Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informacji Oświatowej SIO edycja marzec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informacji Oświatowej SIO edycja marzec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 System Informacji Oświatowej SIO edycja marzec 2010 r.
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , System Informacji Oświatowej SIO edycja marzec 2010 r.

2 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Tematyka spotkania Harmonogram i sposób przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej. Najczęściej popełniane błędy w poprzedniej edycji. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. Zasady przekazywania sprawozdań oraz komunikacji jednostek samorządowych z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

3 baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej.
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Harmonogram i sposób przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej.

4 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Akty prawne Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i z 2007 r. Nr 42, poz. 273.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 53, poz. 473 i Dz. U. z 2007 r. Nr 161poz.1141)

5 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , SIO v. 3.8 Od dnia 1 marca 2010 r. dostępna jest na stronie CIE  struktura zbioru SIO oraz wszystkie słowniki i tabele pomocnicze. Od dnia 8 marca 2010 r. na stronie CIE dostępna jest nowa wersja Systemu Informacji Oświatowej spis na 31 marca 2010 – SIO v Instrukcje wprowadzania i przekazywania danych dostępne od 10 marca 2010 r.

6 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) ,

7 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2010r. Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 6 kwietnia 2010 r. minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) -jednostki samorządu terytorialnego

8 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2010r. Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 20 kwietnia 2010 r. ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

9 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Zakres wprowadzanych danych w edycji marcowej 2010 r. Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty – prowadzą zbiór danych o zatrudnionych w nich pracownikach. Należy zaznaczyć, że jednostki te mogą nosić różne nazwy własne – istotna jest podstawa prawna ich powołania. Gminy – prowadzą zbiory danych o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat mającą adres zameldowania na terenie gminy oraz o przydzielonych stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych. Powiaty – miasta na prawach powiatu gromadzą dane o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych. Powiaty ziemskie wprowadzają tylko dane identyfikacyjne.

10 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Zakres wprowadzanych danych w edycji marcowej 2010 r. Jednostki samorządu terytorialnego – prowadzą zbiory danych z baz danych oświatowych: a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, c) publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.), d) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

11 Ogólne zasady naliczania subwencji oświatowej
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Ogólne zasady naliczania subwencji oświatowej

12 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Subwencją objęte są szkoły i placówki prowadzone przez JST z pominięciem: przedszkoli samodzielnych oraz ze specyfiką szkoły (nie dotyczy specjalnych); innych form wychowania przedszkolnego; placówek opiekuńczo-wychowawczych systemu pomocy społecznej; ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; Nie uwzględnia się obowiązków nauczycieli wykonywanych w : przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych ( bez specjalnych ) zatrudnionych w szkołach podstawowych lub jednostkach złożonych ; placówkach opiekuńczo -wychowawczych systemu pomocy; ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych; osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty .

13 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , 0001 umowa o pracę na czas określony 0002 umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 0003 umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela 0004 umowa o pracę na czas nieokreślony 0005 umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 0006 mianowanie 0007 uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 0008 umowa zlecenie 0009 umowa o dzieło 0100 inna podstawa prawna świadczenia pracy 0010 umowa o pracę na czas określony - zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela 0011 umowa o pracę na czas określony - zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy 0012 umowa o pracę na czas nieokreślony - zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela 0013 umowa o pracę na czas nieokreślony - zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy 0014 umowa o pracę na czas określony - zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych 0015 umowa o pracę na czas określony - zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej 0016 umowa o pracę na czas nieokreślony - zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych 0017 umowa o pracę na czas nieokreślony - zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej

14 Dostępne jest na stronie internetowej http://www.bip.men.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Dostępne jest na stronie internetowej w zakładce akty prawne obowiązujące.

15 Najczęściej popełniane błędy
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Najczęściej popełniane błędy w poprzedniej edycji.

16 Weryfikacje sprawozdań
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Weryfikacje sprawozdań z dnia 30 września 2009 r. 10 grudnia 2009 r. z terminem przekazania do 30 grudnia 2009 r. Weryfikacji poddano dane dotyczące: uczniów cudzoziemców, nauczania języków obcych, wychowania przedszkolnego, orzeczenia o niepełnosprawności oraz wczytywania danych wraz z zestawieniami dotyczącymi łącznej liczby etatów nauczycieli oraz wykazów szkół i placówek prowadzonych i dotowanych przez jst. 12 stycznia 2010 r. z terminem przekazania do 22 stycznia 2010 r. Weryfikacja danych dotyczących spełniania obowiązku szkolnego. 4 lutego 2010 r. z terminem przekazania do 11 lutego 2010 r. Weryfikacja danych dotyczących szkół, w których wykazano dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, uczniów powtarzających klasę, szkół dwujęzycznych, szkół sportowych i z oddziałami sportowymi.

17 błędy popełniane w szkołach.
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Najpoważniejsze błędy popełniane w szkołach.

