Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata - Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - Wrocław, luty 2012

3 Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz uwzględnienie obowiązku prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Beneficjenci w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej muszą wskazać przeprowadzenie postępowania OOŚ przez właściwe organy z uwzględnieniem w/w zasad. Podstawowym wymogiem/ zaleceniem związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE jest przestrzeganie przez organy –prowadzące postępowanie OOŚ – w/w zasad. W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej beneficjenci musza wskazać przeprowadzenie OOŚ. Zasada pierwszeństwa pr. wspól. obejmuje wszystkie wiążące źródła prawa wspólnotowego w tym dyrektywy. Zasada pierwszeństwa rozciąga się również na wszystkie przepisy prawa krajowego.

4 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Źródła prawa Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa OOŚ); Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (obowiązujące od dnia 15 listopada 2010r.). Weszły w życie nowe przepisy wykonawcze – rozporządzenie z 9 listopada 2010r., które w pełni transponują Aneks II dyrektywy OOŚ. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. Ustawa OOŚ –implementuje obowiązki wynikające z w/w dyrektyw. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG: wspieranie zachowania różnorodności biologicznej ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunku roślin i zwierząt, także o znaczeniu priorytetowym Na każdym wyznaczonym obszarze wprowadzić konieczne środki przy uwzględnieniu realizowanych celów w dziedzinie ochrony. Należy dokonać odpowiedniej oceny każdego przedsięwzięcia, planu lub programu mogącego mieć istotny wpływ na cele w zakresie ochrony terenu, który został wyznaczony lub też zostanie wyznaczony w przyszłości.

5 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Zezwolenie na inwestycje (ang. development consent) to decyzja właściwej władzy administracyjnej lub władz, na podstawie której wykonawca ma prawo do wykonania przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Powiązanie technologiczne – jest to taki typ powiązania, że wyłączenie jednego elementu powoduje brak możliwości działania całego przedsięwzięcia (instalacji). Nawet jeśli do poszczególnych części przedsięwzięcia tytuły prawne posiadają różne podmioty, ale występuje powiązanie technologiczne między tymi częściami, to mamy do czynienia z jednym przedsięwzięciem.

6 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Grupy przedsięwzięć Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa) – obligatoryjnie podlegają OOŚ (ujęte w aneksie I dyrektywy OOŚ); Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został ustalony w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikującego – tzw. screeningu (ujęte w aneksie II dyrektywy OOŚ); Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000, a nie będące bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony (tzw. III grupa); Aneksy do Dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: I aneks – przedsięwzięcia zawsze oddziaływująco negatywnie na środowisko II aneks – przedsięwzięcia, które potencjalnie mogą negatywie oddziaływać na środowisko Oddziaływanie na NATURE 2000 nie oznacza, że projekt jest położony na obszarze NATUR Może być oddalony o kilkaset kilometrów. Przy klasyfikacji przedsięwzięć należy pamiętać o obowiązującej zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz o prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Zastosowanie ma więc dyrektywa 85/337 EWG.

7 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa OOŚ): przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów (pkt 10a. Zał. II). Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

8 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Jeżeli projekt spełni łącznie 3 przesłanki, tj.: ma charakter infrastrukturalny, tzn. jest zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu i wymagającą uzyskania którejś z decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ ma charakter miejski, co oznacza, że determinujące znaczenie ma miejska natura przedsięwzięcia, a nie jego lokalizacja w granicach administracyjnych miasta; może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – na co wskazuje rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skala jego możliwego oddziaływania. Łączne zaistnienie wszystkich ww. przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego przedsięwzięcia do przedsięwzięć z II grupy i w związku z tym o konieczności rozpoczęcia procedury screeningu poprzez złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli przedsięwzięcie nie spełnia którejkolwiek z ww. przesłanek, oznacza to, że nie zalicza się do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich”, czyli pozostaje poza zakresem przedmiotowym dyrektywy EIA. SCREENING !

9 Problemy w dokumentacji dot. kwestii środowiskowych
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Problemy w dokumentacji dot. kwestii środowiskowych Brak dołączenia pełnej dokumentacji z postępowania OOŚ do wniosku o dofinansowanie. Brak w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o przeprowadzonych konsultacjach społecznych, o rozpatrzonych uwagach i wnioskach w ramach konsultacji społecznych, czy też informacji o przeprowadzeniu analizy wariantów w raporcie, co jest uchybieniem proceduralnym. Nieprawidłowe zakwalifikowanie przedsięwzięcia do odpowiedniej grupy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. oraz do Aneksu I, II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG (dyrektywa EIA), w tym także nieprawidłowe pojmowanie pojęcia „urban development project”. Niezgodność zakresu przedsięwzięcia pomiędzy decyzją środowiskową, a decyzją inwestycyjną m.in. pozwoleniem na budowę. 9

10 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego przeprowadzenia postępowania OOŚ zaskarżenia decyzji przez strony postępowania i opóźnienia przygotowania projektu, niedoszacowania kosztów, które beneficjent będzie musiał ponieść w związku z wdrażaniem rozwiązań minimalizujących lub kompensujących oddziaływanie projektu na środowisko, odrzuceniem przez Komisję Europejską (KE) wniosku o dofinansowanie dla „dużego” projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006, odmową przyznania dofinansowania przez właściwą instytucję albo wstrzymaniem finansowania projektu i obowiązkiem zwrotu środków. 10

