Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów"— Zapis prezentacji:

1 Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów
w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego BGK – PEWNY PARTNER

2 MISJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
80 lat Banku Gospodarstwa Krajowego 1924 r. – powołanie BGK przez premiera Władysława Grabskiego. Sierpień 1944 r. – wznowienie działalności przez Oddział BGK w Lublinie. 1948 r. – zawieszenie działalności operacyjnej BGK. 1989 r. – reaktywowanie działalności operacyjnej Banku 14 marca 2003 r. – Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiąca podstawę funkcjonowania Banku.

3 MISJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, obsługa sektora finansów publicznych, wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych, wspieranie samorządowych programów rozwoju regionalnego, nowoczesność i wysoka jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami,

4 GŁÓWNE ZADANIA BGK Realizacja celów polityki społeczno-gospodarczej państwa poprzez wsparcie sektorów i obszarów uznanych za ważne dla rozwoju i stabilizacji społeczno-gospodarczej (fundusze celowe i programy rządowe) Funkcja agenta bankowego państwa i rządu - obsługa bankowo-finansowa w określonych obszarach (budżet centralny i samorządy terytorialne, obsługa długu zagranicznego) Funkcja komercyjna - produkty i usługi w sieci oddziałów na terenie całego kraju (rachunki, kredyty, obligacje komunalne, itd.)

5 STRATEGIA 2005 – 2009 PROGRAMY REALIZACYJNE
Współpracy z centrami jednostkami sektora finansów publicznych Współpracy z jednostkami samorządowymi oraz wspieranie rozwoju regionalnego Wspierania budownictwa mieszkaniowego Wspierania rozwoju sektora MSP Współpracy z przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami Skarbu Państwa (z wyłączeniem przedsiębiorstw infrastrukturalnych) Wspierania rozwoju infrastruktury o znaczeniu ogólnopaństwowym Wspieranie eksportu

6 STRATEGIA 2005 – 2009 GRUPY KLIENTÓW

7 FUNDUSZE CELOWE ZARZĄDZANE PRZEZ BGK
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Fundusz Żeglugi Śródlądowej Fundusz Termomodernizacji Fundusz Hipoteczny Krajowy Fundusz Drogowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Dopłat Fundusz Poręczeń Unijnych

8 PROGRAMY RZĄDOWE ZARZĄDZANE PRZEZ BGK
Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE) Program „Łatwy Eksport” Program kredytów na cele rozwoju regionalnego dla samorządów terytorialnych ze środków EBI Program dopłat do oprocentowania kredytów powodziowych Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek Program dopłat do oprocentowania kredytów na restrukturyzację przemysłu lekkiego Program „Praca dla młodych” – pożyczki ze środków MGiP Program kredytów preferencyjnych dla gmin górniczych Program poręczeń i grantów finansowych dla inwestycji energooszczędnych (GEF) - projekt Program dopłat do oprocentowania kredytów na restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego Od roku 2005 obsługa bankowa Funduszu Ochrony Zdrowia

9 WSPÓŁPRACA BGK Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH – UZYSKANE EFEKTY
budowa 60 tys. mieszkań na wynajem, docieplenie blisko 3 tys. domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, ok. 2 tys. premii termomodernizacyjnych, ponad 14 tys. poręczeń do kredytów na kwotę ponad 620 mln PLN, sfinansowanie 24 projektów infrastruktury regionalnej ze środków EBI około 70 wniosków kredytowych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 6,5 tys. kredytów aktywizujących osoby bezrobotne.

10 BGK – udział w projektach współfinansowanych przez UE – model montażu finasowego projektu
Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwali-fikowane Środki z funduszu strukturalnego np. 65% Wkład własny prefinansowanie (m.in. kredytem, pożyczką) kredyt dotacje środki własne

11 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH

12 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Finansowanie projektów inwestycji komunalnych dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Infrastruktura ochrony środowiska Regionalna infrastruktura społeczna Rozwój turystyki i kultury Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Finansowanie projektów inwestycji komunalnych dotyczących rozwoju lokalnego: Obszary wiejskie Obszary podlegające restrukturyzacji Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe Lokalna infrastruktura społeczna

13 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Warunki udzielania kredytu: BGK ocenia czy: przyszły inwestor będzie mógł spłacić kredyt i odsetki, przyszły inwestor może zapewnić wkład własny, planowana inwestycja (której projekt ma być finansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać refinansowanie ze środków UE. Po pozytywnej ocenie założeń projektu pod kątem możliwości uzyskania przy ich realizacji refundacji części kosztów ze środków UE, BGK udziela preferencyjnego kredytu z tego funduszu.

