Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Środowiska
Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane Określenie rodzaju i zakresu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Określenie wartości przedmiotu zamówienia - kosztorys inwestorski Kosztorysy jako forma kalkulacji ceny i wynagrodzenia Opis sposobu obliczenia ceny oferty Sprawdzanie i poprawianie oferty Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy Realizacja zamówienia publicznego - rozliczanie robót budowlanych Kontrola zamówień publicznych, konsekwencje naruszenia ustawy PZP Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

2 Podstawowe akty prawne
ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity – Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz z r. z późn. zm.), Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z r. Nr 243, poz z późn. zm) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. nr 175, poz. 1232, z późn. zm.). Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

3 Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Pzp /Dz.U. Nr 87, poz. 484/ rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja weszła w życie z dniem 11 maja 2011 r. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

4 Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych
ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Przyjęte przez Radę Ministrów 28 czerwca r. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

5 Przepisy wykonawcze do ustawy PZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE Przepisy wykonawcze do ustawy PZP Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 2075, Dz. U. z r. Nr 72, poz. 464, Dz. U. z r. Nr 42, poz. 217) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

6 Przewodniki i wytyczne MRR
Warszawa 2010. Przewodniki i wytyczne MRR wytyczne w zakresie  kontroli realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Załącznik nr 10- Wymierzenie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinanoswanych ze środków funduszy UE Przewodnik beneficjenta PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO- największe zagrożenia w procedurze zamówień publicznych, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO z 21 czerwca 2011 r. z zaleceniami IZ PO IiŚ nr 15/2011 z Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

7 Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych
Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2007 – 2013. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

8 Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych
UWAGA: nie wszystkie naruszenia ustawy skutkują wymierzeniem korekty finansowej Nieprawidłowości będące następstwem naruszeń przepisów Pzp, które nie służą wdrożeniu prawa wspólnotowego, nie stanowią co do zasady podstawy do wymierzenia korekty finansowej. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

9 Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych
Przepisy PZP, których naruszenie nie skutkuje korektami finansowymi: art. 17 – art dotyczące Zamawiającego art dotyczący zawartości siwz , art. 45 i dotyczące wniesienia wadium oraz jego form, art. 85 – dotyczący terminu związania ofertą , art. 86 ust. 2 – dotyczący jawności otwarcia ofert , art. 86 ust. 3 – dotyczący podania przed otwarciem ofert kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 93 – dotyczący unieważnienia postępowania , art. 94 ust.1 - dotyczący obowiązku zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą, Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

10 Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych
Cd przepisów art. 96 – dot. protokołu postępowania oraz jego jawności , art. 61 ust. 2 i art. 67 ust. 2 – dot. obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, art dot. stosowania do umów w sprawach zamówień publicznych przepisów kc, formy pisemnej umowy, jawności umów, art – dot. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego form. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

11 Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych
UWAGA : nie jest obowiązkowe nakładanie korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych. Do wymienionej grupy naruszeń można w szczególności zaliczyć: naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 , poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym informacji o dniu jego przekazania UOPWE, naruszenie art. 12 ust. 3 pkt 2), poprzez nieudokumentowanie publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE, w szczególności zaniechanie przechowywania dowodu jego publikacji, naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , błędne określenie kodu CPV Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

12 Inwestycyjny Proces Budowlany
Faza wstępna - przygotowywanie inwestycji Faza projektowania Faza realizacyjna - budowa lub wykonanie innego rodzaju robót Faza eksploatacyjna - użytkowanie 29 listopad 2011 r. Ministerstwo Środowiska

13 Kategorie wydatków kwalifikowalnych:
Przygotowanie projektu Zarządzanie projektem Nabycie nieruchomości Budowa i montaż Sprzęt i wyposażenie Działania informacyjne i promocyjne Podatek od towarów i usług (VAT) Niezbędne opłaty Inne kategorie wydatków Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

14 DEFINICJE - warianty realizacyjne
Z definicji robót budowlanych zawartej w ustawy pzp wynika, że zamawiający może dokonać wyboru jednego z dwóch podstawowych wariantów realizacyjnych: wariant klasyczny odpowiadający pierwszemu członowi definicji tj gdy zostaje wyodrębnione jako samodzielne - zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane, wariant „projektuj i buduj” /ang. Design-Build/ odpowiadający drugiemu członowi definicji tj gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane TRZECI WARIANT - REALIZACJA OBIEKTU ?? Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

