Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Szkoleniowa w SP 2 09.03.04. Opracowanie spisu umiejętności absolwenta w kl. III w celu łatwiejszego pokonania progu kl.IV Alina Tokarska SP2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Szkoleniowa w SP 2 09.03.04. Opracowanie spisu umiejętności absolwenta w kl. III w celu łatwiejszego pokonania progu kl.IV Alina Tokarska SP2."— Zapis prezentacji:

1 Rada Szkoleniowa w SP Opracowanie spisu umiejętności absolwenta w kl. III w celu łatwiejszego pokonania progu kl.IV Alina Tokarska SP2

2 I etap edukacyjny kl.I-III. Wybrane zagadnienia z podstaw programowych
Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów Opowiadanie i opisywanie Recytowanie wierszy Czytanie głośne sylab,wyrazów, zdań i tekstów Sięganie do źródeł informacji i technologii informacji,w tym korzystanie z biblioteki szkolnej Pisanie liter, łączenie liter w sylaby,pisanie wyrazów, zdań Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów powiązane z uzupełnianiem i przekształcaniem Pisanie swobodnych tekstów, życzeń, zaproszeń, listów, opowiadań i opisów Alina Tokarska SP2

3 C.d. Pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni
Liczby i ich zapis, stopniowe rozszerzenie zakresu liczbowego do Działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań Rozwiązywanie zadań tekstowych jedno działaniowych i łatwych zadań tekstowych Figury geometryczne,w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt koło Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka Alina Tokarska SP2

4 c.d. Dbałość o zdrowie ,higiena własna i otoczenia
Bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych, Organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie materiału i czasu) Śpiew,gra na instrumentach, ruch z muzyką Umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała Przestrzeganie reguł w grach i zabawach Alina Tokarska SP2

5 Opis oczekiwanych cech absolwenta kończącego I etap edukacyjny klas I-III.
Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole.Sprawnie posługuje się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym.W kontaktach z innymi ludzmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się . Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Jest ciekawy świata,otwarty, odpowiedzialny, rozważny,prawy, uczynny Alina Tokarska SP2

6 Spis podstawowych umiejętności absolwenta kl. III
Spis podstawowych umiejętności absolwenta kl.III. Edukacja polonistyczna CZYTANIE Poprawnie czyta wyuczone teksty. Rozumie teksty czytając je wolno i cicho. Opowiada teksty w formie krótkich zdań. Wygłasza z pamięci proste teksty, próbując zastosować odpowiednią intonację. Potrafi wskazać główne i drugoplanowe postaci w utworach. Określa czas i miejsce akcji. MÓWIENIE Wypowiada się: na podane tematy, na temat obrazków, używając krótkich zdań, wypowiedz nie zawsze jest uporządkowana. Alina Tokarska SP2

7 Edukacja polonistyczna c.d.
PISANIE Układa krótkie opowiadania w formie prostych zdań, nie zawsze zachowuje pełną strukturę opowiadania. Tworzy i pisze krótkie swobodne teksty wykorzystując zgromadzone słownictwo. Na ogół poprawnie przepisuje tekst. Pisze list rozwijając podane zdania i dopisując własne. Podczas indywidualnego pisania listów i życzeń nie zawsze pamięta o właściwej strukturze. Czasem popełnia błędy w pisowni zwrotów grzecznościowych, nie zawsze stosuje wielkie litery. Nie zawsze pisze kształtne litery. Alina Tokarska SP2

8 Edukacja polonistyczna c.d.
GRAMATYKA I ORTOGRAFIA Rozpoznaje zdania pytające i oznajmujące ,ale może mylić wykrzyknikowe z rozkazującymi. Potrafi wskazać części mowy w podanym tekście, ale wymaga pomocy przy odmianie czasowników przez osoby, liczby i czasy. W pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ż”, „h” wymiennym i niewymiennym popełnia nieliczne błędy. Popełnia nieliczne błędy w pisowni wyrazów z „ą”, „ę”, w różnych pozycjach i w wyrazach z końcówką „-ów”, „-ówka”, „-ówna”, „-unek”. Alina Tokarska SP2

9 Edukacja matematyczna
Prawidłowo odczytuje godziny i minuty na zegarze. Mnoży i dzieli w zakresie 100. Rozumie właściwości czterech działań arytmetycznych i związki między nimi. Zachowuje kolejność działań. Posługuje się algorytmami pisemnego mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Alina Tokarska SP2

10 Edukacja przyrodnicza
Zna zasady poruszania się pieszych. Zna podstawowe znaki drogowe. Orientuje się w zmianach zachodzących w przyrodzie. Zna podstawową budowę roślin. Potrafi określić kierunki na mapie. Rozumie krążenie wody w przyrodzie. Wymienia i nazywa poszczególne warstwy lasu oraz niektóre rośliny tych warstw. Rozumie zachowanie się ludzi i zwierząt w zależności od warunków pogody. Zna rolę Warszawy jako stolicy Polski. Zna najstarsze miasta Polski i jej główne rzeki. Alina Tokarska SP2

11 Pozostałe edukacje: artystyczno - techniczne , motoryczno-zdrowotna
Potrafi przedstawić zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem scen zbiorowych. Przedstawia sceny, sytuacje i zjawiska oraz przedmioty z uwzględnieniem określonych kształtów i barw. Rozróżnia i nazywa dziedziny sztuk pl.:malarstwo, rzezbiarstwo Stara się przestrzegać zasad bhp. Próbuje prawidłowo śpiewać poznane piosenki. Rozpoznaje nazwy solmizacyjne. Potrafi określić nastrój słuchanych utworów. Próbuje samodzielnie rozplanować pracę. Stara się wykonać swoją pracę estetycznie. Próbuje umiejętnie wykorzystać potrzebne materiały. Przestrzega reguł w grach i zabawach ruchowych, na miarę możliwości stara się wykonać ćwiczenia. Alina Tokarska SP2

12 Dziękuję za uwagę!!! Alina Tokarska SP2


Pobierz ppt "Rada Szkoleniowa w SP 2 09.03.04. Opracowanie spisu umiejętności absolwenta w kl. III w celu łatwiejszego pokonania progu kl.IV Alina Tokarska SP2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google