Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy"— Zapis prezentacji:

1 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

2 Podatek VAT 2008/2009 Marta Szafarowska 6 listopada 2008 r.

3 Bieżące problemy podatkowe VAT w 2008 r.

4 Agenda Odbiór towaru a moment odliczenia podatku naliczonego VAT
Obciążenie korzystającego kosztami ubezpieczenia – konstrukcje bezpieczne z podatkowego punktu widzenia Leasing finansowy – korekta VAT po zakończeniu umowy Odliczanie podatku naliczonego VAT od paliwa do samochodów ciężarowych z 2004 r.

5 Odbiór towaru a odliczenie VAT (1)
Art. 86 ust. 12 ustawy o VAT: W przypadku otrzymania faktury dokumentującej nabycie towarów i usług, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. Powyższe nie ma zastosowania do przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11, tj. również przy nabyciu usług leasingu.

6 Odbiór towaru a odliczenie VAT (2)
Prawo do odliczenia VAT – uzależnione od nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ma miejsce już z chwilą oddania tego towaru do dyspozycji (do rozporządzania) nabywcy – nie musi to oznaczać fizycznego wydania tego towaru nabywcy Istotne jest, że nabywca może towarem swobodnie dysponować, np. zlecić jego wysyłkę do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel – przechodzi w chwili wystawienia faktury VAT

7 Odbiór towaru a odliczenie VAT (3)
Stanowisko organów podatkowych – nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel utożsamiane z fizycznym otrzymaniem towaru Stąd istotne, szczególnie w przypadku leasingu zwrotnego, podpisanie protokołów odbioru towarów pomiędzy sprzedającym a finansującym oraz finansującym i korzystającym. Co w sytuacji, gdy faktura sprzedaży wystawiona przez sprzedającego i otrzymana przez finansującego we wrześniu, zaś protokół odbioru towaru podpisany w grudniu?

8 Obciążanie korzystającego kosztami ubezpieczenia (1)
Leasingodawca pozostający właścicielem rzeczy będących przedmiotem leasingu zawiera umowy ubezpieczenia przedmiotów leasingu z firmą ubezpieczeniową (leasingodawca występuje jako ubezpieczający i uprawniony do kwoty ubezpieczenia). Obowiązek ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu spoczywa na korzystającym. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża korzystającego. Z drugiej strony, odszkodowanie należne na rzecz leasingodawcy ze strony korzystającego (w razie potencjalnej utraty przedmiotu umowy) będzie pomniejszone o kwotę odszkodowania otrzymaną od ubezpieczyciela. Można więc twierdzić, iż mimo że to leasingodawca jest uprawniony do otrzymania kwoty odszkodowania, korzyść w tym zakresie odnosi korzystający (zmniejszają się jego obciążenia finansowe, więc jest on beneficjentem ubezpieczenia wykupionego przez leasingodawcę). Leasingodawca ponoszonymi przez siebie kosztami ubezpieczenia obciąża leasingobiorcę.

9 Obciążanie korzystającego kosztami ubezpieczenia (2)
Stosowane w praktyce metody: refakturowanie z zastosowaniem zwolnienia od VAT obciążenie notą księgową (jako niepodlegające opodatkowaniu VAT) doliczenie do kosztów ubezpieczenia marży bądź stworzenie pakietu usług dodatkowych, towarzyszących leasingowi – opodatkowanie VAT według stawki standardowej zobowiązanie leasingobiorcy do ubezpieczenia przedmiotu umowy + cesja na leasingodawcę

10 Refakturowanie – oparte głównie na uchwale SN III ZP 8/98 (z 15. 10
Refakturowanie – oparte głównie na uchwale SN III ZP 8/98 (z r.) „W umowie leasingu, której przedmiotem jest oddanie do korzystania samochodu, dopuszczalne jest ustalenie, że kwota ubezpieczenia samochodu nie będzie stanowiła elementu opłaty leasingowej, oraz że leasingodawca będzie refakturował tę kwotę na leasingobiorcę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku od towarów i usług (VAT), która była określona na fakturze wystawionej przez ubezpieczyciela. Ustalenia te są skuteczne także w zakresie obliczania i odprowadzania podatku VAT przez leasingodawcę.”

11 Refakturowanie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że w przypadku umowy leasingu jest dopuszczalne refakturowanie towarzyszącej leasingowi usługi ubezpieczenia, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: istnieją trzy podmioty – faktyczny usługodawca, nominalny usługobiorca oraz faktyczny usługobiorca nominalny usługobiorca (tj. odbiorca faktury) nie korzysta z nabywanych usług – korzysta z nich bezpośrednio faktyczny usługobiorca umowa pomiędzy nominalnym usługobiorcą a faktycznym usługobiorcą wskazuje wyraźnie, że określona usługa nie jest elementem świadczenia ze strony nominalnego usługobiorcy i będzie przedmiotem odrębnego refakturowania, refakturując usługę nominalny usługobiorca nie dolicza żadnej marży, nominalny usługobiorca wystawia na rzecz faktycznego nabywcy fakturę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT (bądź zwolnienia), która widnieje na fakturze pierwotnej.

12 Refakturowanie Zwolnienie od VAT przy refakturowaniu – wynika z art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT (załącznik nr 4) - usługa pośrednictwa finansowego jako zwolniona z VAT (kryterium przedmiotowe) Dodatkowy argument: Art. 73 Dyrektywy 2006/112: W odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Art. 78 (b) Dyrektywy 2006/112: Do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: b) koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Do celów lit. b), państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe.