15 DEFINICJE - warianty realizacyjne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE DEFINICJE - warianty realizacyjne „Z uwagi na różnorodność zamówień na roboty budowlane, instytucje zamawiające powinny mieć możliwość oddzielnego lub łącznego udzielania zamówień na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy przesądzanie o łącznym lub oddzielnym udzielaniu zamówień. Decyzja o udzieleniu zamówień oddzielnie lub łącznie musi zostać podjęta w oparciu o kryteria jakościowe i ekonomiczne, które mogą być określone przez prawo krajowe.” /pkt 9 preambuły do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi/ Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

16 DEFINICJE W Prawie budowlanym roboty budowlane są zdefiniowane jako:
budowa tj wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, przebudowa, montaż lub rozbiórka obiektu budowlanego remont tj wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Uwaga: roboty budowlane zgodnie przepisami Prawa budowlanego wymagają z nielicznymi tylko wyjątkami pozwolenia na budowę lub tzw zgłoszenia. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

17 Roboty nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia
Budowa: altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o określonej powierzchni zabudowy i wysokości; obiektów małej architektury /z wyłączeniem obiektów małej architektury w miejscach publicznych/; ogrodzeń, /z wyłączeniem pewnych rodzajów/ obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

18 Roboty nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia
Roboty budowlane polegające na: instalowaniu krat na obiektach budowlanych /z wyłączeniem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków/, instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych /z wyłączeniem urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych/. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

19 Bieżąca konserwacja Drobne prace budowlane mające na celu zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Roboty wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż remont o kwalifikacji decyduje zakres i częstotliwość Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

20 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dzielenie i łączenie zamówień
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dzielenie i łączenie zamówień Na podstawie definicji robót budowlanych z ustawy Prawo budowlane należy przyjmować zasadę, że: wykonywanie robót /nawet identycznych/ na różnych obiektach stanowi odrębne przedmioty zamówienia, które mogą ale nie muszą być w wyniku połączenia objęte jednym postępowaniem, wykonywanie robót związanych z budową, przebudową lub remontem określonego obiektu budowlanego, niezależnie od złożoności i zakresu robót stanowi przedmiot zamówienia , które powinno być objęte jednym postępowaniem, a zlecanie różnych rodzajów robót, nawet specjalistycznych oddzielnie stanowi podział zamówienia, o którym mowa w art. 32 ustawy pzp Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

21 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dzielenie i łączenie zamówień
Uwaga: interpretacje UZP „Pomocną (a nie decydującą) dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia może być definicja robót budowlanych zawarta w ustawie Pzp.” „Przez obiekt budowlany /w rozumieniu dyrektyw koordynujących/ należy rozumieć wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, który może samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną.” „Niedopuszczalne jest działanie zamawiającego polegające na dokonaniu podziału robót objętych zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym.” Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

22 Określenie przedmiotu zamówienia
Wybór systemu wykonywania robót budowlanych Generalne Wykonawstwo ? czy Wykonawstwo częściowe Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

23 Generalne Wykonawstwo
Prawo zamówień publicznych nie nakazuje zlecania robót w systemie GW; Regulacje mówiące o podziale zamówienia na części , z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wskazują na możliwość stosowania systemu wykonawstwa częściowego Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

24 Generalne Wykonawstwo
Stosowanie systemu GW wiąże się z tym, że: ogranicza się bezpośredni dostęp do małych i średnich specjalistycznych firm budowlanych do rynku zamówień publicznych, sprowadzając je do roli podwykonawców ze wszystkimi, często negatywnymi konsekwencjami, zamawiający nie ma wiedzy przy wyborze wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania, kto - jaka firma budowlana będzie faktycznym wykonawcą części istotnych robót budowlanych, mogą wystąpić w związku z przepisami art. Kodeksu cywilnego dotyczącym solidarnej odpowiedzialności, określone komplikacje w relacjach - zamawiający, generalny wykonawca i podwykonawca Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

25 Łączenie robót budowlanych z innymi rodzajami zamówień
roboty budowlane oraz usługi /wartość/ dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacja dostarczonej rzeczy lub innego dobra /dostawa/ roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania /roboty bud./ usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług /usługi/ UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie robót budowlanych z innymi dostawami np. ruchomego wyposażenia obiektu Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

