Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie

2 1. Pieniądz i poziom cen w długim okresie;
2. Model monetarystyczny zmienne kursy walutowe stałe kursy walutowe; 3. Parytet siły nabywczej, parytet stopy procentowej i zmiany zasobów pieniądza; efekt Balassy – Samuelsona; 4. Efekt Fishera 5. Zakłócenia realne i kurs walutowy: uogólniony model kursu walutowego; 6. Zmiany wydajności pracy i realny kurs walutowy; 7. Parytet realnej stopy procentowej.

3

4 Parytet siły nabywczej:
Pi = E P*i P = E P* P, P* - ceny reprezentatywnego koszyka dóbr jeśli E = P/ P*, wówczas q = 1: ścisła zasada PPP q = E P*/ P q – const. względny parytet siły nabywczej:  q / q = E  E + * -   q / q = 0 jeśli: E  E =  - * lub  = E  E + *

5 Parytet siły nabywczej USA i Hong Kong
Źródło: IFS, CD-ROM, 2004 Kurs HKD/USD 1990 – 2005 = 7,79

6 Empiryczne badania parytetu siły nabywczej:
Bariery handlowe i dobra nie będące przedmiotem wymiany międzynarodowej; Brak spełnienia warunku wolnej konkurencji; Międzynarodowe różnice w miarach wskaźników cen; Tzw. „efekt Balassy i Samuelsona”(odchylenia nominalnego kursu walutowego od PPP wynikają z różnic w poziomach produktywności w sektorach dóbr handlowych, gdzie są większe między krajami, i niehandlowych, gdzie są mniejsze) .

7 Efekt Balassy - Samuelsona
 = (1-)  H +  NH ( - udział dóbr i usług niehandlowych w „koszyku” cenowym)  * = (1-* ) *H + * *NH  q / q = E  E + * -  ;  q / q = E  E + [(1-*)  *H + *  *NH ] -[(1-)  +   NH ] jeśli: (1- )  H = E  E + (1-*) *H to:  q / q = *  *NH -   NH  q / q = jeśli *H / H = const. oraz  *NH =  NH S – B  ( *NH <  NH) wobec tego:  q / q < 0, czyli q 

8 Model monetarystyczny:
Założenia: ceny elastyczne (pionowa krzywa podaży); spełniony parytet siły nabywczej. Md = P L(r,Y) Ms = Md Ms/ P = L(r,Y) ponieważ: E P* = P, to: Ms/ E P* = L(r,Y)

9 model w układzie kraj – zagranica:
M/ P = L(r,Y); M*/ P* = L*(r*,Y*); m -  = l m* - * = l* (małe litery oznaczają tempa wzrostu)  - * = (m – m*) – (l – l*) ponieważ: (E – E-1)  E-1 =  - *, to: (E – E-1 )  e-1 = (m – m*) – (l – l*) = (m – l) – (m* - l)

10 Działanie modelu przy zmiennych kursach walutowych:
zmienne wpływ na E wzrost (spadek) M + (-) wzrost (spadek) M* - (+) wzrost (spadek) Y - (+) wzrost (spadek) r (-) wzrost (spadek) Y* + (-) wzrost (spadek) r* (+) Zaskakujący wniosek: wzrost r prowadzi do deprecjacji waluty krajowej ( w krótkim okresie wzrost r powoduje aprecjację waluty krajowej.

11 Zaskakujący wynik: wzrost r prowadzi do
deprecjacji waluty krajowej (odmiennie niż w krótkim okresie biorąc spełnienie parytetu stopy procentowej)

12 działanie modelu w warunkach stałych kursów walutowych:
MS/ P = L (r, Y) P = E P* Ms = F* + A; Ms /E P* = L(r,Y) F* + A = E P*L(r,Y) F* = E P* L(r,Y) – A

13 System stałych kursów:
monetarystyczna interpretacja nierównowagi płatniczej: zmiany kredytu krajowego; dostosowania przez zmianę struktury pieniądza: M = F*+ A: A  F*, [wzrost M -> spadek r oraz wzrost cen -> odpływ kapitału -> deficyt BP (podstawowego) -> spadek rezerw], co implikuje: M = 0; wniosek: kraj nie może prowadzić samodzielnej polityki pieniężnej (polityka pieniężna nieskuteczna);

