Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przedsiębiorco nie daj się kryzysowi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przedsiębiorco nie daj się kryzysowi”"— Zapis prezentacji:

1 „Przedsiębiorco nie daj się kryzysowi”
Działania dla przedsiębiorców realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Legnica 20 listopada 2009 r. Agnieszka Lewocz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
PARP jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, utworzoną w drodze ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania: zarządzanie środkami finansowymi budżetu państwa i Unii Europejskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wdrażania nowych technologii, rozwoju eksportu, tworzenia miejsc pracy, walki z bezrobociem, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowe informacje o PARP: Rada Nadzorcza, Prezes Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu (4) 21 jednostek organizacyjnych 472 pracowników siedziba w Warszawie 2 Polish Agency for Enterprise Development ©

3 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013
PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia : Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EUR 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

4 Działania PARP na rzecz zwiększania świadomości, promocji postaw proinnowacyjnych i transferu technologii Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw (KIP) – działające od 10 lat forum dyskusyjno-informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców służące wymianie wiedzy o innowacjach i promocji idei innowacyjności, Portal Innowacji - portal służący kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami. 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

5 Działania PARP na rzecz zwiększania świadomości, promocji postaw proinnowacyjnych i transferu technologii Publikacje : Raport „Innowacyjność 2008”; Raport o stanie sektora MSP w Polsce na latach ; Ekspertyzy w zakresie doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji; Stan i tendencje rozwojowe sektora JBR oraz jego wpływ na gospodarkę; Słownik pojęć z zakresu innowacji i transferu technologii (wznowienie); Transfer technologii z uczelni do biznesu; Podręcznik dla podmiotów, które prowadzą lub zamierzają utworzyć park technologiczny; Praktyczne wskazówki dla koordynatorów i animatorów klastrów; Przegląd i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wdrażania RSI. 5 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

6 Badania i ekspertyzy PARP opracowuje analizy na temat sektora MSP oraz polskiej gospodarki. Co roku publikuje Raport o stanie sektora MSP, jak również inne opracowania, broszury i poradniki. Wyniki badań, publikacje i dane statystyczne dotyczące sektora są udostępniane także w wersji elektronicznej na witrynie internetowej Agencji. Ważną działalnością jest ewaluacja realizowanych programów i analiza potrzeb przedsiębiorców w zakresie pomocy publicznej 6 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

7 Krajowy System Usług (KSU) i Krajowa Sieć Innowacji dla MSP (KSI)
KSU to sieć niezależnych organizacji świadczących usługi w zakresie doradczym, szkoleniowym, informacyjnym i finansowym (poręczenia i pożyczki). W sieci KSU jest zarejestrowanych obecnie 200 organizacji. W ramach KSU funkcjonuje Krajowa Sieć Innowacji - obecnie 16 ośrodków - która prowadzi działania: doradcze o charakterze proinnowacyjnym, które obejmują obsługę procesu transferu technologii. W ramach KSU funkcjonują Punkty Konsultacyjne świadczące na rzecz MSP w zakresie działań informacyjnych (administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, udzielanie informacji o dostępnych źródłach wsparcia. 7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (1)
PARP wdraża dwa działania w ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z: dofinansowaniem szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników, partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów. rozwojem systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych. 8 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

9 Działania realizowane przez PARP w Priorytecie II PO KL
Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw; Zapewnienie uczestnictwa partnerów społecznych w działaniach na rzecz zwiększenia adaptacyjności przedsiębiorstw; Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, prognozowanie kierunków rozwojowych; Upowszechnianie i promowanie innowacyjności; Realizowanie projektów systemowych zapewniających kompleksowy system informacji i wsparcia dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

10 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Typy projektów – wybierane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne : 80% mikro i małe, 70 % średnie, 60% duże przedsiębiorstwa., na szkolenia specjalistyczne: 45% mikro i małe, 35% średnie, 25% duże przedsiębiorstwa. doradztwo 50%.

