Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU PEDAGOGIKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 02.03.2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU PEDAGOGIKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 02.03.2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU PEDAGOGIKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 02.03.2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

2 AGENDA PREZENTACJI: 1. AGENDA PREZENTACJI: 1. Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2.1 Program EXTERIUS/ POZA SZLAKIEM 2.2 Stypendia konferencyjne 2.3 Program KOLUMB 2.4 Program KWERENDA 2.5 Program POMOST 2.6 Program START 2.7 Program MONOGRAFIE Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

3 1. 1. Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Stwarza on nowe możliwości rozwoju systemu edukacji, ułatwia proces kształcenia i lepszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

4 Priorytet III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Typ projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dot. m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

5 Priorytet III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Typy projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Planowany termin ogłoszenia konkursu : II kwartał 2011 Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

6 Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Typy projektów: 1. Programy rozwojowe uczelni w tym jedynie następujące elementy: a) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią b) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

7 Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów: projekty mające na celu podniesienie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

8 PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów: projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R ( np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej) Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

9 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów: 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

10 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych subsydiowane zatrudnienie 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

11 Termin naboru wniosków: od 21 lutego 2011 r. do 31 marca 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

12 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Minimalna wartość projektu 50 000 zł Poziom dofinansowania: 85 % Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

13 Typy projektów: 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia* oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych**, 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)***. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

14 * Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny). Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) – dotyczy wszystkich szkoleń w ramach Priorytetu VIII. ** W przypadku szkoleń adresowanych do pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego – 2009/C 83/01) po dniu 1 lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. *** Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

15 Termin naboru wniosków: od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 4 kwietnia 2011 roku Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

16 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych* prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych**) w szczególności obejmujące: 1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

17 2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), 3. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, 4. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

18 5. rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), 6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niżformy tradycyjne, 7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

19 Termin naboru wniosków: od 15 lutego 2011 roku do 29 marca 2011 roku Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

20 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

21 Typy projektów: 1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

22 Termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

23 1.2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Poziom dofinansowania - 75 % Minimalna wartość projektu – 2 mln zł Cel główny działania : Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

24 Typy projektów: Budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową. Termin naboru wniosków: od 23 marca 2011 r. do 06 maja 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

25 1.3 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM VENTURES Cel programu: Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

26 PROGRAM VENTURES Beneficjenci: Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: - studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia; - absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych; - doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). Termin naboru wniosków: 15 kwietnia 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

27 PROGRAM VENTURES Informacje dodatkowe: W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

28 2. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2.1 PROGRAM EXTERIUS/ POZA SZLAKIEM Cel programu: Wsparcie finansowe na wyjątkowe inicjatywy o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł i nie są objęte pozostałymi programami Fundacji. FNP nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie każdy wniosek. Ocenie podlega przede wszystkim zasadność wniosku oraz jego walory naukowe, społeczne lub techniczne. Ważnym kryterium jest również znaczenie danej inicjatywy dla środowiska naukowego. Zgłaszana do programu inicjatywa nie może również stać w sprzeczności z ogólnymi zasadami finansowania przyjętymi przez FNP Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

29 2.1 PROGRAM EXTERIUS/ POZA SZLAKIEM Beneficjenci: Do programu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, jak też uczeni indywidualni i zespoły naukowe. Termin składania wniosku: Listy intencyjne i wnioski można składać w dowolnym terminie, w ciągu całego roku. Procedura konkursowa jest dwuetapowa. W pierwszym etapie Wnioskodawca składa w Fundacji list intencyjny prezentujący ideę i założenia projektu, którego dotyczyć ma subwencja. Decyzję o przyjęciu projektu do konkursu podejmuje Zarząd Fundacji. Na podstawie decyzji o przyjęciu projektu do konkursu, w drugim etapie procedury konkursowej, Wnioskodawca wypełnia wniosek i przesyła go do biura Fundacji.list intencyjnywniosek Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

30 2.2 STYPENDIA KONFERENCYJNE Cel programu: Dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. Beneficjenci: O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

31 2.2 STYPENDIA KONFERENCYJNE Termin składania wniosków: do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 października. Informacje dodatkowe: Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

32 2.3 PROGRAM KOLUMB Cel programu: Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych uczonych, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Stypendia przyznawane są na pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach – w więcej niż w jednym ośrodku naukowym. Stypendyści, którzy chcieliby przedłużyć swój pobyt za granicą, mogą jednorazowo ubiegać się o dodatkowe środki (maksymalnie na 3 miesiące), czas trwania stypendium nie może jednak przekroczyć 15 miesięcy. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

33 2.3 PROGRAM KOLUMB Beneficjenci: O stypendium mogą ubiegać się osoby, które posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących przypadkach: - kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych; - kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko - na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie, - posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, - podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego). Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

34 2.3 PROGRAM KOLUMB Terminy składania wniosków : 1 marca 2011 r. 15 października 2011 r. Informacje dodatkowe: Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

35 2.4 PROGRAM KWERENDA Cel programu: Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.). Beneficjenci: O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które: mają stopień naukowy doktora; składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych; posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

36 2.4 PROGRAM KWERENDA Termin składania wniosków : 30 kwietnia 2011 r. Informacje dodatkowe: Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.). Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

37 2.5 PROGRAM POMOST Cel programu: umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Beneficjenci: 1) GRANT POWROTOWY - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci 2) WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

38 2.5 PROGRAM POMOST Termin składania wniosków: 1) Trwa nabór wniosków w III edycji programu i będzie prowadzony do 15 marca 2011 r. 2) Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

39 2.6 PROGRAM START Cel programu: Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

40 2.6 PROGRAM START Beneficjenci: O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: - nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), - są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, - mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe). Termin składania wniosków: Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2012 upływa 31 października 2011 Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

41 2.7 PROGRAM MONOGRAFIE Cel programu: W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Beneficjenci: Prace na konkurs mogą zgłaszać: autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

42 2.7 PROGRAM MONOGRAFIE Termin składania wniosków: Konkurs w ramach programu odbywa się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w jednym egzemplarzu, wraz z wypełnionym wnioskiem, w dowolnym terminie. Informacje dodatkowe: Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się: - wysokim poziomem naukowym, - odkrywczością założeń i wagą wyników, - oryginalnością ujęcia, - integralnością tematyki i formy, - interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności Instytutu Pedagogiki ze źródeł zewnętrznych

43 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY… Szczegółowych informacji nt. programów udziela Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, p. 31 tel. 59 840 05 13, wew. 232 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl www.apsl.edu.pl/bfzbiurofunduszy@apsl.edu.pl Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

44 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ mgr inż. Ewa Sobolewska Kanclerz Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 59 840 - 53 - 27 tel. kom. 600 801 393 e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Słupsk) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200; tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU PEDAGOGIKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 02.03.2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google