13 Refakturowanie Polska ustawa o VAT - brak implementacji powyższego przepisu Dyrektywy do art. 29 ust 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art.. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

14 Nota księgowa Rozwiązanie nie zostało wprowadzone do polskiej ustawy o VAT – oparte wyłącznie na przepisie Dyrektywy Art. 79 Dyrektywy 2006/112: Podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów: c) kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym (chodzi o konto rozrachunkowe). Podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę kosztów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), i nie może odliczyć VAT, który w danym przypadku mógł zostać naliczony.

15 Leasing finansowy – korekta podstawy opodatkowania (1)
Leasing finansowy stanowiący dostawę towarów Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później 7 dnia od wydania towaru. Podstawa opodatkowania = obrót, tj. kwota należna z tytułu sprzedaży netto. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwoty wynikające z przyszłych zmian kursu waluty bądź stopy procentowej – nie są znane, a więc i nie są należne w chwili wydania towaru na podstawie umowy leasingu finansowego. Tym samym, nie stanowią one wówczas podstawy opodatkowania VAT.

16 Leasing finansowy – korekta podstawy opodatkowania (2)
Faktura VAT wystawiana do 7 dni od wydania towaru Podstawa opodatkowania VAT powinna obejmować: część kapitałową przeliczoną na złote polskie według kursu waluty z dnia wystawienia faktury część odsetkową obliczoną za cały okres trwania umowy leasingu, z zastosowaniem stopy procentowej znanej i stosowanej zgodnie z umową na dzień wystawienia faktury oraz według kursu waluty z dnia wystawienia faktury Ostateczne kwoty wynikające ze zmian kursów walut / stopy procentowej w trakcie umowy leasingu stają się znane z chwilą zakończenia okresu umowy leasingu.

17 Leasing finansowy – korekta podstawy opodatkowania (3)
W trakcie trwania umowy leasingu pobierane są kwoty odbiegające od pierwotnie zafakturowanych. Po zakończeniu trwania umowy konieczna jest więc korekta podstawy opodatkowania dostarczonego towaru – wystawienie faktury korygującej. Dokumentowanie poszczególnych rat leasingowych (z uwzględnieniem obowiązujących kursów walut i stóp procentowych) w trakcie trwania umowy – za pomocą not księgowych.

18 Leasing finansowy – korekta podstawy opodatkowania (4)
I MUS, pismo z r. (sygn. 1471/NTR1/ /06/AW) oraz pismo z r. (sygn. 1471/NTR2/ /05/TK): „wystawienie faktury korygującej winno mieć miejsce z upływem określonego w umowie okresu korzystania z przedmiotu leasingu, tak aby faktura korygująca uwzględniała różnicę pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez korzystającego a kwotą przyjętą do podstawy opodatkowania w momencie dostawy.” Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z podwyższeniem podstawy opodatkowania?

19 Korekta a błąd na fakturze pierwotnej - wyrok WSA III SA/Wa 1516/07
„Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania, a także zadeklarowanie zobowiązania podatkowego (kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego) w niewłaściwej wysokości. Wystawienie w takiej sytuacji faktury korygującej opisany wyżej błąd nie kreuje nowej sytuacji prawnej - w części objętej korektą, lecz stwierdza (ze skutkiem wstecznym) stan jaki powinien być uwidoczniony na fakturze pierwotnej. Wystawienie faktury korygującej doprowadza zatem - jak trafnie zauważyła Skarżąca, stan zobowiązania podatkowego do prawidłowego poziomu. Skonstatować wobec powyższego należy, iż wystawiając fakturę korygującą, w której doszło do zmiany (czy to podwyższenia czy też obniżenia) podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku z okolicznościami istniejącymi w dacie powstania obowiązku podatkowego, Skarżąca powinna skorygować rejestr sprzedaży - w zakresie objętym tą fakturą - oraz deklarację VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a który to obowiązek z uwagi na popełniony błąd nie został w pełni zrealizowany w terminie wynikającym z przepisu art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT.”

20 Korekta a zmiana okoliczności – podwyższenie ceny po wydaniu towaru
Wyrok WSA III SA/Wa 1516/07 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że „sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny uzależniony jest od przyczyn które legły u podstaw ich wystawienia, a mianowicie faktury takie mogą być wystawione: 1) w celu naprawienia błędu oraz 2) z innych - wskazanych w § 17 rozporządzenia wykonawczego przyczyn. W pierwszym z wymienionych przypadków sprzedawca wystawiając fakturę korygującą powinien ją rozliczyć tak jak fakturę pierwotną. W przypadku zaś gdy faktura korygująca wystawiona jest zasadniczo z powodu okoliczności zaistniałych po dokonaniu pierwotnej sprzedaży rozlicza się ją na bieżąco, co oznacza że ujmuje się ją w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia”

21 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (decyzja z 11. 07. 2007 r. , sygn
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (decyzja z r., sygn. 1401/PH-II/4407/14-19/07/MZ) stwierdził, iż: „Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak faktura korygująca podwyższająca podatek należny w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona: w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub z powodu innych przyczyn określonych w § 17 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, np. podwyższenia ceny sprzedaży. W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, winien rozliczyć tę fakturę korygującą tak jak fakturę pierwotną. W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiona jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący okres rozliczeniowy.”

22 Odliczanie podatku VAT od paliwa do samochodów ciężarowych (1)
Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości C-417/07 w sprawie Magoora Sp. z o. o. (do 2009 r.) Sprawa ta dotyczy zmian do ustawy o VAT wprowadzonych r. Niemniej jednak, oczekuje się, że ETS wypowie się również na temat zmian (ograniczeń) wprowadzonych od r. Dodatkowo, szereg orzeczeń polskich sądów administracyjnych potwierdziło niezgodność zmian wprowadzonych w zakresie prawa do odliczenia VAT od paliwa do samochodów ciężarowych od r. Tym samym, w oparciu o przepisy VI Dyrektywy, po r. podatnikom nadal przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg.

