Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„P– przemysł, N - nauka, T – technologie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„P– przemysł, N - nauka, T – technologie”"— Zapis prezentacji:

1 „P– przemysł, N - nauka, T – technologie”
Konferencja „P– przemysł, N - nauka, T – technologie” Prezentacja pt.: OFERTA INWESTYCYJNA LUBUSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO Nowy Kisielin,

2 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny – idea
Idea Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego: - przyciągnięcie dużych inwestorów z przemysłów wysokich technologii, - rozwój kooperujących firm dostawczych, produkcyjnych i usługowych – głównie MŚP, transfer innowacji i technologii z nauki do przemysłu. Park przemysłowo – technologiczny – Jako organizacja może on przybrać formę kompleksu budynków łączącego zarówno funkcję infrastrukturalną dla przedsiębiorstw jak i prowadzić działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

3 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Podpisanie umowy spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (LPPT Sp. z o.o.) - 14 Maja 2010 r. Udziałowcy: Województwo Lubuskie (30%) Miasto Zielona Góra (30%) Uniwersytet Zielonogórski (30%) Gmina Zielona Góra (9%) Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (1%)

4 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Lokalizacja
W Nowym Kisielinie na obszarze Gminy Zielona Góra, W środku Lubuskiego Trójmiasta/ Aglomeracji Zielonogórskiej 4 km od drogi ekspresowej S3, ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4, Przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kierunku planowanego mostu na Odrze w Milsku, 6 km od campusu A (nauki ścisłe i techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zródło:

5 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Lokalizacja/ podział funkcjonalny
Powierzchnia – 167,81 ha (Możliwość powiększenia) Park Naukowo- Technologiczny - 41 ha Park Przemysłowo – Technologiczny 126 ha (123 ha w SSE)

6 Inwestycje realizowane w ramach Parku Naukowo –Technologicznego
Inwestycja ok. 70 mln zł IV kw. 2011r. – IV kw. 2013r. Inwestycja obejmuje: Centrum Logistyczne, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji „Technologie dla zdrowia człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych. Inkubator Przedsiębiorczości

7 Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii
Centrum Logistyczne Centrum Technologii Informatycznych Centrum Innowacji „Technologie Dla Zdrowia Człowieka”

8 Pomoc publiczna/ regionalna
Przedsiębiorcy: duży – patrz mapa średni % mały %

9 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce
Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu: przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy.

10 Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Inwestor podejmujący działalność gospodarczą na terenie SSE otrzymuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Warunki inwestowania w SSE: - otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, poczynienie nakładów inwestycyjnych w wysokości EURO. Zwolnienie można otrzymać z dwóch tytułów: - poniesionych kosztów inwestycyjnych (grunt, hala, maszyny), - dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

11 Wysokość zwolnienia (Stawka CIT - 19%)
Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Założenie: dwuletnie koszty pracy, bądź poniesione koszty inwestycji – € Przedsiębiorca Wysokość zwolnienia (Stawka CIT - 19%) Zwolniony dochód mały 70% * € = € średni 60% * € = € duży 50% * € = €

12 Z praktycznego punktu widzenia (duże przedsiębiorstwo)
Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Z praktycznego punktu widzenia (duże przedsiębiorstwo) Rok Dochód CIT (19%) CIT (zwolnienie) 2013 2014 2015 2016 2017 Obowiązek zachowania wszelkich środków trwałych bądź miejsc pracy przez minimum 3/ 5 lat (mały i średni/ duży przedsiębiorca).

13 Uwarunkowania prawne - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwała Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2010r.) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U – 16P/U” - produkcja-usługi, zieleń, komunikacja, urządze- nia i obiekty towarzyszące. - zabudowa – 90% powierzchni - h < 25 m.

14 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Budowa obwodnicy Inwestycja 39,5 mln zł I kw. 2011r. – IV kw. 2012r. Realizator: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Stan zaawansowania: 90% Legenda: Obwodnica

15 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Budowa drogi gminnej Inwestycja 1,1 mln zł II kw r. – IV kw r. Realizator: Gmina Zielona Góra o statusie wiejskim Stan zaawansowania: 90% Legenda: Droga gminna

16 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Budowa sieci wod. – kan. i światłowodowej. Inwestycja 14,9 mln zł IV kw. 2010r. – IV kw. 2012r. Stan zaawansowania: %/ 52 %/ 100 % Sieć wodna i teleinformatyczna Kanalizacja sanitarna

