Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego 29 sierpnia 2007, Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Anna Janus

2 www.rpo.dolnyslask.pl Harmonogram i stan prac nad RPO (1) Źródła finansowania organizacji pozarządowych (2004 r.) 65%

3 www.rpo.dolnyslask.pl POZIOM AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

4 www.rpo.dolnyslask.pl POZIOM AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

5 www.rpo.dolnyslask.pl 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne) 3.Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) 5.Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 8.Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) 9.Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) 10.Pomoc Techniczna Priorytety RPO na lata 2007-2013

6 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora B+R Alokacja z EFRR na Priorytet: 309 842 736 EUR (25,54% całkowitej alokacji) Główne obszary wsparcia: dotacje inwestycyjne (głównie MSP), fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; wsparcie instytucji otoczenia biznesu, doradztwo dla przedsiębiorstw, udział w targach i misjach gospodarczych; Priorytet I Przedsiębiorstwa i innowacyjność (1)

7 www.rpo.dolnyslask.pl wsparcie tzw. infrastruktury proinnowacyjnej (np. parki przemysłowe, technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) oraz wsparcie finansowe dla jednostek naukowych w zakresie B+R. Przykładowa grupa beneficjentów: przedsiębiorstwa szkoły wyższe, jednostki naukowe instytucje otoczenia biznesu jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe Priorytet I Przedsiębiorstwa i innowacyjność (2)

8 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Alokacja z EFRR na Priorytet: 97 051 591 EUR (8,00% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Główne obszary wsparcia: budowa lub rozbudowa regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu; rozwój e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym. Preferowane będą także projekty przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego, np. poprawiające dostępność do technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych. Priorytet II Społeczeństwo informacyjne (1)

9 www.rpo.dolnyslask.pl Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną administracja rządowa organizacje pozarządowe szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) instytucje kultury zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia przedsiębiorcy Priorytet II Społeczeństwo informacyjne (3)

10 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej w celu zmodernizowania sieci połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz działania przyczyniające się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego. Alokacja z EFRR na Priorytet: 227 950 624 EUR (18,79% całkowitej alokacji) Priorytet III Transport (1)

11 www.rpo.dolnyslask.pl Główne obszary wsparcia: poprawa jakości połączeń dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (gł. o dużym natężeniu ruchu) z drogami krajowymi- co doprowadzi do poprawy komunikacji z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego i siecią TEN-T. Poprzez poprawę komunikacji w/w dróg z siecią dróg krajowych nastąpi również poprawa połączenia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. budowa obwodnic miast i miejscowości oraz poprawy połączeń tranzytowych przez miasta, w których występuje duże natężenia ruchu poprawa dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego zarówno o znaczeniu regionalnym (np.specjalne sfery ekonomiczne), lokalnych centrów aktywności gosp. oraz do miejsc atrakcyjnych turystycznie modernizacja i budowa obiektów inżynierskich m.in. przepraw mostowych w celu poprawy dostępności transportowej wielu miast. poprawa infrastruktury i stanu taboru kolejowego poprawa i rozwój zbiorowego transportu miejskiego i podmiejskiego oraz infrastruktury towarzyszącej Lista przykładowych beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy Priorytet III Transport (2)

12 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym. Alokacja z EFRR na Priorytet: 128 759 928 EUR (10,61% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (1)

13 www.rpo.dolnyslask.pl Główne obszary wsparcia: gospodarka wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna – aglomeracje zgodnie z KPOŚK od 2 tys. do 15 tys. RLM), ochrony powietrza gospodarki odpadami zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami rekultywacji obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych i powojskowych) ochrony bioróżnorodności (np.odbudowy i udrażniania korytarzy ekologicznych) ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganie i zwalczanie skutków suszy, w tym budowa i modernizacja wielofunkcyjnych zbiorników wodnych – głównie dot. obszarów górskich, podgórskich, wiejskich, leśnych rozwoju infrastruktury związanej z zapobieganiem i szybką likwidacją zagrożeń i skutków pożarowych tworzenie i wzmacnianie centrów ratownictwa chemicznego i biologicznego; tworzenie regionalnych systemów monitoringu środowiska; infrastruktura związana z edukacją ekologiczną. likwidacji nieczynnych mogilników i składowisk materiałów niebezpiecznych; Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (2)

14 www.rpo.dolnyslask.pl Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną Przedsiębiorcy organizacje pozarządowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne parki narodowe i krajobrazowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (3)