23 Odliczanie podatku VAT od paliwa do samochodów ciężarowych (2)
Art. 86 ustawy o VAT: Podatnik może odliczyć podatek VAT poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia – nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia. Prawo do skorygowania podatku naliczonego VAT nieodliczonego w 2004 r. upływa z końcem 2008 r. Dodatkowo, od grudnia 2008 r. / stycznia 2009 r. likwidacji ulega sankcja VAT (30%), która stanowiła dotychczas zagrożenie dla podatników chcących wystąpić o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek: w celu odzyskania podatku VAT od paliwa nabytego w 2004 r. konieczne jest przeprowadzenie korekt deklaracji do końca 2008 r. Sugerowane jest powiadomienie o tej możliwości klientów użytkujących floty samochodów

24 Nowelizacja ustawy o VAT – ustawa zmieniająca ustawę o VAT z 7. 11
Nowelizacja ustawy o VAT – ustawa zmieniająca ustawę o VAT z r.

25 Agenda Wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.
Prezenty o małej wartości. Magazyny konsygnacyjne. Nowe zasady rozliczania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Miejsce świadczenia usług. Faktury korygujące. Przeliczanie faktur wystawionych w walutach na złote. Tzw. Komis usług. Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów. Zwolnienie od podatku VAT dla rzeczy ruchomych. Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości. Nowe zasady odliczenia podatku naliczonego VAT. Zasady zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT. Deklaracje kwartalne. Sankcje.

26 Zorganizowana część przedsiębiorstwa (art. 6)
Do Od Art. 6 Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; Wprowadzenie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art. 2 pkt 27e) „Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”

27 Definicja dostawy towarów - użytkowanie wieczyste (art. 7 ust. 1)
W art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w następującym brzmieniu: 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (NIE: ustanowienie użytkowania wieczystego) 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Do Od Art. 7 ust.1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również: (…) 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (…) 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

28 Definicja dostawy towarów - prezenty o małej wartości (art. 7 ust. 4)
Od 4. Przez prezenty o małej wartości,  o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy (…) o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. 4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy (…) o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli (A) jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, (B) określone w momencie przekazywania towaru, (C) nie przekraczają 10 zł.

29 Call-off stock – definicje (art. 2 pkt 27c i 27d)
27c) magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to (i) wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (B), o którym mowa w   art.  97 ust. 4, (ii) miejsce przechowywania (iii) na terytorium kraju (iv) towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej (A) (v) przemieszczonych przez niego (A) lub na jego rzecz (vi) z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (vii) do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE (B), przechowujący towary, pobiera je, (viii) a  przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania; 27d) prowadzący magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to podatnika, który przechowuje w  magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu (B);

30 Call-off stock – warunki uznania za WNT (art. 12a)
„Art. 12a. 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o  którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że: …”

31 Call-off stock – warunki uznania za WNT
„…pod warunkiem że: podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny; prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w  formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, zawierające: a) dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresów siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn, b) oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

32 Call-off stock – warunki uznania za WNT/dodatkowe rozwiązania
Prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zostały pobrane przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje się, że ich pobranie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu. W przypadku stwierdzenia braku przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów albo całkowitego ich zniszczenia, uznaje się, że pobranie towarów miało miejsce w dniu, w którym towary opuściły magazyn albo zostały zniszczone, a jeżeli nie można ustalić tego dnia, w dniu, w którym stwierdzono ich brak albo ich zniszczenie. W przypadku użycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym przed ich pobraniem z  magazynu konsygnacyjnego, uznaje się, że pobranie ma miejsce w dniu użycia lub wykorzystania tych towarów.

33 Call-off stock – obowiązek podatkowy w WNT
Zasada ogólna (art. 20b ust. 1): Obowiązek podatkowy w WNT, o którym mowa w art. 12a ust. 1, powstaje: z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. Regulacje szczególne (art. 20b ust. 2-3): Z chwilą, gdy warunki określone w art. 12a ust. 1, przestają być spełnione, u podatnika, który przemieścił towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów pozostałych w tym magazynie. W przypadku gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, które zostały przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w WNT i w WDT w odniesieniu do tych towarów.

34 Call-off stock przy WDT (art. 20a)
Art. 20a. 1. W przypadku przemieszczenia towarów, o  którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kwartale, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

35 Call-off stock przy WDT
Przepis ust. 1 stosuje się jeżeli: przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki; podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca, zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów.

36 Call-off stock – powrotny przywóz towarów
W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów: przez podatnika, który pierwotnie dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie były przedmiotem dostawy zgodnie z ust. 1, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.

37 Rozliczenie WDT (art. 42 ust. 12)
Do Od 12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 jako dostawę na terytorium kraju. 12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za: 1) okres kwartalny albo okres miesięczny, jeżeli ten miesięczny okres jest ostatnim w kwartale – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o  których mowa w ust. 1 pkt 2; 2) okres miesięczny, jeżeli ten miesięczny okres jest pierwszym lub drugim w kwartale – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres miesięczny, lecz za okres miesięczny, za który w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres posiada dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż za ostatni w kwartale okres miesięczny; w przypadku nieotrzymania tych dowodów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale okres miesięczny, dostawę tę wykazuje się za ten ostatni okres miesięczny ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju.

