Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej i innowacyjne w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL Olsztyn, 27 stycznia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej i innowacyjne w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL Olsztyn, 27 stycznia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej i innowacyjne w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL Olsztyn, 27 stycznia 2012 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VI PO KL -PWP Olsztyn, 27 stycznia 2012 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Konkursy: Nr I/POKL/PWP-P.VI/2011, Nr II/POKL/PWP-P.VI/2011, Nr III/POKL/PWP-P.VI/2011 Konkursy zamknięte – wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej lub projekty z komponentem ponadnarodowym; 2 500 000 PLN2 500 000 PLN3 500 000 PLN Alokacja: I - 2 500 000 PLN; II - 2 500 000 PLN; III - 3 500 000 PLN; Nabór wniosków: do 15 lutego 2012 r. Beneficjenci: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN (IOK zaleca, aby minimalna wartość projektu współpracy ponadnarodowej wynosiła 100 000 PLN).

4 4 Konkursy: Nr I/POKL/PWP-P.VI/2011 Nr II/POKL/PWP-P.VI/2011 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursów: I.Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewniania wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. II.Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna).

5 5 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Projekt musi zakładać co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego). Konkursy: Nr I/POKL/PWP-P.VI/2011 Nr II/POKL/PWP-P.VI/2011

6 6 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: III. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; - staże/praktyki zawodowe; - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Konkurs Nr III/POKL/PWP-P.VI/2011

7 7 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. Jednocześnie wsparcie dostosowane jest do specyfiki grupy docelowej. Projektodawca posiada udokumentowane doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt musi zakładać co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego). Konkurs Nr III/POKL/PWP-P.VI/2011

8 8 Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby do 25 roku życia; osoby po 45 roku życia; osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; Grupy docelowe

9 9 osoby niepełnosprawne (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych); Instytucje rynku pracy i ich pracownicy; podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym; dodatkowo w przypadku konkursu Nr III/POKL/PWP-P.VI/2011 kryterium dostępu zawęża grupę docelową wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Grupy docelowe

10 Działanie 8.1 PO KL - PWP Olsztyn, 27 stycznia 2012 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 Konkurs Nr I/POKL/PWP-8.1/2011 Konkurs zamknięty – wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej lub projekty z komponentem ponadnarodowym; 5 000 000 PLN Alokacja: 5 000 000 PLN; Nabór wniosków: do 15 lutego 2012 r. Beneficjenci: Partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe). Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN (IOK zaleca, aby minimalna wartość projektu współpracy ponadnarodowej wynosiła 100 000 PLN).

12 12 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: –organizacji pracy, –form świadczenia pracy, –promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, –godzenia życia zawodowego i prywatnego; 2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego; 3. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

13 13 Kryteria dostępu: Partner ponadnarodowy posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wskazanych w typach operacji. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r. W realizację projektu może być zaangażowanych maksymalnie dwóch partnerów ponadnarodowych.

14 14 Kryteria strategiczne: W zakresie typów operacji objętych konkursem partnerstwo wypracuje i wdroży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nową inicjatywę lub rozwiązanie partnera zagranicznego zostanie zaadaptowane do warunków regionalnych (dotyczy typu operacji 1, 2, 3) – 20 punktów. W projekcie przewiduje się przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub idei flexicurity wypracowanych przez firmy działające na terytorium Polski (dotyczy typu operacji 2, 3) – 10 punktów.

15 15 pracodawcy i pracownicy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe. Grupy docelowe

16 Priorytet VI PO KL – projekty innowacyjne Olsztyn, 27 stycznia 2012 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 17 Konkurs Nr I/POKL/INN-P.VI/2011 Konkurs zamknięty 3 500 000 PLN Alokacja – 3 500 000 PLN Nabór wniosków: do 15 lutego 2012 r. Projekty innowacyjne testujące (opcjonalnie z komponentem ponadnarodowym) w temacie: Poszukiwanie metod wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy

18 18 Kryteria dostępu Projekt jest realizowany w partnerstwie z jednostką wchodzącą w skład Publicznych Służb Zatrudnienia. Projekt wykorzystuje rezultaty i produkty projektu Powrót do domu – psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

19 19 Produkt finalny projektu zakłada wykorzystanie w woj. warmińsko- mazurskim wiedzy i umiejętności zdobytych przez migrantów poza krajem, które nie były dotychczas stosowane w regionie 5 pkt. Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym 5 pkt. Kryteria strategiczne

20 20 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Z uwagi na specyfikę projektów innowacyjnych testujących istotne znaczenie ma potencjał Wnioskodawcy, który w znacznym stopniu może przyczynić się do prawidłowej realizacji projektu. Istotne jest doświadczenie Wnioskodawcy, potencjał badawczy oraz potencjał do upowszechniania i wdrażania produktu wypracowanego w ramach projektu. Beneficjenci

21 21 Celem projektów innowacyjnych testujących - będących przedmiotem konkursu - jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w obszarze związanym ze zmniejszeniem emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Projekty te muszą uwzględniać wypracowanie nowego produktu (rozumianego jako model/narzędzie/instrument), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki. Zgodnie z założonym kryterium dostępu projekty złożone na konkurs muszą wykorzystywać rezultaty i produkty projektu: Powrót do domu - psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL), który w okresie 01.09.2009- 20.07.2010 został zrealizowany przez Grupę IQS. Temat konkursu

22 22 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl b.szurminski@up.gov.pl; m.falkowska@up.gov.pl; k.dobrenko@up.gov.pl


Pobierz ppt "Podstawowe założenia konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej i innowacyjne w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL Olsztyn, 27 stycznia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google