14 sprzeczność triady: stałego kursu walutowego, swobody przepływów kapitału i swobody polityki pieniężnej; interwencja sterylizowana nieskuteczna (deficyt BP -> spadek F* -> spadek M równoważony wzrostem A -> dalszy spadek F*

15 przenoszenie zmian cen: wzrost P
przenoszenie zmian cen: wzrost P* -> wzrost konkurencyjności krajowego eksportu i spadek importu -> nadwyżka BP -> wzrost F* -> wzrost M -> wzrost P;

16 skutki dewaluacji: poprawa konkurencyjności -> nadwyżka BP -> wzrost F* i M -> wzrost P -> powrót do sytuacji wyjściowej (realne wielkości niezmienione); kryzysy bilansu płatniczego i ucieczka kapitału.

17 zmiany wielkości makroekonomicznych i stałe kursy:
F* = E P* L(r,Y) – A zmiana wpływ na F* wzrost (spadek) A (+) wzrost (spadek) Y + (-) wzrost (spadek) r (+) wzrost (spadek) P* + (-)

18 Parytet stopy procentowej i parytet siły nabywczej w długim okresie:

19 Efekt Fishera:

20 Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie:
Wpływ zmian pieniężnych i niepieniężnych: q = E P*/ P  q /q-1=  E/ E-1 - ( - *) lub:  E/ E-1 =  q /q-1+ ( - *)

21 Realny kurs walutowy a zmiany popytowe i podażowe
 - * q Wzrost (spadek) M/M* () Wzrost (spadek) relatywnego popytu () Wzrost (spadek) relatywnej podaży ?(?)  ()  E/ E-1 =  q /q ( - *); P = Ms / L (r,Y).

22 Parytet realnej stopy procentowej:

23 Podsumowanie determinantów kursu walutowego
1. Zmiany relatywnej podaży pieniądza: wzrost prowadzi do nominalnej deprecjacji; kurs realny const. 2. Zmiany relatywnego tempa wzrostu podaży pieniądza: nominalna deprecjacja; kurs realny const. 3. Zmiany relatywnego popytu: zmiana kursu nominalnego; długookresowy poziom relatywnych cen niezmieniony; zmiana realnego kursu walutowego; 4. Zmiany relatywnej podaży: wzrost prowadzi do realnej deprecjacji (wzrost kursu realnego); jednoczesny wzrost popytu na pieniądz: spadek długookresowego poziomu cen co działa na realną aprecjację (ostateczny efekt niejasny).

24 Podsumowanie: Podejście monetarne pokazuje wpływ zmian pieniądza i stopy procentowej na kurs walutowy; Teoria monetarna zakłada spełnienie parytetu siły nabywczej i wyjaśnia długookresowe kształtowanie się kursów walutowych. W długim okresie międzynarodowe różnice stóp procentowych wynikają z różnic stóp inflacji zgodnie z równaniem Fishera. Różnice w stopach wzrostu zasobów pieniądza powodują odpowiednio różne stopy inflacji. Teoria monetarna stwierdza, że wzrost krajowej stopy procentowej powoduje deprecjację waluty.

25 W długim okresie nominalny kurs walutowy może być wyjaśniony przez połączenie dwóch teorii: teorię długookresowego realnego kursu walutowego i teorię przedstawiającą wpływy czynników pieniężnych na poziom cen. Z parytetu stóp procentowych wynika, że stopy różnią się o oczekiwane zmiany kursów walutowych;

26 Podejście monetarne dodało, że jeśli zachowany jest PPP (er const
Podejście monetarne dodało, że jeśli zachowany jest PPP (er const.) to oczekiwane zmiany kursu walutowego zależą od różnic w oczekiwanych stopach inflacji Uogólniony model wychodząc z podejścia monetarnego dopuszcza zmiany realnego kursu walutowego, co pozwala uwzględnić zmiany niepieniężne; różnice w stopach procentowych obejmują obok różnic w oczekiwanych stopach inflacji także oczekiwane zmiany kursu realnego;

27 Kiedy zakłócenia mają charakter wyłącznie pieniężny, wówczas oczekiwane realne stopy procentowe są jednakowe w skali międzynarodowej.


Pobierz ppt "Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google