11 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne – ocena „dopuszczalności” projektu Kryteria merytoryczne – ocena „wykonalności” projektu Kryteria strategiczne – kryteria wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Ocena projektów przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez KM RPO WD (dostępne na stronie w trybie zgodnym z zapisami Przewodnika po kryteriach. Kryteria formalne (w tym kryteria specyficzne dla wybranych priorytetów RPO WD) W przypadku projektów indywidualnych IZ RPO WD poddaje zgłoszone propozycje projektów ind. (przed ich ujęciem w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) ocenie wg. Kryteriów kluczowych (tj. zgodność projektu z celami SRK, NSRO; kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta;

12 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Rodzaje kryteriów Kryteria kluczowe (K) – muszą być bezwzględnie spełnione, w przeciwnym razie wniosek jest odrzucany (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji) Kryteria uzupełniające (U) – w przypadku niespełnienia tego rodzaju kryterium Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia dokumentacji Kryteria dodatkowe (D) – umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów Kryteria oceny formalnej – kryteria kluczowe, uzupełniające Kryteria oceny merytorycznej – kluczowe, dodatkowe Kryteria oceny strategicznej – ZW ocenia projekt (wg. Punktacji wskazanej w kryteriach) w zakresie pilności i równomiernego rozwoju. Średnia punktacja przekładana jest na ogólną skalę punktów (od 1-30) kryterium Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju WD (niski, średni, znaczny)

13 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Ocena formalna Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata Kryterium 7. Procedura oceny oddziaływania na środowisko – Czy prawidłowo zastosowano wymaganą procedurę oceny oddziaływania na środowisko? - Załącznik 4a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ; Niezbędna dokumentacja środowiskowa na potrzeby aplikowania o środki unijne; Załącznik 4b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Kryterium uzupełniające. Uwaga! Dla projektów ocenianych przez DIP (Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiebiorstw i 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie la IOB) i projektów dużych (w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego…) ocena musi być udokumentowana przed podpisaniem umowy.

14 Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie Dokumentacja do Załącznika 4a : decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ dokumenty z przebiegu procedury OOŚ (dokumentacja środowiskowa): Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej: postanowienie w przedmiocie istnienia/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ, wraz z opiniami właściwych organów – gr. II (postanowienie wraz z opiniami właściwych organów w przypadku zapytania o zakres raportu – gr.I); postanowienia oraz opinie organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia. Wyniki konsultacji społecznych (uwagi i wnioski muszą być w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w przypadku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – protokół z rozprawy). Streszczenie nietechniczne- obligatoryjny element raportu przedstawionego w ramach postępowania OOŚ, decyzji budowlanych lub decyzji w przypadku postępowania w sprawie oceny oddział. Na N2000 ; takie , które podlegało konsultacjom społ. 1. w zakresie wyników wstępnych etapów postępowania dot. OOŚ w zakresie wyników konsultacji z organami ochrony środowiska (uzgodnienie) 2. w zakresie wyników konsultacji spol. (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach/ decyzje administracyjna, w przypadku której prowadzi się postępowanie w spr. oceny oddział. Na obszar N2000- przedsięwzięcia z III gr.) 14

15 Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Informacje MRR dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wytyczne Komisji Europejskiej, interpretacje zapisów Dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dyrektywy OOŚ) narzędzie dla beneficjentów oraz organów zaangażowanych w OOŚ; wymogi w zakresie dokumentacji OOŚ dla projektów (zawierają m.in. rozdział „Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie”); wzór formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wraz z instrukcją jego wypełniania; wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 15

16 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ocena oddziaływania na środowisko Poprzedzona uzgodnieniami i opiniami Określa środowiskowe uwarunkowania Brak oceny oddziaływania na środowisko Poprzedzona opiniami (w zakresie obowiązku sporządzenia raportu) bez uzgodnień Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny narzędzie dla beneficjentów oraz organów zaangażowanych w OOŚ; wymogi w zakresie dokumentacji OOŚ dla projektów (zawierają m.in. rozdział „Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie”); wzór formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wraz z instrukcją jego wypełniania; wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 16

17 Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie Załącznik 4b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za obszary NATURA 2000 Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W zaświadczeniu organ wskazuje, że dany projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 ze względu na: jego rodzaj i charakterystykę, usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura zarówno już oficjalnie wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez rząd polski, jak i tych znajdujących się na nieoficjalnej liście przygotowanej przez organizacje ekologiczne ; rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar). 17

18 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Natura 2000 Program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu jest unijna Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach do wyżej wymienionych Dyrektyw. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Projektowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 – to obszary, które zostały przesłane do Komisji Europejskiej i zostały zatwierdzone w drodze decyzji przez Komisję Europejską – tak zwane Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Ponadto zgodnie z „zasadą ostrożności” wynikającą z Traktatu Europejskiego ustanawiającego Wspólnotę Europejską, potencjalne obszary Natura do czasu ich zatwierdzenia lub odrzucenia przez Komisję Europejską - winny być traktowane jak obszary Natura 2000 już ustanowione, na terenie których również obowiązują zapisy ustawy o ochronie przyrody oraz obowiązują procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nowe proponowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 zostały przesłane do Komisji Europejskiej przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2009 r. (likwidacja listy shadow list).

