Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 ścieżek do szkolnego sukcesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"— Zapis prezentacji:

1 7 ścieżek do szkolnego sukcesu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Ogólny cel projektu wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów z klas I-II szkół podstawowych z rejonu działania PPP1, napotykających problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych /czytanie, pisanie liczenie/ poprzez organizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych w okresie lat szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011.

4 Cele szczegółowe rozpoznanie profili inteligencji uczniów z trudnościami szkolnymi – określenie mocnych i słabszych obszarów wszechstronne rozwijanie uczniów, stymulowanie wszystkich rodzajów inteligencji i podnoszenie ich kluczowych umiejętności szkolnych poprzez zorganizowanie i poprowadzenie zajęć terapeutyczno-rozwojowych popularyzowanie wszechstronnego podejścia do edukacji opartego na koncepcji inteligencji wielorakich wśród nauczycieli wsparcie szkół poprzez ich doposażenie w pomoce dydaktyczne

5 Grupa docelowa bezpośrednia
256 dzieci z klas I i II z 15 szkół podstawowych z rejonu działania PPP1 Są to szkoły: SP 3,24,30,35,48,54,55,56,71,101,116,153,166,172,182. W I roku projektu zajęcia odbędą się w 8 szkołach, w drugim w 7 pozostałych oraz w poradni. Planowana łączna liczba dzieci wynosi 256 (128 roku szk. 2009/10 oraz 128 w roku 2010/2011. )

6 Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte dzieci mające trudności w nauce, nie osiągające pozytywnych, umożliwiających poczucie sukcesu wyników w nauce, uwarunkowanych różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym

7 Kwalifikowanie dzieci na zajęcia
Uczniowie wytypowani będą przez nauczycieli na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej obserwacji nauczycieli i rodziców Wytypowane do udziału w projekcie dzieci zostaną objęte badaniami psychologiczno-pedagogicznymi

8 Organizacja zajęć W każdej szkole utworzone zostaną po dwie 8-osobowe grupy. Jedna dla uczniów kl. I, druga dla kl. II. Łączna liczba grup w szkołach wyniesie 30 (16 w 2009/10 r. szk. oraz 14 w 2010/11) Ponadto w roku szk. 2010/11 powstaną 2 dodatkowe grupy w poradni dla 16 uczniów najbardziej potrzebujących kontynuacji zajęć, którzy uczestniczyli w I roku

9 Kolejna grupa docelowa
46 nauczycieli ze szkół objętych projektem, pedagogów i psychologów z PPP1 zainteresowanych prowadzeniem zajęć osoby te powinny posiadać przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej lub inne udokumentowane formy doskonalenia przygotowujące do pracy z dziećmi z trudnościami w nauce oraz wyrazić zobowiązanie do udziału w szkoleniach doskonalących zawodowo organizowanych w ramach projektu w wymiarze 24 godz. oraz w spotkaniach superwizyjnych i konsultacjach tematyka szkoleń dotyczy wykorzystania koncepcji inteligencji wielorakich w edukacji i terapii

10 Zakładane rezultaty przeprowadzenie 3200 godzin zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla 256 uczniów przeprowadzenie 48 godz. szkoleń dla nauczycieli zorganizowania konferencji z 7 warsztatami metodycznymi dla nauczycieli

11 Oczekiwane efekty: nabycie(wzrost) umiejętności szkolnych u uczniów (czytanie, pisanie, liczenie)–sprawdzenie wiedzy testami pedagogicznymi przed włączeniem do programu i po zakończeniu podniesienie u uczniów poziomu samooceny -sprawdzone testem psychologicznym i ankietą dla rodziców wszechstronny rozwój dzieci w obszarach siedmiu rodzajów inteligencji -obserwacje nauczycieli, opis na indywidualnych arkuszach dziecka, ankieta dla rodziców zaangażowanie nauczycieli w innowacyjne formy pracy z uczniem – ankieta

12 KONCEPCJA INTELIGENCJI WIELORAKICH
podstawą prowadzonych oddziaływań terapeutyczno-rozwojowych

13 Howard Gardner –twórca teorii inteligencji wielorakich

14 Biorąc pod uwagę rezultaty swoich badań wyodrębnił on następujące rodzaje inteligencji
inteligencja słowna /nazywana też inteligencją językową, werbalną lub lingwistyczną/ inteligencja logiczno-matematyczna inteligencja przestrzenna /nazywana też wizualną, wizualno-przestrzenną/ inteligencja muzyczna inteligencja fizyczno-kinestetyczna /nazywana tez cielesno -kinestetyczną/ inteligencja interpersonalna inteligencja intrapersonalna /nazywana też emocjonalną/

15

16 Główne założenia teorii Howarda Gardnera
Każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych jednostek. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

17 Rozwojowi inteligencji wielorakich sprzyja taka organizacja środowiska szkolnego i domowego, która zapewnia wielointeligentne funkcjonowanie.

18 Realizator projektu – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi zobowiązuje się do:

19 realizacji 200 godzin zajęć dydaktycznych z dziećmi w każdej szkole
przekazania szkole pomocy dydaktycznych zaplanowanych w budżecie projektu nieodpłatnego przeszkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych dzieci zakwalifikowanych do zajęć monitorowania postępów dzieci umożliwienia nauczycielom szkoły udziału w Konferencji organizowanej na zakończenie projektu

20 Szkoła deklarująca udział w projekcie zobowiązuje się do:

21 udostępnienia informacji o projekcie rodzicom i nauczycielom szkoły – umieszczenia plakatu i rozdania ulotek wytypowania i udostępnienia jednej sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć udostępnienia szafy zamykanej na klucz przeznaczonej do dyspozycji osób prowadzących zajęcia w w/w sali przeprowadzenia rekrutacji dzieci i przeprowadzenia wstępnych rozmów z rodzicami umożliwienia przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych dzieci na terenie szkoły wytypowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi bieżącej kontroli oznakowania sali zgodnie z zasadami oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnictwa w monitoringu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych ankiet i formularzy

22 Ponadto dyrektor szkoły
wyraża zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej i video na terenie szkoły na potrzeby promocji i ewaluacji projektu oraz zamieszczanie zdjęć i informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Poradni i w materiałach promocyjnych

23


Pobierz ppt "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google