Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład"— Zapis prezentacji:

1 Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław Jolanta Żurawska Dyrektor Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia

2 Akty prawne Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 05 Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Uchwała nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008r. Nr 31, poz.444)

3 Podmiotowy zakres najmu
Gmina Wrocław wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim które spełniają łącznie następujące warunki: są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wrocław z zamiarem stałego pobytu, który może być wykazywany zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Gminy Wrocław nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe

4 Lokale socjalne Lokal socjalny - należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie; Zasób lokali socjalnych we Wrocławiu – 965 lokali. Ilość wniosków o przydział lokalu socjalnego – 1042.

5 Wskazanie lokalu socjalnego następuje wg
Wskazanie lokalu socjalnego następuje wg. kolejności osób umieszczonych na liście, która co roku tworzona jest w Wydziale Lokali Mieszkalnych w oparciu o złożone przez zainteresowanych wnioski mieszkaniowe wraz z wypełnioną ankietą weryfikacyjną. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat. Najem może zostać przedłużony na wniosek najemcy na kolejne lata, jeżeli najemca nadal znajduje się w niedostatku.

6 Kryterium dochodowe obowiązujące przy wynajmowaniu lokali socjalnych
Należy przez to rozumieć: Pozostawanie w niedostatku – czyli: Udokumentowany średni dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający: 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych czyli – 954,43 zł 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych - czyli – 636,29 zł* *) Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota najniższej emerytury od dnia 1 marca 2008r. wynosi 636,29 zł.

7 Lokale do remontu O zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony mogą się ubiegać osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, spełniają wcześniej wymienione warunki, jak również: osiągają dochody które nie są wyższe od kwoty określonej dla tzw. „niskich dochodów”, jednak nie niższe niż określone jako tzw. „pozostawanie w niedostatku”. Obecnie zarejestrowanych jest 1757 wniosków o przydzielenie lokalu do remontu.

8 Kryterium dochodowe obowiązujące przy wynajmowaniu lokali do remontu
Należy przez to rozumieć: Niskie dochody – czyli: Udokumentowany średni dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający: 300% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych – czyli 1908,57 zł 250% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych - czyli 1590,72 zł

9 Postępowanie w sprawie przydzielenia lokalu do remontu podobnie jak w innych przypadkach rozpoczyna się od złożenia wniosku mieszkaniowego. Wnioski w każdym roku podlegają weryfikacji na podstawie złożonej ankiety weryfikacyjnej. Listę lokali przeznaczonych do remontu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego. Osoby zainteresowane, które złożyły wnioski mieszkaniowe wskazują pisemnie jeden lokal z publikowanego wykazu. Listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu tworzy się na podstawie oceny punktowej ankiety weryfikacyjnej. Z osobą umieszczoną na liście zawiera się umowę o remont i po przedłożeniu protokołu o wykonanym remoncie zawiera się umowę na czas nieoznaczony.

10 Ankieta weryfikacyjna
Ankieta weryfikacyjna stanowi załącznik do uchwały o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław i jest w niej zawarta punktacja w oparciu o którą rozpatruje się wnioski o najem lokalu socjalnego i lokalu do remontu. Przykładowa punktacja w oparciu o wybrane kryteria: zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Wrocławia - - od 0 pkt (do 3 lat) do 10 pkt (powyżej 7 lat) przegęszczenie (liczba m2 przypadająca na osobę) – - od 2 pkt (5-7m2) do 10 pkt (poniżej 3m2) sposób korzystania z dotychczasowego lokalu – - samowolne zajęcie lokalu pkt - dewastacja lokalu pkt - zaległości w opłatach (<6 m-cy) pkt


Pobierz ppt "Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład"

Podobne prezentacje


Reklamy Google