38 Rozliczenie WDT (art. 42 ust. 13)
Do Od 13. Otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie późniejszym niż określony w ust. 12 upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów. 12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, otrzymanie dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1. 13. Otrzymanie przez podatnika dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie późniejszym niż termin do złożenia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale okres miesięczny, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% za ten ostatni w kwartale okres miesięczny i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1.

39 Miejsce świadczenia usług (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a)
Do Od W przypadku świadczenia usług: a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki (…) miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.” „a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz usług podobnych do tych usług, takich jak targi i wystawy, a także usług pomocniczych do tych usług (…)

40 Miejsce świadczenia usług (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a)
Art. 52 lit a Dyrektywy: „Miejscem świadczenia następujących usług jest miejsce, w którym usługa jest faktycznie świadczona: działalność kulturalna, artystyczna, sportowa, naukowa, edukacyjna, rozrywkowa lub podobna, w tym działania podejmowane przez organizatorów takiej działalności oraz, w stosownym przypadku, usługi pomocnicze do takiej działalności”.

41 Miejsce świadczenia usług (art. 27 ust. 4 pkt 3 i 3a)
Do Od Odnosi się do usług: 3) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń; 3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, w  tym w szczególności: a) usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), b) usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), c) usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), d) usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, e) usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); 3a) usług przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń;

42 Obowiązek podatkowy (art. 19)
Likwiduje się szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów (art. 19 ust. 6) Wprowadza się szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przy oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 19 ust. 16b) „W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.”

43 Podstawa opodatkowania – faktury korygujące (art. 29)
4a W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje, pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

44 Podstawa opodatkowania – faktury korygujące (art. 29)
4b Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się: w przypadku eksportu towarów, WDT oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy 4c. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

45 Podstawa opodatkowania - nieodpłatne przekazania (art. 29 ust. 10)
Do Od 10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy cena nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia określone w momencie dostawy tych towarów, z zastrzeżeniem ust. 10a. 10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

46 Podstawa opodatkowania - nieodpłatne przekazania (art. 29 ust. 10a)
Do Od „10a) W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, której przedmiotem są produkty spożywcze i napoje, w szczególności: pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże (PKWiU 15.81), czekolady i wyroby cukiernicze (PKWiU ), wody mineralne i napoje bezalkoholowe (PKWiU 15.98) jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy (…) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej dokonanie dostawy towarów na rzecz tych organizacji, podstawą opodatkowania jest kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie takich towarów nabywca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju, o ile nie jest ona wyższa niż cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia koszty wytworzenia określone w momencie dostawy tych towarów”. Ustęp 10a zostaje uchylony

47 Podstawa opodatkowania – kursy walut (art. 31a)
1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

48 Tzw. „komis usług” ??? (art. 30 ust. 3)
Od r. w art. 30 ust. 3 wprowadzono następujący zapis: „3. W przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.”

49 Tzw. „komis usług” ??? (art. 30 ust. 3)
Jest to jest zmiana, która powinna zostać ujęta w art. 8, wtedy nowelizacja przepisów o podstawie opodatkowania byłaby zbędna. Uzasadnienie MF: „Propozycja dodania ust. 3 w art. 30 stanowi jednoznaczne doprecyzowanie, w jaki sposób jest określana podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług o podobnym charakterze do usług m.in. pośrednictwa, jeżeli podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług.”

50 Rozliczenie VAT z tytułu importu towarów
Do r.: Art. 33 ust. 4 ustawy: podatnik ma obowiązek zapłaty podatku od importu towarów w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych Par. 2 rozporządzenia MF z 26 października 2005 r.: podatnik – importer stosujący procedurę uproszczoną (wpis do rejestru) może wpłacić podatek od importu w terminie do 16 dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym dokonał importu Nowelizacja od r.: Art. 33a. 1.: W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. (procedury uproszczone), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

51 Rozliczenie VAT z tytułu importu towarów – konsekwencje/warunki
Podatnik jest zobowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu celnego: wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w deklaracji podatkowej

52 Rozliczenie VAT z tytułu importu towarów – konsekwencje/warunki
Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o: zamiarze rozliczania podatku, na zasadach określonych w ust. 1, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik będzie stosował takie rozliczenie rezygnacji z rozliczania podatku, na zasadach określonych w ust. 1, przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

53 Zwolnienie dla towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2)
1. Zwalnia się od podatku: (…) 2) dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 2. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

54 Zwolnienie dla dostawy nieruchomości - Dyrektywa
Dyrektywa 2006/112 wprowadza obligatoryjne zwolnienie dla dostawy nieruchomości przed pierwszym zasiedleniem: Art. 135 ust. 1 lit. j): „Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: (…) dostawy budynków oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy o których mowa w art.. 12 ust. 1 lit. a” (dotyczy budynków przed pierwszym zasiedleniem)

55 Zwolnienie dla dostawy nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 10)
1. Zwalnia się od podatku: „10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z  wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części, upłynął okres krótszy niż 2 lata;” Pierwsze zasiedlenie (art. 2 pkt 14) „rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu, lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.”

56 Zwolnienie dla dostawy nieruchomości – opcja opodatkowania (art. 43 ust. 10)
Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części

57 Zwolnienie dostawy nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 10a)
1. Zwalnia się od podatku: (…) „10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;” (warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat).”

58 Termin odliczenia podatku naliczonego - zasadnicza zmiana art. 86 ust
Do Od 11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w  ust.  10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. 11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

59 Termin odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 12-12a)
Do Od W przypadku otrzymania faktury (…) przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, z wyłączeniem przypadków gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1,2,4,7,9-11 – prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub z chwilą wykonania usługi. 12. W przypadku otrzymania faktury (…) przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub z chwilą wykonania usługi. 12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków gdy: faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 1,2,4,7,9-11, nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

60 Odliczenie podatku naliczonego (art. 86 ust. 19)
Do Od 19. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy. 19. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Jednocześnie likwiduje się tzw. zwrot zaliczkowy VAT.

