Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH
KROK PO KROKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

2 WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół?
Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Kierunki kształcenia zawodowego w technikach

3 ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów/klas w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych tworząc własną listę preferencji Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO Nr III) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO Nr XIII w Zespole Szkół Nr 5, LP Nr III w Zespole Szkół Nr 3, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, ZSZ Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1) Listę preferencji kandydat układa zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału, który jest dla niego najważniejszy

4 ZASADY REKRUTACJI Listy kandydatów, do każdego oddziału w szkołach sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału Rozmieszczenia do poszczególnych oddziałów uczniów, przyjętych do oddziałów ze zwielokrotnioną liczbą miejsc, dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna

5 ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są: wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

6 sumę punktów rekrutacyjnych można policzyć na stronie rekrutacji
ZASADY REKRUTACJI max. 50 pkt max. 10 pkt max. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW w ŚWIADECTWIE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE w ŚWIADECTWIE EGZAMIN GIMNAZJALNY SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów sumę punktów rekrutacyjnych można policzyć na stronie rekrutacji

7 SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
ZASADY REKRUTACJI EGZAMIN GIMNAZJALNY SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Liczba punktów jest sumą wyników procentowych podzielonych przez 10 z każdej części egzaminu tzn: języka polskiego historii i WOSu matematyki przedmiotów przyrodniczych - języka obcego na poziomie podstawowym razem max. 50 pkt Maksymalnie 100 punktów

8 Przykład obliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego
Język polski - 85% :10=8,5 pkt Historia i WOS-72% :10=7,2 pkt Matematyka - 64% :10=6,4 pkt Przedmioty przyrod.-58% 58: 10=5,8 pkt Język obcy -91% :10= 9,1 pkt Razem 8,5+7,2+6,4+5,8+9,1=37 pkt

9 ZASADY REKRUTACJI OCENY Z PRZEDMIOTÓW na ŚWIADECTWIE
SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH język polski 3 obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną max.40 pkt ocena punkty rekrutacyjne 6 10 5 8 4 3 2 Maksymalnie 100 punktów

10 ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów
OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wskazanych w załączniku nr 3 zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 3 pkt, 3 i więcej – 4pkt),max 5pkt osiągnięcia sportowe i artystyczne, inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2 pkt) (1 dyplom – 1 pkt, 2 i więcej dyplomów – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt) SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max.10 pkt Maksymalnie 100 punktów

11 ZASADY REKRUTACJI INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (MAX. 1 PKT) SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych Maksymalnie 100 punktów

12 Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych
ZASADY REKRUTACJI do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje tj. w: LO Nr III LO Nr V LO Nr XIV LO Nr XVII Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych

13 UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW
ZASADY REKRUTACJI UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydatów, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia

14 HARMONOGRAM REKRUTACJI
Od Odbiór/generowanie w gimnazjum hasła dostępu do systemu 1 elektroniczny wybór szkół 3 możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół 4 Należy wpisać do systemu oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminu,podanie 5 do godz składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 6 wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji 7 do godz Potwierdzenie woli podjęcia nauki, składanie dokumentów świadectwa i wyników egz.- oryginały 8 ostateczne wyniki rekrutacji- lista przyjętych 9 ( sprawdziany uzdolnień) termin składania deklaracji do szkół, w których wymagane jest dodatkowe postępowanie 2 I NABÓR

15 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ UCZNIOWIE ZAMELDOWANI WE WROCŁAWIU
HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ UCZNIOWIE ZAMELDOWANI WE WROCŁAWIU UCZNIOWIE SPOZA SYSTEMU Generują hasła dostępu Weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły –układają listę preferencji weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły – określają listę preferencji wybranych oddziałów w szkołach

16 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Układając listę preferencji można wybrać maksymalnie trzy szkoły W obrębie tych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów, zgodnie z zainteresowaniami kandydata

17 ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ
HARMONOGRAM REKRUTACJI ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ Uczeń może zmienić swoje wybory szkół lub kolejność wybranych oddziałów, należy przy pomocy hasła dostępu zalogować się do systemu i dokonać zmian

18 Po klasyfikacji należy:
HARMONOGRAM REKRUTACJI Po klasyfikacji należy: wpisać do systemu oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego wpisać do systemu punktowane osiągnięcia wydrukować podanie uzyskać od wychowawcy w gimnazjum, pisemne potwierdzenie poprawności danych w systemie

19 HARMONOGRAM REKRUTACJI
KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ W szkole pierwszego wyboru, uczeń składa: podanie podpisane przez wychowawcę kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię wyników egzaminu gimnazjalnego kopie innych wymaganych przez wybrane szkoły dokumentów do godz.15.00 wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum

20 KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ
HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ Wyniki rekrutacji – szkoły pierwszego wyboru wywieszą: listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły I wyboru listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły II lub III wyboru Wyniki rekrutacji można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

21 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W szkole, do której został zakwalifikowany – kandydat składa: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów trzy fotografie Kandydaci do technikum i ZSZ odbierają w szkołach skierowania do lekarza medycyny pracy do godz

22 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole do godz

23 OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do szkoły listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach Wyniki rekrutacji i listę wolnych miejsc można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

24 HARMONOGRAM REKRUTACJI
II NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych Do składanie przez kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami( podanie oraz oryginały wymaganych dokumentów) Do – ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór

25 HARMONOGRAM REKRUTACJI
III NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych Do –zakończenie kwalifikowania w szkołach do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – zgodnie ze statutem szkoły

26 Kierunki kształcenia w technikach :
Technik informatyk ( TE nr1,TE nr 7, TE nr 10) Technik elektronik ( TE nr 1) Technik mechanik ( TE nr 2, TE nr 3, TE nr 6) Technik mechatronik ( TE nr2, TE nr3, TE nr 6) Technik pojazdów samochodowych ( TE nr 2 ) Technik elektryk( TE nr 3, TE nr 4 ) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TE nr4) Technik teleinformatyk ( TE nr 7 ) Technik telekomunikacji ( TE nr 7)

27 Kierunki kształcenia w technikach
Technik handlowiec ( TE nr 8,TE nr 1 ) Technik księgarstwa (TE nr 8 ) Kelner (TE nr 9) Technik hotelarstwa (TE nr 9) Technik obsługi turystycznej (TE nr 9, TE nr 16) Technik żywienia i usług gastronomicznych (TE nr 9) Technik procesów drukowania (TE nr15) Technik procesów introligatorskich (TE nr15) Technik technologii odzieży (TE nr 1) Technik usług fryzjerskich (TE nr5)

28 Kierunki kształcenia w technikach
Technik budownictwa (TE nr 11) Technik drogownictwa (TE nr 11) Technik geodeta (TE nr 11) Technik logistyk (TE nr 12) Technik spedytor – (TE nr 12) Technik eksploatacji portów i terminali (TE nr12, TE nr 6) Technik transportu kolejowego (TE nr 12) Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (TE nr12)

29 Kierunki kształcenia w technikach:
Technik ekonomista (TE nr 13, TE nr 16) Technik ekonomista- klasa integracyjna( TE nr 14 ) Technik analityk ( TE nr 15 ) Technik cyfrowych procesów graficznych ( T nr 15 ) Technik organizacji reklamy ( TE nr 15 ,TE nr 1) Fototechnik( TE nr 15) Technik ochrony środowiska ( TE nr 15)

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wykorzystano materiały ze strony :
Prezentację przygotowała Beata Stal – szkolny doradca zawodowy Wykorzystano materiały ze strony :


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google