Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

2 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Historia 1958 rok - pierwszy stworzony Fundusz Unijny- Europejski Fundusz Społeczny; 1962 rok- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, zastąpiony w 2007 roku przez Europejskim Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich; 1975 roku- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 1993 rok- Fundusz Spójności; 1993 rok- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, zastąpiony w 2007 roku przez Europejski Fundusz Rybacki.

3 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Grupy funduszy: Fundusze strukturalne, wspierające rozwój regionalny; Fundusz Spójności oraz pozostałe fundusze niestrukturalne, z których udziela się pomocy finansowej dla państw członkowskich UE oraz dla państw z poza Wspólnoty Europejskiej; Fundusze przeznaczone na realizację tzw. programów przedakcesyjnych; Inicjatywy wspólnotowe; Instrumenty finansowe.

4 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Fundusze strukturalne Wspiera następujące cele: osoby bezrobotne; rolnicy; instytucje wspierania biznesu; przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego; administracja publiczna; infrastruktura publiczna. Zagania funduszy strukturalnych oraz ich cele priorytetowe i organizację określa Rada (art. 159 TWE). Może także grupować fundusze oraz określać ogólne zasady ich tworzenia, koordynacji i wykorzystania.

5 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
W celu osiągnięcia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnota tworzy kilka funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Społeczny (Socjalny); Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (do 1 stycznia 2007 roku) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Wsparcia Obszarów Wiejskich (od 1 stycznia 2007 roku).

6 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

7 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Ramy działalności EFRR określa art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i koncentruje się na następujących zagadnieniach: rozwój i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym w szczególności średnich i małych przedsiębiorstw; badania naukowe i rozwój techniczny; rozwój infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej; poprawa i ochrona środowiska, w tym rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii; rozwój obszarów opuszczonych i peryferyjnych; ochrona i poprawa środowiska; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; rozwój społeczeństwa informacyjnego; równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia; ponadnarodowa, przygraniczna i międzyregionalna współpraca w zakresie trwałego rozwoju regionalnego i lokalnego.

8 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Społeczny (Socjalny) Powstał na podstawie art. 146 i 159 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i obejmuje następujące zagadnienia: rozwijanie i wspieranie polityki aktywnego rynku pracy, w celu zwalczania i zapobiegania bezrobociu; wspieranie równych szans dla wszystkich w dostępie do rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na społeczne wykluczenie; wspieranie i rozwijanie: kształcenia, edukacji, doradztwa jako części polityki rozwoju przedsiębiorczości; zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

9 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Wsparcia Obszarów Wiejskich Cele, jakie stawia wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW to: poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami; poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej.

10 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
2. Fundusz Spójności i pozostałe fundusze niestrukturalne W ramach funduszy niestrukturalnych zalicza się: Fundusz Spójności; Europejski Fundusz Inwestycyjny; Fundusz Solidarności Unii Europejskiej; Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji; Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Europejski Fundusz Rozwoju.

11 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Fundusz Spójności Zgodnie z art. 161 TWE fundusz ma wspierać naturalnego. Do wyznaczonych priorytetów należą: realizację projektów dotyczących środowiska europejskie sieci transportowe; infrastruktura ochrony środowiska; połączenia kolejowe, morskie, śródlądowe; programy transportu multimedialnego poza sieciami transeuropejskimi; zrównoważony rozwój transportu miejskiego; inwestycje środowiskowe (priorytety energooszczędne oraz w zakresie energii odnawialnej).

12 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Inwestycyjny Zadaniem EFI jest udzielanie gwarancji oraz partycypacja w kapitałach przedsiębiorstw. Powstał ze środków wniesionych przez jego członków, przy czym 40% kapitału pochodzi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 30% z innych źródeł Wspólnoty, a 30% z banków prywatnych i publicznych. Działalność EFI jest nadzorowana przez Europejski Bank Inwestycyjny.

13 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Fundusz służy umożliwieniu szybkiej pomocy finansowej w razie poważnych klęsk żywiołowych na terytorium państwa członkowskiego lub kraju kandydującego. Roczna kwota funduszu ujmowana co roku w budżecie w żadnych okolicznościach nie może przekroczyć 1 miliarda euro.

14 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji Celem Funduszu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje znacznych zmian strukturalnych, które zachodzą w światowej strukturze handlu. Chodzi o umożliwienie im powrotu do pracy.

15 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
Europejski Fundusz Rozwojowy TWE w art. 177 i następnych zakłada współpracę z innymi państwami na rzecz ich rozwoju. Współpraca wspiera 140 państw (szczególne stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Środki ustanawiane są zgodnie z następującymi zasadami: rzetelność finansowa; jednostki rozliczeniowej; specyfikacji; należytego zarządzania finansami; przejrzystości.

16 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
3. Fundusze przeznaczone na realizację tzw. programów Przedakcesyjnych Funduszy przedakcesyjnych było kilka i korzystały z nich państwa, które ubiegały się o członkostwo w UE. Należy wymienić: Program PHARE Program SAPARD Program ISPA Program Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T)

17 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
4. Inicjatywy wspólnotowe Są to programy bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz określonych grup społecznych. Do nowych inicjatyw należą: JASPERS- dotyczy wsparcia dużych projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy; JESSICA- dotyczy wsparcia inwestycji w zakresie zróżnicowanego rozwoju na obszarach miejskich UE; kluczowym elementem jest tu połączenie dotacji w ramach programów na rzecz rozwoju i odnowy obszarów miejskich; JEREMIE- wspiera MŚP poprzez zapewnienie mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innowacyjnych form finansowania.

18 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki
5. Instrumenty Finansowe Wymienia się tu kilka rodzajów pomocy: Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa; Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa- świadczy pomoc na rzecz rozwoju obszaru dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich obejmujących UE oraz tzw. kraje partnerskie; Instrument na rzecz Stabilności- pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz stabilizacji sytuacji pokryzysowych; Instrument Finansowania współpracy na rzecz rozwoju- likwidacja ubóstwa w krajach i regionach partnerskich w kontekście trwałego rozwoju i propagowania demokracji; Instrument Finansowy Ochrony Ludności- wspieranie i uzupełnianie wysiłków państw członkowskich mających na celu głównie ochronę głównie ludzi, środowiska i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego.

19 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

20 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

21 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

22 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki


Pobierz ppt "Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google