26 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

27 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art ust. 1 i 2 ustawy pzp zamawiający ma określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i nie może opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

28 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Art.29 ust. 3. ustawy pzp Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

29 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Art Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

30 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

31 Ministerstwo Środowiska
Korekty finansowe Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia 1. Naruszenie art. 29 ust. 1, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. / 5 %/, 2. Naruszenie art. 29 ust. 2 , poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję /10%/ Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

32 Ministerstwo Środowiska
Korekty finansowe cd 3. Naruszenie art. 29 ust. 3, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych /25%/ - pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń /5 % / 4. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 , poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności /10%/, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych /5%/ Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

33 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

34 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r.  Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z : projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych ; projektów wykonawczych, w zakresie o którym mowa w § 5; przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

35 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r.  Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z : planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

36 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r.  Jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

37 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r.  Projekty wykonawcze: powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych których powinny zawierać rysunki części, elementów i detali obiektu, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

38 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r.  Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

39 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej; spisu działów przedmiaru robót; tabeli przedmiaru robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

40 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r.
tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz odpowiadają przyjęty stopień scalenia robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

41 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY, których nie należy odrębnie uwzględniać w przedmiarze Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych: geodezyjne tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza. Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

42 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: - numer pozycji przedmiaru; - kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, - jednostkę miary , której dotyczy pozycja przedmiaru; - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

43 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czy w kolumnie przedmiaru robót wpisanie „podstawy wyceny” zamiast „kod pozycji” jest błędem ? TAK Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

44 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września r Specyfikacje techniczne są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie: sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

45 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne
Zgodnie z rozporządzeniem specyfikacje techniczne mogą być opracowywane dla: robót podstawowych , odpowiadających pozycjom przedmiaru, rodzajów robót, odpowiadających np. klasom lub kategoriom WSZ, rozdziałom, podrozdziałom przedmiaru, grup robót /zgodnie z PCV/ - odpowiadających częściom przedmiaru. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

46 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne
Przy udzielaniu zamówienia na wykonanie specyfikacji technicznej zamawiający powinien określić stopień szczegółowości ich opracowania tj zdecydować czy wymaga opracowania specyfikacji dla robót podstawowych, rodzajów robót czy też grup robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

47 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne
Każda specyfikacja techniczna powinna zawierać: 1) część ogólną, 2) wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 4) wymagania dotyczące środków transportu; 5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 10) dokumenty odniesienia Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

48 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne
tylko część punktów specyfikacji może i powinna być opracowana w wyniku zlecenia na zewnątrz specyfikacje powinny być opracowane przed wykonaniem przedmiaru robót, w opracowanie specyfikacji powinien na bieżąco być zaangażowany zamawiający przekazując piszącemu specyfikacje ustalenia i wymagania będące w jego właściwości oraz uzgadniając proponowane rozwiązania. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

49 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem opisującym zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określającym wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego, zawierającym przeznaczenie wykonanych robót, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

50 Opis Przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Zgodnie z rozporządzeniem zakres programu obejmuje: stronę tytułową, część opisową, część informacyjną. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

51 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Część opisowa programu powinna obejmować: opis ogólny przedmiotu zamówienia - budowy lub innych robót budowlanych, opis wymagań zamawiającego w stosunku do wyżej określonego przedmiotu zamówienia. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

52 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Część informacyjna programu powinna zawierać: 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, które mogą mieć formę: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2. Odpis lub wyciąg z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub warunki określające to prawo. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

53 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Program funkcjonalno-użytkowym zgodnie z rozporządzeniem nie zawiera informacji odnoszących się do zakresu i wymagań dotyczących wykonania opracowań projektowych. Dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych konieczne jest zatem dołączenie do programu funkcjonalno-użytkowego części opisującej zakres prac projektowych, do wykonania w ramach zamówienia. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

54 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy
Przykładowe wzorcowe programy:      Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury Strona główna>Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa> Rynek Budowlany i Technika : programy funkcjonalno-użytkowe Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

55 Określenie wartości zamówienia Zasady ogólne
Podstawę określenia wartości zamówienia publicznego stanowi całkowite, szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku i usług Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

