Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 15 maja 2009 r. Działanie 6.5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 15 maja 2009 r. Działanie 6.5."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 15 maja 2009 r. Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.2 Nabór 14/K/6.4/2009 (,,Turystyka kulturowa – informatyzacja instytucji kultury) Termin naboru 30.04.2009 r. - 30.06.2009 r. Nabór 15/K/6.4/2009 (,,Turystyka kulturowa – bazy danych) Termin naboru 30.04.2009 r. - 02.07.2009 r. Nabór 19/K/6.5/2009 (,,Infrastruktura turystyczna i kulturowa - e-usługi) Termin naboru 29.05.2009 r. - 20.07.2009 r. Nabór.../K/6.4/2009 (,,Wydarzenia kulturalne o znaczeniu co najmniej regionalnym) Termin naboru 30.06.2009 r. - 07.08.2009 r. Nabór.../K/6.5/2009 (,,Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia) Termin naboru 30.06.2009 r. - 17.08.2009 r. Nabór.../K/6.5/2009 (,,Bezpieczeństwo turystów – systemy elektroniczne) Termin naboru 30.06.2009 r. - 17.08.2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura – Nabory w ramach Działania 6.4 i 6.5 Wrocław, 15 maja 2009 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.3 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3Wrocław, 15 maja 2009 r. Priorytet 6 –,,Turystyka i Kultura Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Priorytet 6 –,,Turystyka i Kultura Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4 Wrocław, 15 maja 2009 r. Beneficjenci Działania 6.5

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. z późn. zm. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r., w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą; Termin rozpoczęcia kwalifikowalności w odniesieniu do projektów, w których występuje pomoc publiczna, powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; Zakończenie finansowe realizacji projektu w ramach naboru …/K/6.5/2009 (Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia) musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 30.04.2012 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu F Wniosku o dofinansowanie data zakończenia finansowego realizacji projektu. Zakończenie finansowe realizacji projektu w ramach naboru …/K/6.5/2009 (Bezpieczeństwo turystów – systemy elektroniczne) musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 30.04.2011 r. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 60 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, niepóźniej niż do dnia 30.06.2012 r. dla naboru Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia. Dla naboru Bezpieczeństwo turystów – systemy elektroniczne ostatni wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30.06.2011 r. Okres realizacji projektu w Działaniu 6.5 Wrocław, 15 maja 2009 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 15 maja 2009 r. Nabory w Działaniu 6.5 – Terminy naborów Od 30.06.2009 do 17.08.2009 r. Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia: Projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa turystów: modernizacja bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom zakup wyposażenia dla jednostek, służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom Rodzaj kategorii interwencji w ramach naboru - 57 – Inne wsparcie na rzezcz wzmocnienia usług turystycznych Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia: Projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa turystów: elektroniczne systemy ostrzegawcze i monitorujące. Rodzaj kategorii interwencji w ramach naboru - 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne Od 30.06.2009 do 17.08.2009 r. Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia: Projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa turystów: modernizacja bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom zakup wyposażenia dla jednostek, służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom Rodzaj kategorii interwencji w ramach naboru - 57 – Inne wsparcie na rzezcz wzmocnienia usług turystycznych Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia: Projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa turystów: elektroniczne systemy ostrzegawcze i monitorujące. Rodzaj kategorii interwencji w ramach naboru - 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.7 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7Wrocław, 15 maja 2009 r. Alokacja dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową O podziale kwot na poszczególne projekty w ramach alokacji w danym działaniu decyduje Zarząd Województwa. Alokacja w ramach naborów Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia 2 024 950 Euro przeliczenie na PLN nastąpi wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wyposażenia 1 320 000 Euro

