Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projekt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projekt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projekt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

2 2 Dokumenty programowe 2007 - 2013 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (PWW) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 -2013 (NSRO) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

3 3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

4 4 RPOWP – 636 207 883 mln euro Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne – 50 896 631 PO Rozwój Polski Wschodniej – 2 161 68 mln euro Priorytet I Nowoczesna gospodarka – 1 070 176 942 mln euro Działanie 1.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 300 mln euro PO Infrastruktura i Środowisko – 27 848 273 161 z tego na Oś Priorytetową 14 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 500 mln euro URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

5 5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I – Nowoczesna gospodarka Działanie 1.2 Społeczeństwo informacyjne będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego projektu, który swoim zasięgiem obejmował będzie regiony Polski Wschodniej. Projekt składać się będzie z trzech komponentów dotyczących: Zapewnienia dostępu do internetu o dużej przepustowości Rozwijania sieci telecentrów oraz tworzenie i implemetacja aplikacji wspierających zarządzanie dla samorządów i instytucji publicznych Szkolenie bezpośrednich osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (cross-financing) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

6 6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa 14 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego. W ramach tej Osi Priorytetowej wsparcie uzyskają m.in.. Kompleksowe projekty infrastrukturalne w zakresie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych które wykorzystywane będą do celów dydaktycznych w szkolnictwie wyższym. Wspierane będę projekty infrastrukturalne dotyczące infrastruktury informatycznej mające na celu pełne wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu/kształceniu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

7 7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2007 – 2013 projekt URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

8 8 RPOWP na lata 2007-2013 Cel główny: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu

9 9 RPOWP na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury lokalnej VII. Rozwój infrastruktury społecznej VIII. Pomoc techniczna URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Osie Priorytetowe:

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

11 11 Oś IV: Społeczeństwo Informacyjne Typy projektów: tworzenie infrastruktury dostępu szerokopasmowego poprawa dostępu do Internetu, informacji publicznej, gospodarki elektronicznej (e-business) oraz publicznych i komercyjnych e-usług (w tym m.in. e-government, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa), ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach szkieletowe lokalne i regionalne sieci szerokopasmowe łączone z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz platformy elektroniczne na poziomie regionalnym i lokalnym Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

12 12 Oś IV: Społeczeństwo Informacyjne Oś IV: Społeczeństwo Informacyjne Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe administracja rządowa jednostki naukowe szkoły wyższe przedsiębiorcy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

13 13 Osie priorytetowe RPOWP na lata 2007 - 2013 Osie priorytetowe % w euro Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 24152.689.892 Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej23146.327.813 Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki1276.344.946 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne850.896.631 Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 531.810.394 Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury lokalnej1489.069.104 Oś priorytetowa VII. Rozwój infrastruktury społecznej1063.620.788 Oś priorytetowa VIII. Pomoc techniczna425.448.315 Razem 100636.207.883 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

14 14 Oś IV: Społeczeństwo Informacyjne Oś IV: Społeczeństwo Informacyjne Projekt z Listy Projektów Kluczowych w ramach RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II Koszt – 30 mln euro Okres realizacji – 2008 - 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

15 Dziękuję za uwagę URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projekt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google