56 Określenia wartości zamówienia Zasady ogólne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE Inne zasady ustalania wartości zamówienia : Zakaz zaniżania wartości zamówienia - art ust. 2, Obowiązek uwzględniania w wartości zamówienia wartości przewidywanych zamówień uzupełniających - art ust. 3 Obowiązek przyjmowania łącznej wartości poszczególnych części dla ustalenia wartości części zamówienia stanowiącej przedmiot odrębnego postępowania, - art ust. 4, wyjątek nowy art. 6a Obowiązek uwzględniania przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane wartości dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy - art ust. 2 Określenia wartości zamówienia Zasady ogólne Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

57 Określenie wartości zamówienia Zasady ogólne
art. 6a „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz 1  euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.”; Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

58 Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane
Wartość kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robót budowlanych Wartość kosztorysowa inwestycji /WKI/ Kwota środków jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

59 Wartość zamówienia Kosztorys inwestorski i inne opracowania wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych są opracowaniami służącymi wyłącznie do określania wartości zamówienia i w związku z tym nie ma żadnych podstaw by tym opracowaniom przypisywać inne funkcje i znaczenie , w tym jako podstawy do ustalania budżetu inwestycji budowlanej, planowanych nakładów inwestycyjnych, czy planowanych kwot środków potrzebnych do sfinansowania zamówienia na roboty budowlane. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

60 Wartość zamówienia Art Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

61 Wartość zamówienia Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  nie obowiązują w zamówieniach, których przedmiotem jest wykonanie prac projektowych Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

62 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski
Zgodnie z rozporządzeniem kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, która polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót według wzoru: Wk= ΣL x Cj Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

63 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski obejmuje: 1) stronę tytułową. 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 3) przedmiar robót; 4) kalkulację uproszczoną ; 5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 6) załączniki: a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

64 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski
Strona tytułowa zawiera: a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji; b) nazwę i adres zamawiającego; c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy; e) wartość kosztorysową robót; f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

65 Wartość zamówienia - Kosztorys inwestorski
Ceny jednostkowe, stanowiące jedną z podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego ustala się stosując w kolejności : - ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, - kalkulacje szczegółowe. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

66 Wartość zamówienia Planowane koszty robót
Planowane koszty robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem oblicza się stosując metodę wskaźnikową wg wzoru: WRB = Σ WCi x ni gdzie : WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych; WCi - wskaźnik cenowy i – tego składnika kosztów; ni – ilość jednostek odniesienia dla i – tego składnika kosztów. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

67 Wartość zamówienia Planowane koszty prac projektowych
Zgodnie z rozporządzeniem planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i planowanych kosztów robót budowlanych wg wzoru W PP = W% x WRB gdzie: Wpp – planowane koszty prac projektowych; WRB – planowane koszty robót budowlanych; W% – wskaźnik procentowy. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

68 Wartość zamówienia Planowane koszty prac projektowych
Wartości procentowe wskaźników są właściwe dla zakresu prac projektowych obejmujących wykonanie: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego. i nie uwzględniają takich opracowań jak przedmiar robót, kosztorys inwestorski czy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

69 Program inwestycji rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

70 Program inwestycji Wartość kosztorysową inwestycji /WKI/ należy określać za pomocą wskaźników cenowych lub na podstawie kosztorysów inwestorskich w układzie następujących grup kosztów:   pozyskania działki budowlanej;   przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci;   budowy obiektów podstawowych;   instalacji;   zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych;   wyposażenia;   prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

71 Cena oferty Kosztorys Kalkulacja ceny
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty Kosztorys Kalkulacja ceny Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

72 Obliczenie ceny oferty
Czy żądać od Wykonawców składających ofertę sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jej ujęcia w ofercie. Jakiej formy kalkulacji ceny oferty wymagać od Wykonawców. Wyżej wymienione problemy właściwym jest aby rozpatrywać w odniesieniu do co najmniej dwóch sytuacji związanych z przyjętą formą wynagrodzenia. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

73 Opis sposobu obliczenia ceny
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty Wynagrodzenie ryczałtowe Wynagrodzenie kosztorysowe Inna forma wynagrodzenia Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