17 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Budowa linii energetycznej I kw. 2012r. – IV kw. 2012r. Realizator: ENEA Operator Stan zaawansowania: 0% Legenda: Linia energetyczna

18 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Budowa gazociągu I kw r. - IV kw. 2012r. Realizator: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Stan zaawansowania: 0% Legenda: Gaz

19 Inwestycje realizowane w ramach Parku Przemysłowo-technologicznego
2 sierpnia 2011 r. – ogłoszony pierwszy przetarg – zakończono 13 stycznia (działki 12/20; 12/25; 12/27) o łącznej powierzchni ~ 5 ha

20 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku
Opracowano koncepcję niwelacji terenu, rozkładu dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej

21 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – zdjęcia

22 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - idea
„Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy, korzyści materialne, oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.” Źrodło:

23 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - uczestnicy
1) Jednostka naukowa, 2) Jednostki samorządu terytorialnego, 3) Organizacje pozarządowe i gospodarcze, 4) Przedsiębiorcy, 5) Koordynator klastra.

24 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – podstawy formalno-prawne
Podpisanie „Umowy partnerskiej w sprawie powołania Lubuskiego Klastra Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji”, 2) Zmiana umowy spółki pod nazwą Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., 3) Przygotowanie i złożenie wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4) Wspólny projekt branżowy – wiązka projektów (osobne umowy partnerskie)

25 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
Działania / programy bezpośrednio skierowane do klastrów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania - wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Dofinansowanie jest udzielane koordynatorowi klastra na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym , fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych.

26 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
Dofinansowanie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu, Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

27 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
Dofinansowanie na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych celem : wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

28 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent EUR, na fazę rozwoju powiązania, w tym na: 20 mln PLN w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, 5 mln PLN w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, 400 tys. PLN w części dotyczącej wydatków na doradztwo, 1 mln PLN w części dotyczącej wydatków na szkolenia, 600 tys. PLN w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania. Podstawa prawna realizowanego działania - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z późn. zmian.

29 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca POIG: w ramach działania 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” skończył się II nabór z 2011 roku, który trwał do 31 stycznia br. (weryfikacja do końca maja). Wpłynęło ok. 100 wniosków – większość na dofinansowanie w fazie wstępnej. Kolejny (pierwszy w 2012 r.) nabór wniosków w ramach działania 5.1. POIG rozpoczął się 10 września br. Ma być otwarty aż do końca 2012 roku. Wstępna wysokość budżetu wynosi 150 mln zł i może ulec zmianie w zależności od wykorzystania środków na rok 2011.

30 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie
W ramach PO IG wspierane są klastry ponadregionalne, co oznacza współfinansowanie wyłącznie projektów realizowanych przez beneficjentów ostatecznych działających na terenie dwu i więcej województw. Wsparciu klastrów regionalnych, tzn. umiejscowionych na terytorium jednego województwa, służą natomiast regionalne programy operacyjne (RPO) – Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – 0 zł Wsparcie klasteringu przewidziane jest także w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w szczególności w Działaniu 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” – program systemowy PARP na rzecz klastrów.

31 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – plan działania
Grupa ok. 20 firm, Nieformalne powiązania – definiowalny projekt, Opracowywany wniosek do PARP, Promocja – Udział w misjach, szkoleniach, spotkaniach branżowych itd..

32 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Perspektywy rozwoju
Inwestycje infrastrukturalne. Inwestycje realizowane w ramach Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rozmowy z potencjalnymi inwestorami Współpraca w zakresie pozyskiwania inwestorów z: PAIiIZ, K-S SSE S.A., COI Lubuskie, Wydział Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, placówki dyplomatyczne, przedstawicielstwa gospodarcze, kancelarie prawne, firmy doradztwa prawno-podatkowego, firmy doradztwa personalnego, firmy projektowe i budowlane, przedsiębiorcy, stowarzyszenia przedsiębiorców, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

33 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Podsumowanie
Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny to: dobra lokalizacja, uzbrojony teren, dostępna wykształcona kadra, dostęp do ośrodków badawczo-rozwojowych ulgi podatkowe, niska cena, perspektywy rozwoju, obsługa administracyjna projektów inwestycyjnych, inicjatywy okołobiznesowe – Lubuski Klaster Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji.

34 Arkadiusz Kowalewski – Prezes Zarządu
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 1; Zielona Góra, POLAND Tel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "„P– przemysł, N - nauka, T – technologie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google