14 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH
WARUNKI KREDYTOWE: Wysokość kredytu/ okres kredytowania/ karencja: tysięcy złotych na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto - okres kredytowania – 36 miesięcy - możliwa karencja w spłacie kredytu – 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny lub inne zaproponowane przez wnioskodawcę Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski (obecnie 3,5 %, tj. ½ od 7,0%)

15 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH

16 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – system współpracy z sektorem bankowym
BGK udziela gwarancji i poręczeń w oparciu o zawarte z bankami kredytującymi: - umowy o współpracy, regulujące ogólne warunki udzielania gwarancji i poręczeń ze środków Funduszu. Według stanu na dzień r. BGK podpisało 30 umów o współpracy. - umowy poręczenia portfela kredytowego, zawierające zasady i warunki udzielania poręczeń portfela kredytowego.

17 Banki współpracujące z BGK w ramach FPU (stan na dzień 08.10.2004 r.)
Bank BPH S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Przemysłowy S.A. Bank Współpracy Europejskiej S.A. Bank Zachodni WBK S.A. BRE Bank S.A. Daimler Chrysler Services Bank Polska S.A. Danske Bank Polska S.A. Dresdner Bank Polska S.A. Fortis Bank Polska S.A. 16. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 17.HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. 18. INVEST-BANK S.A 19. Krakowski Bank Spółdzielczy 20. Kredyt Bank S.A 21.Mazowiecki Bank Regionalny S.A 22. Nordea Bank S.A 23. NORD/LB Bank Polska 24. PKO Bank Polski S.A. 25. WestLB Bank Polska S.A. 26. Bank Millenium S.A. 27. Dominet Bank S.A. 28. ING Bank Śląski S.A. 29. DZ BANK Polska S.A. 30. Raiffeisen Bank Polska S.A.

18 Poręczenia lub gwarancje udzielane są:
FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – cele i zakres udzielanych poręczeń/gwarancji Poręczenia lub gwarancje udzielane są: do 80% kwoty kredytu, do 80% wartości nominalnej emisji obligacji, - w przypadku finansowania nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE . do 60% kwoty kredytu, do 60% wartości nominalnej emisji obligacji, W przypadku finansowania wkładu własnego kredytobiorcy. do 80% kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki w przypadku nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE lub do 80% wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują nakłady podlegające refinansowaniu ze środków UE . do 60% kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki w przypadku wkładu własnego lub do 60% wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują wkład własny kredytobiorcy.

19 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – tryby udzielania poręczeń/gwarancji
Tryb zwykły, Tryb rozszerzony, Tryb portfelowy. Tryb zwykły - tryb rozpatrywania wniosku, w którym BGK po przeprowadzeniu weryfikacji analizy stanowiącej podstawę podjęcia przez bank kredytujący decyzji o udzieleniu kredytu dokonuje wyłącznie analizy formalno-prawnej wniosku. Weryfikacja analizy i podjęcie decyzji o wyborze trybu - nie dłużej niż 5 dni roboczych. Termin decyzji o udzieleniu poręczenia do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Tryb rozszerzony - tryb rozpatrywania wniosku, w którym BGK dokonuje własnej analizy ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia. Wydanie decyzji o udzieleniu gwarancji lub poręczenia następuje w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania przez BGK uzupełnionych dokumentów potrzebnych do w/w analizy . Tryb portfelowy – tryb, w którym BGK poręcza bankom portfel kredytowy. Kompleksowa analiza przedsiębiorcy jest przeprowadzana w banku kredytującym.

20 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – tryby udzielania poręczeń/gwarancji
Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu Gwarancja/poręczenie obejmuje wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu proporcjonalnie do wypłaconych środków. Gwarancja/poręczenie nie obejmuje tej części kredytu, która została przeznaczona na zapłacenie prowizji. Gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytu nie może być objęty kredyt udzielony przez BGK Gwarancja lub poręczenie wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu lub emisji obligacji niezgodnie z przeznaczeniem.

