Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody i wydatki gospodarce otwartej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody i wydatki gospodarce otwartej"— Zapis prezentacji:

1 Dochody i wydatki gospodarce otwartej

2 Bilans płatniczy: zestawianie i grupowanie transakcji;
Kurs walutowy i równowaga płatnicza; Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej; Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy dóbr, usług i kapitału w modelu małej gospodarki; Kurs walutowy i równowaga w gospodarce otwartej;

3 Bilans płatniczy: Aktywa (+) Pasywa (-) 1.1 Towary: Bilans handlowy
1.2 Usługi Bilans towarów i usług 1.3 Dochody 1.4 Transfery bieżące Rachunek bieżący Bilans obrotów bieżących (

4 Obroty kapitałowe i finansowe prywatne inwestycje portfelowe
Aktywa (+) Pasywa (-) 2. Rachunek kapitałowy i finansowy (saldo) Obroty kapitałowe i finansowe prywatne inwestycje portfelowe rządowe inwestycje bezpośrednie pozostałe inwestycje 3. Saldo błędów i opuszczeń (saldo) 4. Pozycje finansujące (saldo) Oficjalne aktywa rezerwowe (rezerwy walutowe) Kredyty z MFW

5 - =0 = + + + + + Bilans płatniczy bez aktywów rezerwowych Bilans
obrotów bieżących Bilans finansowy i kapit. Błędy i opusz- czenia Rezerwy walutowe + + + =0 Bilans obrotów bieżących Bilans finansowyi kapit. Błędy i opusz- czenia + - Rezerwy walutowe + = Bilans płatniczy bez aktywów rezerwowych

6 Bilans płaatniczy Polski (mln USD)

7 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej:
YPKB = C + I + G + X – Im X – Im =BH Bh = YPKB – C – I – G C + I + G = A BH = YPKB – A YDN = YPKB + r B* B* - aktywa zagraniczne netto

8 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej cd.
Bob = BH + r B* Bob = YPKB – A + rB* Bob = YDN – A NX = Bob NX = [(Y – T – C) – I] – (T – G) NX = (Spr – I) + (T – G) NX = Spr – I + Spu NX = S - I

9 Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy kapitału, dóbr i usług (model małej gospodarki)
NX = S – I(r) S NX nadw. r r*1 r0 r*2 I(r) NX def. I,S

10 Polityka fiskalna i bilans płatniczy:
r I,S S1 S2 problem bliźniaczego deficytu r* NX def. I

11

12 Kurs walutowy nominalny i realny:
e cena waluty zagranicznej w walucie krajowej; Pi = e P*i P = e P e = P/ P* er = e P*/ P realny kurs walutowy er jest relatywna ceną dóbr w dwóch krajach er  NX; np.: er NX

13 Bloomberg: kursy walut: 23 X 2006

14 Realny kurs walutowy i równowaga płatnicza:
er = e P*/ P S-I er NX(er) NX

15 System kursów walutowych: zmienne i stałe
System kursu walutowego: warunki i zasady ustalania kursu walutowego; Wymienialność walutowa Kursy zmienne i równowaga płatnicza Niepełna płynność; Kursy stałe i przedział wahań; Interwencja banku centralnego i rezerwy walutowe

16 Rezerwy walutowe i pieniądz krajowy:
M = Got. + Depozyty M = Rezerwy walutowe + Kredyt krajowy  M =  R +  K Równowaga płatnicza przy stałych kursach walutowych: główną rolę spełniają dostosowania zasobu pieniądza krajowego. Przy swobodzie przepływu kapitału nie można prowadzić niezależnej polityki pieniężnej: zasób pieniądza musi być dostosowany do utrzymania stałego kursu walutowego

17 Dewaluacja i rewaluacja kursu walutowego;
Kryzysy walutowe

18 Zmienne kursy walutowe
Równowaga utrzymywana przez dostosowania kursu walutowego (deprecjacja i aprecjacja); Swoboda prowadzenia polityki pieniężnej; Wzrost podaży pieniądza krajowego powoduje spadek stopy procentowej, odpływ kapitału i deprecjację kursu aż zostanie przywrócona równowaga płatnicza


Pobierz ppt "Dochody i wydatki gospodarce otwartej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google