61 Odliczenie VAT – korekty faktur (art. 88 ust. 10a)
W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

62 Ograniczenia prawa do odliczenia (art. 88 ust. 1 pkt 2)
Od r. - zlikwidowano przepis uniemożliwiający odliczenie podatku naliczonego jeżeli wydatek nie mógłby zostać uznany za koszt uzyskania przychodów praktyczne znaczenie – reprezentacja? koszty zaniechanych inwestycji?

63 Nowe zasady zwrotu nadwyżki (art. 87)
Ujednolicenie terminu zwrotu – 60 dni Pozostaje możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w skróconym terminie 25 dni (według zasad obowiązujących dotychczas)

64 Kontrola przed zwrotem (art. 87 ust. 2)
Obecnie Po zmianie Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty."

65 Kontrola przed zwrotem (art. 87 ust. 2a)
W przypadku wydłużenia terminu zwrotu, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu do zwrotu lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

66 Zwrot podatku - zwolnienie zabezpieczenia
Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 1) zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 –w przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 2) w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku – w przypadku, o którym mowa w ust. 5a.

67 Zwrot podatku - zwolnienie zabezpieczenia
Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania, lub b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego; w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie– do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał – do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej

68 Ulga na złe długi (art. 89a ust. 1-1a)
Do Od 1. Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna. 1. Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. 1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

69 Ulga na złe długi (art. 89a ust. 1-1a)
Możliwość objęcia ulgą wierzytelności powstałych w ciągu ostatnich 2 lat

70 Deklaracje kwartalne (art. 99)
Wszyscy podatnicy będą mogli skorzystać z rozliczenia kwartalnego Warunkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa Podatnicy mogą wrócić do rozliczenia miesięcznego nie wcześniej niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

71 Deklaracje kwartalne – zaliczki (art. 103)
Podatnicy rozliczający się kwartalnie (poza małymi podatnikami), wpłacają zaliczki za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub wynikała będzie kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie podatkowe było zerowe nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek. Podatnik może wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka.

72 Deklaracje kwartalne – zaliczki (art. 103)
Podatnicy rozpoczynający rozliczanie kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne wpłacają zaliczki w wysokości: za pierwszy miesiąc kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, za drugi miesiąc kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty. (Rezygnacja z tej metody nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów)

73 Sankcja 30% (art. 109) Od r. - eliminacja wszystkich sankcji (w tym 30% sankcji za zaniżenie zobowiązania) poza sankcjami związanymi z niezainstalowaniem kas fiskalnych Przepis przejściowy – do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie noweli stosuje się nowe przepisy. Sankcja „kasowa” uległa lekkiej modyfikacji

74 Sankcja „kasowa” (art. 111 ust. 2)
Do Od 2. Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1 do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. 2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

75 Kasy rejestrujące Odliczenie – 90% ceny nie więcej niż 700 PLN (art. 111 ust. 4) Nowy wymóg (art. 111 ust. 6a): „Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i  kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.”

76 Zmiany w Ordynacji podatkowej
Alicja Sarna 6 listopada 2008 r.

77 Zagadnienia – najważniejsze zmiany
Wykonalność decyzji Kontrola podatkowa Nadpłata Korekta deklaracji Wszczęcie postępowania Odsetki za zwłokę Odpowiedzialność osób trzecich: nabywca majątku członkowie zarządu wspólnicy spółki osobowej Zabezpieczenie wykonania decyzji Interpretacje indywidualne – opłata Zapłata podatku

78 Wykonalność decyzji Decyzja nieostateczna nie będzie podlegać wykonaniu, chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, m.in. gdy organ uprawdopodobni, że zobowiązanie nie zostanie wykonane i: organ posiada informację, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, okres do upływu terminu przedawnienia jest krótszy niż 3 miesiące.

79 Wykonalność decyzji c.d.
Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego: na wniosek po przyjęciu zabezpieczenia z urzędu (hipoteka, zastaw). Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

80 Kontrola podatkowa Obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia przez organy podatkowe kontroli podatkowej. Wszczęcie kontroli podatkowej nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wszczęcie przed upływem 7 dni wymaga zgody kontrolowanego. Wyjątki – zamknięty katalog (zwrot VAT, przestępstwo skarbowe, nieujawnione źródła przychodów, niezgłoszona działalność opodatkowania, prowadzona jest egzekucja administracyjna lub rozszerzenie zakresu kontroli).

81 Kontrola podatkowa c.d. Możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych za zgodą kontrolowanego w siedzibie organu podatkowego. Obowiązek poinformowania przez organ podatkowy, które z zastrzeżeń nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

82 Nadpłata Nadpłata powstaje z chwilą złożenia deklaracji kwartalnej VAT. Zwrot nadpłaty – 30 dni od złożenia deklaracji kwartalnej, a jeśli termin nie zostanie dotrzymany – oprocentowanie od dnia powstania nadpłaty (lub skorygowania deklaracji w trybie czynności sprawdzających). Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia.

83 Korekta deklaracji Możliwość korygowania deklaracji po kontroli podatkowej także w zakresie VAT.

84 Wszczęcie postępowania
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie kontroli i niezłożenia deklaracji lub deklaracji korygującej uwzględniającej w całości ustalenia kontroli – wszczęcie postępowania w sprawie będącej przedmiotem kontroli następuje nie później niż 6 miesięcy od zakończenia kontroli, chyba że kontrolujący uwzględnili w całości wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu. Termin 6 miesięcy nie ma zastosowania, jeżeli: podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej, organ otrzyma informacje uzasadniające wszczęcie postępowania.

