Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół?"— Zapis prezentacji:

1

2 WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół?
WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? W których szkołach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Gdzie uzyskać informacje na jej temat?

3 ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5, LP nr III w Zespole Szkół nr 3, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, ZSZ nr 10 w Zespole Szkół nr 1) Listę preferencji kandydat ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału, który jest dla niego najważniejszy

4 ZASADY REKRUTACJI Oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów Jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy Przykład: W Liceum Ogólnokształcącym nr XII planuje się 8 oddziałów klas pierwszych i taka informacja została umieszczona w informatorze. Dla celów rekrutacyjnych utworzono 1 oddział „1A-H”, którego oferta jest zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio większą liczbą miejsc (8 razy liczba miejsc w oddziale).

5 ZASADY REKRUTACJI Listy przyjęć kandydatów do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału Rozmieszczenia uczniów do poszczególnych oddziałów, przyjętych do oddziałów zgrupowanych (ze zwielokrotnioną liczbą miejsc), dokonuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

6 PUNKTY REKRUTACYJNE Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w klasach sportowych i oddziałach dwujęzycznych doliczane są punkty za: wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnień kierunkowych

7 SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
PUNKTY REKRUTACYJNE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW W ŚWIADECTWIE max. 10 pkt OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE max. 50 pkt WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Maksymalnie 100 punktów

8 PUNKTY REKRUTACYJNE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W KLASACH SPORTOWYCH I ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH max. 50 pkt WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO max. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW W ŚWIADECTWIE max. 10 pkt OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE max. 40 pkt WYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI LUB UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Maksymalnie 140 punktów

9 PUNKTY REKRUTACYJNE EGZAMIN GIMNAZJALNY Maksymalnie 50 punktów, w tym:
PUNKTY REKRUTACYJNE EGZAMIN GIMNAZJALNY Maksymalnie 50 punktów, w tym: max. 25 pkt za część humanistyczną max. 25 pkt za część matematyczno-przyrodniczą Liczba punktów rekrutacyjnych jest równa połowie punktów za egzamin gimnazjalny Przykład liczenia punktów rekrutacyjnych: 34 pkt za część humanistyczną jest równe 17 pkt rekrutacyjnym 43 pkt za część matematyczno-przyrodniczą jest równe 21,5 pkt rekrutacyjnym, co daje razem za egzamin 38,5 pkt rekrutacyjnych

10 OCENY Z PRZEDMIOTÓW W ŚWIADECTWIE
PUNKTY REKRUTACYJNE OCENY Z PRZEDMIOTÓW W ŚWIADECTWIE ocena punkty rekrutacyjne 6 10 5 8 4 3 2 język polski matematyka obowiązkowy język obcy przedmiot wskazany przez szkołę ponadgimnazjalną, zależy od typu/profilu/zawodu danego oddziału

11 OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE
PUNKTY REKRUTACYJNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (3 pkt) Udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach obejmujących w całości lub poszerzających treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, a uznanych przez kuratora oświaty oraz w konkursach „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Historia Bliska”, „Nadzieje i rozczarowania... Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii.”, Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów oraz udział w finale konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach ” (max 4 pkt) (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 3 pkt, 3 i więcej – 4 pkt) Osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2pkt) (1 dyplom – 1 pkt, 2 i więcej dyplomów – 2 pkt) Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (1 pkt)

12 DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PUNKTY REKRUTACYJNE KONKURSY UZNANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY za konkursy, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu: Konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z wiedzą o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista” Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” – edycja 2008 Konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

13 INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (1 PKT)
PUNKTY REKRUTACYJNE INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (1 PKT) Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt lub organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

14 KRYTERIA PRZYJĘĆ Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, potwierdzony wpisem w świadectwie Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

15 KRYTERIA PRZYJĘĆ Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych są: Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym Ocena zachowania Liczba punktów za wyniki z tej części egzaminu gimnazjalnego, która jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów

