Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólny Projekt administracji rządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólny Projekt administracji rządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Wspólny Projekt administracji rządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

2 Na liście projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne znajduje się projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, na który przeznaczonych jest 30 milionów euro w latach 2008-2016 (okres realizacji projektu). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

3 1.List intencyjny pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. 2.Akceptacja projektu przez MSWiA i uznanie projektu jako pilotażowego na terenie województwa podlaskiego. Integracja z rządowym projektem e-PUAP. 3.Dwóch koordynatorów projektu – rządowy i samorządowy. 4.Projekt zorientowany na obywatela – wdrożenie rzeczywistych elektronicznych usług dla ludności. 5.Projekt obejmie różne dziedziny życia publicznego: e-administracja, e-biznes, e-zdrowie, e-edukacja, e-bezpieczeństwo, szerokopasmowy dostęp do internetu (ostatnia mila) – koncepcja projektu oraz list intencyjny znajdują się na stronie PUW w dziale Społeczeństwo Informacyjne. 6.Projekt wspólny dla całej administracji publicznej województwa podlaskiego. Założenia projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

4 7.Projekt będzie kontynuacją i rozbudową wdrożonego projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, który w ramach funduszy ZPORR zainicjował budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie. 8.Projekt obejmie administrację rządową województwa podlaskiego w dziedzinie e-administracja. 9.Doświadczenie PUW w budowie cyfrowego urzędu – współpraca z MSWiA. 10.Podpis elektroniczny dla ludności (art. 9 ustawy o podpisie elektronicznym). 11.Realizacja założeń PIP oraz dostosowanie administracji publicznej województwa podlaskiego do ustaw o informatyzacji i o podpisie elektronicznym. 12.Zawiązanie współpracy - deklaracje przystąpienia do projektu, formularze inwentaryzacyjne – spotkania w grupach roboczych. Założenia Projektu c.d. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

5 E-administracja 1.Realizacja założeń Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 oraz lata 2007-2010. 2.Realizacja wdrożenia podpisu elektronicznego na terenie RP. 3.Usługi elektroniczne dla ludności – rzeczywiste załatwianie spraw na drodze elektronicznej. 4.Tani podpis elektroniczny dla ludności województwa podlaskiego. 5.Wymiana dokumentów elektronicznych: Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – elektroniczne formularze, Elektroniczna Skrzynka Podawcza z urządzeniem HSM. 6.Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do Archiwów Państwowych w postaci elektronicznej. 7.Doręczanie dokumentów elektronicznych klientom. 8.Elektroniczny Obieg Dokumentów w administracji publicznej. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

6 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 415) Cel priorytetu 3 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: 1. integracja i uwspólnienie procesu informatyzacji administracji publicznej, 2. zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej w dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 3. zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów, 4. skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 5. integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

7 Ankiety Ankietę można pobrać z działu Społeczeństwo Informacyjne ze strony www.bialystok.uw.gov.pl www.bialystok.uw.gov.pl Ankietę wypełniamy dla każdej jednostki poddorządkowanej, własnej oraz zbiorczą. Ankiety dostarczamy elektronicznie na adres msawicka@bialystok.uw.gov.plmsawicka@bialystok.uw.gov.pl do dnia 17 lipca 2007 roku włącznie. Do dnia 20 lipca trwały będą dodatkowe, indywidualne rozmowy z poszczególnymi jednostkami w celu uszczegółowienia potrzeb. Po 23 lipca ustalony zostanie podział procentowy pomiędzy poszczególne jednostki oraz ewentualny koszt wspólnego studium wykonalności do projektu. Pytania do ankiety: tel. 85 7439242 - Magdalena Sawicka oraz Mariusz Madejczyk Telefon awaryjny: 502 273 901 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

8 Ustawa o podpisie elektronicznym Realizacja Artykuł 58 ustawy o podpisie elektronicznym. Obowiązek przeniesiony z dnia 16 sierpnia 2006 r. na 1 maja 2008 roku dotyczy tylko elektronicznych formularzy: Art. 58 2. W terminie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: ebok.bialystok.uw.gov.pl Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

9 Przepisy ustawy o informatyzacji stosuje się do: 1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, 2) jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, 3) funduszy celowych, 4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 6) Narodowego Funduszu Zdrowia, 7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

10 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Artykuł 16 1. Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno- techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

11 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno- technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651 – na podstawie art. 16) od 14 stycznia 2006r. wprowadziło obowiązek przyjmowanie dokumentów elektronicznych § 5. 1. Podmiot publiczny przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru. 2. Podmiot publiczny informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o: 1) sposobie doręczania dokumentów elektronicznych temu podmiotowi … Od dnia 17 sierpnia 2006r. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek uruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) generującej Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) przy pomocy Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

12 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Elektroniczna Skrzynka Podawcza Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się pod adresem: esp.bialystok.uw.gov.pl Umożliwia doręczanie dokumentów do Urzędu w formie elektronicznej opatrzonych certyfikatem kwalifikowanym. Dokumenty przyjmowane są również na skrzynkę pocztową kancelaria@bialystok.uw.gov.pl W obu przypadkach generowane jest automatycznie UPO przez HSM, a dokument trafia na odpowiednie stanowisko Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

13 Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Artykuł 36 ustawy o informatyzacji od dnia 21 listopada 2005 roku wprowadził zmiany do artykułów 46, 57, 61 i 63 oraz dodał artykuł 39 1 do KPA. art. 63 KPA umożliwia wnoszenie dokumentów elektronicznych do administracji publicznej: "§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.", "§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1)być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz 2)zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.". Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

14 Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Art. 39 1 umożliwia doręczanie dokumentów elektronicznych klientom AP: §1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona: 1)wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2)wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków. § 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565), a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu pism w formie dokumentów elektronicznych oraz sprawność postępowania. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

15 Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 227, poz. 1664) w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie weszło w życie 12 czerwca 2007 roku i zobowiązuje AP do doręczania dokumentów w formie elektronicznych na żądanie strony. Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

16 Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Artykuł 37 ustawy o informatyzacji od dnia 21 listopada 2005 roku wprowadził zmiany do ustawy o archiwach państwowych. 17 listopada 2006 roku ogłoszone zostały trzy rozporządzenia, które weszły w życie 18 maja 2007 roku na podstawie art. 5 ustawy o archiwach: 1.Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 206, poz. 1517) – determinuje zakres i format XML. 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (DZ. U. 206, poz. 1518) – określa sposób postępowania, ewidencjonowania, przechowywania i brakowania dokumentów. 3. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 206, poz. 1519) – XML. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

17 Elektroniczny Obieg Dokumentów w AP wymóg prawny i potrzeba chwili Przykładowe wymogi prawne: 1. Artykuł 16 ustawy o informatyzacji i rozporządzenia o doręczaniu dokumentów. 2. Zmiana przepisów o archiwach państwowych. 3. Plan Informatyzacji Państwa – Priorytet 1, Cel 1: Integracja i usprawnienie działalności administracji publicznej. Nowoczesność i wygoda: 1. Zwiększenie szybkości wymiany informacji. 2.Szybsza i sprawniejsza obsługa klienta. 3.Załatwianie i śledzenie spraw przez klientów na drodze elektronicznej. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje i nadal wdrażany jest Elektroniczny Obieg Dokumentów. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku

18 Dziękuję za uwagę! Mariusz Madejczyk Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Białymstoku Tel. 85 7439 242 mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II – PUW, 10 lipca 2007 roku


Pobierz ppt "Wspólny Projekt administracji rządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google