85 Odsetki za zwłokę c.d. Uchylenie przepisu dotyczącego nie naliczania odsetek jeżeli postępowanie podatkowe nie zostanie wszczęte w terminie 3 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej. Obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem korekty i zapłatą w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Możliwość stosowania obniżonej stawki nie ma zastosowania, gdy korekta została złożona: w wyniku czynności sprawdzających, po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli (gdy nie stosuje się zawiadomienia).

86 Odpowiedzialność osób trzecich – nabywca majątku
Odpowiedzialność nabywcy ograniczona do nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Brak odpowiedzialności przy nabyciu składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynnik „należytej staranności” - brak odpowiedzialności przy jej zachowaniu. Art. 112 nie stosuje się do nabycia w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

87 Odpowiedzialność osób trzecich – członkowie zarządu
Odpowiedzialność obejmie zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji członka zarządu. Odpowiedzialność za inne zaległości (z nadpłaty, zwrotu podatku itp.)– w czasie pełnienia funkcji członka zarządu.

88 Odpowiedzialność osób trzecich – dzierżawca majątku
Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości jest odpowiedzialny całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych w czasie trwania dzierżawy lub użytkowania. Powyższe ma zastosowanie, jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o CIT albo wynikające ze stosunku pracy.

89 Odpowiedzialność osób trzecich – wspólnicy spółek osobowych
Brak odpowiedzialności za zaległości podatkowe wspólnika – jedynie za spółki. Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania podatkowe, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, a za inne zaległości – powstałe w czasie gdy był wspólnikiem. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed wejściem w życie nowelizacji – na dotychczasowych zasadach.

90 Zabezpieczenie wykonania decyzji
Nowa forma zabezpieczenia – pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego (potwierdzonego przez bank itp.) do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie terminowej. Wykaz gwarantów - Prawo celne. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu przyjętego zabezpieczenia.

91 Zabezpieczenie wykonania decyzji c.d
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z chwilą doręczenia postanowienia o przyjęcie zabezpieczenia. Dalszy bieg terminu następuje od dnia następującego po dniu: wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu zakończeniu postępowania zabezpieczającego w trybie egzekucji administracyjnej.

92 Interpretacje indywidualne
Minister Finansów będzie wzywał do uzupełnienia opłaty – brak skutku w postaci pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Zwrot nienależnie pobranej opłaty za wydanie interpretacji (nadpłaconej kwoty opłaty) następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

93 Zapłata podatku Zapłata podatku dokonana z rachunku w instytucji finansowej niemającej siedziby na terytorium RP następuje z dniem obciążenia tego rachunku – pod warunkiem, że uznanie kwoty na rachunku organu podatkowego nastąpi w terminie 5 kolejnych dni roboczych. Jeśli nie – zapłata z dniem uznania kwoty na rachunku.

94 Podatek dochodowy od osób prawnych
wybrane zagadnienia Paweł Mazurkiewicz 6 listopada 2008 r.

95 Niedostateczna kapitalizacja (1)
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce: przez jej udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów tej spółki, albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek;

96 Niedostateczna kapitalizacja (2)
„Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop ograniczają możliwość zaliczenia w koszty podatkowe odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez podmioty powiązane z nią bezpośrednio jak i pośrednio (…). Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą”. tak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 maja 2008 r. (sygn. IP-PB /08-2/ER), podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2008 r. (sygn. IBPB3/ /08/SD/KAN-1866/02/08).

97 Poniesienie kosztu Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. „Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego (…). Koszt podatkowy powstaje zatem w dniu faktycznego zaksięgowania kosztu w księgach rachunkowych, a nie w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej, np. w dniu wystawienia faktury” - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2008 r., sygn. IP-PB /08-3/ER „Dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)” jest dniem, do którego przypisywany jest dany koszt zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. (…). Konsekwencją zasady współmierności jest wynikający z art. 20 ust.1 ustawy o rachunkowości obowiązek ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego tych operacji gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym - w zasadzie bez względu na moment otrzymania dokumentu księgowego lub datę wystawienia przez kontrahenta tego dokumentu czy też moment faktycznego zaksięgowania (rozumianego jako czynność techniczno - rachunkowa)” - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2008 r., sygn. IP-PB /08-2/KB

98 Rozliczanie kosztów w czasie (1)
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Proporcjonalne rozliczanie: „Nie ma wątpliwości, iż opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy leasingu nie da się powiązać z konkretnymi przychodami. Należy jednak zwrócić uwagę, iż opłata wstępna pomimo, że na ogół ponoszona jest jednorazowo, dotyczy całego okresu trwania umowy leasingu. (…) w przypadku, gdy koszty dotyczą okresu przekraczającego rok i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, winny być rozliczane proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą”. - Ministerstwo Finansów w piśmie z 29 maja 2007 r., (sygn. MB8/420/2007) „Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007r. podatnik zawierający umowę leasingu powinien podzielić koszt poniesienia opłaty wstępnej proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy leasingu. Jednorazowe zaliczenie czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodów stanowi naruszenie art. 15 ust. 4d updop”. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2008 r. (sygn. IP-PB /07-3/GJ)

99 Rozliczanie kosztów w czasie (2)
„Bez względu na nazewnictwo w przypadku, gdy czynsz zerowy (czynsz inicjalny, opłata wstępna) warunkuje zawarcie umowy leasingu, ma charakter opłaty bez której nie dojdzie do podpisania umowy, winna być rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Gdy zaś pierwsza opłata nawet jeśli w sposób istotny rożni się od pozostałych tzn. jest od nich dużo wyższa, poniesiona już po zawarciu umowy i dostarczeniu przedmiotu leasingu do używania, ma status raty, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia”. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2008 r. (sygn. IP-PB /08-2/KR)