16 UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW
KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim Uwaga! Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do oddziałów, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydatów, jeśli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia

17 UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW
KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci z lat ubiegłych konkursów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” „Historia Bliska” „Nadzieje i rozczarowania... Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii.”, którzy zgodnie z zarządzeniem nr 48 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2006 r. nabyli uprawnienia równoważne z laureatami konkursów wymienionych w tym roku, zachowują te uprawnienia również w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009

18 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane jest przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z tego sprawdzianu Punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego (nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych lub klas sportowych)

19 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Do oddziałów dwujęzycznych w: LD nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, LO nr VIII, LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5 i LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14, Do klas sportowych w: LO nr XVI w Lotniczych Zakładach Naukowych, LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4, T nr 3 w Zespole Szkół nr 18, LP nr IX w Zespole Szkół nr 18 oraz Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 22 O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

20 SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje w: LO nr III, LO nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14 i LO nr XVII w Zespole Szkół nr 6 O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

21 WYMAGANE DOKUMENTY Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe opinia lekarza zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów Kandydaci do internatu podanie o przyznanie miejsca w internacie, o ile szkoła takim dysponuje

22 WYMAGANE DOKUMENTY Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej młodzież
WYMAGANE DOKUMENTY Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej młodzież zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza uczeń otrzyma po zakwalifikowaniu się do wybranej zasadniczej szkoły zawodowej) UWAGA! Przed wyborem szkoły, uczeń powinien skonsultować z lekarzem możliwość kształcenia w określonym zawodzie młodociani pracownicy potwierdzenie na podaniu uzyskane w Cechu Rzemiosł Różnych o możliwości realizacji zajęć praktycznych O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

23 O szczegóły należy pytać w wybranej szkole
WYMAGANE DOKUMENTY Kandydaci do technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza uczeń otrzyma po zakwalifikowaniu się do wybranego technikum) UWAGA! Przed wyborem szkoły, uczeń powinien skonsultować z lekarzem możliwość kształcenia w określonym zawodzie O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

24 WYMAGANE DOKUMENTY Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszących W Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia należy złożyć: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podanie rodziców/prawnych opiekunów O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

25 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU Kod dostępu (identyfikator i hasło) pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można: zweryfikować lub wpisać dane osobowe kandydata Uwaga! Za część danych osobowych odpowiada gimnazjum macierzyste, w przypadku wykrycia błędów należy skontaktować się z tą szkołą wybrać szkoły/oddziały, utworzyć listę preferencji wpisać oceny, osiągnięcia i wyniki egzaminu wydrukować podanie sprawdzić wyniki rekrutacji sprawdzić informacje o wolnych miejscach w szkołach po I i II naborze

26 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU Uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław otrzymują kody dostępu w swoim macierzystym gimnazjum Uczniowie innych szkół, ale zameldowani we Wrocławiu odbierają kody dostępu w swoim gimnazjum obwodowym Uczniowie zameldowani poza Wrocławiem wpisują na stronie rekrutacyjnej swoje dane osobowe, a system automatycznie wygeneruje dla nich kod dostępu

27 KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU W przypadku zagubienia kodu dostępu do systemu rekrutacji należy złożyć uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne wydanie kodu: w gimnazjum, które wydało kod – uczniowie wrocławskich szkół w szkole I wyboru – uczniowie zameldowani poza Wrocławiem

28 UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OTRZYMALI PROMOCJI DO KLASY II
KODY DOSTĘPU DO SYSTEMU UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OTRZYMALI PROMOCJI DO KLASY II Uczeń po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze Statutem Szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce Jeżeli uczeń deklaruje powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych, korzystając z kodu dostępu do systemu, którego używał w rekrutacji na rok szkolny 2007/2008 Uwaga! Uczeń, który zagubił kod dostępu odbiera go w szkole ponadgimnazjalnej, w której nie uzyskał promocji

