Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 KROK PO KROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 KROK PO KROKU."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 KROK PO KROKU

2 Jakie są zasady przyjęć do szkół? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? W których szkołach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Kierunki kształcenia zawodowego w technikach WARTO WIEDZIEĆ

3 ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów/klas w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych tworząc własną listę preferencji Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO Nr III) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO Nr XIII w Zespole Szkół Nr 5, LP Nr III w Zespole Szkół Nr 3, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, ZSZ Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1) Listę preferencji kandydat układa zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału, który jest dla niego najważniejszy

4 ZASADY REKRUTACJI Oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów Przykłady: W Liceum Ogólnokształcącym Nr XII planuje się 8 oddziałów klas pierwszych i taka informacja została umieszczona w informatorze. Dla celów rekrutacyjnych utworzono 1 oddział 1A-H, którego oferta jest zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio większą liczbą miejsc (8 razy liczba miejsc w oddziale). W Liceum Profilowanym Nr XIII w Lotniczych Zakładach Naukowych planuje się 2 oddziały o profilu mechatronicznym: 1GL i 1HL i taka informacja została umieszczona w informatorze. Dla celów rekrutacji utworzono oddział 1GHL, którego oferta widnieje w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio większą liczbą miejsc (2 razy liczba miejsc w oddziale).

5 ZASADY REKRUTACJI Listy kandydatów, do każdego oddziału w szkołach sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału Rozmieszczenia do poszczególnych oddziałów uczniów, przyjętych do oddziałów ze zwielokrotnioną liczbą miejsc, dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna

6 ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w klasach sportowych i oddziałach dwujęzycznych doliczane są: wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

7 ZASADY REKRUTACJI max. 50 pkt max. 10 pkt max. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW NA ŚWIADECTWIE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE EGZAMIN GIMNAZJALNY SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH sumę punktów rekrutacyjnych można policzyć na stronie rekrutacji Maksymalnie 100 punktów

8 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH I KLASACH SPORTOWYCH max. 10 pkt max. 40 pkt max.50 pkt max.40 pkt EGZAMIN GIMNAZJALNY OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW NA ŚWIADECTWIE WYNIKI SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE Maksymalnie 140 punktów

9 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY max. 25 pkt za część humanistyczną max. 25 pkt za część matematyczno- przyrodniczą Uwaga: liczba punktów za egzamin nie równa się liczbie punktów rekrutacyjnych Przykład liczenia punktów rekrutacyjnych: za część humanistyczną otrzymałeś 34 pkt, co jest równe 17 pkt rekrutacyjnych za część matematyczno - przyrodniczą otrzymałeś 43 pkt, co jest równe 21,5 pkt rekrutacyjnych razem za egzamin zdobyłeś 38,5 pkt rekrutacyjnych razem max. 50 pkt Maksymalnie 100 punktów

10 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max.40 pkt język polski matematyka obowiązkowy język obcy przedmiot wskazany przez szkołę ponadgimnazjalną dla danego oddziału OCENY Z PRZEDMIOTÓW W ŚWIADECTWIE ocena punkty rekrutacyjne 610 58 46 34 20 Maksymalnie 100 punktów

11 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wskazanych w załączniku nr 3 zarządzenia nr10/2009 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.02.2009 (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 3 pkt, 3 i więcej – 4pkt),max 5pkt osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2 pkt) (1 dyplom – 1 pkt, 2 i więcej dyplomów – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt) OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE max.10 pkt Maksymalnie 100 punktów

12 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (MAX. 1 PKT)

13 ZASADY REKRUTACJI Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane jest przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z tego sprawdzianu Punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego (nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych i klas sportowych)

14 Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w: LO Nr VIII LO Nr XIII LO Nr XIV LD Nr IV do klas sportowych w: LO Nr XVI TE Nr 3 LO Nr XXIV Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 22 ZASADY REKRUTACJI

15 do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje tj. w: LO Nr III LO Nr XIV LO Nr XVII Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych

16 ZASADY REKRUTACJI Jeśli kandydaci do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria różnicujące Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym Ocena zachowania Liczba punktów za wyniki z tej części egzaminu gimnazjalnego, która jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum

17 ZASADY REKRUTACJI Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym i po uwzględnieniu kryteriów dodatkowych, pierwszeństwo mają: Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki, potwierdzony wpisem w świadectwie Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej

18 ZASADY REKRUTACJI Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydatów, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW

19 ZASADY REKRUTACJI Przy pomocy uzyskanego w gimnazjum kodu dostępu można zalogować się do systemu rekrutacji W przypadku braku kodu dostępu należy wypełnić i wydrukować dokumentację w systemie rekrutacji, a następnie złożyć dokumenty w szkole pierwszego wyboru, która wygeneruje kod dostępu W przypadku zagubienia kodu dostępu, należy w macierzystym gimnazjum złożyć uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne wydanie kodu KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU REKRUTACJI

20 ZASADY REKRUTACJI weryfikować lub wpisywać dane osobowe kandydata utworzyć listę preferencji wydrukować podanie sprawdzić wyniki rekrutacji sprawdzić informacje o wolnych miejscach w szkołach po I i II naborze KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU REKRUTACJI pozwalają na stronie rekrutacji:

21 HARMONOGRAM REKRUTACJI I NABÓR Od 20.04.2009 odbiór w gimnazjum kodu dostępu do systemu 1 20.04 -29.05.2009 elektroniczny wybór szkół 3 15-18.06.2009 możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół 4 po klasyfikacji w gimnazjum Należy wpisać do systemu oceny ze świadectwa i wyników z egzaminu 5 19.06-22.06.2009 do godz. 14.00 składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 6 30.06.2009 wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji 7 30.06-02.07 do godz. 14.00 dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany- potwierdzenie woli 8 03.07.2009 ostateczne wyniki rekrutacji w szkole i na stronie rekrutacji 9 15-24.04.2009 termin składania deklaracji do szkół, w których wymagane jest dodatkowe postępowanie 2