74 Opis sposobu obliczenia ceny
w przypadku gdy zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych możliwym jest zastosowanie zarówno formy wynagrodzenia ryczałtowego jak i kosztorysowego, w przypadku, gdy zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego można zastosować wyłącznie formę wynagrodzenia ryczałtowego. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

75 Obliczenie ceny oferty
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE W przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtu celowym jest uwzględnienie tego, że: - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje oferowane, niezmienne wynagrodzenie nawet w sytuacji, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

76 Obliczenie ceny oferty
WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE Forma wynagrodzenia kosztorysowego oznacza w odróżnieniu od ryczałtu, iż podawana w ofercie cena ma charakter wstępny, orientacyjny i wynika z wyceny zestawienia planowanych prac – robót /przedmiaru/ Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

77 Obliczenie ceny oferty
W przypadku stosowania wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający zawsze powinien wymagać od wykonawcy kalkulacji ceny oferty, a kalkulacja ta powinna mieć formę tzw kosztorysu ofertowego Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

78 Obliczenie ceny oferty
W przypadku stosowania wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający powinien rozważyć czy i ewentualnie jakiej kalkulacji ceny oferty wymagać od Wykonawców na etapie składania ofert Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

79 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys jako forma kalkulacji
Od 12 grudnia 2001 r. obowiązuje nowa ustawa o cenach, uchwalona 5 lipca 2001 r. i opublikowana w Dz. U. Nr 97, poz. 1050, w której, w odróżnieniu od poprzedniej ustawy z 26 lutego 1982 r. , rezygnując z ingerencji w ustalanie cen na roboty budowlane, nie ujęto żadnych regulacji dotyczących opracowywania kosztorysów budowlanych. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

80 Obliczenie ceny oferty
12 grudnia r. straciło moc obowiązującą ostatnie wydane rozporządzenie regulujące problematykę kosztorysowania tj rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /Dz. U. Nr 80 poz. 867/, a tym samym przestały obowiązywać wszystkie ustalenia, standardy, zasady i wymagania dotyczące kosztorysowania określone wspomnianym rozporządzeniem. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

81 OBECNIE BRAK JEST PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW PRZEZ WYKONAWCÓW
Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

82 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys
Opis w SIWZ powinien zawierać: Określenie obowiązujących oferentów w danym postępowaniu metod kosztorysowania poprzez: wskazanie jednego ze znanych i dostępnych opracowań określających metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /np. ostatnio obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r, lub jedną z tzw środowiskowych metod/ , lub własny szczegółowy opis metod w niezbędnym zakresie i stopniu szczegółowości odpowiadającym ww opracowaniom. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

83 Metody kosztorysowania
„ Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - Ogólne zasady i wzorce kosztorysowania” - opracowane i wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych /SKB/ oraz Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego /ZBKB/, „Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych „MET-KOSZT-BUD” - opracowane i wydane przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego „ORGBUD” „REGULAMIN POLCEN” opublikowany w czasopiśmie BUDOWNICTWO I PRAWO „POLSKIE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH” opracowane i wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, które zastąpiły „Środowiskowe metody kosztorysowania”. „Metody kosztorysowania robót budowlanych” - wydane przez WACETOB w r. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

84 Metody kosztorysowania
W zależności od przeznaczenia wymienia się w „ metodach kosztorysowania” trzy rodzaje kosztorysów: - ofertowy, - zamienny, - powykonawczy. Jest to wystarczający zbiór rodzajów kosztorysów dla potrzeb ustalenia ceny na roboty budowlane i przysługującego wykonawcy wynagrodzenia Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

85 Metody kosztorysowania
Podstawowym rodzajem kosztorysu, którym należy się posługiwać jest kosztorys ofertowy, który oznacza dokument stanowiący kalkulację ceny oferty, przygotowywany na żądanie zamawiającego przez wykonawcę przed wykonaniem robót. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

86 Metody kosztorysowania
Kosztorys zamienny zmienia i zastępuje kosztorys ofertowy ale tylko w zakresie określonym kosztorysem ofertowym i nie może służyć do wyceny robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym Kosztorys zamienny służy do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

