Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów WOJCIESZYCE, MAJ 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów WOJCIESZYCE, MAJ 2011."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów WOJCIESZYCE, MAJ 2011

2 PROJEKT SYSTEMOWY DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI Jednostka realizująca projekt: Samorząd Województwa Dolnośląskiego Wydział Edukacji i Nauki UMWD oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

4 GŁÓWNE CELE PROJEKTU wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia wspieranie indywidualnych zainteresowań oraz zdolności każdego ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej

5 CELE SZCZEGÓŁOWE wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno- przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.

6 PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Szkoły uczestniczące w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji uczestniczą także w przynajmniej jednym z komplementarnych projektów: Dolnośląska e-szkoła (RPO WD 2.2) Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (RPO WD 7.2) Wszystkie szkoły obejmuje projekt Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (PO KL Działanie 9.4). Dodatkowo grupa szkół realizuje komponent sportowy.

7

8 Formy wsparcia Zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze Zajęcia pozaszkolne – międzyszkolne koła realizujące projekty edukacyjne na platformie edukacyjnej Wycieczki dydaktyczne jedno- i dwudniowe Zajęcia dydaktyczne w MultiCentrum Opieka psychologiczno-pedagogiczna Wsparcie szkół w realizacji szkolnych programów rozwojowych przez konsultantów projektu Wsparcie tutorów szkolnych przez tutorów zewnętrznych

9 Rezultaty twarde wg stanu na 30.04.2011r. Zrealizowanie zatwierdzonych programów rozwojowych w 250 szkołach 250 szkół realizuje zatwierdzone programy Konferencja otwarciaZrealizowane 280 kół zainteresowań w 250 szkołach, dla 4200 uczniów, w tym nie mniej niż dla 2520 dziewcząt 642 koła zainteresowań w 250 szkołach, dla 8978 uczniów w tym dla 5122 dziewcząt i 3856 chłopców Co najmniej 3500 uczniów biorących udział w zajęciach pozaszkolnych, w tym nie mniej niż 2100 dziewcząt 16695 uczniów, w tym 9780 dziewcząt Wsparcie autorskie dla 3000 uczniów, w tym dla 1800 chłopców, skutkujące 2000 indyw. programów rozwojowych uczniów wsparcie tutorskie dla 2982 uczniów, w tym dla 1248 dziewcząt i 1734 chłopców

10 Rezultaty twarde wg stanu na 30.04.2011r. 25 konferencji wdrożeniowych, prezentujących założenia, rozwiązania oraz przykłady dobrych praktyk osiągniętych w projekcie 10 Uruchomienie witryny www projektu z kontynuacją po zakończeniu projektu Zrealizowane 1 MultiCentrum wraz z wyposażeniemZrealizowane 250 szkolnych mini portali edukacyjnychDo realizacji Publikacja podsumowująca projekt – 1000 egz.Do realizacji Konferencja kończąca projekt z udziałem ok. 500 osób Do realizacji

11 Rezultaty miękkie Wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych Poprawa wyników nauczania Zmniejszenie dysproporcji w poziomie i zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej szkół Wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych Zmniejszenie niepowodzeń szkolnych, poprawa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Wzrost udziału uczniów w zajęciach kół zainteresowań oraz konkursach przedmiotowych i między- przedmiotowych

12 EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁAŃ Badanie ewaluacyjne z zakresu oceny jakości działań przeprowadzono w lutym 2011r. /za okres X 2010 - II 2011/ Badaniem ewaluacyjnym zostało objętych 250 szkół uczestniczących w projekcie 9.1.2. W celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych przyjęto metodę ilościową oraz ankietę. Kwestionariusze ankiety zostały zamieszczone na platformie edukacyjnej projektu. Głównym przedmiotem badania ewaluacyjnego była jakość prowadzonych działań w zakresie realizacji zadań 2. i 3. projektu. Próba badawcza obejmowała odpowiednio: nauczycieli zajęć pozalekcyjnych, tutorów szkolnych, opiekunów wycieczek dydaktycznych i opiekunów wyjazdów na zajęcia dydaktyczne do MC oraz szkolnych koordynatorów

13 OBSZARY BADAWCZE Zadanie 2. Realizacja programów rozwojowych przez szkoły, w tym: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zajęcia dydaktyczne w MultiCentrum wycieczki dydaktyczne dwudniowe wycieczki dydaktyczne jednodniowe wspieranie tutorów szkolnych opieka nad realizacją indywidualnych programów rozwojowych uczniów Zadanie 3. Wsparcie szkół w realizacji programów rozwojowych, w tym: wsparcie szkół przez konsultantów