11 Plany na 2010 rok Plan Działania dla II Priorytetu POKL na 2010 rok – listopad 2009 r. Uruchomienie konkursów (tryb zamknięty) – styczeń/luty 2010 r. Podstawowe założenie – sprofilowanie konkursów

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana we wdrażanie 13 działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR

13 Budżet działania /poddziałania 2007-2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działania realizowane przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców: Działanie Nazwa działania Budżet działania /poddziałania PO IG 1.4 Wsparcie projektów celowych EUR PO IG 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Poddziałanie „Wsparcie dla MSP” EUR PO IG 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R EUR PO IG 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa EUR. PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1 420  EUR PO IG 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną. Poddziałanie „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej EUR PO IG 6.1 Paszport do eksportu EUR PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ,00 EUR PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B 460  ,00 EUR

14 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4 Wsparcie projektów celowych Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Działanie 1.4 PO IG Działanie 4.1 Wnioskodawcy MSP oraz duże firmy Budżet działania 390 mln EUR Wartość projektu Procent wsparcia maks. 25 mln EUR Badania przemysłowe: mikro, mali – 70%, średni – 60%, duzi – 50% Prace rozwojowe: mikro, mali – 45%, średni – 35%, duzi – 25% Maks. 50 mln EUR Inwestycje: mikro, mali – do 70%, średni – do 60%, duzi – do 50% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) Doradztwo: 50% (tylko dla MSP) Cel działania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R 14 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

15 Działanie 1.4-4.1 - Przykładowy projekt
Tytuł projektu AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA POJAZDÓW ZA POMOCĄ ROZPOZNAWANIA NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH/TEKSTU ZE STRUMIENI WIDEO PKWiU Wnioskodawca AutoID Polska S.A. Okres realizacji 1 lutego 2009 – 30 listopada 2013 Kwota dofinansowania w PLN W zakresie etapu I (1.4): 880 151,63 PLN W zakresie etapu II (4.1): 61 100,00 PLN Cel projektu W zakresie etapu I (1.4): Przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie techniki i algorytmów automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo – przy założeniu ruchu pojazdu i/lub ruchu kamery a następnie wdrożenie W zakresie etapu II (4.1): Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – oprogramowania służącego do automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo Spodziewane efekty realizacji Realizacja projektu zakłada stworzenie efektywnych technik i algorytmów (o charakterze pionierskim nie tylko w skali kraju) do automatycznego rozpoznawania treści ze strumienia wideo. Rezultaty projektu w postaci specjalistycznego oprogramowania będą mieć znaczenie przełomowe w wielu ważnych dziedzinach życia.

16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: - rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe, opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Działanie 4.2 Wnioskodawcy MSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania 186 mln EUR Wartość projektu Procent wsparcia Maks. 50 mln EUR Inwestycje: mikro, mali – do 70%, średni – do 60%, duzi – do 50% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) ; Doradztwo: 50% (w przypadku dużych – de minimis); Szkolenia specjalistyczne: mikro, mali – 45%, średni – 35%, duzi – 25% Cel działania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego 16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

17 Działanie 4.2 - Przykładowy projekt
Tytuł projektu Rozbudowa labolatoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy biocentrum Wnioskodawca Biocentrum Sp. z o.o. Okres realizacji 1 września 2008 – 31 marca 2009 Kwota dofinansowania w PLN ,91 PLN Cel projektu Stworzenie unikatowej w skali kraju, konkurencyjnej dla podobnych ofert firm europejskich, platformy badań przedklinicznych. Planowane jest rozszerzenie zakresu badań BioCentrum o szeroki zakres badań ADME (z ang. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion/Elimination) wpisujących się w kanon badań przeprowadzanych na etapie przedklinicznym rozwoju leku. Badania ADME maja na celu wyznaczenie parametrów farmakokinetycznych związku będącego potencjalnym kandydatem na lek. Spodziewane efekty realizacji Rezultatem projektu będzie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium z 3 działami badawczo - rozwojowymi: komórkowym i biochemicznym oraz działem syntezy organicznej. Dzięki wyposażeniu oraz zakupowi specjalistycznej aparatury, w ramach poszczególnych działów oferta firmy zostanie poszerzona o nowe usługi badawcze:

18 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. PO IG Działanie 4.4 Wnioskodawcy MSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania 1 420 mln EUR Wartość projektu Procent wsparcia Maks. 160 mln PLN Inwestycje: mikro, mali – do 70%, średni – do 60%, duzi – do 50% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) ; Doradztwo: 50% (tylko MSP); Szkolenia specjalistyczne: mikro, mali – 45%, średni – 35%, duzi – 25% Cel działania Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych projektów doradczych i szkoleniowych 18 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

