Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny 2007 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Renata Stefaniak Rzeszów 30.01.2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny 2007 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Renata Stefaniak Rzeszów 30.01.2006."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny 2007 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Renata Stefaniak Rzeszów 30.01.2006

2 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL 17 października 2007 ogłoszono 3 konkursy zamknięte termin składania wniosków 3 grudnia 2007

3 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu przeznaczono kwotę 5.000.000 PLN

4 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,

5 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).

6 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wsparcie w ramach projektów może być kierowane jedynie do osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

7 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój kadr gospodarki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 10 000 000,00 zł

8 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: szkolenia skierowane do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

9 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł

10 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

11 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Najczęściej zadawane pytania: Co to są kompetencje kluczowe? Jakie oświadczenia należy zebrać, aby udokumentować, że osoba pozostaje bez zatrudnienia? Jakie grupy docelowe są kwalifikowane w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL? Za co będzie przydzielane dodatkowe 20 punktów w ramach kryterium strategicznego? Czy w przypadku organizacji kilku rodzajów szkoleń, na które będzie ogłoszona odrębna rekrutacja mogą się zgłosić te same osoby i wziąć udział w kilku szkoleniach? Czy do wniosku można dołączać dodatkowe załączniki?

12 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Najczęściej zadawane pytania: Jakim kosztem (bezpośrednim czy pośrednim) jest wynagrodzenie personelu koordynującego? Czy są wytyczne w zakresie planowania wysokości wynagrodzeń dla zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, w aspekcie formy zatrudnienia? Na ile szczegółowo należy konstruować budżet projektu? Jakiej wysokości nie powinien przekraczać koszt przypadający na jednego uczestnika(pkt. 4.6 wniosku aplikacyjnego)? Czy należy parafować strony wniosku? Jaki można założyć realny termin rozpoczęcia realizacji projektu ?

13 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Najczęściej zadawane pytania: Czy można wpisać w budżet zadanie - działania związane z przygotowaniem koncepcji szkoleniowej, ćwiczeń, materiałów szkoleniowych? Czy można planować środki finansowe na archiwizowanie dokumentacji i w jakich wydatkach je ująć? Czy istnieją wytyczne dotyczące opisywania źródłowych dokumentów finansowych? W PO KL nie ma konieczności przeprowadzania audytu, jeśli jednak chcemy taki audyt przeprowadzić, to czy będzie on kosztem kwalifikowanym? Czy personel odpowiedzialny za realizacje projektu może być zatrudniony na podstawie umów cywilno-prawnych? Kto decyduje o tym, czy delegacja ma być rozliczana według kilometrówki czy biletów komunikacji publicznej. Czy są jakieś wytyczne na ten temat, kiedy stosować jeden z tych sposobów rozliczeń?

14 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Najczęściej zadawane pytania: Czy będzie możliwość dokonywania przesunięć w budżecie projektu środków między zadaniami? Czy organizacja, która dotąd nie realizowała projektów ma szansę na przyznanie dofinansowania? Jaką ilość znaków można umieścić w generatorze? Gdzie można się dowiedzieć jak obsługiwać generator wniosków? Czy koło gospodyń wiejskich może aplikować w Działaniu 9.5?

15 Konkursy pilotażowe ogłoszone w ramach PO KL Odpowiedzi na pytania umieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie FAQ dla Priorytetu VI FAQ dla Priorytetu VIII FAQ dla Priorytetu IX www.wup-rzeszow.pl

16 Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych Dziękuję za uwagę Renata Stefaniak renaste@wp.pl Tel. 604559021


Pobierz ppt "Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny 2007 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Renata Stefaniak Rzeszów 30.01.2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google