Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA"— Zapis prezentacji:

1

2 ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
W POLSCE RYGA r.

3 UWARUNKOWANIA OGÓLNE Pow. Kraju - 312,7 tys. km2
Ludność - 38,1 mln osób, w tym - miasta: 23,3 mln, wieś: 14,8 mln. Liczba gmin: Liczba woj.: 16

4 Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Polska zajmuje 7,1% ogólnej powierzchni krajów Unii granicząc z 7 krajami. Polska charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczo-środowiskową. Udział gruntów leśnych w ogólnej powierzchni lądowej kraju przekracza 30%. Ponad 75% terytorium kraju położone jest poniżej 200 m n.p.m., a tylko niespełna 3% powyżej 500 m n.p.m.

5 WARUNKI KLIMATYCZNE Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi wahaniami w długości poszczególnych pór roku. W ostatnich 4 latach średnia temperatura powietrza wahała się od 8,3oC do 9,4oC, a suma opadów w przedziale 585 mm do 609 mm

6 Średnia temperatura: od 8,3oC do 9,4oC Suma opadów: 585 mm do 609 mm

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO ROLNICTWA
Rolnictwo polskie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem Ponad połowa gospodarstw produkuje wyłącznie lub głównie na własne potrzeby. Gospodarstwa te prowadzą produkcję metodami tradycyjnymi, Warunki glebowo-klimatyczne i tradycje regionalne decydują o specjalizacji produkcji. Polska centralna, wschodnia i północna to obszary upraw ziemniaków i żyta oraz użytki zielone. Największa koncentracja chowu bydła występuje w woj. podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, a trzody chlewnej w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

8 GOSPODARSTWA ROLNE I ICH STRUKTURA
- w 2009 r ,9 tys. gosp. indyw. powyżej 1 ha UR, gospodarowały na tys. ha UR. średnia powierzchnia UR przypadająca na 1 gospodarstwo w 2009 r. wynosiła 10,23 ha.

9 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W 2008 r. (w % pow. ogółem)

10 WARTOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ I RELACJE CEN

11 PRODUKCJA ROŚLINNA Struktura zasiewów poszczególnych upraw w 2000, 2007 i 2008 r. (w %)
Ogólna pow. zasiewów w 2008 r. - 11,6 mln ha.

12 PRODUKCJA ZWIERZĘCA Zwierzęta gospodarskie w latach 1995–2008/ (stany czerwcowe)

13 Pogłowie bydła, krów i trzody chlewnej na 100 ha UR wg
Pogłowie bydła, krów i trzody chlewnej na 100 ha UR wg. Województw w 2007 i 2008 r./ (w szt.)

14 Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych (w kg czystego składnika NPK na 1 ha użytków rolnych)
w przeliczeniu na 1 ha UR w 2008 r zużyto 132,6 kg NPK; nawozów wapniowych w przeliczeniu na1 ha UR wynosi 38,5 kg, obornika, w przeliczeniu na czysty składnik NPK na 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej stanowiło równowartość 59,0 kg NPK.

15 ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE
pod koniec lat 90-tych w Polsce nastąpił wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym które rozwijało się jako ruch społeczny. ostatnie lata to dynamiczny okres rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. polska mimo dobrych warunków odstaje od średniego w UE udziału gospodarstw i areału objętego produkcją ekologiczną. przy średnim udziale w UE 1,7% gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw i około 3,9% powierzchni użytków rolnych, w Polsce udział ten wynosi odpowiednio 0,8 i 2,3%. według stanu na 31 grudnia 2008 r., pod kontrolą upoważnionych jednostek certyfikujących znajdowało się 14 896 gospodarstw ekologicznych i przetwórni ekologicznych – 236

16 Liczba producentów ekologicznych w poszczególnych w 2008 roku w Polsce

17

18 największa liczba gospodarstw prowadząca produkcję metodami ekologicznymi znajduje się w środkowej i południowo-wschodniej Polsce (małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie). średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekracza 20 ha przy średniej krajowej ponad 10,23 ha dla gospodarstw konwencjonalnych. struktura podstawowych upraw ekologicznych kształtuje się następująco: łąki i pastwiska ( 46%); uprawy rolnicze (43%); plantacje jagodowe i uprawy sadownicze (10%); uprawy warzywne (1%).

19


Pobierz ppt "ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google