87 Podstawy do sporządzenia kosztorysu zamiennego stanowią:
Kosztorys zamienny Podstawy do sporządzenia kosztorysu zamiennego stanowią: obmiar i dziennik budowy o ile jest wymagany odrębnymi przepisami, kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników narzutów, a także podatku od towarów i usług, ustalony na podstawie odrębnych przepisów Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

88 Kosztorys zamienny Czy rozliczenie kosztorysem zamiennym powinno być ograniczone kwotowo lub procentowo ? Tak . Istotne jest ograniczenie kwotowe ze względu na możliwości finansowe Zamawiającego /wydatki kwalifikowalne/ Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

89 Metody kosztorysowania
Kosztorys powykonawczy jest opracowywany i stosowany tylko w odniesieniu do tych robót, dla których brak jest kosztorysu ofertowego. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

90 Metody kosztorysowania
Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej według formuły: Ck = Σ L * Cj + PV gdzie: Ck - oznacza cenę kosztorysową, L - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych, Cj - oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych, PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). Kalkulacja uproszczona powinna być podstawową metodą stosowaną dla sporządzania kosztorysów ofertowych przy zlecaniu robót w trybie przetargowym Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

91 Metody kosztorysowania
Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej - według formuły: Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV lub Ck = Σ (L * n * c) + Kp + Z + PV UWAGA: możliwe są także inne formuły kalkulacyjne Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

92 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys
Dokładne sprecyzowanie metod kosztorysowania jest potrzebne: aby kosztorysy opracowywane przez wykonawców i składane w ramach oferty były wykonane w jednakowym układzie, były porównywalne a tym samym umożliwiały zamawiającym sprawdzenie kosztorysu, ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty, aby wykonawcy przygotowujący ofertę, opracowując kalkulację ceny oferty wiedzieli, że kalkulacja ta ma być sporządzona w formie kosztorysu ofertowego wykonanego z uwzględnieniem ściśle określonych zasad i wymagań. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

93 Kalkulacja ceny oferty
Art. 87 ust. 2. „Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.” Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

94 Omyłki w kalkulacji ceny oferty
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma podstaw i możliwości sprawdzania prawidłowości kalkulacji kosztorysowych załączonych do oferty a tym samym dokonywania ocen odnośnie błędów i omyłek rachunkowych oraz dokonywania poprawek ewentualnych omyłek rachunkowych, gdyż skutkowałoby to zmianą oferowanej ceny ryczałtowej. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

95 Omyłki w kalkulacji ceny oferty
Przy wynagrodzeniu kosztorysowym sprawdzenie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej powinno dotyczyć następujących elementów: 1) opisów robót pozycji kosztorysowych, 2) jednostek miary i ilości jednostek przedmiarowych, 3) cen jednostkowych, 4) wyników mnożenia ilości robót i cen jednostkowych, 5) wyników dodawania obliczonych wartości robót poszczególnych pozycji kosztorysów, 6) poprawności przyjętej stawki od podatków i usług /VAT/, 7) obliczenia kwoty podatku /VAT/ i ceny kosztorysowej /kwota brutto z VAT/. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

96 Omyłki w kalkulacji ceny oferty
Przy wynagrodzeniu kosztorysowym sprawdzenie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej powinno dodatkowo dotyczyć następujących elementów: nr - jednostkowe nakłady robocizny, Cr – godzinowa stawka robocizny kosztorysowej, nm - jednostkowe nakłady materiałowe, Cmn - ceny jednostkowe nabycia materiałów, ns - jednostkowe nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, Cs - ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, Mpj - koszt materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową (obmiarową) robót, Kp - koszty pośrednie oraz Z - zysk kalkulacyjny Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

97 Kalkulacja ceny oferty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE Kalkulacja ceny oferty Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; zawiera błędy w obliczeniu ceny; wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r. Andrzej Warwas

98 Czy odrzucać oferty jeżeli są: - nie wycenione pozycje,
PYTANIA Czy odrzucać oferty jeżeli są: - nie wycenione pozycje, - wpisana jest wartość 0 zł, - dodane pozycje, - opuszczone pozycje, - rozbite lub scalone pozycje, ? Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

99 PYTANIA Czy możliwe jest porównanie pod względem merytorycznym kosztorysu opracowanego metodą szczegółową z kosztorysem opracowanym metodą uproszczoną ?? Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

