Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIUSZ SKARBEM ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIUSZ SKARBEM ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIUSZ SKARBEM ORGANIZACJI
„Wolontariusze, odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadowalające relacje międzyludzkie”. Jan Paweł II Seminarium na temat kondycji wolontariatu w zielonogórskich organizacjach pozarządowych – 4 grudnia 2008

2 KONDYCJA WOLONTARIATU W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - ŹRÓDŁA
Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2008” zrealizowane w pierwszym kwartale 2008 roku Diagnoza społeczna 2007 Wolontariat, Filantropia i 1%, raport z badań 2007

3 LICZBA WOLONTARIUSZY W 2007 tylko 13,2% czyli ok. 4mln Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę - 9% mniej niż w 2006 W latach 2001–2003 poziom zaangażowania kształtował się na poziomie 10-11%,a od 2003 wzrastał i w 2005 osiągnął 23,2% Wysoki w 2006 wskaźnik w Polsce zachodniej zmalał w 2007 z 30% do 15% Tendencje te potwierdzają obserwacje Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze, które działa od X W pierwszych 15 miesiącach poziom zainteresowania wolontariatem był bardzo wysoki zgłoszeń, w kolejnych 24 nastąpił dramatyczny spadek zgłoszeń. W 2008 obserwujemy dalszy spadek tej liczby

4 PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
Tylko ok. 9% lubuskich organizacji deklaruje, że na stałe zatrudnia płatny personel (w całej Polsce ok. 28%) Kolejne 9% sporadycznie podpisuje z płatnymi współpracownikami umowy zlecenie lub o dzieło 82% organizacji opiera swoje działania wyłącznie na pracy społecznej (w całym sektorze o 25% mniej) Tylko 35% organizacji współpracuje z zewnętrznymi wolontariuszami (w całej Polsce 44%)

5 CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH
Stowarzyszenia w woj. lubuskim stanowią zdecydowaną większość organizacji - 91%, w całym sektorze 81%. Połowa lubuskich stowarzyszeń zrzesza nie więcej niż 25 członków – najmniej ze wszystkich województw Przeciętne stowarzyszenie w woj. lubuskim ocenia, że połowa jej członków jest aktywna i włącza się w działania organizacji, zaś 35% jest zupełnie bierna i nie utrzymuje z nią kontaktu (w całym sektorze jest to odpowiednio 48% i 32%).

6 KIM SĄ WOLONTARIUSZE (2007)?
osoby poniżej 25 roku życia osoby w wieku lat - nowa wybijająca się grupa najmniejszy udział wolontariuszy –osoby w wieku lat wolontariuszami zostają najczęściej osoby z wykształceniem średnim i wyższym wolontariuszami najchętniej zostają uczniowie i studenci dość duża jest grupa wolontariuszy wśród pracujących na stałe lub dorywczo bardzo niski odsetek wolontariuszy wśród osób niepracujących lub zajmujących się domem – zaledwie 7%

7 FORMA WOLONTARIATU Zbiórki pieniędzy, darów rzeczowych 12,4% Stała, regularna praca na rzecz organizacji lub osób indywidualnych 33,1% Pojedyncze akcje, przypadki jednorazowej pomocy 28,1% Inne odpowiedzi, nieklasyfikowalne 18,2% Niezrozumienie pojęcia „wolontariat” 14,9%

8 PROBLEMY ORGANIZACJI Trudności w zdobywaniu funduszy i sprzętu 73,9% Nadmiernie rozbudowana biurokracja 67,4% Ponad połowa organizacji wskazuje brak osób gotowych bezinteresownie zaangażować się 52,2% Brak dostępu do wiarygodnych informacji 41,3% Trudności w utrzymaniu dobrego personelu i wolontariuszy 32,6%

9 ZATRUDNIANIE WOLONTARIUSZY W ŚWIETLE PRAWA
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Kodeks cywilny Inne rozporządzenia: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2000 w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 w sprawie działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

10 DEFINICJA WOLONTARIATU
Wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie

11 KWALIFIKACJE WOLONTARIUSZY
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów

12 OBOWIĄZKI ORGANIZACJI - OBLIGATORYJNE
informowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej pokrywanie, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet

13 OBOWIĄZKI ORGANIZACJI - FAKULTATYWNE
inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu

14 POROZUMIENIE WOLONTARYSTYCZNE
Ustne: możliwe do 30 dni Pisemne: na żądanie wolontariusza obowiązkowe powyżej 30 dni Zaświadczenie obowiązkowe na żądanie wolontariusza Opinia nieobowiązkowa

15 UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZY
Zaopatrzenie z tytułu wypadku – powyżej 30 dni, na mocy ustawy NNW – do 30 dni, komercyjne OC Ubezpieczenie zdrowotne – nieobowiązkowe, możliwe tylko w przypadku, gdy wolontariusz nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Agata Obszańska


Pobierz ppt "WOLONTARIUSZ SKARBEM ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google