Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NBP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NBP."— Zapis prezentacji:

1 NBP

2 NBP – podstawy prawne i obszary działalności
Podstawa prawna: Konstytucja RP, ustawa o Narodowym Banku Polskim, ustawa Prawo bankowe Do głównych obszarów działalności NBP należą: polityka pieniężna, działalność emisyjna, wykonywanie nadzoru bankowego, działania na rzecz systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi, działalność edukacyjna i informacyjna, obsługa Skarbu Państwa. Podstawa prawna polityki pieniężnej: Strategia Polityki Pieniężnej po 2003 roku, Założenia polityki pieniężnej Cel: utrzymanie stabilnego poziomu cen Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego

3 NBP – instrumenty polityki pieniężnej
Typy operacji ze względu na kierunek oddziaływania: Operacje refinansujące (zasilające) Operacje absorbujące Rodzaje operacji: Rezerwa obowiązkowa Operacje otwartego rynku Operacje kredytowo-depozytowe

4 Rezerwa obowiązkowa Wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez banki, podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata. RO = BR * SR (3,5%) tys. euro

5 Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku polegają na dokonywaniu przez bank centralny transakcji na papierach wartościowych lub walutach z bankami komercyjnymi. Najważniejsze charakterystyki operacji otwartego rynku: Są prowadzone z bankami komercyjnymi z inicjatywy banku centralnego Są podstawową formą interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym Pozwalają bankowi centralnemu wywierać bezpośredni wpływ zarówno na ilość posiadanych przez banki płynnych rezerw, jak i na wysokość krótkoterminowych stóp procentowych.

6 Operacje otwartego rynku
Transakcja warunkowego zakupu/sprzedaży papierów wartościowych (repurchase agreement: repo i reverse repo) Operacje warunkowego zakupu (repurchase agreement, repo) polegają na tym, że bank centralny kupuje papiery wartościowe od banków komercyjnych, zobowiązując je do ich odkupienia po określonej cenie i w określonym terminie Operacje warunkowej sprzedaży (reverse repo) polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym pod warunkiem, że te odsprzedadzą je bankowi centralnemu po określonej cenie i w określonym terminie.

7 Operacje otwartego rynku
b) Transakcja bezwarunkowego zakupu/sprzedaży papierów wartościowych (outright, outright purchase, outright sale) c) Transakcja warunkowego kupna/sprzedaży danej waluty d) Emisja dłużnych papierów wartościowych banku centralnego - bony pieniężne Jest to operacja przeprowadzana tylko w jednym kierunku    minimalna rentowność bonów pieniężnych NBP – stopa referencyjna

8 Operacje kredytowo - depozytowe
Najważniejsze charakterystyki operacji kredytowo-depozytowych: Są one zawierane z bankiem centralnym z inicjatywy banków komercyjnych, ale na warunkach ściśle określonych przez bank centralny Z reguły mają termin jednodniowy Kredyt pozwala na uniknięcie utraty płynności przez system bankowy - bank komercyjny zawsze (pod warunkiem posiadania odpowiedniego zabezpieczenia) może zgłosić się do banku centralnego po jednodniowy kredyt W przypadku nadmiaru wolnych rezerw bank komercyjny może złożyć depozyt jednodniowy w banku centralnym

9 Operacje kredytowo - depozytowe
a) Operacje kredytowe (stopa kredytu lombardowego) b) Operacje depozytowe (stopa depozytu) Stopy procentowe NBP

10 Instrumenty w ramach operacji NBP – instrumenty polityki pieniężnej
Do 2008 RO KL Bony NBP Repo/RRepo O. bezw. D


Pobierz ppt "NBP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google