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 15 maja 2009 r. Poziom dofinansowania dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – tryb konkursowy Poziom dofinansowania dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – tryb konkursowy Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.9 Preferencje i wymogi dla poszczególnych priorytetów i działań RPO WD wynikają bezpośrednio z opisów poszczególnych osi priorytetowych Programu (pkt 2 Cel I uzasadnienie Priorytetu). Preferencje i wymogi znajdują odzwierciedlenie: w zapisach Uszczegółowienia RPO WD tj. opisie priorytetów oraz celach i uzasadnieniach poszczególnych działań RPO WD; w kryteriach oceny i wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Preferencje – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Wrocław, 15 maja 2009 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.10 Realizowane projekty powinny wpisywać się w założenia aktualnie obowiązującego Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (którego częścią są Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych) – weryfikacja tej preferencji nastąpi: 1. Na etapie oceny merytorycznej: a)na podstawie kryterium kluczowego Spójność zewnętrzna projektu (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy istnieje związek między celami projektu, a odpowiednimi dokumentami sektorowymi lub strategicznymi o charakterze lokalnym/regionalnym. Oznacza to, że w pkt. D wniosku o dofinansowanie Zgodność z dokumentami strategicznymi należy uwzględnić powiązania projektu z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 2. Na etapie oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa, który może wziąć pod uwagę wpływ projektu na realizację Programu Rozwoju Turystyki, w tym fakt wpisania projektu w Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych. Kryterium : Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w którym badane będzie w jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z czego, po 15 pkt. za: - pilność osiągnięcia efektów realizacji projektów ze względu na ich wpływ na realizację SRWD, - wpływ efektów realizacji projektów na wdrożenie SRWD w kontekście równomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Preferencje w ramach działania 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Wrocław, 15 maja 2009 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.11 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11Wrocław, 15 maja 2009 r. Wydatki niekwalifikowalne dla Działania 6.5 (Załącznik nr 6 do Uszczegółowienia, pkt. K) 1.Wydatki na utworzenie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powstałych do obsługi imprez lub kampanii promocyjnych. 2.Wydatki związane z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 3.Wydatki na szkolenia pracowników obiektów turystycznych. 4.Wydatki bieżące. 5.Zakup czasopism, książek, księgozbiorów. 6.Wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wszelkie prace budowlane w ramach projektów dotyczących organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych o znaczeniu co najmniej regionalnym 7.Wydatki związane z drogową infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach atrakcyjnych turystycznie przekraczające 49%wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.12 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 15 maja 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.5 (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 5 maja 2009 r.) Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie Powierzchnia zmodernizowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (m2) Powierzchnia całkowita obiektu poddana modernizacji w wyniku realizacji projektu. Dotyczy obiektów, które pełnią funkcje lub w wyniku realizacji projektu będą pełniły funkcje schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu końcowego robót.. Liczba zmodernizowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba obiektów poddanych modernizacji w wyniku realizacji projektu, które pełnią lub w wyniku realizacji projektu będą pełniły funkcje schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Powierzchnia wybudowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (m2) Powierzchnia całkowita wybudowanego od podstaw obiektu pełniącego lub przeznaczonego do pełnienia funkcji schroniska. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.13 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 15 maja 2009 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 5 maja 2009 r.) Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie Liczba wybudowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba wybudowanych od podstaw obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Przez liczbę wybudowanych obiektów infrastruktury rozumie się liczbę nowo wybudowanych od podstaw obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba dostosowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) Liczba obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji (szt.) Definicja "termomodernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 3 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną (szt.) Liczba obiektów wykorzystujących energię powstałą z kolektorów słonecznych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót i/lub protokołu zdawczo-odbiorczego.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.14 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba zmodernizowanych baz służb i organizacji ratowniczych działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom (szt.) Przez liczbę zmodernizowanych baz służb i organizacji ratowniczych działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom rozumie się zmodernizowaną liczbę obiektów. Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Liczba mierzona na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba zakupionego sprzętu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa turystom (szt.) Dotyczy zakupionego sprzętu w ramach projektu służącego i umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa turystom. Sprzęt musi być zakupiony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2007 - 2013. Definicja "środka trwałego" zgodnie ze słownikiem - poz. 4 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Liczba elektronicznych systemów ostrzegawczych i monitorujących (szt.) Liczba zainstalowanych systemów ostrzegawczych i monitorujących zapewniających bezpieczeństwo turystom. Liczba wyrażona w sztukach, mierzona za pomocą protokołu odbioru robót. Liczba nowych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 5 maja 2009 r.) Wrocław, 15 maja 2009 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.15 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce (etat) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR w tym kobiety (etaty)Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba udzielonych noclegów w obiektach pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba udzielonych noclegów w rok kalendarzowy po zakończeniu realizacji projektu. Weryfikacja wskaźnika dokonywana na podstawie rejestru udzielonych noclegów. Liczba uczestników imprez/wydarzeń o znaczeniu co najmniej regionalnym (os.) Za imprezę/wydarzenie uznaje się usługi kulturalne/turystyczne tworzące jednolity program. Impreza/wydarzenie o znaczeniu regionalnym - impreza/wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla regionu, oddziaływująca na cały region. Za liczbę uczestników nie uznaje się osób zaangażowanych w przygotowanie imprezy/wydarzeń. Źródłem informacji o wskaźniku będzie liczba sprzedanych biletów i/lub lista obecności i/lub statystyki własne. Liczba osób korzystających z usług on-line (e-usług) (os.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych (os.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Wskaźniki rezultatu (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 5 maja 2009 r.) Wrocław, 15 maja 2009 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 15 maja 2009 r. Zasady dofinansowania projektów Projekty nie objęte zasadami pomocy publicznej podlegają rygorowi art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 1 Projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą: sprzedaż gruntu lub budynków dzierżawę gruntu bądź najem budynków jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług Przyjęte rozwiązanie: metoda luki w finansowaniu jako sposób wyliczenia poziomu dofinansowania z EFRR w ramach RPO WD (nie dotyczy projektów objętych przepisami o pomocy publicznej oraz projektów poniżej 1 000 000 Euro całkowitych kosztów projektu). 1 Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Rady nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 15 maja 2009 r. Zasady dofinansowania projektów – trwałość projektu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Trwałość zostanie zachowana gdy projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej Warunki muszą zostać spełnione łącznie z zachowaniem związku przyczynowo – skutkowego.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.18 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego18Wrocław, 15 maja 2009 r. Ocena oddziaływania na środowisko Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnychdostępne są na stronie internetowej www.mrr.gov.pl. www.mrr.gov.pl

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.19 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego19Wrocław, 15 maja 2009 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Anna Mikulicz (071) 776 96 49 e-mail: anna.mikulicz@umwd.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Anna Mikulicz (071) 776 96 49 e-mail: anna.mikulicz@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocławwww.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 15 maja 2009 r. Działanie 6.5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google