14 WYNIKI EWALUACJI zajęcia pozalekcyjne Wg ponad 80% ankietowanych zajęcia pozalekcyjne były dla uczniów atrakcyjne i spełniły ich oczekiwania. Dla ok. 94% ankietowanych cele zajęć były zgodne z celami projektu, zaś prezentowane na zajęciach treści były dla uczestników ciekawe i pomogły rozwinąć uczniom ich umiejętności. 100% ankietowanych zwróciło uwagę na rozwój posiadanych przez uczniów umiejętności. Wg 90% ankietowanych udział w zajęciach sprzyjał nabywaniu przez uczniów nowych umiejętności. Ponad 45% ankietowanych wysoko oceniło wzrost umiejętności uczniów - na poziomie5 (w skali 1 - 6).

15 WYNIKI EWALUACJI zajęcia w MultiCentrum Wg 100% ankietowanych zajęcia w MC sprzyjały rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów. Wg 100% respondentów uczniowie byli aktywni podczas zajęć dydaktycznych. Dla 96% ankietowanych sposób prowadzenia zajęć był interesujący. Wg ok. 76% respondentów transport dla uczniów był dobrze zorganizowany.

16 WYNIKI EWALUACJI wycieczki dydaktyczne Wg opinii opiekunów przeprowadzonych wycieczek - około 96% wyjazdów sprzyjało rozwojowi kompetencji kluczowych. W przypadku ponad 90% wycieczek założone cele wycieczek dydaktycznych zostały zrealizowane. Prawie 85% zrealizowanych wycieczek przebiegało zgodnie ze Szczegółowym programem wycieczki. Wg 90% ankietowanych sposób prowadzenia zajęć w trakcie wycieczek był interesujący.

17 WYNIKI EWALUACJI opieka psychologiczno -pedagogiczna Wg 84% ankietowanych zajęcia były atrakcyjne lub b. atrakcyjne dla uczniów (ocena 5 i 6 w skali 1-6). Ok. 70 % respondentów oceniło wzrost swoich umiejętności w trakcie realizacji projektu w zakresie diagnozowania talentów, zainteresowań i uzdolnień uczniów – na poziomie wysokim lub b. wysokim. Nieliczni ankietowani ocenili wzrost swoich umiejętności b. nisko. Ok. 65% ankietowanych oceniło wzrost swojej metodologii pracy wysoko. Około 33% ankietowanych oceniło na 5 wpływ realizacji indywidualnych programów rozwojowych na uruchomienie u uczniów ukrytych, niewykorzystanych zasobów. Wsparcie merytoryczne ze strony tutora zewnętrznego zostało ocenione wysoko (około 65% ankietowanych oceniło na 5 i 6). Ok. 62% respondentów oceniło wysoko również wpływ wsparcia tutora zewnętrznego na jakość i skuteczność realizacji założeń projektu.

18 WYNIKI EWALUACJI wsparcie szkół przez konsultantów Ok. 74 % respondentów było b. zadowolonych lub zadowolonych z otrzymanego wsparcia konsultanta przy realizacji programu rozwojowego szkoły. Wg ok. 72% respondentów forma prowadzonych przez konsultanta działań wspierających była odpowiednia. Około 61% ankietowanych jest zadowolonych ze wsparcia, które przyczyniło się do wzbogacenia ich warsztatu pracy. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło, że rola konsultanta miała wpływ na jakość i skuteczność realizacji założeń projektu. Dla ok. 70% ankietowanych częstotliwość prowadzonych przez konsultantów działań wspierających była odpowiednia.

19 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACYJNEGO W OBSZARZE OCENY JAKOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WYBRANYCH ETAPÓW ZADAŃ 2 i 3. /Okres badawczy – X 2010 – II 2011/ http://www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian/

20 ZADANIA DO REALIZACJI Cykl dwudniowych konferencji poświęconych prezentacji dobrych praktyk – V, VI, IX 2011 Badania ewaluacyjne Wdrożenie międzyszkolnych kół realizujących projekty edukacyjne na platformie edukacyjnej VI - XI 2011 Uruchomienie 250 szkolnych mini portali VI - X 2011 Zebranie dobrych praktyk V, VI, VII 2011 Wydanie publikacji podsumowującej XI 2011 Konferencja kończąca projekt XI 2011 Zakończenie działań w szkołach do 15 XI 2011 Końcowa sprawozdawczość merytoryczna do 30 XI 2011 Rozliczenie projektu Archiwizacja dokumentacji projektu …

21 BIURO PROJEKTU ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 33 fax 071 373 11 65 biuro912@dodn.wroclaw.pl http://www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian/


Pobierz ppt "KONFERENCJA Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów WOJCIESZYCE, MAJ 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google