21 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – kwota gwarancji lub poręczenia
Maksymalna kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć: - w trybie zwykłym i trybie rozszerzonym równowartości w złotych 5 mln EUR - w trybie portfelowym równowartości w złotych 100 tys. EUR. przeliczonych według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia gwarancji lub poręczenia

22 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – koszty poręczenia, gwarancji
Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia od 0,5% do 1,5%, dla gwarancji od 1,0% do 2,0%. - uiszczana przez kredytobiorcę lub - potrącana z kwoty udzielonego kredytu Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

23 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – zabezpieczenie
Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco". Weksel taki musi być: 1. wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym, 2. opłacony znakami opłaty skarbowej, 3. posiadać klauzulę „bez protestu" i podpis wystawcy. Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco". Weksel taki musi być: 1. wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym, 2. opłacony znakami opłaty skarbowej, 3. posiadać klauzulę „bez protestu" i podpis wystawcy. Weksel wystawiony przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim jest poręczony przez współmałżonka, chyba że została ustanowiona rozdzielność majątkowa. BGK może uzależnić decyzję o udzieleniu gwarancji/poręczenia od ustanowienia na rzecz BGK dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku poręczenia kredytu w ramach portfela kredytowego ustanawia się jako zabezpieczenie poręczenia jedynie weksel własny kredytobiorcy.

24 EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

25 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Przedmiot kredytowania: Finansowanie przedsięwzięć samorządów terytorialnych o charakterze infrastrukturalnym z następujących sektorów: Infrastruktura wodna i wodno-kanalizacyjna Infrastruktura transportowa Infrastruktura sektora produkcyjnego Ochrona środowiska naturalnego Infrastruktura sektora opieki zdrowotnej i edukacji Inne nietypowe projekty związane z infrastrukturą

26 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Beneficjenci kredytu: Jednostki samorządu terytorialnego: gminy powiaty województwa związki wyżej wymienionych JST podmioty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (min. 50% udziałów) Inne podmioty realizujące inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej, których beneficjentem będzie JST

27 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Warunki kredytu: Kwota kredytu Przedsięwzięcia wspierane środkami programów pomocowych UE do 90% kosztów inwestycji (razem ze środkami UE) Przedsięwzięcia realizowane w ramach regionalnych programów rozwoju - do 50% kosztów inwestycji Możliwość refinansowania poniesionych kosztów Waluta kredytu EUR lub PLN Okres kredytowania Maksymalnie do 2021 r. z możliwą karencją w spłacie kredytu – do 2008 r.

28 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Oprocentowanie zmienne określane na okresy 3-miesięczne, obejmuje: stawkę EBI ( odpowiadającą w przybliżeniu EURIBOR lub WIBOR) oraz marżę BGK (negocjowana, max. do 1,5%) Obecnie stawka ta wynosi: - 2, 08% w euro ,93 % w złotych Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - 0,5% kwoty kredytu Inne prowizje i/lub opłaty (np. koszty ustanowienia zabezpieczeń)

29 POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

30 Co to jest prefinansowanie?
Prefinansowanie jest to pożyczka o charakterze „kredytu pomostowego”, udzielona ze środków budżetu państwa na realizację projektów/działań dofinansowywanych z funduszy strukturalnych UE. Kwota prefinansowania nie może być wyższa niż kwota wkładu UE w projekt/działanie, która będzie przez UE przekazywana na zasadzie zwrotu poniesionych wydatków (refundacja). Wkład UE stanowi spłatę pożyczki budżetowej.

31 Kto może skorzystać z prefinansowania?
Prefinansowanie skierowane jest do określonych w art. 5 ustawy o finansach publicznych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP). Jednostkami tymi są: Organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich organy i związki, Fundusze celowe, Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, Państwowe szkoły wyższe, Jednostki badawczo-rozwojowe,

32 Kto może skorzystać z prefinansowania? - cd
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowe lub samorządowe instytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i zarządzane przez nie fundusze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

33 Oprocentowanie pożyczki ze środków budżetu państwa
Pożyczka ze środków budżetu państwa podlega oprocentowaniu, które oparte będzie na stawce bazowej, wyliczanej na podstawie stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki wypłacanej w tym kwartale. Stopa ta wg ostatniego przetargu w III kwartale wynosi 7,336%. Oprocentowanie ustalone dla transz pożyczki wypłaconych w danym kwartale, będzie stałe przez cały okres utrzymywania się zadłużenia z tytułu danej transzy.