29 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI I NABÓR Odbieranie w gimnazjum kodu dostępu do systemu Dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkoły z klasami sportowymi lub oddziałami dwujęzycznymi Elektroniczny wybór szkół Możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół do godz Składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 30.06 do godz. 9.00 Wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji do godz Potwierdzanie woli - dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany 04.07 do godz. 9.00 Ostateczne wyniki rekrutacji w szkole i na stronie rekrutacji 9 Składanie deklaracji do szkoły z klasami sportowymi lub oddziałami dwujęzycznymi 2 6 7 8 3 4 5 1

30 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI II NABÓR 11.07 do godz. 9.00 Ostateczne wyniki rekrutacji w szkole i na stronie rekrutacji 5 do godz Dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany 4 09.07 do godz. 9.00 Wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji 3 do godz Składanie podania w nowej szkole I wyboru 2 Elektroniczny wybór szkół 1

31 HARMONOGRAM REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI III NABÓR składanie podania w szkole, w której są wolne miejsca

32 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Uczniowie zameldowani we Wrocławiu Weryfikują swoje dane osobowe Elektronicznie wybierają szkoły – określają listę preferencji wybranych oddziałów w szkołach

33 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Uczniowie spoza Wrocławia Wpisują do systemu swoje dane osobowe Generują bezpośrednio ze strony rekrutacji kod dostępu do systemu Elektronicznie wybierają szkoły

34 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ
ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Z oferty szkół można wybierać te z Wrocławia, jak i te z powiatu wrocławskiego, które są umieszczone w informatorze i objęte elektronicznym systemem rekrutacji Układając listę preferencji można wybrać dowolną liczbę oddziałów, zgodnie z zainteresowaniami kandydata, maksymalnie w trzech szkołach Przykład: Nr preferencji Nazwa Szkoły Typ Szkoły Oddział Profil 1. Zespół Szkół nr 16 LO 1E ogólna 2. Zespół Szkół nr 22 1B humanistyczna 3. Zespół Szkół nr 14 1F politologiczna 4. 1D 5. informatyczna

35 O szczegóły należy pytać w wybranej szkole
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Termin składania deklaracji w wybranych szkołach Formularz zgłoszenia, dotyczący sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, należy odebrać w szkole, w której odbędzie się sprawdzian O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

36 O szczegóły należy pytać w wybranej szkole
SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Uczeń zgłasza się do szkoły na sprawdzian predyspozycji sportowych lub umiejętności językowo-przedmiotowych Ważne! Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem koniecznym kwalifikowania do klas sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych O szczegóły należy pytać w wybranej szkole

37 ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ
ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ Uczeń może zmienić swoje wybory szkół lub kolejność wybranych oddziałów. Wówczas, należy przy pomocy kodu dostępu zalogować się do systemu i dokonać zmian, tworząc nową listę preferencji Przed wydrukiem podania należy sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada zainteresowaniom ucznia

38 DRUKOWANIE PODANIA do Po klasyfikacji, należy wpisać do systemu: oceny ze świadectwa i liczbę punktów za egzamin gimnazjalny inne osiągnięcia wymienione w świadectwie Uwaga! Po wpisaniu ocen, blokowana jest dla ucznia edycja danych, tylko gimnazjum macierzyste lub szkoła pierwszego wyboru mogą poprawić dane Następnie należy: wydrukować podanie uzyskać od wychowawcy lub w szczególnych przypadkach od pracownika sekretariatu szkoły, pisemne potwierdzenie na podaniu poprawności danych w systemie W przypadku uczniów spoza Wrocławia - na podaniu nie jest wymagany podpis wychowawcy/pracownika szkoły

39 KWALIFIKOWANIE DO SZKÓŁ
KWALIFIKOWANIE DO SZKÓŁ do godz.14.00 W szkole pierwszego wyboru, uczeń składa: podanie podpisane przez wychowawcę lub uzasadnionych sytuacjach przez pracownika sekretariatu kopię świadectwa ukończenia gimnazjum ukończonej szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów kopię wyników egzaminu gimnazjalnego kopie innych wymaganych przez wybrane szkoły dokumentów Ważne! Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum

