Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych
„Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie” Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych są realizowane w zakresie ogólnoeuropejskiego programu Youth&Work w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

2 Pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

3 Przedsiębiorczość na etapie edukacji
Działania mające na celu kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym (wynikające z przepisów Ustawy o systemie oświaty) Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne Przedsiębiorczość akademicka promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” - lista podmiotów na stronie USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 1  System oświaty zapewnia w szczególności: 13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym Sposób kształtowania postaw przedsiębiorczości zależny od poziomu kształcenia i inwencji twórczej nauczyciela np.: Poprzez prowadzenie zajęć (szkoły ponadgimnazjalne – przedmiot wprowadzający w podstawy przedsiębiorczości) Poprzez udział uczniów w konkursach, olimpiadach (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne – np. organizowane przez instytucje zewnętrzne) Prowadzenie książeczek SKO przez uczniów szkół podstawowych Przedsiębiorczość akademicka – termin oznaczający aktywność biznesową środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. W wyniku takiej aktywności szkoła wyższa zaczyna funkcjonować na zasadach rynkowych, występując jako sprzedawca pewnych dóbr i usług, takich jak odpłatne specjalistyczne kursy czy nowoczesne technologie. Dochodzi tym samym do zjawiska komercjalizacji naukowego know-how, dzięki czemu możliwe jest osiąganie obopólnych korzyści zarówno przez pracowników akademickich, jak i partnerów naukowych (uczelnia) oraz biznesowych (inwestorzy). Gospodarka uzyskuje szerszy dopływ nowatorskich rozwiązań, kreowane są nowe rodzaje działalności gospodarczej, a powstawanie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem przyczynia się do redukcji bezrobocia (także poprzez wzrost samozatrudnienia i wzrostu konkurencyjności gospodarki. Przedsiębiorczość akademicka najczęściej dotyczy tworzenia tzw. „firm odpryskowych” (typu spin out i spin off), czyli firm, które wyodrębniły się z organizacji matki (w tym wypadku z instytucji naukowej), jednocześnie pozostając z nią w ścisłej współpracy. Szerzenie postawy przedsiębiorczości akademickiej jest w Polsce wspierane m.in. przez różnego rodzaju inicjatywy, takie jak parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, czy centra transferu technologii. W ramach Działania 8.2 „Transfer wiedzy ” realizowane są działania mające na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu - Poddziałanie „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Dofinansowanie w ramach tego Poddziałania mogą uzyskać następujące typy projektów: staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwój systemu komunikowania się i wymiany infomracji stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) Na Warmii i Mazurach, za wdrażanie działań w obszarze odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który: opracowuje propozycje Planów Działań dla Działania 8.2 przygotowuje dokumentacje konkursowe przeprowadza konkursy Na stronie dostępne są: Plany Działań Harmonogramy konkursów Ogłoszenie konkursowe Dokumentacje konkursowe Katalog załączników o jakie Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów Dokumenty programowe/wytyczne dotyczące realizacji projektów

4 Przedsiębiorczość na etapie edukacji
Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), będące organami prowadzącymi szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany jest projekt, lub inne podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji, realizujące projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany jest projekt Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - lista podmiotów na stronie W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne. Na Warmii i Mazurach, za wdrażanie działań w obszarze Priorytetu IX odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który: opracowuje propozycje Planów Działań dla Priorytetu IX (ale także dla Działania 8.2) przygotowuje dokumentacje konkursowe przeprowadza konkursy Na stronie dostępne są: Plany Działań Harmonogramy konkursów Ogłoszenie konkursowe Dokumentacje konkursowe Katalog załączników o jakie Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów Dokumenty programowe/wytyczne dotyczące realizacji projektów