22 HARMONOGRAM REKRUTACJI II NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych Do 06.07.2009- składanie przez kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami( podanie oraz oryginały wymaganych dokumentów) Do 08.07.2009 – ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór

23 HARMONOGRAM REKRUTACJI III NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych Do 31.08.2009 –zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – zgodnie ze statutem szkoły

24 HARMONOGRAM REKRUTACJI 20.04-29.05.2009 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły – określają listę preferencji wybranych oddziałów w szkołach UCZNIOWIE ZAMELDOWANI WE WROCŁAWIU UCZNIOWIE SPOZA SYSTEMU Generują kody dostępu Weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły – układają listę preferencji

25 HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Układając listę preferencji można wybrać maksymalnie trzy szkoły W obrębie tych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów, zgodnie z zainteresowaniami kandydata Z oferty szkół można wybierać te z Wrocławia, jak i te z powiatu wrocławskiego, które są umieszczone w informatorze i objęte elektronicznym systemem rekrutacji

26 HARMONOGRAM REKRUTACJI 15.04-08.04.2009 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Formularz zgłoszenia na sprawdzian należy odebrać w szkole, w której odbędzie się sprawdzian TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI W WYBRANYCH SZKOŁACH

27 HARMONOGRAM REKRUTACJI 27.04-08.05.2009 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH TERMIN DODATKOWYCH SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH W WYBRANYCH SZKOŁACH do oddziałów dwujęzycznych w LO Nr VIII, LO Nr XIII, LO Nr XIV i LD Nr IV, do klas sportowych w LO Nr XVI, LO Nr XXIV oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 22 do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje w LO Nr III, LO Nr XIV i LO Nr XVII O szczegóły należy pytać we wskazanych szkołach

28 HARMONOGRAM REKRUTACJI 15-18.06.2009 ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ Uczeń może zmienić swoje wybory szkół lub kolejność wybranych oddziałów, należy przy pomocy kodu dostępu zalogować się do systemu i dokonać zmian

29 HARMONOGRAM REKRUTACJI 19.06.2009 KONIEC ROKU SZKOLNEGO Po klasyfikacji, należy: wpisać do systemu oceny ze świadectwa i liczbę punktów za egzamin gimnazjalny wpisać do systemu punktowane osiągnięcia wydrukować podanie uzyskać od wychowawcy w gimnazjum, pisemne potwierdzenie poprawności danych w systemie

30 HARMONOGRAM REKRUTACJI 19-22.06.2009 do godz.14.00 KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ W szkole pierwszego wyboru, uczeń składa: podanie podpisane przez wychowawcę kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię wyników egzaminu gimnazjalnego kopie innych wymaganych przez wybrane szkoły dokumentów wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum

31 HARMONOGRAM REKRUTACJI 30.06.2009 KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ Wyniki rekrutacji – szkoły pierwszego wyboru wywieszą: listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły I wyboru listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły II lub III wyboru Wyniki rekrutacji można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

32 HARMONOGRAM REKRUTACJI 30.06-02.07.2009 do godz. 14.00 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W szkole, do której został zakwalifikowany – kandydat składa: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów trzy fotografie Kandydaci do technikum i ZSZ odbierają w szkołach skierowania do lekarza medycyny pracy

33 HARMONOGRAM REKRUTACJI WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole 30.06-02.07.2009 do godz. 14.00 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

34 HARMONOGRAM REKRUTACJI Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do szkoły listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach Wyniki rekrutacji i listę wolnych miejsc można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji 03.07.2009 OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

35 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

36 TECHNIKUM Szkoła policealna Studia wyższe Matura Technikum Gimnazjum

37 LICEUM PROFILOWANE

38 Zasadnicza szkoła zawodowa

39 Kierunki kształcenia w technikach : Technik informatyk ( TE nr1,TE nr 7, TE nr 10) Technik technologii odzieży ( TE nr 1) Technik mechanik ( TE nr 2, TE nr 3, TE nr 6) Technik mechatronik ( TE nr2, TE nr3, TE nr 6) Technik pojazdów samochodowych ( TE nr 2 ) Technik elektryk( TE nr 3, TE nr 4 ) Technik teleinformatyk ( TE nr 7 ) Technik telekomunikacji ( TE nr 7)

40 Kierunki kształcenia w technikach: Technik handlowiec ( TE nr 8 ) Technik księgarstwa (TE nr 8 ) Kucharz (TE nr 9) Kelner (TE nr 9) Technik hotelarstwa (TE nr 9) Technik obsługi turystycznej (TE nr 9, TE nr 16) Technik organizacji usług gastronomicznych (TE nr 9)

41 Kierunki kształcenia w technikach: Technik elektronik (TE nr 10) Technik budownictwa (TE nr 11) Technik drogownictwa (TE nr 11) Technik geodeta (TE nr 11) Technik logistyk (TE nr 12) Technik spedytor – (TE nr 12)

42 Kierunki kształcenia w technikach: Technik ekonomista (TE nr 13, TE nr 16) Technik ekonomista- klasa integracyjna( TE nr 14 ) Technik analityk ( TE nr 15 ) Technik poligraf ( TE nr 15 ) Technik cyfrowych procesów graficznych ( T nr 15 ) Technik organizacji reklamy ( TE nr 15) Fototechnik( TE nr 15) Technik ochrony środowiska ( TE nr 15)

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wykorzystano materiały ze strony internetowej Urzędu Miasta Wrocławia – www.absolwenci.wroc.pl


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 KROK PO KROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google