34 Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.
Oprocentowanie pożyczki będzie zróżnicowane w zależności od Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - 0,02 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – 0,02 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, Sektorowy Program Operacyjny Transport – 0,75 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych,

35 Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.
Oprocentowanie może też być zróżnicowane w ramach jednego PO. Przykładem może być ZPORR, w którym: Dla Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury, służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu 3 – Rozwój lokalny oprocentowanie będzie wynosić: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem, odpowiednio, na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej,

36 Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.
Dla Priorytetu 1 – cd 0,5 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem, odpowiednio, na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej, 0,75 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego;

37 Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.
Dla priorytetu II – wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych – dla działania 2.2 wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 promocja przedsiębiorczości, 2.6 regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, Pożyczka udzielona na Działania 2,1; 2.3; 2.4 nie podlega oprocentowaniu Dla priorytetu IV – Pomoc techniczna: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych.

38 Warunki prefinansowania
Warunkiem skorzystania z pożyczki ze środków budżetu państwa (prefinansowania) jest: podpisanie przez JSFP umowy o pożyczkę z budżetu państwa. podpisanie przez JSFP umowy o dofinansowanie projektu lub działania ze środków Unii Europejskiej.

39 Zadania BGK Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego zobligowany został do prowadzenia rachunku bankowego do obsługi finansowej realizowanego projektu/działania (art. 30h.). może uzyskać, od ministra właściwego dla danego PO, upoważnienie do zawierania umów pożyczek ze środków budżetu państwa (art.30k.).

40 Zadania BGK - cd. W związku z zapisami art. 30h i 30k ustawy o finansach publicznych Prezes Zarządu BGK w dniu 27 sierpnia 2004r. podjął decyzję (ZPZ 103/2004) o wprowadzeniu w życie instrukcji służbowej określającej zasady i tryb prowadzenia rachunków otwieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla potrzeb obsługi projektów/działań prefinansowanych ze środków pożyczki ze środków budżetu państwa.

41 Procedura przekazania środków pożyczki
Do zadań Oddziału BGK prowadzącego obsługę projektów/ działań prefinansowanych ze środków pożyczki budżetowej będzie należało: przyjmowanie od JSFP wniosków o otwarcie rachunków bankowych, otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych JSFP do obsługi pożyczki budżetowej. przyjmowanie i weryfikacja faktur dostarczanych przez JSFP oraz realizacja płatności za te faktury

42 Zadania Oddziału - cd. przekazywanie na rachunek Ministra Finansów odsetek należnych od wykorzystanej pożyczki, przekazywanie na rachunek Ministra Finansów spłat pożyczki budżetowej, monitorowanie rachunków JSFP, sporządzanie informacji o braku środków na rachunkach JSFP na spłatę odsetek od środków pożyczki budżetowej.

43 Rachunki JSFP – struktura rachunku do obsługi pożyczki ze środków budżetu państwa
Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w oddziale BGK wniosku o otwarcie rachunku, niezbędnych dokumentów formalnych wraz z kopią wniosku o prefinansowanie, Struktura rachunku projektu/działania: Rachunek pożyczki JSFP, Rachunek środków własnych JSFP, Rachunek kosztów – jeśli jest konieczny, Rachunek o nazwie „Konto odsetek JSFP” Rachunki projektu identyfikowane są poprzez numer SIMIK

44 Zawarcie umowy pożyczki o uruchomienie środków pożyczki ze środków budżetu państwa
Złożenie przez JSFP w Oddziale Banku wniosku o pożyczkę wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem lub Zarząd Województwa , Podpisanie przez Biuro Funduszy Unijnych umowy pożyczki z JSFP, Przekazanie kopii umowy pożyczki do oddziału prowadzącego obsługę rachunków.