40 WYNIKI KWALIFIKACJI 30.06.2008 do godz. 9.00 Szkoły I wyboru wywieszą:
WYNIKI KWALIFIKACJI do godz. 9.00 Szkoły I wyboru wywieszą: listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły I wyboru listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły II lub III wyboru Wyniki kwalifikacji można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

41 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI do godz Kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany składa: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów trzy fotografie Uwaga! Kandydat do ZSZ i T odbiera ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy

42 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI do godz Ważne! Jeśli w tym terminie kandydat nie złoży oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w III naborze i tylko tam, gdzie są wolne miejsca natomiast nie uczestniczy w II naborze

43 OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI
OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI do godz. 9.00 Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do szkoły listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach Wyniki rekrutacji i listę wolnych miejsc można sprawdzić także w Internecie, po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

44 II NABÓR Kandydat postępuje analogicznie jak w I naborze, wykorzystując informacje o wolnych miejscach w szkołach Jeżeli kandydat będzie miał kłopot z dostępem do Internetu, to do systemu może zalogować się w pracowniach internetowych w Szkolnych Ośrodkach Kariery Ważne! W II naborze kandydat może uczestniczyć tylko wtedy, gdy nie został zakwalifikowany do żadnej ze szkół w I naborze

45 II NABÓR 05-08.07.2008 do godz.14.00 Na stronie rekrutacji kandydat:
II NABÓR do godz.14.00 Na stronie rekrutacji kandydat: dokonuje elektronicznego wyboru oddziałów w szkołach, w których są wolne miejsca, tworząc listę preferencji drukuje podanie Uwaga! W II naborze, na podaniu nie jest wymagany podpis wychowawcy/pracownika sekretariatu szkoły

46 II NABÓR do godz.14.00 W szkole pierwszego wyboru kandydat składa: podanie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię wyników egzaminu gimnazjalnego kopie innych dokumentów, wymaganych przez wybrane szkoły

47 II NABÓR 09.07.2008 do godz. 9.00 Szkoły I wyboru wywieszą:
II NABÓR do godz. 9.00 Szkoły I wyboru wywieszą: listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły I wyboru listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły II lub III wyboru Wyniki kwalifikacji można sprawdzić także w Internecie, po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

48 II NABÓR do godz.14.00 Kandydat – w szkole, do której został zakwalifikowany składa: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów trzy fotografie Uwaga! Kandydat do ZSZ i T odbiera ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy

49 II NABÓR 11.07.2008 do godz. 9.00 Szkoły wywieszą:
II NABÓR do godz. 9.00 Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do szkoły listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach Wyniki rekrutacji i listę wolnych miejsc można sprawdzić także w Internecie, po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

50 III NABÓR Kandydat składa oryginały dokumentów tylko w jednej ze szkół, dysponującej wolnymi miejscami Ważne! O pomoc można się zwrócić do wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego, do Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej lub do doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery

51 INFORMACJE O REKRUTACJI
INFORMACJE O REKRUTACJI po Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do danej szkoły w I lub II naborze zostaną zniszczone

52 INFORMACJE O REKRUTACJI
INFORMACJE O REKRUTACJI W gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 ul. Krakowska tel W Szkolnych Ośrodkach Kariery Na stronie rekrutacji

53 SZKOLNE OŚRODKI KARIERY
INFORMACJE O REKRUTACJI SZKOLNE OŚRODKI KARIERY Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel Zespół Szkół nr 14 ul. Brücknera 10 tel Zespół Szkół nr 16 ul. Hutnicza 45 tel Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjny ul. Worcella 3 tel Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73 tel Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 tel

54 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 59 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009

55 Życzymy powodzenia w rekrutacji


Pobierz ppt "WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google