19 Działanie 4.4 - Przykładowy projekt
Tytuł projektu ROZWÓJ PRODUKCJI INNOWACYJNYCH IMPLANTÓW KOSTNYCH I INSTRUMENTARIÓW Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MEDGAL" Józef Borowski Okres realizacji wrzesień 2008 r. – styczeń 2009 r. Kwota dofinansowania w PLN 5 664 000,00 PLN Cel projektu Celem głównym projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa i wprowadzenie na rynek nowego i zasadniczo ulepszonych produktów - implantów i instrumentariów pokrytych innowacyjną warstwą wierzchnią austenitu azotowego i diamentu nanokrystalicznego (powłoka węglowa), przez wdrożenie zaawansowanej linii technologicznej, stworzonej przez Politechniką Warszawską we współpracy z MEDGAL i Politechniką Łódzką. Spodziewane efekty realizacji W rezultacie realizacji projektu możliwe będzie produkowanie nowego i znacząco ulepszonych produktów o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych.

20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych). PO IG Poddziałanie 5.4.1 Wnioskodawcy Przedsiębiorcy MSP Budżet poddziałania EUR Wartość wsparcia Procent wsparcia od 2 tys. do 400 tys. PLN Jeżeli wzór powstał w wyniku badań przemysłowych: mikro, mały – 70%, średni – 60%. Jeżeli wzór powstał w wyniku prac rozwojowych: mikro, mały – 45%, średni – 35% Cel działania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej 20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1 Paszport do eksportu Dofinansowanie na projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych PO IG Działanie 6.1 Wnioskodawcy Mali i średni przedsiębiorcy Budżet działania 121 mln EUR Wartość wsparcia Procent wsparcia maks. 10 tys. PLN (część I), 200 tys. PLN (część II) maks. 80% (część I) i 50% (część II) Cel działania Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsce nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych 21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Działanie 8.1 PO IG Działanie 8.2 Wnioskodawcy Mikro, mali i średni przedsiębiorcy Budżet działania 390 mln EUR 460 mln EUR Wartość projektu Procent wsparcia od 20 tys. PLN do 1 mln PLN 85% (de minimis) Szkolenia specjalistyczne: mikro, mali – 45%, średni – 35% Kwota wsparcia: od 20tys. PLN do 2 mln PLN Inwestycje: mikro, mali – do 70%, średni – do 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) ; Doradztwo: 50% (tylko MSP); Szkolenia specjalistyczne: mikro, mali – 45%, średni – 35% Cel działania Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej 22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

23 Działanie 8.2 - Przykładowy projekt
Tytuł projektu Integracja systemów informatycznych i portalu WWW - komputeryzacja procesów biznesowych firmy informatycznej i Domów Książki. Wnioskodawca Centrum Informatyki ZETO Spółka Akcyjna Okres realizacji listopad 2008 r. – grudzień 2009 r. Kwota dofinansowania w PLN 759 670 PLN Cel projektu Celem projektu jest wdrożenie mechanizmów integracji systemów informatycznych B2B pomiędzy Wnioskodawcą o partnerami, uruchomienie platformy serwerowo-komunikacyjnej, utworzony zostanie Internetowy Portal Serwisowy. Nastąpi poprawa efektywności oraz usprawnienie organizacji procesu obsługi serwisu platformy sprzętowej, komunikacyjnej oraz oprogramowania. Zastosowane rozwiązania mają na celu umożliwienie sprawnej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami użytkowników. Spodziewane efekty realizacji Wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, które usprawni organizację procesu obsługi serwisowej platformy sprzętowej, komunikacyjnej oraz oprogramowania. Nastąpi zmniejszenie liczby kontaktów z serwisem metodą tradycyjną na rzecz upowszechnienia komunikacji elektronicznej. Osiągnięte zostaną efekty: skrócenie czasu podjęcia działań serwisowych w wyniku zastosowania automatycznej komunikacji; skrócenie czasu uzgodnień przy realizacji zgłoszeń serwisowych; zwiększenie liczby użytkowników bezpośrednio korzystających z serwisu; podniesie jakości usług oraz współpracy, wzrostu komfortu pracy pracowników. W wyniku realizacji projektu oczekiwany jest spadek jednostkowego kosztu obsługi zgłoszenia serwisowego, co jednocześnie wiąże się ze zmniejszeniem pracochłonności u Wnioskodawcy i partnerów.

24 Projekty finansowane przez PARP
ze środków krajowych: Bon na innowacje ( ) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN; Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN Wartość bonu: 15 tys. PLN. Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco.

25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony Informatorium , , 25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Pobierz ppt "„Przedsiębiorco nie daj się kryzysowi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google