Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD
STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I STRATEGIĄ ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Międzyrzecz, 14 czerwca 2011 r.

2 Aktualizacje strategii województw – wytyczne MRR
I kwartał 2011 r. – rozpoczęcie aktualizacji strategii rozwoju województwa, I kwartał 2011 r. – przekazanie do regionów zaktualizowanego „Przewodnika aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR”, II kwartał 2011 r. – przyjęcie przez rząd DSRK, KPZK, ŚSRK, strategii sektorowych, III kwartał 2011 r. – I kwartał 2012 r. – zakończenie aktualizacji strategii wojewódzkich, I kwartał 2012 r. – przygotowanie dokumentów programowych pod nową perspektywę finansową UE

3

4 Podejście oparte na dowodach /evidence based/
Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego Cel raportu: przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego badania oceny wpływu SRWL na rozwój województwa lubuskiego, poprzez: określenie zmian sytuacji społeczno – gospodarczej zgodnie z zakresem tematycznym celów strategicznych i operacyjnych Strategii, określenie rzeczowo – finansowego postępu realizacji celów Strategii, wskazanie obszarów strategicznej interwencji w regionie, sformułowanie wniosków, wskazanie rekomendacji do aktualizacji SRWL. Podejście oparte na dowodach /evidence based/

5 Ogólne tendencje rozwojowe w latach 2005-2008/09
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w zł w województwie lubuskim , Źródło: US w Zielonej Górze

6 Obszary strategicznej interwencji wg powiatów
Grupa Elementy skupienia - powiaty wizualizacja wyniku I Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra II gorzowski, zielonogórski, żarski III międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, żagański IV krośnieński, nowosolski, słubicki

7 Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego
W latach /09: zachodziły tendencje rozwojowe, jednak dynamika rozwoju w niektórych dziedzinach społeczno-gospodarczych była wolniejsza niż średnia krajowa; nastąpiło przygotowanie do realizacji wielu inwestycji; znacząco wzrósł udział środków unijnych w budżecie województwa; widoczne jest zróżnicowanie przestrzenne w rozwoju województwa; potrzebny jest efektywny system monitorowania i sprawozdawczości.

8 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji
Cel: zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych poszczególnych części województwa lubuskiego w kontekście rozwoju całego regionu. 12 warsztatów w lubuskich powiatach opartych na analizie SWOT Uczestnicy: władze samorządowe gmin i powiatów, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i zrzeszeń pracodawców, reprezentanci organizacji społecznych, liderzy opinii publicznej

9 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji
SILNE STRONY: SŁABE STRONY: położenie geograficzne, transgraniczność, dostępność komunikacyjna, ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, warunki naturalne: -lasy, -jeziora, -Odra, -klimat, dziedzictwo kulturowe, wielokulturowość, potencjał energetyczny, sektor przedsiębiorczości, tereny inwestycyjne. infrastruktura komunikacyjna, edukacja niezgodna z wymogami rynku pracy, odpływ kapitału ludzkiego, niski poziom innowacyjności, niekorzystna sytuacja demograficzna bezrobocie, niewykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, zagrożenia powodziowe, dostęp do szerokopasmowego internetu , utrudniony dostęp do usług, publicznych na obszarach wiejskich.

10 Konkluzje dotyczące aktualizacji Strategii:
Przygraniczne i tranzytowe położenie województwa jako jego największy potencjał, ciągle bagatelizowane, duże znaczenie Odry i jej dorzecza, wzmocnienie ośrodków akademickich generujących badania naukowe, bezpieczeństwo energetyczne, dostępność stref rozwoju gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości i firm innowacyjnych, niepokojący spadek ilości studentów.

11 Kierunki aktualizacji SRWL – WYZWANIA
Gospodarka oparta na wiedzy. Rozwój obszarów funkcjonalnych miast. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i optymalne gospodarowanie zasobami. Wysoka dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna. Zapewnienie spójności społecznej. Spójność przestrzenna. Sprawne zarządzanie rozwojem regionu. 11

12 Cele strategiczne obowiązującej SRWL
Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 12

13 Dylematy na drodze rozwoju
wzmacnianie potencjałów a wyrównywanie szans przemysł a turystyka środowisko naturalne a węgiel brunatny główne centra wzrostu a mniejsze ośrodki współpraca czy rywalizacja północy z południem koncentracja czy wspieranie wszystkich dziedzin

14 Zadania do realizacji Opracowanie założeń do aktualizacji SRWL.
Przygotowanie projektu zaktualizowanej SRWL. Konsultacje społeczne projektu SRWL. Postępowanie w sprawie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko. Podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie przyjęcia SRWL wraz z oceną oddziaływania na środowisko. 14

15 Istota Strategii Rozwoju Polski Zachodniej obejmuje:
POLSKA ZACHODNIA 2020 Istota Strategii Rozwoju Polski Zachodniej obejmuje: identyfikację potencjałów rozwojowych Polski zachodniej; identyfikację najważniejszych barier rozwoju Polski zachodniej; przygotowanie Polski zachodniej do nowej generacji europejskiej polityki spójności w Polsce; wzmocnienie stanowiska Polski w negocjacjach dotyczących europejskiej polityki spójności w latach ; stymulowanie zmniejszenia deficytu myślenia strategicznego na polsko-niemieckiej wewnętrznej granicy UE; określenie listy przedsięwzięć ponadregionalnych i międzyregionalnych; promocję konceptu Polski zachodniej jako konkurencyjnego makroregionu.

