Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

2 2 PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) w ramach Priorytetu 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln. euro) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln. euro) Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (budżet ok. 106 mln. euro) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

3 3 Realizacja celu 2 priorytetu II - Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym Na rok 2008 – 400 mln PLN PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

4 4 Typy projektów: –ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm –studia podyplomowe –ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw Projekt musi zawierać komponent szkoleniowy, usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Nie ma możliwości łączenia typów projektu w jednym wniosku o dofinansowanie. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

5 5 Projektodawcy: Przedsiębiorcy i/lub grupy przedsiębiorców, szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe (szkoleniowo-doradcze), inne podmioty działające na rzecz RZL i adaptacyjności Istnieje możliwość zawiązania partnerstwa (maks. 5 podmiotów) na podstawie umowy/porozumienia - musi ona zawierać: cel partnerstwa, zadania i obowiązki Partnerów, plan finansowy w podziale na partnerów zasady zarządzania finansami, zasady komunikacji i przepływu informacji, zasady podejmowania decyzji, sposób monitorowania i kontroli projektu. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

6 6 Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i ich pracownicy (siedziba na terytorium RP) z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla Nabór wniosków: W trybie ciągłym (konkursy całoroczne do wyczerpania rocznej alokacji) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

7 7 Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: 1) Kryteria formalne 2) Kryteria dostępu 3) Kryteria merytoryczne 4) Kryteria horyzontalne 5) Kryteria strategiczne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla poddziałania (a nawet typu projektu) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

8 8 Kryteria dostępu dla Poddziałania: wnioskodawca igrupa docelowa Kryterium ponadregionalności: - zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców, które posiadają struktury organizacyjne lub umiejscowione są co najmniej w dwóch województwach WAŻNE: Podstawa – indywidualne strategie rozwoju firm w zakresie dotyczącym szkoleń WAŻNE: Grupa przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa powiązane: - kapitałowo - umową agencyjną - umową franczyzy PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

9 9 Kryteria dostępu dla Poddziałania – c.d.: Kryterium ponadregionalności – c.d.: - otwarte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników - co najmniej 5 województw (dot. siedziby przedsiębiorców oraz miejsca udzielania wsparcia) - studia podyplomowe – z zasady otwarte o charakterze ogólnopolskim PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

10 10 Kryteria dostępu dla Poddziałania - c.d.: Minimalna wartość projektu 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN (projekty zamknięte) lub 20 mln PLN (projekty otwarte i studia podyplomowe) Projekty maksymalnie 2-letnie Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

11 11 Kryteria dostępu dla Poddziałania - c.d.: Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy w przypadku, gdy roczna wartość projektu nie przekroczy 1,2 krotności rocznych przychodów; Roczna wartość projektu pomiędzy 1,2 a 1,5-krotnością przychodów – analiza płynności finansowej na podstawie wskaźnika szybkiego płynności WSP = WSP za ostatni rok obrotowy powinien wynosić 0,70 i więcej w przypadku Projektodawcy oraz każdego z Partnerów PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE (należności krótkoterminowe) + (inwestycje krótkoterminowe) (zobowiązania krótkoterminowe)

12 12 Kryteria strategiczne – premia 20 punktów (dla rekomendowanego wniosku): Projekty zamknięte – min. 20% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia Projekty otwarte – min. 80% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu Studia podyplomowe – min. 60% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość studiowania na studiach o profilu technicznym (Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r.) PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

13 13 Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach Poddziałania: PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Doradztwo Cross- financing Pomoc de minimis Pomoc dla MSP Szkolenia Pomoc na szkolenia Pomoc de minimis

14 14 Pomoc szkoleniowa – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 68/2001: PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Wielkość firmy Szkolenie MSPDP Ogólne80%60% Specjalistyczne45%35% Pracownicy w gorszym położeniu – podniesienie wielkości o 10 p.p. Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 1 mln EUR

15 15 Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1998/2006 Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgodnie z Art. 5 Rozporządzenia KE nr 70/2001 Do 50% PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

16 16 Pomoc de minimis na wydatki w ramach cross-financing: –adaptacja pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych –zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych (lub leasing finansowy i zwrotny) –łącznie do 10% wartości projektu –dofinansowanie maksymalnie do 50% wydatków Wkład prywatny/własny: wynagrodzenia uczestników szkoleń wkład pieniężny PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

17 17 c.d.n...


Pobierz ppt "1 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google