100 Projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 r.
Paweł Mazurkiewicz

101 Źródła zmian ustawodawczych
Projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekty ustawodawcze Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” Projekt senacki ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekty połączone do wspólnego przyjęcia

102 Zwolnienie z CIT dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Art. 6 ust. 1 i art. 21 ust. 2a-2d Rozszerzenie listy podmiotów zwolnionych z podatku o zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne, będące rezydentami podatkowymi krajów UE lub EOG Dotyczy podmiotów działających na podstawie odpowiedniego zezwolenia i podlegającego nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę

103 Zwolnienie nierezydentów z podatku od odsetek (dyskonta) z tytułu obligacji Skarb Państwa
- Art. 17 Dotyczy emisji obligacji państwowych na zagranicznych rynkach kapitałowych Celem jest wzrost atrakcyjności polskich papierów dłużnych dla zagranicznych obligatariuszy

104 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową - opodatkowanie niepodzielonych zysków
Art. 10 ust. 1 pkt 8 Obecnie brak regulacji Po zmianie niepodzielone zyski w spółce kapitałowej będą stanowiły przychód z udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowany 19% podatku dochodowego Płatnikiem podatku będzie spółka przekształcona

105 Koszty uzyskania przychodów
Zmiany w art. 16 Koszty uzyskania przychodów możliwość zaliczenia do KUP kosztów zaniechanej inwestycji możliwość zaliczenia do KUP strat powstałych w wyniku likwidacji środków trwałych spowodowanej zmianą rodzaju podejmowanej działalności, jeżeli suma wcześniej dokonanych odpisów przekroczyła 50% wartości początkowej doprecyzowanie zasad podatkowego rozliczania kosztów związanych z finansowaniem nabycia udziałów, akcji i innych papierów wartościowych

106 Koszty uzyskania przychodów c.d.
Zmiany w art. 16 Koszty uzyskania przychodów c.d. doprecyzowanie, iż cenę nabycia oraz koszt wytworzenia środka trwałego koryguje się o odsetki naliczone i różnice wynikające z wyceny zobowiązań w walutach obcych (a nie – jak argumentują obecnie organy podatkowe - tylko zrealizowane różnice kursowe) likwidacja rozbieżności w interpretacji przepisów o kosztach wytworzenia budynków i budowli: koszty wytworzenia infrastruktury technicznej i drogowej podlegającej następnie przekazaniu na rzecz uprawnionych instytucji (np. zakłady energetyczne) lub jednostek samorządu terytorialnego podlegają zaliczeniu do KUP bezpośrednio wyłączenie z kosztów podatkowych poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

107 Amortyzacja - zmiana stawki odsetek
- Art. 16e Zmiana polega na zastosowaniu zwykłej stopy oprocentowania od zaległości podatkowych w przypadku korekty kosztów związanej z wprowadzeniem do ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, które nie zostały zakwalifikowane jako takie ze względu na przewidywany okres używania nie przekraczający roku.

108 Koszt kredytów z klauzulą waloryzacyjną
- Art. 12 i art.16 Różnica pomiędzy kwotą otrzymanego/zwróconego kredytu/pożyczki z klauzulą waloryzacyjna, a kwotą tego kredytu/pożyczki z dnia zwrotu/otrzymania stanowić będzie odpowiednio przychód/koszt podatkowy, analogicznie jak w sytuacji kredytów/pożyczek walutowych.

109 Metoda memoriałowa przy rozliczaniu wynagrodzeń i składek ZUS
- Art. 15 ust. 4f i 4g Celem nowelizacji jest umożliwienie stosowania tzw. metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS pracodawcom. Dotyczy to pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, w terminie wynikającym z przepisów lub umowy.

110 Ujednolicenie terminu wpłaty podatku u źródła
- Art. 26 Zmiany mają na celu ujednolicenie terminów wpłaty podatku, obowiązujących podatnika i płatnika w przepisach ustawy o CIT Wprowadzenie jednolitego terminu, tj. do 20 dnia danego miesiąca.

111 Zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego
- Art. 25 ust. 1a i 1c Zniesienie „podwójnej” zaliczki na podatek wpłacany w ostatnim miesiącu roku podatkowego Zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego będą płatne w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego

112 Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzące w życie od 2009 r.
Paweł Mazurkiewicz

113 Źródła zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (skierowany do Komisji Finansów Publicznych 31 października b.r., po poprawkach Senatu) Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o o zmianie niektórych innych ustaw

114 Nowa skala podatkowa - Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2009 r. zaczną obowiązywać dwie stawki PIT 18% i 32%, zamiast obecnych trzech stawek: 19%, 30% i 40%. Nowy próg, po przekroczeniu którego podatnicy będą płacić 32% podatek, wyniesie zł.

115 - Dodany art. 6 ust. 3a ustawy o PIT
Możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków – nierezydentów podatkowych - Dodany art. 6 ust. 3a ustawy o PIT Małżonkowie - nierezydenci podatkowi Polski oraz małżonkowie - z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem podatkowym Polski, będą mogli wspólnie opodatkować swoje dochody, pod warunkiem że: co najmniej 75% wszystkich uzyskanych przez oboje małżonków w roku podatkowym przychodów podlega opodatkowaniu w Polsce, oraz małżonkowie-nierezydenci przedstawią ich certyfikat rezydencji dla celów podatkowych.