45 Uruchomienie pożyczki ze środków budżetu państwa
Złożenie przez JSFP w Oddziale Banku umowy o dofinansowanie projektu/działania, Przekazanie harmonogramu transz pożyczki opracowanego przez pożyczkobiorcę, Przekazanie kopii umowy z wykonawcą/usługodawcą realizującym zlecenie

46 Zasilenie rachunku pożyczki MF w środki
Wniosek o zasilenie rachunku pożyczki MF w środki będzie składany przez BFU 15-tego dnia każdego miesiąca. Podstawą do wystąpienia o środki będą harmonogramy płatności transz dostarczane przez JSFP, stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie.

47 Uruchamianie pożyczki ze środków budżetu państwa – cd.
Oddział dokonuje: weryfikacji faktur i wystawionych przez JSFP przelewów, sprawdzenia stanu środków na rachunku środków własnych JSFP i rachunku pożyczki MF, opłacenia faktury. W celu opłacenia faktury należy: przeksięgować środki z rachunku pożyczki MF na rachunek pożyczki JSFP, obciążyć rachunek pożyczki JSFP kwotą płatności.

48 Prowadzenie obsługi projektów współfinansowanych pożyczką ze środków budżetu państwa
Płatność dokonana ze środków pożyczki będzie pokrywała część płatności za fakturę. Zgodnie z umową o dofinansowanie pozostałą część płatności JSFP będzie pokrywała z rachunku środków własnych. Uruchomiona pożyczka jest przez oddział rejestrowana na „Koncie odsetek JSFP”. „Konto odsetek JSFP” ma charakter rachunku kredytowego.

49 Prowadzenie obsługi projektów korzystających z prefinansowania w zakresie naliczenia i spłat odsetek
Pożyczka ze środków budżetu państwa będzie oprocentowana zgodnie z zapisami umowy pożyczki. Należne od pożyczki odsetki będą co miesiąc przekazywane przez oddział na rachunek odsetek MF, obciążając rachunek środków własnych JSFP. W przypadku gdy dla projektu stworzony będzie rachunek kosztów, odsetki będą co miesiąc przekazywane przez oddział na rachunek odsetek MF, obciążając rachunek kosztów JSFP

50 Prowadzenie obsługi projektów korzystających z prefinansowania w zakresie spłaty pożyczki
Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu przez JSFP środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej będą przekazane przez Instytucję zarządzającą lub pośredniczącą z rachunku w NBP, na rachunek pożyczki JSFP. Środki te będą niezwłocznie przekazywane przez oddział na rachunek spłat MF

51 Schemat przepływu środków – wypłata pożyczki

52 Schemat przepływu środków – naliczenie i spłata odsetek

53 Schemat przepływu środków – spłata pożyczki

54 Warunki finansowe obsługi projektów / działań przez BGK
Za prowadzenie rachunków Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji” obowiązującą w Banku w dniu pobierania tych należności. Zgodnie z aktualną „Taryfą opłat i prowizji” Bank pobiera między innymi następujące opłaty: otwarcie rachunku bankowego - 40,00 wydanie potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego - 20,00 prowadzenie rachunku bankowego oprocentowanego - 30,00 telefoniczne udzielanie informacji o saldach na rachunkach – miesięcznie 20,00 wykonanie przelewu na rachunek w innym banku - 4,0 Rachunki bankowe (poza rachunkiem, na którym będzie ewidencjonowana pożyczka budżetowa) będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą - obecnie 0,35%. Oprocentowanie rachunku pożyczki określone zostanie w umowie pożyczki.

55 Biuro Funduszy Unijnych
Biuro Funduszy Unijnych jest jednostką organizacyjną Centrali Banku odpowiedzialną za prawidłowy przebieg obsługi finansowej projektów/działań, realizowanych z udziałem środków strukturalnych UE. Osobami odpowiedzialnymi w BFU za poszczególne zagadnienia są: w zakresie kontaktów z JSFP – Paweł Lisowski (022) , w zakresie zawieranych umów pożyczki – Agnieszka Stój (022) , w zakresie operacyjno - sprawozdawczym – Irena Szymczak (022)

56 Al. Jerozolimskie 7, 00-995 Warszawa Internet: www.bgk.com.pl
Infolinia: Tel. (0-22) Fax (0-22) Internet:


Pobierz ppt "Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google