Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Etapy realizacji projektu
Mapa akustyczna miasta Bytom Etapy realizacji projektu

2 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary akustyczne Na potrzeby realizacji projektu wykonano pomiary akustyczne dla źródeł hałasu: Drogowego Szynowego Kolejowego Tramwajowego Przemysłowego Pomiary kalibracyjne Pomiary dla w/w źródeł są niezbędne do poprawnego modelowania hałasu na potrzeby mapy akustycznej.

3 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Pomiary hałasu drogowego wykonano zgodnie z: • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824). Wykonanie pomiarów poprzedziła wizja terenowa mająca na celu wytypowanie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych.

4 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Lokalizacja 35 punktów pomiarowych na terenie miasta Bytom

5 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Sposób wykonania pomiarów: Czas obserwacji T [godz.] – 24 Pora dnia 06:00-18:00 Pora wieczoru 18:00-22:00 Pora nocy 2:00-06:00 Odległość od źródła hałasu = ~ 10 [m]; h wzgl. mikrofonu = ~ 4[m] Sprzęt pomiarowy: Miernik poziomu dźwięku wraz z kalibratorem - Klasa I wzorcowany przez akredytowane laboratorium. Stacja meteorologiczna – wzorcowana przez akredytowane laboratorium Nastawy miernika: - Charakterystyka korekcyjna A stała czasowa: FAST - krok bufora: 1 s

6 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Wyniki wszystkich pomiarów po dokonanej analizie (eliminacja dźwięków nie pochodzących od pomiarowanego źródła) zestawione zostały dla parametrów akustycznych LD - pora dnia T = 12h  [dB] LW - pora wieczoru T = 4h  [dB] LN- pora nocy T = 4h  [dB] LDWN - wskaźnik długookresowy [dB]

7 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Na potrzeby modelowania hałasu drogowego wykonano pomiary struktury i natężenia ruchu w 100 dodatkowych punktach pomiarowych. Monitorowano: liczbę przejazdów pojazdów lekkich i ciężkich dla każdej pory doby średnią prędkość przejazdu metodą manualną – pomiar czasu przejazdu na zadanym odcinku

8 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu drogowego Wyniki wszystkich pomiarów po dokonanej analizie (eliminacja dźwięków nie pochodzących od pomiarowanego źródła) zestawione zostały dla parametrów akustycznych LD - pora dnia T = 12h  [dB] LW - pora wieczoru T = 4h  [dB] LN- pora nocy T = 4h  [dB] LDWN - wskaźnik długookresowy [dB]

9 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Pomiary hałasu szynowego wykonano zgodnie z: • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824). Wykonanie pomiarów poprzedziła wizja terenowa mająca na celu wytypowanie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych.

10 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Lokalizacja 12 punktów pomiarowych hałasu kolejowego na terenie miasta Bytom

11 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Lokalizacja 14 punktów pomiarowych hałasu tramwajowego na terenie miasta Bytom

12 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Sposób wykonania pomiarów: Czas obserwacji T [godz.] – 24 Pora dnia 06:00-18:00 Pora wieczoru 18:00-22:00 Pora nocy 2:00-06:00 Odległość od źródła hałasu = ~ 10 [m]; h wzgl. mikrofonu = ~ 3,5[m] Sprzęt pomiarowy: Miernik poziomu dźwięku wraz z kalibratorem - Klasa I wzorcowany przez akredytowane laboratorium. Stacja meteorologiczna – wzorcowana przez akredytowane laboratorium Nastawy miernika: - Charakterystyka korekcyjna A stała czasowa: FAST - krok bufora: 10 ms

13 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Wyniki wszystkich pomiarów po dokonanej analizie (eliminacja dźwięków nie pochodzących od pomiarowanego źródła) zestawione zostały dla parametrów akustycznych LD - pora dnia T = 12h  [dB] LW - pora wieczoru T = 4h  [dB] LN- pora nocy T = 4h  [dB] LDWN - wskaźnik długookresowy [dB]

14 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu szynowego Pomiary hałasu szynowego dla wyszczególnionych klas prowadzone były metodą pojedynczych zdarzeń akustycznych (SEL). Podczas pomiarów rejestrowano wszystkie zdarzenia akustyczne, dla których wyznaczano widmo oktawowe

15 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu przemysłowego Pomiary hałasu przemysłowego wykonano zgodnie z: • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r., Nr 206, poz. 1291). Instrukcja ITB 338 Norma PN EN-ISO 3746 Wykonanie pomiarów poprzedziła wizja terenowa mająca na celu wytypowanie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych.

