Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla Dyrektorów - Bydgoszcz 29. marca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla Dyrektorów - Bydgoszcz 29. marca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla Dyrektorów - Bydgoszcz 29. marca 2012r.

2 Charakterystyka szkoły : Skład Zespołu Szkół nr 35 – 15 oddziałów ( w tym 4 klasy integracyjne w gimnazjum i 5 klas integracyjnych w liceum) Specjaliści w szkole, w zakresie : 1.Oligofrenopedagogiki - 45 2.Tyflopedagogiki – 1 3.Surdopedagogiki – 1 4.Socjoterapii – 4 5.Doradca zawodowy – 1 6.Rehabilitacji – 1 7.Pedagog – 2 8.Psycholog – 1 2

3 Przystosowanie architektoniczne, baza szkoły – zrealizowane w większości ze środków PFRON, w ramach Programu wyrównywania różnić między regionami – Likwidacja barier architektonicznych Podjazd do wejścia głównego do szkoły Platforma dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich Toalety dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych Sale do zajęć socjoterapeutycznych, rewalidacji, terapeutycznych i zawodoznawczych Podchwyty na ścianach korytarzy szkolnych Przystosowanie małej sali gimnastycznej do zajęć rehabilitacyjnych 3

4 Pilotaż obejmował : organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w obszarze : uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba uczniów objętych pilotażem – 14., uczących się 3. klasach integracyjnych gimnazjum 4

5 Organizacja pracy : Szkolenia wewnętrzne : dla nauczycieli i rodziców Praca zespołów : szczegółowa analiza dostępnych materiałów, opracowanie wzorów dokumentów, omówienie harmonogramu i przebiegu spotkań z rodzicami, spotkania z rodzicami, spotkanie podsumowujące Czas trwania spotkań : dla zespołów nauczycieli – ok 1.5 godz., z rodzicami – 0,5 – 1 godz. (odbyły się 2 spotkania z rodzicami) Koordynowanie pracy zespołów – nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym ( nauczyciel wspomagający), Udział specjalistów w spotkaniach zespołów (na wniosek rodziców) – specjalista terapii indywidualnej, lekarz prowadzący 5

6 Przebieg pracy zespołu : powitanie, przedstawienie się uczestników spotkania, cel spotkania, przedstawienie przygotowanych obserwacji, rozmowa z rodzicem, omówienie proponowanych działań dla ucznia, zapisanie i podsumowanie spotkania Ustalone formy pomocy : zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, doradztwo zawodowe, rewalidacja, terapia indywidualna. (przeważnie 1 godz. tyg) 6

7 Współpraca szkoły z instytucjami : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – szkolenia dla dyrektorów, ROPS – opieka socjalna nad rodzinami w trudnej sytuacji życiowej i materialnej Poradnia Zdrowia Psychicznego – wsparcie merytoryczne, Towarzystwo ds. walki z kalectwem – spotkania integracyjne, wymiana doświadczeń z rodzicami 7

8 Przykłady dobrych praktyk w szkole : Prowadzenie szkoleń wewnętrznych, w tym dla rodziców, Rozpoznanie bazy szkoły – zmodyfikowana metoda SWOT, Opracowanie harmonogramu zadań podczas organizacji pracy zespołów, Przedstawianie się nauczycieli podczas spotkania zespołu – imię i nazwisko oraz nauczany przedmiot, Tworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery dla rodziców uczestniczących w spotkaniu, odpowiednie ustawienie stołów. 8 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

9 Przykłady dobrych praktyk w szkole : cd. Właściwy wybór nauczyciela koordynującego pracę zespołów, Wykorzystanie kompetencji nauczycieli nabytych podczas różnych szkoleń zewnętrznych, Wykorzystanie gotowych wzorów dokumentów – jako inspiracji do modyfikacji dokumentów w ramach autonomii szkoły, zgodnie z potrzebami, na podstawie wymiany doświadczeń Etapowe ewaluacje zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowości, unikanie błędów, Pozytywne wzmocnienia stają się motywacją do dalszej, lepszej pracy. 9 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

10 Efekty zespołowej pracy nauczycieli : Opracowano własne wzory dokumentów IPET, KIPU i PDW Integracja wokół zadania, w działaniu, Wykorzystanie kompetencji specjalistów szkolnych, Wzrost motywacji do samodoskonalenia się, Poczucie współodpowiedzialności za rezultaty pracy zespołu, wymiana doświadczeń,(w tym ze specjalistami zaproszonymi przez rodziców), 10 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

11 Efekty zespołowej pracy nauczycieli : Modyfikacja, doskonalenie pracy zespołów po dokonanej analizie pracy podczas pilotażu, Wzrost motywacja do współpracy. Uświadomienie nowej roli nauczycieli wychowawców, specjalistów i rodziców. 11 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

12 Uwagi, refleksje, spostrzeżenia : Aktywne włączenie się rodziców do prac zespołów, Wzrost odpowiedzialności nauczycieli i rodziców za podjęte działania. Stworzenie sytuacji umożliwiających poznanie środowiska rodzinnego, sytuacji życiowej uczniów w ramach spotkań zespołów, a także wzajemne poznanie nauczyciel – rodzic. Otrzymanie pozytywnych opinii rodziców na temat przeprowadzonych spotkań i podjętych działań Zintegrowanie Zespołu nauczycieli nie tylko w pracach nad wprowadzaniem zmian wynikających z organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Przygotowanie szerokiej oferty zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem kwalifikacji nauczycieli naszej szkoły, 12 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

13 Uwagi, refleksje, spostrzeżenia z pilotażu : cd. Uzyskanie widocznych efektów podjętych działań w przypadku niektórych uczniów, objętych pomocą np. : promocja do następnej klasy, poprawa zachowania, poprawa relacji z rówieśnikami. Satysfakcja z dobrze wykonanego zadania i poczucie bezpieczeństwa we wprowadzaniu zmian od 2012r. w liceum ( klasy integracyjne). Objęcie opieką uczniów, których problemy rozpoznane zostały przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych. 13 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

14 Uwagi, refleksje, spostrzeżenia z pilotażu : cd. Bariery, które trzeba było pokonać : –Opór przed wprowadzaniem kolejnych zmian i biurokratyzacją. –Brak wiary w możliwości pełnej realizacji działań zaplanowanych w IPET, KIPU i PDW. –Trudności w planowaniu terminów spotkań zespołów. –Przełamanie stereotypów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 14 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

15 Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest lepszą szkołą dla wszystkich. Bengt Linuist Dziękuję za uwagę Małgorzata Kryś 15


Pobierz ppt "Konferencja dla Dyrektorów - Bydgoszcz 29. marca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google