Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie Wrzesień 2003 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie Wrzesień 2003 rok."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie Wrzesień 2003 rok

2 TEMAT: MODEL DOJRZAŁEGO ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO JAKIM JEST RADA PEDAGOGICZNA KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

3 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ RADY PEDAGOGICZNEJ USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991r. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI STATUT SZKOŁY

4 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki Art. 40.1. Ustawy o Systemie Oświaty

5 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły Podejmowanie Uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Podejmowanie Uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę Szkoły

6 Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

7 RADA PEDAGOGICZNA OPINIUJE: 1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 2. Projekt planu finansowego szkoły 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

8 4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

9 CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ? Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków

10 Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły!!!!!

11 Jaka powinna być współczesna Rada Pedagogiczna? Jakie cechy posiada dojrzały zespół pedagogiczny realizujący wspólne cele szkoły, współkierujący szkołą?

12 Zespół posiada wspólnie przyjęte, społecznie cenne wartości i cele zakładające wspólnotę interesów społecznych i indywidualnych! Każdy członek zespołu wykonuje przydzieloną mu pracę z poczuciem odpowiedzialności za wyniki i traktuje ją jako część realizacji całokształtu zadań zespołu!!!!

13 Struktura zespołu jest względnie stabilna, ale i elastyczna, sprzyjająca kreatywności. Zadania, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność są zrównoważone i przydzielone zgodnie z kwalifikacjami, zdolnościami, zainteresowaniem nauczycieli oraz potrzebami szkoły!!!!

14 Praca w zespole przebiega rytmicznie i planowo, w atmosferze spokoju, bez gorączkowego pośpiechu i z troską o wysoki standard jakości działania i wyników dydaktyczno wychowawczych!!! Zespół jest zaangażowany w reformowanie szkoły! Stale doskonali i unowocześnia proces edukacyjny, podejmuje innowacje i eksperymenty pedagogiczne !!!

15 Wysoki stopień integracji zespołu wyraża się w: Uznawaniu wspólnych demokratycznych i humanistycznych wartości i norm, regulujących interakcje w zespole i sprzyjających powstawaniu więzi społecznych Wysokim morale zespołu, uspołecznieniu i zaangażowaniu nauczycieli w realizację zadań szkoły Sprawnie działającym, wielokierunkowym systemie informacji

16 Ogół nauczycieli wykazuje aktywność i zaangażowanie w procesie współkierowania szkołą, w przygotowywaniu i podejmowaniu prawidłowych decyzji, wynikających z kompetencji Rady Pedagogicznej!!!

17 Zespół jest wysoce samorządny !!! Samodzielnie planuje, organizuje i ocenia swoja pracę. Jest dla swoich członków atrakcyjny, ze względu na doniosłość społeczną wykonywanych zadań, korzystny klimat współpracy i osiągnięcia w zaspokajaniu indywidualnych aspiracji oraz potrzeb nauczycieli ( np.. kontaktu społecznego, poczucia więzi z zespołem, oparcia emocjonalnego, satysfakcji z wyników pracy, itp..)

18 Zespół pełni wychowawczo – wspomagającą rolę wobec nauczycieli, zwłaszcza młodych, początkujących w zawodzie poprzez : - Organizowanie spotkań umożliwiających poznanie się - Zapoznanie z normami i obyczajami panującymi w zespole - Współprzyczynianie się do rozwoju zawodowego - Kształtowanie twórczej atmosfery - Organizowanie samokształcenia w Radzie Pedagogicznej - Doskonalenie pracy i osobowości nauczycieli

19 Współczesny nauczyciel musi ześrodkować, skoncentrować w swej osobowości wszelkie najwyższe i najwspanialsze cechy etyczne, umysłowe oraz estetyczne…, … nie musi być doskonały, ale powinien nieustannie dążyć do doskonałości A.Szyszko- Bohusz Dziękuję


Pobierz ppt "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie Wrzesień 2003 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google