5 Przedsiębiorczość na etapie edukacji
„Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości” ( Programy dla szkół: Podstawowych Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych Od grosika do złotówki Ekonomia na co dzień Banki w akcji Przedsiębiorczość Dzień przedsiębiorczości Zostać przedsiębiorczym Moje finanse Podstawy przedsiębiorczości Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Zarządzanie firmą Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w 120 krajach. Celem fundacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Ucząc poprzez działanie Fundacja oferuje wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy. Stara się rozwijać umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia. Aktualnie Fundacja realizuje 12 programów i projektów dla młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach których organizowane są ogólnopolskie konkursy. Uczestnicząca w nich młodzież ma możliwość reprezentowania Polski podczas międzynarodowych edycji konkursów, a także wzięcia udziału w młodzieżowych obozach przedsiębiorczości. Swoje zadania Fundacja realizuje we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym bankiem Polskim. INFORMACJA DLA STUDENTÓW!!!!!!!!!!!! Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza studentów do udziału 20 października 2011 r. w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym "Przedsiębiorczy student z Funduszami Europejskimi". Celem spotkania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, a także z dostępnymi projektami skierowanymi do młodych osób. Program spotkania: – Rejestracja uczestników – ABC Funduszy – Przerwa kawowa – Założenie firmy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich – Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych – Przerwa Kawowa – Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw: „Start dla innowacyjnych firm II” 15.00 – Inkubatory Przedsiębiorczości – Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o – Jak i gdzie aplikować o fundusze? – – Indywidualne konsultacje Zapisy dla uczestników prowadzone będą droga mailową. Prosimy o kontakt na adres: podając imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każda osoba po spotkaniu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Na koniec zajęć będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: /33. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym. Więcej informacji o naszej działalności na stronie Warszawa, siedziba Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Krucza 38/42, godz

6 Szkolenia/Poradnictwo/Doradztwo Instytucje rynku pracy
Publiczne Służby Zatrudnienia Powiatowe Urzędy Pracy (lista urzędów na stronie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – Ochotnicze Hufce Pracy ( Mobilne Centra Informacji Zawodowej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Młodzieżowe Biura Pracy Kluby Pracy W myśl Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zadań zarówno Powiatowych Urzędów Pracy i Ochotniczych Hufców Pracy jak również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy m.in.: organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów prowadzenie poradnictwa zawodowego Szczegółowe informacje odnośnie oferty poszczególnych jednostek dostępne są na ich stronach internetowych.

7 Poradnictwo/Doradztwo Instytucje otoczenia biznesu
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie ( Działdowska Agencja Rozwoju S.A ( Elbląska Izba Przemysłowo – Handlowa ( Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych ( Iławska Izba Gospodarcza ( Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) na poziomie gminnym - Lista „okienek” na stronie Lokalne Punkty Konsultacyjne na poziomie powiatowym - Lista „punktów” na stronie Instytucjom otoczenia biznesu przypisuje się wiele ważnych funkcji, m.in.: Tworzenie korzystnych warunków w zakresie transferu nowych rozwiązań technologicznych (Centra Transferu Technologii – CTT, inkubatory technologii) Podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo (ośrodki szkoleniowo – doradcze) Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Tworzenie sieci współpracy (m.in. Klastry) i animacja środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw (parki naukowo – techniczne) Finansowanie innowacji i rozwoju Wspieranie startu i udzielanie pomocy nowo powstającym przedsiębiorstwom Działania marketingowe i promocyjne Przykłady Instytucji Otoczenia Biznesu na Warmii i Mazurach Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego Ośrodki szkoleniowo – doradcze Fundacje Organizacje non profit Stowarzyszenia Centra Lokalne okienka przedsiębiorczości (to komórki funkcjonujące przy urzędach gmin, najczęściej przy wydziałach odpowiedzialnych za rejestrowanie działalności gospodarczej) Lokalne Punkty Konsultacyjne (świadczą usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na poziomie powiatów. Prowadzone są przez lokalne organizacje wspierania biznesu zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest współpraca z Regionalnym Punktem Konsultacyjnym oraz Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (do których zaliczane są inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra lub parki naukowo – technologiczne)