18 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , W identyfikacji. Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora, zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty są bardzo często wykazywani wspólnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie w sprawie nauczania indywidualnego oraz dziećmi spełniającymi obowiązek szkolny w szkole poza obwodem zamieszkania. Wykazywano dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli w tych szkołach prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

19 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Cudzoziemcy -w jednej ze szkół wykazano 100% uczniów którzy nie są obywatelami polskimi. Uczniowie powtarzający klasę (tabela U1, kol. 1) – w wykazie umieszczono szkoły, w których albo wszyscy uczniowie powtarzają klasę, albo bardzo znaczący procent uczniów. Szkoły dwujęzyczne –szkoły wykazują uczniów w klasach dwujęzycznych, a w nazwie szkoły dwujęzyczność nie występuje. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Szkoły sportowe i z oddziałami sportowymi – liczba godzin wychowania fizycznego i zajęć sportowych jest niższa niżby to wynikało z deklarowanej przez szkoły liczby oddziałów sportowych.

20 Błędy wynikające z importu danych z innych programów.
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Błędy wynikające z importu danych z innych programów. „Napotkano archaiczny element dokumentu XML i pominięto go w przetwarzaniu”

21 Najczęściej popełniane błędy jednostkach samorządu
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Najczęściej popełniane błędy w jednostkach samorządu terytorialnego.

22 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Wielokrotne przesyłanie tych samych plików; Pomijanie niektórych szkół i placówek (zwłaszcza przy weryfikacjach); Przekazywanie zaktualizowanych danych bez informacji o dokonaniu zmian w stosunku do wersji pierwotnej; Znaczne opóźnienia w przesyle wydruków zestawień zbiorczych; Przesyłanie zestawień wygenerowanych przez jst wraz z zestawieniami ze szkół; Scalanie jednostek funkcjonujących na danym terenie jako filie; Nieaktualne lub niewłaściwe dane w identyfikacji jst.

23 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) ,

24 Fragment pisma Sekretarza Stanu w MEN p. Krystyny Szumilas
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Fragment pisma Sekretarza Stanu w MEN p. Krystyny Szumilas z dnia r. kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego

25 Bezpieczeństwo i ochrona
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

26 Ochrony Danych Osobowych
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał, że zbiory danych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), są zbiorami zawierającymi dane osobowe.

27 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , DOTYCZY DANYCH O:    1 ) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych…… oraz nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych…… w zakresie: a)  numeru PESEL, b)  płci, c)  roku urodzenia, d)  formy i wymiaru zatrudnienia, e)  stopnia awansu zawodowego, f)  wykształcenia, g)  przygotowania pedagogicznego, h)  form kształcenia i doskonalenia, i)  sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk, j)  rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć, k)  stażu pracy, l)  wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, m)  wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela;

28 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , DOTYCZY DANYCH O:     2 ) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. Karty Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;   3 )  liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych.

29 Administratorzy baz danych oświatowych
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Administratorzy baz danych oświatowych powinni zgłaszać zbiory tych danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

30 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Do rejestracji zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych obowiązane są podmioty wymienione w art. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej scalające dane. W szczególności dotyczy to: jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, właściwych ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

31 Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym akty prawne oraz praktyczne wskazówki związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, zawarte są na stronie internetowej Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych

32 Zasady przekazywania sprawozdań oraz
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Zasady przekazywania sprawozdań oraz komunikacji jednostek samorządowych z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

33 Pocztą elektroniczną na adres sio@kuratorium.lodz.pl przesyłamy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Pocztą elektroniczną na adres przesyłamy: Plik elektroniczny wyłącznie w wersji eksportowej z rozszerzeniem .exp ( exp) Skan zestawienia zbiorczego z pieczęciami podmiotu prowadzącego bazę danych, datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za sporządzenie.

34 Pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Łodzi Al. Kościuszki 120 a Łódź przesyłamy: Oryginał zestawienia zbiorczego z pieczęciami podmiotu prowadzącego bazę danych, datą, podpisem osoby odpowiedzialnej za sporządzenie.

35 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) ,

36 do 20 kwietnia 2010 r. Termin przekazania baz danych oświatowych
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Termin przekazania baz danych oświatowych z jednostek samorządu terytorialnego w formie załącznika do poczty elektronicznej oraz potwierdzeń w formie pisemnej i elektronicznej do Kuratorium do 20 kwietnia 2010 r.

37 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Pomoc techniczna w wypełnianiu SIO udzielana od poniedziałku do piątku godz Małgorzata Stanik (022) Wioletta Stawska (022) Janina Tomasik (022) Kontakt SIO Pomoc merytoryczna udzielana od poniedziałku do piątku w godz : Andrzej Olczak (022) Katarzyna Fitas (0-22) Kinga Bartoszewska (0-22)

38 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Kuratorium Oświaty w Łodzi Kontakt SIO Piotr Patora Elżbieta Podsiadły (042) (042) wew. 28 w godzinach poniedziałek, środa, czwartek, piątek wtorek

39 Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódź Al. Kościuszki 120a tel. (042) , fax (042) , Wszystkie informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej


Pobierz ppt "System Informacji Oświatowej SIO edycja marzec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google