19 Procedura oceny oddziaływania na środowisko

20 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Obszary Natura 2000 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r . (zmieniane: r. i r.) wyznaczone zostały obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wysłane do Komisji Europejskiej 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Komisja Europejska decyzjami z listopada 2007, stycznia 2008 i grudnia 2008 zatwierdziła te obszary jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty, w wyniku czego stały się one "pełnoprawnymi" obszarami Natura 2000.

21 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Obszary Natura 2000 30 października 2009 r. Rada Ministrów przyjęła 453 nowe obszary siedliskowe i 78 powiększeń obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach europejskiej sieci Natura Polska proponując uzupełnienie obowiązującej do tej pory listy 364 o 453 obszary, wypełniła obowiązek ustanowienia sieci Natura 2000 w naszym kraju. Dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie zgodnie z Dyrektywą siedliskową została poddana weryfikacji. Rada Ministrów przyjmując listę nowych obszarów NATURA 2000 zakończyła okres wyznaczania terenów objętych tą formą ochrony przyrody w kraju. Obszary te łącznie pokrywają 21% kraju.

22 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Obszary Natura 2000 25 marca 2010r. odbyło się drugie tzw. Seminarium Biogeograficzne, podczas którego Komisja Europejska oceniła aktualną propozycję rządową sieci Natura 2000 (część siedliskową), reklamowaną jako pełną i ostateczną. Organizacje pozarządowe przedstawiły swoje uwagi do tej propozycji, proponując niezbędne uzupełnienia. Podobnie jak w latach ubiegłych, po zapoznaniu się z argumentami naukowymi, Komisja przychyliła się do większości propozycji organizacji pozarządowych.

23 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Obszary Natura 2000 Na Dolnym Śląsku obecnie wyznaczonych jest 9 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 87 obszarów ochrony siedlisk z czego, 31 obszary to nowe obszary „proponowane” , a 13 to powiększenia obszarów już zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Informacja o aktualnym statusie obszarów siedliskowych: Polskie obszary Natura 2000:

24 Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie
Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie Projekt o charakterze infrastrukturalnym niewymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ , bądź nie wpływający znacząco na obszar Natura 2000 załącznik 4a należy wypełnić w ograniczonym zakresie konieczne wypełnienie załącznika 4b. Projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń) nie jest konieczne wypełnienie załącznika 4b. Projekt podprogowy (np. przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich) - niewymienione w krajowym rozporządzeniu OOŚ 1. niemogący znacząco oddziaływać na środowisko Projekt podprogowy – Podejście progowe zgodnie z pkt. 160 Wytycznych beneficjent powinien zdobyc od wł. Organu informację czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pomimo, iż nie spełnia kryteriów ilościowych przewidzianych rozporządzeniem OOŚ. Jeżeli w świetle posiadanych informacji oddziaływanie jest prawdopodobne, powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

25 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Ocena merytoryczna Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata Sekcja 5. Kontekst projektu - Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska Kryterium dodatkowe Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów Głównym celem oceny merytorycznej wniosków jest zbadanie „wykonalności” projektu – technicznej (realizacyjnej) strony projektu. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez KM RPO WD (dostępne na stronie - W ramach tego kryterium będzie oceniany między innymi wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej przedmiotu inwestycji. W przypadku pojawienia się wątpliwości na etapie oceny merytorycznej istnieje możliwość wezwania wnioskodawców przez Instytucję Zarządzającą/Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą do złożenia stosownych wyjaśnień.

26 Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Ocena strategiczna Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata Strategiczne Kryteria Wyboru Projektów Kryterium 5. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju regionu Kryterium kluczowe Zarząd Województwa, uwzględniając opinie (w zakresie kwestii środowiskowych) Menedżera ds. Środowiska, Regionalnego Konserwatora Przyrody i  przedstawiciela organizacji pozarządowych ekologicznych w Komitecie Monitorującym RPO WD zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego, podejmuje ostateczną decyzję w formie uchwały o wyborze projektów do dofinansowania, o odrzuceniu projektów lub o umieszczeniu projektów na liście rezerwowej. Konsultacje z partnerami społeczno-gospodarczymi. Wskazanie przez partnerów tych projektów , które ich zdaniem są sprzeczne z polityką zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska. Ocena negatywna partnerów podlega zaopiniowaniu przez IZ Dokonując strategicznego wyboru projektów ZW podejmuje decyzje o zgodności projektu z polityką ZR z uwzględnieniem opinii partnerów społeczno-gospodarczych i Menedzera ds. Środowiska.

27 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław Dziękuję za uwagę Agata Kopeć, Menedżer ds. Środowiska Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

28


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google