8 Poradnictwo/doradztwo Instytucje otoczenia biznesu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii – UWM ( Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” ( Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ( Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych ( Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ( Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury ( Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” (

9 Finansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

10 Formy wsparcia Odpłatne szkolenia/usługi doradcze
Instytucje szkoleniowe (lista instytucji na stronie Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – lista projektodawców na stronie Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( Działdowska Agencja Rozwoju S.A ( Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury ( Instytucje szkoleniowe W myśl Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną (art. 6. ust. 5) Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.1 W ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” realizowane są działania mające na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Poddziałanie „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) Na Warmii i Mazurach, za wdrażanie działań w obszarze Działania 8.1 odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego, który: opracowuje propozycje Planów Działań dla Działania 8.1 (ale także dla Priorytetu VI) przygotowuje dokumentacje konkursowe przeprowadza konkursy Na stronie dostępne są: Plany Działań Harmonogramy konkursów Ogłoszenie konkursowe Dokumentacje konkursowe Katalog załączników o jakie Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów Dokumenty programowe/wytyczne dotyczące realizacji projektów Ponadto, Instytucje otoczenia biznesu, również oferują odpłatne szkolenia/usługi doradcze, np.: Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Działdowska Agencja Rozwoju S.A Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

11 Formy wsparcia Pożyczki Powiatowe Urzędy Pracy
Działdowska Agencja Rozwoju S.A ( Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej ( Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ( Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ( Powiatowe Urzędy Pracy W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta tj. Powiatowy Urząd Pracy może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (Art. 42) Fundusze pożyczkowe – instytucje nie będące bankami, których działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielenie pożyczek. Celem funduszy pożyczkowych jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro-, małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń. Przykłady funduszy pożyczkowych: - Działdowska Agencja Rozwoju S.A ( - Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej ( - Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ( - Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (

12 Formy wsparcia Dotacje Powiatowe Urzędy Pracy
Operatorzy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – lista operatorów na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Olsztynie ( Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( Powiatowe Urzędy Pracy Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu (art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy) Liczba osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ogółem, w tym liczba przyznanych dotacji dla osób do 25 roku życia w 2008 roku – Ogółem 2673 dotacje, w tym 422 dotacje dla osób do 25 roku życia w 2009 roku – Ogółem 2988 dotacje, w tym 495 dotacji dla osób do 25 roku życia w 2010 roku – Ogółem 3387 dotacje, w tym 582 dotacje dla osób do 25 roku życia w I półroczu 2011 roku – Ogółem 424 dotacje, w tym 77 dotacji dla osób do 25 roku życia Operatorzy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Celem Działania 6.2 jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Na Warmii i Mazurach, za wdrażanie działań w tym obszarze odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego, który: opracowuje propozycje Planów Działań dla Działania 6.2 (ale także dla całego Priorytetu VI i Działania 8.1) przygotowuje dokumentacje konkursowe przeprowadza konkursy Na stronie dostępne są: Plany Działań Harmonogramy konkursów Ogłoszenie konkursowe Dokumentacje konkursowe Katalog załączników o jakie Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów Dokumenty programowe/wytyczne dotyczące realizacji projektów Liczba osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ogółem, w tym liczba przyznanych dotacji dla osób do 24 roku życia w 2008 roku – Ogółem 0 dotacji, w tym 0 dotacji dla osób do 24 roku życia w 2009 roku – Ogółem 170 dotacji, w tym 15 dotacji dla osób do 24 roku życia w 2010 roku – Ogółem 669 dotacji, w tym 111 dotacje dla osób do 24 roku życia w I półroczu 2011 roku – Ogółem 939 dotacji, w tym 155 dotacji dla osób do 24 roku życia Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 312 – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw O pomoc mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo1, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. PARP uczestniczy w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych: Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji; Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia; Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji; Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji. Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu. Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PARP

13 Formy wsparcia Inne formy wsparcia
Wsparcie pomostowe Operatorzy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – lista operatorów na stronie Możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych ( Wsparcie pomostowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google