Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie umiejętności pisania w świetle nowej podstawy programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie umiejętności pisania w świetle nowej podstawy programowej"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie umiejętności pisania w świetle nowej podstawy programowej
Cele: wskazanie umiejętności ucznia klasy 3 w zakresie pisania; zestawienie form wypowiedzi zawartych w nowej podstawie programowej; odczytanie i planowanie kształcenia umiejętności związanych z pisaniem w klasach 4-6. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

2 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Uczeń klasy 3 klasy 6 Korzysta z informacji; Analizuje i interpretuje teksty kultury; Tworzy wypowiedzi. Odbiera wypowiedzi i wykorzystuje zawarte w nich informacje; Analizuje i interpretuje tekstów kultury; Tworzy wypowiedzi. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

3 Uczeń klasy 3 tworzy wypowiedzi:
a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótki opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie; b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną; g) przepisuje teksty z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

4 Formy wypowiedzi Stara podstawa Nowa podstawa programowa
i standardy egzaminacyjne Nowa podstawa programowa opowiadanie, opis przedmiotu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, list prywatny i oficjalny, ogłoszenie, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, zaproszenie, telegram, zawiadomienie, instrukcja, przepis. Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu: pyta i odpowiada; potwierdza i zaprzecza; poleca i prosi; przyrzeka i obiecuje; zachęca i zniechęca; zaprasza, współczuje; żartuje; wątpi; odmawia. opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, zawodów sportowych), list prywatny i oficjalny, ogłoszenie, prosta notatka (plan odtwórczy ramowy i szczegółowy), zaproszenie, pamiętnik i dziennik (pisany z perspektywy bohatera liter. lub własnej), Rozpoznaje: instrukcję, w tym przepis, życzenia i gratulacje, zawiadomienie, zaproszenie.

5 Formy wypowiedzi kl. III
Zna i korzysta z nich: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki Tworzy: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie Kl. VI Zna i korzysta z nich: zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis Tworzy: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisany z perspektywy bohatera liter. lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, zawodów sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka kl. III gim. Zna i korzysta z nich: gatunki publicystyczne prasowe, radiowe, telewizyjne (artykuł, wywiad, reportaż) Tworzy: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystykę postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu, ze zdarzeń z życia, rozprawkę, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykację Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

6 III Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie. Uczeń: 1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach - związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu; 3) formułuje pytania do tekstu; 5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach ...; 6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy, szczegółowy) Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

7 2. Świadomość językowa Uczeń:
1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pyt., rozkazujące; 2) przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie, a także zdanie w równoważniki - odpowiednio do przyjętego celu; 3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; 4) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach; 7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (dom, rodzina, szkoła, nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne);

8 Zapis, czyli ortografia i interpunkcja
5. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych, zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami, sposobach pisania nazw własnych i pospolitych; 6. Poprawne użycie znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika; Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

9 ,,Polonista szkoły podstawowej nie powinien postrzegać siebie jako młodszego brata nauczyciela gimnazjalnego czy licealnego. Powinien być równie uważnym i ambitnym obserwatorem i użytkownikiem osiągnięć współczesnej humanistyki. Może tylko nieco ostrożniejszym”. Witold Bobiński Dziękuję za spotkanie, Małgorzata Roszak -ekspertka przedmiotowa w ZCDN-ie


Pobierz ppt "Kształcenie umiejętności pisania w świetle nowej podstawy programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google