15 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii a także zmniejszenie udziału paliw stałych w procesie wytwarzania energii oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii. Alokacja z EFRR na Priorytet: 36 394 347 EUR (3,00% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Priorytet V Energetyka (1)

16 www.rpo.dolnyslask.pl Główne obszary wsparcia: przebudowy istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia. wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii odnawialnej; inwestycje zmierzające do budowy, przebudowy lub rozbudowy oraz wyposażenia ciepłowni; budowa i rozbudowa sieci dystrybucji ciepła. Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia przedsiębiorcy Priorytet V Energetyka (2)

17 www.rpo.dolnyslask.pl Priorytet VI Turystyka Cel: Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym Alokacja z EFRR na Priorytet: 108 479 487 EUR (8,94% całkowitej alokacji) Obszary wsparcia: turystyka uzdrowiskowa, kulturowa, biznesowa, aktywna; infrastruktura turystyczna i kulturowa służąca informacji i promocji turystycznej i zapewnieniu bezpieczeństwa turystom, oraz jej termomodernizacja, wykorzystanie energii słonecznej oraz dostęp dla niepełnosprawnych Priorytet VI Turystyka i Kultura (1)

18 www.rpo.dolnyslask.pl Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia administracja rządowa instytucje kultury szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe Priorytet VI Turystyka i Kultura (2)

19 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Alokacja z EFRR na Priorytet: 99 050 316 EUR (8,16% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 15% alokacji Priorytet VII Edukacja (1)

20 www.rpo.dolnyslask.pl Obszary wsparcia: infrastruktura edukacyjna szkół wyższych oraz obiektów sportowych i bazy socjalnej; szkolna i przedszkolna infrastruktura dydaktyczna, w tym obiekty sportowe wykorzystywane w systemie edukacji. wyposażenie w/w placówek w niezbędny sprzęt; Infrastruktura ośrodków kształcenia ustawicznego, edukacji społecznej termomodernizacja, wykorzystanie energii słonecznej oraz dostęp dla niepełnosprawnych do infrastruktury edukacyjnej Priorytet VII Edukacja (2)

21 www.rpo.dolnyslask.pl Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną szkoły wyższe, jednostki naukowe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) organizacje pozarządowe partnerzy społeczni i gospodarczy Priorytet VII Edukacja (3)

22 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Podniesienie jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Alokacja z EFRR na Priorytet: 52 722 970 EUR (4,35% całkowitej alokacji) Priorytet VIII Zdrowie (1)

23 www.rpo.dolnyslask.pl Obszary wsparcia: przebudowa i rozbudowa zakładów opieki zdrowotnej; wyposażenie placówek służby zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny; wdrażanie systemów informatycznych w służbie zdrowia termomodernizacja i wykorzystanie energii słonecznej w infrastrukturze opieki zdrowotnej oraz dostosowanie jej do norm prawnych (w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych) Powyższe działania mają doprowadzić do racjonalizacji procesu leczenia i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia Przykładowa grupa beneficjentów: Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia Priorytet VIII Zdrowie (2)

24 www.rpo.dolnyslask.pl Cel: Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast w regionie. Alokacja z EFRR na Priorytet: 106 867 090 EUR (8,81% całkowitej alokacji) Dwa poziomy wsparcia (dla realizacji LPR): miasta zamieszkałe przez co najmniej 10 000 mieszkańców miasta poniżej 10 000 mieszkańców (wsparcie tylko dla przedsięwzięcia w zakresie mieszkalnictwa - konkurs projektów) Dopuszczalne jest stosowanie inicjatywy JESSICA – wsparcie w postaci odnawialnych instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz inne instrumenty pochodne) Priorytet IX Miasta (1)

25 www.rpo.dolnyslask.pl Przykładowa grupa beneficjentów: beneficjenci priorytetów: Społeczeństwo informacyjne, Transport, Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Energetyka, Turystyka i Kultura oraz Edukacja spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS partnerzy społeczni i gospodarczy Priorytet IX Miasta (2)

26 www.rpo.dolnyslask.pl Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR i RPO zporr@dolnyslask.pl tel. (0-71) 776-9142, 776-9120 www. rpo.dolnyslask.pl rpo@dolnyslask.pl Projekty dokumentów dot. RPO

27 www.rpo.dolnyslask.pl Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocław tel.: (071) 776 93 35 tel.: (071) 776 93 35 fax: (071) 776 93 15


Pobierz ppt "Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google