16 Najważniejsze wydarzenia w ramach prac nad Strategią
POLSKA ZACHODNIA 2020 Najważniejsze wydarzenia w ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej Od r. do r.odbyło się osiem spotkań Marszałków: 01 kwietnia 2010r. w Zielonej Górze pierwsze rozmowy w gronie Marszałków trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. W efekcie uzgodnień do współpracy zaproszono województwo wielkopolskie; 16 czerwca 2010r. w Warszawie z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską; 26 sierpnia 2010r. w Szczecinie - podpisano Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski zachodniej; 29 września 2010r. w Zielonej Górze - uzgodniono organizację prac i współpracę z MRR; 20 stycznia 2011r. w Opolu – nowi marszałkowie potwierdzili wolę współpracy.

17 Priorytetowe obszary wsparcia w SRPZ
POLSKA ZACHODNIA 2020 Priorytetowe obszary wsparcia w SRPZ zgodnie z Porozumieniem z 26 sierpnia 2010r. Transport i komunikacja; Społeczeństwo informacyjne; Współpraca nauki i biznesu (B+R); Bezpieczeństwo energetyczne; Ochrona przeciwpowodziowa; Planowanie przestrzenne i rozwój miast; Turystyka; inne obszary wsparcia uzgodnione przez Sygnatariuszy Porozumienia.

18 Grupę Sterującą tworzą:
POLSKA ZACHODNIA 2020 Grupę Sterującą tworzą: ekspert kluczowy - Jacek Szlachta: – prof. zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie sekretarz naukowy - Wojciech Dziemianowicz: – doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski eksperci regionalni (po jednym z każdego województwa) – w woj. lubuskim prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz: prof. zw. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przedstawiciele marszałków (dyrektorzy departamentów) odpowiedzialni w danym województwie za politykę regionalną do udziału w spotkaniach i warsztatach Grupy Sterującej zapraszani są przedstawiciele MRR Dotychczas odbyły się 4 warsztaty Grupy Sterującej. Najbliższe – r. w Łagowie

19 Wspólne potencjały rozwojowe województw Polski Zachodniej:
POLSKA ZACHODNIA 2020 Wspólne potencjały rozwojowe województw Polski Zachodniej: położenie makroregionu potencjały miejsc (obszary metropolitalne i ośrodki regionalne o charakterze międzymetropolitalnym, węzły komunikacyjne, ośrodki turystyczne) powiązania funkcjonalne obszarów miejskich innowacyjność współpraca transgraniczna unikalny potencjał kulturowy różnorodność środowiska przyrodniczego Potencjały naukowe

20 POLSKA ZACHODNIA 2020 Możliwości kreowania układów rozwojowych wykorzystujących potencjały regionów: Zachodniopomorskie Szczecin i obszar metropolitalny Środkowopomorskie – niewykorzystane zasoby Lubuskie Stymulowanie rozwoju sektora B+R, wraz z całym „oprzyrządowaniem” przesądzającym o jakości kapitału ludzkiego Turystyka i jej rozwój Dualny charakter układu osadniczego Wielkopolskie Metropolia poznańska i jej możliwości (gospodarka, uniwersytety, nauka i badania, węzeł sieci) Restrukturyzacja wschodu regionu (Konin, Kalisz) Dolnośląskie Metropolia wrocławska i jej możliwości Strefa okręgu miedziowego Opolskie Demografia i struktura etniczna, migracje zagraniczne Region miedzymetropolitalny

21 Wyzwania wspólne dla województw Polski Zachodniej:
POLSKA ZACHODNIA 2020 Wyzwania wspólne dla województw Polski Zachodniej: dostępność i spójność: transport i telekomunikacja środowisko i surowce energia Innowacje, rozwój nowych branż rolnictwo i żywność Odra i Warta Turystyka, rekreacja i rozrywka ośrodki podregionalne (w których wyzwaniem jest zapewnienie usług publicznych) rynek pracy i płace uniwersytety i sieci naukowe

22 Szanse dla obszaru Polski zachodniej
POLSKA ZACHODNIA 2020 Szanse dla obszaru Polski zachodniej propozycje wypracowane podczas warsztatów Grupy Sterującej marca 2011r. Wykorzystanie strategicznego położenia w Europie; Wzmocnienie sieciowych powiązań innowacyjnego rozwoju; Poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej (CETC); Rzeka Odra, jako czynnik rozwoju; Wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez synergię; Otwartość i wielokulturowość; Wykreowanie i promocja marki Polski zachodniej; Rozwój funkcji metropolitalnych miast Polski zachodniej; Efektywne zarządzanie.

23 Harmonogram prac koordynowanych przez Grupę Sterującą:
POLSKA ZACHODNIA 2020 Harmonogram prac koordynowanych przez Grupę Sterującą: Raport metodyczny - do 28 lutego 2011 r.; Raport diagnostyczny - do 15 września 2011 r.; Założenia do strategii ponadregionalnej rozwoju Polski zachodniej, do 15 listopada 2011 r.; Pięć konferencji konsultacyjno – informacyjnych – po jednej w każdym z województw; Opracowanie projektu strategii przez MRR – połowa 2012r.

24 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego ul. Podgórna Zielona Góra tel , fax


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google