116 - Dodany art. 6 ust. 3a ustawy o PIT
Możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków – nierezydentów podatkowych (c.d.) - Dodany art. 6 ust. 3a ustawy o PIT Podatek będzie określony (tak jak małżonkowie-rezydenci podatkowi Polski) na małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez tych małżonków. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do małżonków-nierezydentów podatkowych mających miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

117 - Art. 26 ust. 1 pkt 2a (dodany) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o PIT
Możliwość odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą - Art. 26 ust. 1 pkt 2a (dodany) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2009 r. podatnicy będą mieli prawo odliczyć od dochodu składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w państwie należącym do UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem że składki te nie zostały odliczone od dochodu lub podatku w państwie należącym do UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie podatnicy wykonywali działalność. Podobna zmiana zostanie wprowadzona w zakresie odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wchodzą w życie od 1 grudnia 2008 roku.

118 Zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego z wygranych
- Art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a i ust. 23 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2009 r. zwolniony z podatku będzie dochód z wygranych na loterii, w kasynach, grach liczbowych itp. osiągnięty nie tylko w Polsce (tak jak obecnie), ale również w innym państwie członkowskim UE lub należącym do EOG. Zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej (ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowej od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

119 Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości – „ulga mieszkaniowa”
- Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (dodany) Od 1 stycznia 2009 r. zniknie „ulga meldunkowa” (obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku). Zostanie wprowadzone nowe zwolnienie („ulga mieszkaniowa”) – zwolniony będzie dochód ze zbycia nieruchomości w części, w jakiej wydatki poniesione na cele mieszkaniowe pozostają w stosunku do przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. Zwolnienie będzie miało zastosowanie, pod warunkiem wydatkowania uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 roku.

120 Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości – katalog „wydatków na cele mieszkaniowe”
- Art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT (dodany) Wydatki na cele mieszkaniowe to: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

121 - Art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT (dodany)
Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości – katalog „wydatków na cele mieszkaniowe” (c.d.) - Art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT (dodany) Wydatki na cele mieszkaniowe to (c.d.): wydatki poniesione na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie lub wybudowanie zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem odsetek od kredytu lub pożyczki, które zostały odliczone od podstawy opodatkowania

122 - Art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT (dodany)
Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości – katalog „wydatków na cele mieszkaniowe” (c.d.) - Art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT (dodany) Wydatki na cele mieszkaniowe to (c.d.): wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).

123 „Ulga prorodzinna” - Art. 27f ustawy o PIT
Od 1 stycznia 2009 r. „ulga prorodzinna” będzie przysługiwała nie tylko rodzicom (tak jak obecnie), ale również opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym. Ulga będzie obliczana proporcjonalnie do okresu roku, w którym dziecko było wychowywane - wysokość ulgi będzie zależeć proporcjonalnie od liczby miesięcy w roku, w którym podatnik zajmował się dzieckiem. Maksymalna kwota ulgi na dziecko w 2009 r. wyniesie 1112,04 zł (dziś jest to kwota 1173,70 zł). Za każdy miesiąc wychowywania dziecka będzie od podatku można odliczyć 92,67 zł.

124 „Ulga prorodzinna” (c.d.)
- Art. 27f ustawy o PIT W celu skorzystania z ulgi rodzic (opiekun) będzie zobowiązany podać w zeznaniu podatkowym liczbę dzieci oraz ich numery PESEL, a w przypadku braku PESEL - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organu podatkowego podatnik będzie również zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi (np. odpis aktu urodzenia dziecka).

125 - Art. 30 ust. 1 pkt 5a (dodany) ustawy o PIT
Zryczałtowany podatek od przychodu uzyskanego z działalności wykonywanej osobiście - Art. 30 ust. 1 pkt 5a (dodany) ustawy o PIT Od 1 stycznia 2009 r. przychody uzyskane z określonych rodzajów działalności wykonywanej osobiście (w tym m. in. z umów zlecenia, umów o dzieło, umów o zarządzanie) będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym 18% podatkiem bez potrącania kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że suma należności określonych w umowie na podstawie której są one wypłacane nie będzie przekraczać 200 zł miesięcznie od tego samego płatnika, oraz należności te będą wypłacane osobie niebędącej pracownikiem płatnika.

126 Obowiązek sporządzania i przekazywania formularza PIT 11
- Art. 39 ust. 2 ustawy o PIT Obecnie płatnik jest zobowiązany do sporządzenia rocznych informacji PIT-11 w trakcie roku podatkowego, jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w trakcie roku (np. w sytuacji rozwiązania umowy o pracę). Od 1 stycznia 2009 r. płatnik będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 w trakcie roku, tylko wtedy, gdy podatnik złoży wniosek. Termin do sporządzenia informacji PIT dni od momentu złożenia wniosku przez podatnika.

127 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
- Dodany art. 45c ustawy o PIT Wykaz OPP będzie prowadzony w formie elektronicznej (dotychczas wykaz taki ogłaszany jest w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim). Możliwe będzie przekazanie 1% podatku na rzecz OPP również w sytuacji złożenia przez podatnika korekty zeznania - pod warunkiem, że będzie ona dokonana w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

128 Rozliczanie przez pracodawców wynagrodzeń i składek ZUS
- Art. 15 ust. 4f i 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pracodawcy będą mogli zaliczyć wynagrodzenia i składki ZUS do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie memoriałowej (obecnie – na zasadzie kasowej). Dotyczy to pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, w terminie wynikającym z przepisów lub umowy.

129 Dziękuję za uwagę Kontakt: Paweł Mazurkiewicz
Tel.: (22) Fax:(22)


Pobierz ppt "MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google