Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji „Słownik terminów bankowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do obejrzenia prezentacji „Słownik terminów bankowych”"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji „Słownik terminów bankowych”
Przygotowali Łukasz Grabek i Mateusz Słupiński z klasy III a gimnazjum nr 42 w Krakowie

2 SPIS TREŚCI Nasza prezentacja wytłumaczy wam najpotrzebniejsze młodym ludziom terminy bankowe dotyczące pieniądza. Są to: Pieniądz. Karta Płatnicza. Banknot. Moneta. Czek. Kredyt. Odsetki. Pożyczka. Hipoteka. Kapitał. Fundusz inwestycyjny. Bank Centralny.

3 PIENIĄDZ Materialny lub nie materialny środek płatniczy umożliwiający wymianę dóbr i usług. Jego przykładami są banknoty i monety w określonej walucie danego państwa, np. w Niemczech jest to 1 euro.

4 Karta Płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, stanowiący podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu i/lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi.

5 BANKNOT pieniądz papierowy, który na mocy decyzji władzy państwowej ma charakter prawnego środka płatniczego, stanowiąc powszechny ekwiwalent. Banknoty emitowane są zazwyczaj przez bank centralny. Ich nominały dostosowane są do skali cen.

6 MONETA znak pieniężny o określonym kształcie, wymiarach i ciężarze, wykonany ze złota lub srebra o określonej próbie lub też miedzi, aluminium, niklu lub ich stopów lub kombinacji. Jest oznaczony symbolem władzy państwowej, np. godłem państwowym i odpowiednim napisem, często także wzorem plastycznym.

7 CZEK pisemne polecenie zapłaty skierowane do banku przez wystawcę czeku określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku. Trasatem w przypadku czeku jest zawsze bank. Jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego, zaś jego funkcjonowanie określa prawo czekowe poszczególnych państw. Najczęściej wyróżnia się czeki: gotówkowe -służące podjęciu gotówki z banku z rachunku trasanta przez remitenta bankierskie - trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi możliwość uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta rozrachunkowe - służące dokonaniu przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych, posiadają w swej treści adnotację "do rozrachunku zakreślone - ograniczające miejsce realizacji czeku oraz remitenta podróżne - przeznaczone dla osób podróżujących za granicą.

8 Kredyt umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych.

9 ODSETKI środki płacone przez bank za udostępniony mu kapitał lub należne bankowi z tytułu udostępnionego przez niego kapitału. Odsetki są głównym (choć nie jedynym) wyznacznikiem ceny kapitału. Wysokość odsetek wylicza się na podstawie stopy procentowej.

10 POŻYCZKA operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

11 Hipoteka forma prawna zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym hipoteką można obciążyć: całą nieruchomość, część ułamkową nieruchomości, użytkowanie wieczyste (wtedy hipoteka obejmuje także budynki i urządzenia stanowiące własność użytkownika wieczystego), wierzytelność zabezpieczoną hipoteką oraz prawa członków spółdzielni do przyznanych im przez spółdzielnię: własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego.

12 KAPITAŁ środki finansowe ulokowane przez klientów w banku lub kwota kredytu udzielonego przez bank. W oparciu o kapitał bank nalicza odsetki.

13 Fundusz Inwestycyjny wydzielona w ramach funduszu ubezpieczeniowego inwestowana część aktywów towarzystwa. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje sam ubezpieczony. Dochody osiągnięte w wyniku dokonywanych inwestycji powiększają wartość aktywów funduszu, jednocześnie zwiększając wartość jednostki inwestycyjnej.

14 Bank Centralny bank utworzony przez państwo w celu pełnienia określonych funkcji, istotnych dla funkcjonowania gospodarki danego kraju. Jest bankiem emisyjnym (emituje znaki pieniężne będące środkiem płatniczym), bankiem kredytującym rząd oraz bankiem zwierzchnim dla innych banków (bank banków). W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

15 ŹRÓDŁA Dziękujemy za obejrzenie prezentacji przez nas przygotowanej. Oto nasze źródła:


Pobierz ppt "Zapraszamy do obejrzenia prezentacji „Słownik terminów bankowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google