zapewnienia, że najpóźniej do 30 czerwca 2012 r., a później co pięć lat, opracowane zostaną mapy strategiczne rozkładu hałasu, wykazujące stany w poprzednim roku kalendarzowym, a gdzie to istotne, zatwierdzone przez właściwe władze dla wszystkich aglomeracji ( powyżej 100 tys. mieszkańców) 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 POŚ Ocena stanu klimatu akustycznego
Art. 117.POŚ Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Wskaźniki oceny hałasu
L DWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku. L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

6 Ocena stanu klimatu akustycznego
Na terenach niewymienionych w ust. 2 art.117 POŚ oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 Zakup nowoczesnej aparatury do pomiaru hałasu
Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III „ Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Działanie 3.3.Monitoring Środowiska „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I” 07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu
08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

9 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu
09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

10 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu
10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

11 Metodyka wykonywania pomiarów
Załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową linia tramwajowa , lotniskiem, portem.(DZ.U 192 poz.1392) 11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

12 Dziękuję za uwagę! j.wojciechowska@wios.szczecin.pl
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,


Pobierz ppt "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google