100 Ceny i rozliczenia robót w zamówieniach publicznych
Cena oferty Wynagrodzenie ryczałtowe /KC/ Wynagrodzenie kosztorysowe /KC/ Inna forma wynagrodzenia - obmiarowe, ryczałtowo-ilosciowe, FIDIC Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

101 Ceny i rozliczenia robót w zamówieniach publicznych
PODSTAWY USTALENIA WYNAGRODZENIA KOSZTORYSOWEGO kosztorys zamienny dotyczący robót ujętych w przedmiarze, opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru robót, kosztorys ofertowy dotyczący robót pominiętych w przedmiarze, opracowany na podstawie ilości określonych dodatkowym przedmiarem oraz podstaw cenowych ustalonych w umowie, w szczególnych sytuacjach, gdy nie jest możliwe opracowanie kosztorysu przed wykonaniem robót - kosztorys powykonawczy dotyczący robót pominiętych w przedmiarze, opracowany na podstawie obmiaru robót oraz podstaw cenowych określonych w umowie Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

102 Umowy w zamówieniach publicznych
Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Art [Zakres świadczenia] Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

103 Umowy w zamówieniach publicznych
Art Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

104 Umowy w zamówieniach publicznych
Zmiany postanowień zawartej umowy a roboty dodatkowe roboty zamienne Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

105 Umowy w zamówieniach publicznych
Roboty dodatkowe jako: zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy pzp /art. 67 ust.1 pkt 5/ konieczność udzielenia nowego zamówienia - przy spełnieniu określonych przesłanek, w trybie zamówienia z wolnej ręki prace dodatkowe w rozumieniu KC /art.630 § 1/ możliwość podwyższenia umówionego wynagrodzenia - przy spełnieniu określonych warunków, w formie aneksu Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

106 Umowy w zamówieniach publicznych Roboty zamienne
Pojęcie „roboty zamienne” nie występuje w: - ustawie Prawo zamówień publicznych, - Kodeksie cywilnym, - ustawie Prawo budowlane Można przyjąć, że roboty zamienne to takie, które nie powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie następuje np. zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót objętych dokumentacją projektową -zmiany w projekcie Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

107 Ministerstwo Środowiska
Korekty finansowe Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. Rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy. korekta 25% Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

108 Kontrola zamówień publicznych
Kontrola dokumentacji dokonywana przez Kierownika Zamawiającego; Kontrola doraźna Prezesa UZP; Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

109 Ministerstwo Środowiska
Kontrola doraźna Art Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

110 Ministerstwo Środowiska
Kontrola doraźna 4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

111 Ministerstwo Środowiska
Kontrola doraźna Art W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może: 1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisji orzekającej; 2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII; 3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

112 Ministerstwo Środowiska
Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro; 2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

113 Ministerstwo Środowiska
Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy. Informacje o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji postępowania. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

114 Konsekwencje naruszenia ustawy PZP
Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego; Kary finansowe /art. 200/ - nie dotyczą: 1)jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 3) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

115 Ministerstwo Środowiska
Unieważnienie umowy Art. 144a. 1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

116 Unieważnienie umowy – art. 146 ust. 1
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem przepisów ustawy, nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu UOPWE; zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w ramach tego systemu; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

117 Konsekwencje naruszenia ustawy PZP
Art Uwzględniając odwołanie, Izba może: jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: a) unieważnić umowę; albo b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

118 Konsekwencje naruszenia ustawy PZP
Kary finansowe - Art. 200 ust. 1 Zamawiający, który udziela zamówienia: z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej reki lub zapytania o cenę, bez wymaganego ogłoszenia, bez stosowania ustawy, dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

119 Konsekwencje naruszenia ustawy PZP
Kary finansowe - Art. 200 ust. 2 Karze pieniężnej podlega zamawiający, który: określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności, nie przestrzega terminów określonych w ustawie, wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy, odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

120 Najczęstsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych
Dzielenie zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy PZP Formułowanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Naruszenie przesłanek warunkujących udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych Żądanie od Wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z wymaganiami art. 29 i 30 ustawy Pzp. Zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zmiana umowy bez zachowania przesłanek dla takiej czynności. Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

121 Ministerstwo Środowiska
Pytania i odpowiedzi Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.

122 Ministerstwo Środowiska
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Środowiska 29 listopad 2011 r.


Pobierz ppt "Ministerstwo Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google