16 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu przemysłowego Lokalizacja 20zakładów przemysłowych ujętych na mapie akustycznej na terenie miasta Bytom

17 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu przemysłowego Sposób wykonania pomiarów: W zależności od warunków na terenie zakładu pomiary prowadzono zgodnie z wcześniej przywołanymi metodykami w zależności od rodzaju źródła. Wyniki pomiarów Odległość od źródła hałasu = zależna od źródła – wytyczne normatywne ; h wzgl. mikrofonu = zależna od źródła – wytyczne normatywne Sprzęt pomiarowy: Miernik poziomu dźwięku wraz z kalibratorem - Klasa I wzorcowany przez akredytowane laboratorium. Stacja meteorologiczna – wzorcowana przez akredytowane laboratorium Nastawy miernika: - Charakterystyka korekcyjna A stała czasowa: FAST - krok bufora: 1 s

18 Mapa akustyczna miasta Bytom
Pomiary hałasu przemysłowego Wynikami pomiarów są moce akustyczne (A) [dB] zestawione wg. poniższego przykładu:

19 Mapa akustyczna miasta Bytom
Tworzenie modelu symulacyjnego Model symulacyjny składa się z warstw tematycznych stworzonych w formacie shp. Warstwy: Topografia terenu Warstwa ewidencji budynków połączona z warstwą demograficzną Warstwa dróg Warstwa torów kolejowych Warstwa torów tramwajowych Warstwa lokalizacji zakładów przemysłowych Warstwa parkingów Warstwa szorstkości Warstwa terenów zielonych Warstwa użytkowania terenu Warstwa gruntów

20 Mapa akustyczna miasta Bytom
Tworzenie modelu symulacyjnego Model symulacyjny składa się z warstw tematycznych stworzonych w formacie shp. Warstwy: Topografia terenu Warstwa ewidencji budynków połączona z warstwą demograficzną Warstwa dróg Warstwa torów kolejowych Warstwa torów tramwajowych Warstwa lokalizacji zakładów przemysłowych Warstwa parkingów Warstwa szorstkości Warstwa terenów zielonych Warstwa użytkowania terenu Warstwa gruntów

21 Mapa akustyczna miasta Bytom
Tworzenie modelu symulacyjnego Wszystkie warstwy powinny być w pełni spójne. Niezbędne jest osadzenie warstw budynków, dróg, linii kolejowych i tramwajowych wraz z terenami zielonymi oraz źródłami hałąsu przemysłowego na modelu terenu. Większość dostępnych do modelowania programów akustycznych tj. CadnaA, IMMI, Lima, wykonują ten proces automatycznie bądź półautomatycznie poprzez zadanie odpowiedniego polecenia. Dane w postaci warstw uzupełnianie są w procesie tworzenia modelu symulacyjnego o atrybuty akustyczne jakimi są moce akustyczne, liczby przejazdów pojazdów, średnie prędkości przejazdów, dane odnośnie rodzaju powierzchni, czy rodzaju ruchu.

22 Mapa akustyczna miasta Bytom
Kalibracja modelu Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badań kalibracyjnych. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wyników porównań badań hałasu i obliczeń to odniesienie się do ograniczenia różnicy między wynikami badań teoretycznych a rezultatami obliczeń modelowych poziomów dźwięku w wybranych punktach dla konkretnego charakteru źródła hałasu. Przyjmując za wielkość kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, proponowane kryterium można opisać w postaci zależności gdzie: n – liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych, LAobli – wartości i-tego poziomu obliczeniowego, dB, LAzm - wartości i-tego poziomu zmierzonego, dB. Odchylenie standardowe przedstawionej powyżej różnicy poziomów zmierzonych oraz obliczonych występuje w odniesieniu do poszczególnych krótko lub długookresowych wskaźników hałasu w środowisku.

23 Mapa akustyczna miasta Bytom
Kalibracja modelu Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badań kalibracyjnych. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wyników porównań badań hałasu i obliczeń to odniesienie się do ograniczenia różnicy między wynikami badań teoretycznych a rezultatami obliczeń modelowych poziomów dźwięku w wybranych punktach dla konkretnego charakteru źródła hałasu. Przyjmując za wielkość kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, proponowane kryterium można opisać w postaci zależności gdzie: n – liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych, LAobli – wartości i-tego poziomu obliczeniowego, dB, LAzm - wartości i-tego poziomu zmierzonego, dB. Odchylenie standardowe przedstawionej powyżej różnicy poziomów zmierzonych oraz obliczonych występuje w odniesieniu do poszczególnych krótko lub długookresowych wskaźników hałasu w środowisku.

24 Mapa akustyczna miasta Bytom
Kalibracja modelu W przypadku realizacji mapy Bytomia zastosowano w/w wskaźnik jako wartość graniczna błędu. Podczas procesu kalibracji zestawiono wyniki pomiarów hałasu dla wszystkich źródeł wraz z wynikami obliczeń w tych samych punktach. Obliczono różnicę pomiędzy wartościami LDWN[dB] i LN[dB] oraz wyznaczono wartości odchylenia standardowego. W przypadku wystąpienia różnicy większej aniżeli przyjęte kryterium konieczne jest wprowadzenie stosownej poprawki kalibracyjnej.

25 Mapa akustyczna miasta Bytom
Generowanie map Proces generowania map można podzielić na trzy etapy: Obliczenia akustyczne (wykonywane w specjalistycznym oprogramowaniu) Przygotowanie map tematycznych – dobranie kolorystyki, przedziałów hałasu, przygogotowanie warstw wynikowych w formacie shp Wydruk – dobranie odpowiedniej skali i rozmiaru

26 Mapa akustyczna miasta Bytom
Generowanie map Przykład mapy imisyjnej


Pobierz ppt "Etapy realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google